Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Dokumenty

3. etapa kamerového systému pre obec Turňa nad Bodvou

  Rozšírenie kamerového systému v obci- III. etapa

  Obec Turňa nad Bodvou v decembri 2019 zrealizovala projekt ,,Rozšírenie kamerového systému v obci- III. etapa“, ktorý nadväzuje na realizované aktivity v rámci prevencie kriminality a protispoločenskej činnosti, do ktorých sa obec úspešne zapojila v rokoch 2017 a 2018. Cieľom projektu bol nákup techniky a materiálu na skvalitnenie zabezpečenia už existujúceho kamerového systému a tým zvýšenie ochrany a bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov a zlepšenie kvality sociálnych vzťahov.

  Celkový rozpočet projektu predstavuje 8 464,98 €, z toho 5 000,00 € je dotácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a 3 464,98 €  sú vlastné prostriedky obce Turňa nad Bodvou.

                             

  „Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“.

  2. etapa kamerového systému pre obec Turňa nad Bodvou

   2.ETAPA KAMEROVÉHO SYSTÉMU PRE OBEC TURŇA NAD BODVOU

   Obec Turňa nad Bodvou v júli 2019 začala realizáciu 2. etapy kamerového systému. Jedná sa o projekt ktorý nadväzuje na úspešnú prvú etapu ukončenú v r. 2017.  Zahŕňa montáž a prevádzku 8 stacionárnych  kamier Dahua,  umiestnených na týchto verejných budovách:

   • 2 kamery na obecnom úrade- zadný vchod
   • 3 kamery na kultúrnom dome – smer potraviny, ubytovňa a zadný vchod
   • 3 kamery na cintoríne- vstupná hlavná brána, stred a severná strana

   Kamery slúžia na prevenciu kriminality a objasňovanie prípadných priestupkov a trestných činov.

   Celkový rozpočet projektu predstavuje 6 250,00 €, z toho 5 000,00 € je dotácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a 1 250,00 €  sú vlastné prostriedky obce Turňa nad Bodvou.

   „Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“.

   Všeobecne záväzné nariadenia 2019

   Návrh VZN o miestnych daniach o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Turňa nad Bodvou

   Návrh rozpočtu obce na roky 2020-2022

   Návrh Záverečný účet obce za rok 2018

   Rozpočet obce 2019-2021

   Návrh rozpočtu obce Turňa nad Bodvou za roky 2019 - 2021

   Návrh-Záverečný účet obce za rok 2017

   Programový rozpočet obce na roky 2018 - 2020

   Návrh programového rozpočtu obce 2018 - 2020

   Zverejnenie výrubov podľa §82 ods. 7 zákona o ochrane krajiny a prírody

    Oznámenie o začatí konania výrubu dreviny na parcele KN-C č. 5701/2 k.ú. Turňa nad Bodvou

    Dokumenty súvisiace s ''Rýchlostnou cestou - R2''

     Správa MŽP SR Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie
     Oznámenie / Értesítés
     Oznam termínu verejného prerokovania / Nyilvános megtátgyalás időpontja

     Návrh záverečného účtu obce za rok 2015 pred prerokovaním obecným zastupiteľstvom

      Návrh záverečného účtu za rok 2015
      Návrh plnenia rozpočtu za rok 2015
      Návrh plnenia programového rozpočtu 2015
      Návrh plnenia programov rozpočtu - tabuľka 2015

      Dokumenty súvisiace s PHaSR KSK

       Správa o hodnotení PHaSR KSK

       Dokumenty RIUS Košického kraja na rok 2014-2020

        List o správe o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu
        Záverečné stanovisko z posúdenia RIÚS KSK

        Dokumenty súvisiace s POH Košického kraja

         Oznámenie o strategickom dokumente ,,Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 – 2020“

         ROZPOČET, PGR OBCE 2016 - 2018

          Návrh rozpočtu obce na rioky 2016 - 2018
          Rozpočet 2016-2018 v ekonomickej klasifikácii
          Sumarizácia výdavkov rozpočtu 2016_2018
          PGR 2016-2018 výdavky
          PGR 2016-2018 príjmy
          Návrh úpravy rozpočtu - PGR obce Turňa nad Bodvou 2016/08

          4. zmena rozpočtu r. 2015 - 2017

           4. Úprava rozpočtu obce Turňa nad Bodvou
           4. úprava rozpočtu - PGR výdavky

           Návrh záverečného účtu obce za rok 2014 pred prerokovaním obecným zastupiteľstvom

            Návrh záverečného účtu obce Turňa nad Bodvou
            Vyhodnotenie plnenie rozpočtu a programového rozpočtu za rok 2014
            Plnenie výdavkov PGR za rok 2014

            NÁVRH ROZPOČTU OBCE na roky 2015 - 2017

             Návrh rozpočtu obce na roky 2015-2017

             Vnútroorganizačné normy

              Štatút obce Turňa nad Bodvou

              Návrh záverečného účtu obce za rok 2013 pred prerokovaním obecným zastupiteľstvom

               Záverečný účet obce Turňa nad Bodvopu za rok 2013
               Plnenie programového rozpočtu za rok 2013
               Monitoring výdavkov - rozpočet 2013
               Ekonomické ukazovateľe plnenia rozpočtu obce za rok 2013

