Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Ochrana osobných údajov

Informovanie dotknutej osoby zasielanie oznamov formou e-mailov


Informovanie

dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. mája 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), resp. podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Prevádzkovateľ: Obec Turňa nad Bodvou

Adresa prevádzkovateľa: Moldavská cesta 419/49 04402 Turňa nad Bodvou

IČO prevádzkovateľa: 00691313

Zodpovedná osoba: osobnyudaj.sk, s.r.o.


Spracúvané osobné údaje:  meno a priezvisko, e-mailová adresa

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov

Účel spracúvania: registrácie na webovej stránke. Účelom registrácie je zasielanie informácií o dôležitých udalostiach týkajúcich sa obce, ako aj o aktuálnom dianí formou e-mailov.

Kategórie dotknutých osôb: fyzické osoby – obyvatelia obce, ktorí sa zaregistrovali na webovej stránke 

Právny základ spracúvania: čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – súhlas dotknutej osoby

Doba uchovávania: 3 roky

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám: súdy, orgány činné v trestnom konaní, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, iný oprávnený subjekt v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov a zákonom o ochrane osobných údajov. resp. iným osobitným právnym predpisom

Cezhraničný prenos a automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje sa

Práva dotknutej osoby: právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/691313/sk/zakladne-informacie


Informovanie dotknutej osoby zasielanie oznamov formou SMS


Informovanie

dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. mája 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), resp. podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Prevádzkovateľ: Obec Turňa nad Bodvou

Adresa prevádzkovateľa: Moldavská cesta 419/49 04402 Turňa nad Bodvou

IČO prevádzkovateľa: 00691313

Zodpovedná osoba: osobnyudaj.sk, s.r.o.


Spracúvané osobné údaje:  meno a priezvisko, ulica bydliska, telefónne číslo

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov

Účel spracúvania: registrácie na webovej stránke. Účelom registrácie je zasielanie informácií o dôležitých udalostiach týkajúcich sa obce, ako aj o aktuálnom dianí formou SMS správ.

Kategórie dotknutých osôb: fyzické osoby – obyvatelia obce, ktorí sa zaregistrovali na webovej stránke 

Právny základ spracúvania: čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – súhlas dotknutej osoby

Doba uchovávania: 3 roky

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám: súdy, orgány činné v trestnom konaní, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, iný oprávnený subjekt v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov a zákonom o ochrane osobných údajov. resp. iným osobitným právnym predpisom

Cezhraničný prenos a automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje sa

Práva dotknutej osoby: právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/691313/sk/zakladne-informacie