Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Dokumenty

Komunitný plán sociálnych služieb - Návrh

Návrh programového rozpočtu obce na roky 2021 - 2023

Všeobecne záväzné nariadenia 2020

DOHODA č. 20/41/012/45 uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

DOHODA č. 20/41/010/164 uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zriaďovacia listina Základnej školy s materskou školou

Návrh - Zriaďovacia listina

Návrh - Všeobecné záväzné nariadenie

Návrh - Záverečný účet obce za rok 2019

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

                                              Obec TURŇA NAD BODVOU
            Obecný úrad v Turni nad Bodvou, Moldavská cesta č. 419/49, 044 02  Turňa nad Bodvou, Slovakia

   
      
                                             Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2019

  Obec  Turňa nad Bodvou  v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č.587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde  v z.n.p.
  zverejňuje v lehote do 28.februára príslušného kalendárneho roka informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

                                                   Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

                                                                   za kalendárny rok 2019

                                                                               je 7,92 % 


  V Turni nad Bodvou, dňa 25.02.2020

                                                                              Mgr.  Atila Oravecz
                                                                                    starosta obce

  3. etapa kamerového systému pre obec Turňa nad Bodvou

   Rozšírenie kamerového systému v obci- III. etapa

   Obec Turňa nad Bodvou v decembri 2019 zrealizovala projekt ,,Rozšírenie kamerového systému v obci- III. etapa“, ktorý nadväzuje na realizované aktivity v rámci prevencie kriminality a protispoločenskej činnosti, do ktorých sa obec úspešne zapojila v rokoch 2017 a 2018. Cieľom projektu bol nákup techniky a materiálu na skvalitnenie zabezpečenia už existujúceho kamerového systému a tým zvýšenie ochrany a bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov a zlepšenie kvality sociálnych vzťahov.

   Celkový rozpočet projektu predstavuje 8 464,98 €, z toho 5 000,00 € je dotácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a 3 464,98 €  sú vlastné prostriedky obce Turňa nad Bodvou.

                              

   „Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“.

   2. etapa kamerového systému pre obec Turňa nad Bodvou

    2.ETAPA KAMEROVÉHO SYSTÉMU PRE OBEC TURŇA NAD BODVOU

    Obec Turňa nad Bodvou v júli 2019 začala realizáciu 2. etapy kamerového systému. Jedná sa o projekt ktorý nadväzuje na úspešnú prvú etapu ukončenú v r. 2017.  Zahŕňa montáž a prevádzku 8 stacionárnych  kamier Dahua,  umiestnených na týchto verejných budovách:

    • 2 kamery na obecnom úrade- zadný vchod
    • 3 kamery na kultúrnom dome – smer potraviny, ubytovňa a zadný vchod
    • 3 kamery na cintoríne- vstupná hlavná brána, stred a severná strana

    Kamery slúžia na prevenciu kriminality a objasňovanie prípadných priestupkov a trestných činov.

    Celkový rozpočet projektu predstavuje 6 250,00 €, z toho 5 000,00 € je dotácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a 1 250,00 €  sú vlastné prostriedky obce Turňa nad Bodvou.

    „Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“.

    Návrh VZN o miestnych daniach o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Turňa nad Bodvou

    Všeobecne záväzné nariadenia 2019

    Rozpočet obce Turňa nad Bodvou na roky 2020-2022

    Návrh rozpočtu obce na roky 2020-2022

    Návrh Záverečný účet obce za rok 2018

    Rozpočet obce 2019-2021

    Návrh rozpočtu obce Turňa nad Bodvou za roky 2019 - 2021

    Návrh-Záverečný účet obce za rok 2017

    Programový rozpočet obce na roky 2018 - 2020

    Návrh programového rozpočtu obce 2018 - 2020

    Zverejnenie výrubov podľa §82 ods. 7 zákona o ochrane krajiny a prírody

     Oznámenie o začatí konania výrubu dreviny na parcele KN-C č. 5701/2 k.ú. Turňa nad Bodvou

     Dokumenty súvisiace s ''Rýchlostnou cestou - R2''

      Správa MŽP SR Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie
      Oznámenie / Értesítés
      Oznam termínu verejného prerokovania / Nyilvános megtátgyalás időpontja

      Návrh záverečného účtu obce za rok 2015 pred prerokovaním obecným zastupiteľstvom

