Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Dokumenty

Všeobecne záväzné nariadenia 2019

Návrh Záverečný účet obce za rok 2018

Rozpočet obce 2019-2021

Návrh rozpočtu obce Turňa nad Bodvou za roky 2019 - 2021

Návrh-Záverečný účet obce za rok 2017

Programový rozpočet obce na roky 2018 - 2020

Návrh programového rozpočtu obce 2018 - 2020

Zverejnenie výrubov podľa §82 ods. 7 zákona o ochrane krajiny a prírody

  Oznámenie o začatí konania výrubu dreviny na parcele KN-C č. 5701/2 k.ú. Turňa nad Bodvou

  Dokumenty súvisiace s ''Rýchlostnou cestou - R2''

   Správa MŽP SR Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie
   Oznámenie / Értesítés
   Oznam termínu verejného prerokovania / Nyilvános megtátgyalás időpontja

   Návrh záverečného účtu obce za rok 2015 pred prerokovaním obecným zastupiteľstvom

    Návrh záverečného účtu za rok 2015
    Návrh plnenia rozpočtu za rok 2015
    Návrh plnenia programového rozpočtu 2015
    Návrh plnenia programov rozpočtu - tabuľka 2015

    Dokumenty súvisiace s PHaSR KSK

     Správa o hodnotení PHaSR KSK

     Dokumenty RIUS Košického kraja na rok 2014-2020

      List o správe o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu
      Záverečné stanovisko z posúdenia RIÚS KSK

      Dokumenty súvisiace s POH Košického kraja

       Oznámenie o strategickom dokumente ,,Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 – 2020“

       ROZPOČET, PGR OBCE 2016 - 2018

        Návrh rozpočtu obce na rioky 2016 - 2018
        Rozpočet 2016-2018 v ekonomickej klasifikácii
        Sumarizácia výdavkov rozpočtu 2016_2018
        PGR 2016-2018 výdavky
        PGR 2016-2018 príjmy
        Návrh úpravy rozpočtu - PGR obce Turňa nad Bodvou 2016/08

        4. zmena rozpočtu r. 2015 - 2017

         4. Úprava rozpočtu obce Turňa nad Bodvou
         4. úprava rozpočtu - PGR výdavky

         Návrh záverečného účtu obce za rok 2014 pred prerokovaním obecným zastupiteľstvom

          Návrh záverečného účtu obce Turňa nad Bodvou
          Vyhodnotenie plnenie rozpočtu a programového rozpočtu za rok 2014
          Plnenie výdavkov PGR za rok 2014

          NÁVRH ROZPOČTU OBCE na roky 2015 - 2017

           Návrh rozpočtu obce na roky 2015-2017

           Vnútroorganizačné normy

            Štatút obce Turňa nad Bodvou

            Návrh záverečného účtu obce za rok 2013 pred prerokovaním obecným zastupiteľstvom

             Záverečný účet obce Turňa nad Bodvopu za rok 2013
             Plnenie programového rozpočtu za rok 2013
             Monitoring výdavkov - rozpočet 2013
             Ekonomické ukazovateľe plnenia rozpočtu obce za rok 2013

             Dokumenty VO Separácia a zhodnocovanie odpadov v Turni nad Bodvou

              Informácia o otváraní časti ponúk "Ostatné"
              Informácia o otváraní časti ponúk "Kritériá"
              Informácia o otváraní časti ponúk "Ostatné"
              Informácia o otváraní časti ponúk "Kritériá" - nákup kontajnerov

              Návrh záverečného účtu obce za rok 2012 pred prerokovaním obecným zastupiteľstvom