               Dokumenty VO Separácia a zhodnocovanie odpadov v Turni nad Bodvou

                Informácia o otváraní časti ponúk "Ostatné"
                Informácia o otváraní časti ponúk "Kritériá"
                Informácia o otváraní časti ponúk "Ostatné"
                Informácia o otváraní časti ponúk "Kritériá" - nákup kontajnerov

                Návrh záverečného účtu obce za rok 2012 pred prerokovaním obecným zastupiteľstvom

                 Záverečný účet za rok 2012
                 Plnenie programového rozpočtu 2012

                 Rozpočet obce Turňa nad Bodvou

                  Krycí list
                  Preambula rozpočtu
                  Príjmy a finančné operácie
                  Výdavky
                  Rekapitulácia príjmov a výdavkov
                  Programový rozpočet
                  Sumarizácia programového rozpočtu
                  Návrh úpravy rozpočtu – krycí list
                  Návrh úpravy rozpočtu – príjmy a finančné operácie
                  Návrh úpravy rozpočtu – výdavky
                  Návrh úpravy rozpočtu – rekapitulácia príjmov a výdavkov
                  Návrh rozpočtu 2014 čelný list
                  Návrh rozpočtu 2014 "Preambula"
                  Návrh rozpočtu 2014 "Návrh príjmov"
                  Návrh rozpočtu 2014 "Návrh výdavkov"
                  Návrh rozpočtu 2014 "REKAPITULÁCIA"
                  Krycí list rozp 2014-2016
                  Preambula rozp. 2014-2016
                  Príjmy a finančné operácie rozp. 2014-2016
                  Výdavky rozp. 2014-2016
                  Rekapitulácia príjmov a výdavkov rozp. 2014-2016
                  Programový rozpočet na roky 2014-2016
                  Sumarizácia (správa výdavkov PGR)
                  Návrh úpravy rozpočtu obce za rok 2014
                  Návrh úpravy rozpočtu za rok 2014
                  Návrh úpravy rozpočtu obce
                  Sumarizácia výdavkov PGR 2015 - 2017
                  Výdavky PGR 2015 - 2017
                  Rozpočet obce 2015 - 2017

                  Dokumenty súvisiace s Územným plánom obce Dvorníky-Včeláre

                   Oznámenie o prerokovaní „Zadania pre Územný plán obce Dvorníky-Včeláre..."
                   Oznam o zverejnení listu ObÚ ŽP KE-o a o strategickom dokumente
                   List ObÚ ŽP KE-o ktorým zasiela oznámenie o strategickom dokumente
                   Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Dvorníky - Včeláre“ v zmysle zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších prepisov

                   Zoznam dlžníkov

                    Zoznam dlžníkov na miestnom poplatku za komunálne odpady

                    OZNAMY

                     Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce

                     Sadzobník správnych poplatkov

                      Sadzobník správnych poplatkov 2016

                      Všeobecne záväzné nariadenia

                       Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Turňa nad Bodvou
                       Dodatok č. 1 k VZN č. 32/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavené odpady na území obce Turňa nad Bodvou (prijaté OZ dňa 14.12.2012 s účinnosťou od 01.01.2013)
                       Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov v obci Turňa nad Bodvou
                       Návrh dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenie o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Turňa nad Bodvou
                       Návrh Dodatku č. 1/2013 k VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov
                       VZN o nakladaní s odpadmi
                       Dodatok 1/2013 k VZN o nakladaní s odpadmi
                       VZN o vhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov ...
                       Návrh VZN o verejnom pioriadku na území obce Turňa nad Bodvou
                       VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Turňa n/B
                       VZN o určovaní názvu ulíc
                       VZN o súpisných a orientačných číslach
                       VZN o výške príspevku na stravovanie v MŠ
                       VZN o polatku za pobyt v MŠ
                       VZN o výške úhrady nákladov za popbyt v ŠKD
                       Prevádzkový poriadok pohrebiska
                       VZN o určení školského obvodu
                       Návrh VZN o nakladaní s KO a s DSO
                       Návrh Dodatku k VZN o miestnych daniachza...

                       Verejné podujatia

                        Obecné zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou

                         Pozvánka ma 2. zasadnutie OZ
                         Pozvánka na 3. zasadnutie OZ
                         Pozvánka na 5. zasadnutie OZ
                         pozvánka na 9. zasadnutie OZ
                         Pozvánka na 22. zasdnutia OZ / Meghívó a 22.-ik testületi gyúlésre

                         Obchodná verejná súťaž

                          Oznam o opakovanom predaji formou OVS, dom 99
                          Podmienky opakovaného predaja formou OVS, dom 99
                          Oznam o opakovanom predaji formou OVS, dom 169
                          Podmienky opakovaného predaja formou OVS, dom 169

                          Kronika obce / A község krónikája

                           Kronika obce 2007
                           Kronika obce 2008
                           Kronika obce 2009
                           Kronika obce 2010
                           Torna község 2011. évi krónikája
                           Kronika obce 2011
                           Kronika obce 2012
                           Kronika obce 2013
                           Kronika 2014

                           Životné prostredie

                            Program odpadového hospodárstva na roky 2011 - 2015