Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na 26.zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Turňa nad Bodvou / Meghívó a Tornai Helyi Önkormányzati Képviselőtestületének 26. ülésére

 19.08.2022

Turňa nad BodvouOBEC TURŇA NAD BODVOU

Starosta  obce  Turňa nad Bodvou  e-mail: starosta@turnanadbodvou.sk

č.j.  TUR-2022/15-03                                   V Turni nad Bodvou dňa  19. augusta 2022

Pozvánka

na 26. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Turňa nad Bodvou

V súlade s § 13 ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam 26. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  obce Turňa nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 

24. augusta 2022 (streda) o 18,00 hod. v sobášnej sieni obecného úradu

Navrhovaný program rokovania  :

 1. Zahájenie
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Určenie overovateľov a zapisovateľa
 4. Správa starostu obce o aktivitách v obci
 5. Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach
 6. Návrh zmeny rozpočtu na rok 2022
 7. Predaj nehnuteľnosati KN-C, parc.č. 5103/1 zastavaná plocha a nádvorie s budovou a KN-C, parc.č. 5103/2 zastavaná plocha a nádvorie s budovou
 8. Zámer predaja pozemkov pod garážami
 9. Interpelácie poslancov
 10. Záver

                                                                                                                                                                                                   Mgr.  Atila  O r a v e c z 

                                                                                                               starosta obce

Zverejnené na úradnej tabuli obce dňa  19. augusta  2022

Turňa nad BodvouTORNA KÖZSÉG

 Torna Község Polgármestere,

                                                                                                                                            Tornán, 2022.08.19. 

  M E G H Í V Ó

A  SZNT T.t. 369/1990 számú a községi önkormányzatokról szóló törvénye 13-as §,

4. bek. a) pontja és a későbbi törvénymódosítások értelmében

2022. augusztus 24-én (szerda) 18.00 órára összehívom

Torna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26. ülését

a Községi Hivatal dísztermébe

 Javasolt napirendi pontok:

1. Megnyitó
2. Az ülés programjának elfogadása
3. A hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető kijelölése
4. Polgármesteri beszámoló a községben zajló tevékenységekről
5. Tájékoztatás a végrehajtott költségvetési intézkedésekről
6. A 2022. évre szóló költségvetés-módosítási javaslat
7. Ingatlanok eladása: a KN „C“ regiszterű, 5103/1-es parcellaszámú

    beépített terület és udvar eladása és a KN „C“ regiszterű, 5103/2-es

    parcellaszámú beépített terület és udvar eladása
8. A garázsok alatti telkek eladási szándéka
9. Képviselői interpellációk

10. Zárszó

                                                                             

                                                                                      Mgr.  Oravecz  Atila

                                                                                           polgármester

Nyilvánosságra hozva a község hirdetőtábláján 2022. Agusztus 19-én


  1 2