               Záverečný účet za rok 2012
               Plnenie programového rozpočtu 2012

               Rozpočet obce Turňa nad Bodvou

                Krycí list
                Preambula rozpočtu
                Príjmy a finančné operácie
                Výdavky
                Rekapitulácia príjmov a výdavkov
                Programový rozpočet
                Sumarizácia programového rozpočtu
                Návrh úpravy rozpočtu – krycí list
                Návrh úpravy rozpočtu – príjmy a finančné operácie
                Návrh úpravy rozpočtu – výdavky
                Návrh úpravy rozpočtu – rekapitulácia príjmov a výdavkov
                Návrh rozpočtu 2014 čelný list
                Návrh rozpočtu 2014 "Preambula"
                Návrh rozpočtu 2014 "Návrh príjmov"
                Návrh rozpočtu 2014 "Návrh výdavkov"
                Návrh rozpočtu 2014 "REKAPITULÁCIA"
                Krycí list rozp 2014-2016
                Preambula rozp. 2014-2016
                Príjmy a finančné operácie rozp. 2014-2016
                Výdavky rozp. 2014-2016
                Rekapitulácia príjmov a výdavkov rozp. 2014-2016
                Programový rozpočet na roky 2014-2016
                Sumarizácia (správa výdavkov PGR)
                Návrh úpravy rozpočtu obce za rok 2014
                Návrh úpravy rozpočtu za rok 2014
                Návrh úpravy rozpočtu obce
                Sumarizácia výdavkov PGR 2015 - 2017
                Výdavky PGR 2015 - 2017
                Rozpočet obce 2015 - 2017

                Dokumenty súvisiace s Územným plánom obce Dvorníky-Včeláre

                 Oznámenie o prerokovaní „Zadania pre Územný plán obce Dvorníky-Včeláre..."
                 Oznam o zverejnení listu ObÚ ŽP KE-o a o strategickom dokumente
                 List ObÚ ŽP KE-o ktorým zasiela oznámenie o strategickom dokumente
                 Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Dvorníky - Včeláre“ v zmysle zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších prepisov

                 Zoznam dlžníkov

                  Zoznam dlžníkov na miestnom poplatku za komunálne odpady

                  OZNAMY

                   Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce

                   Sadzobník správnych poplatkov

                    Sadzobník správnych poplatkov 2016

                    Všeobecne záväzné nariadenia

                     Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Turňa nad Bodvou
                     Dodatok č. 1 k VZN č. 32/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavené odpady na území obce Turňa nad Bodvou (prijaté OZ dňa 14.12.2012 s účinnosťou od 01.01.2013)
                     Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov v obci Turňa nad Bodvou
                     Návrh dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenie o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Turňa nad Bodvou
                     Návrh Dodatku č. 1/2013 k VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov
                     VZN o nakladaní s odpadmi
                     Dodatok 1/2013 k VZN o nakladaní s odpadmi
                     VZN o vhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov ...
                     Návrh VZN o verejnom pioriadku na území obce Turňa nad Bodvou
                     VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Turňa n/B
                     VZN o určovaní názvu ulíc
                     VZN o súpisných a orientačných číslach
                     VZN o výške príspevku na stravovanie v MŠ
                     VZN o polatku za pobyt v MŠ
                     VZN o výške úhrady nákladov za popbyt v ŠKD
                     Prevádzkový poriadok pohrebiska
                     VZN o určení školského obvodu
                     Návrh VZN o nakladaní s KO a s DSO
                     Návrh Dodatku k VZN o miestnych daniachza...

                     Verejné podujatia

                      Obecné zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou

                       Pozvánka ma 2. zasadnutie OZ
                       Pozvánka na 3. zasadnutie OZ
                       Pozvánka na 5. zasadnutie OZ
                       pozvánka na 9. zasadnutie OZ
                       Pozvánka na 22. zasdnutia OZ / Meghívó a 22.-ik testületi gyúlésre

                       Obchodná verejná súťaž

                        Oznam o opakovanom predaji formou OVS, dom 99
                        Podmienky opakovaného predaja formou OVS, dom 99
                        Oznam o opakovanom predaji formou OVS, dom 169
                        Podmienky opakovaného predaja formou OVS, dom 169

                        Kronika obce / A község krónikája

                         Kronika obce 2007
                         Kronika obce 2008
                         Kronika obce 2009
                         Kronika obce 2010
                         Torna község 2011. évi krónikája
                         Kronika obce 2011
                         Kronika obce 2012
                         Kronika obce 2013
                         Kronika 2014

                         Životné prostredie

                          Program odpadového hospodárstva na roky 2011 - 2015