       Návrh záverečného účtu za rok 2015
       Návrh plnenia rozpočtu za rok 2015
       Návrh plnenia programového rozpočtu 2015
       Návrh plnenia programov rozpočtu - tabuľka 2015

       Dokumenty súvisiace s PHaSR KSK

        Správa o hodnotení PHaSR KSK

        Dokumenty RIUS Košického kraja na rok 2014-2020

         List o správe o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu
         Záverečné stanovisko z posúdenia RIÚS KSK

         Dokumenty súvisiace s POH Košického kraja

          Oznámenie o strategickom dokumente ,,Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 – 2020“

          ROZPOČET, PGR OBCE 2016 - 2018

           Návrh rozpočtu obce na rioky 2016 - 2018
           Rozpočet 2016-2018 v ekonomickej klasifikácii
           Sumarizácia výdavkov rozpočtu 2016_2018
           PGR 2016-2018 výdavky
           PGR 2016-2018 príjmy
           Návrh úpravy rozpočtu - PGR obce Turňa nad Bodvou 2016/08

           4. zmena rozpočtu r. 2015 - 2017

            4. Úprava rozpočtu obce Turňa nad Bodvou
            4. úprava rozpočtu - PGR výdavky

            Návrh záverečného účtu obce za rok 2014 pred prerokovaním obecným zastupiteľstvom

             Návrh záverečného účtu obce Turňa nad Bodvou
             Vyhodnotenie plnenie rozpočtu a programového rozpočtu za rok 2014
             Plnenie výdavkov PGR za rok 2014

             NÁVRH ROZPOČTU OBCE na roky 2015 - 2017

              Návrh rozpočtu obce na roky 2015-2017

              Návrh záverečného účtu obce za rok 2013 pred prerokovaním obecným zastupiteľstvom

               Záverečný účet obce Turňa nad Bodvopu za rok 2013
               Plnenie programového rozpočtu za rok 2013
               Monitoring výdavkov - rozpočet 2013
               Ekonomické ukazovateľe plnenia rozpočtu obce za rok 2013

               Dokumenty VO Separácia a zhodnocovanie odpadov v Turni nad Bodvou

                Informácia o otváraní časti ponúk "Ostatné"
                Informácia o otváraní časti ponúk "Kritériá"
                Informácia o otváraní časti ponúk "Ostatné"
                Informácia o otváraní časti ponúk "Kritériá" - nákup kontajnerov

                Návrh záverečného účtu obce za rok 2012 pred prerokovaním obecným zastupiteľstvom

                 Záverečný účet za rok 2012
                 Plnenie programového rozpočtu 2012

                 Rozpočet obce Turňa nad Bodvou

                  Krycí list
                  Preambula rozpočtu
                  Príjmy a finančné operácie
                  Výdavky
                  Rekapitulácia príjmov a výdavkov
                  Programový rozpočet
                  Sumarizácia programového rozpočtu
                  Návrh úpravy rozpočtu – krycí list
                  Návrh úpravy rozpočtu – príjmy a finančné operácie
                  Návrh úpravy rozpočtu – výdavky
                  Návrh úpravy rozpočtu – rekapitulácia príjmov a výdavkov
                  Návrh rozpočtu 2014 čelný list
                  Návrh rozpočtu 2014 "Preambula"
                  Návrh rozpočtu 2014 "Návrh príjmov"
                  Návrh rozpočtu 2014 "Návrh výdavkov"
                  Návrh rozpočtu 2014 "REKAPITULÁCIA"
                  Krycí list rozp 2014-2016
                  Preambula rozp. 2014-2016
                  Príjmy a finančné operácie rozp. 2014-2016
                  Výdavky rozp. 2014-2016
                  Rekapitulácia príjmov a výdavkov rozp. 2014-2016
                  Programový rozpočet na roky 2014-2016
                  Sumarizácia (správa výdavkov PGR)
                  Návrh úpravy rozpočtu obce za rok 2014
                  Návrh úpravy rozpočtu za rok 2014
                  Návrh úpravy rozpočtu obce
                  Sumarizácia výdavkov PGR 2015 - 2017
                  Výdavky PGR 2015 - 2017
                  Rozpočet obce 2015 - 2017

                  Dokumenty súvisiace s Územným plánom obce Dvorníky-Včeláre

                   Oznámenie o prerokovaní „Zadania pre Územný plán obce Dvorníky-Včeláre..."
                   Oznam o zverejnení listu ObÚ ŽP KE-o a o strategickom dokumente
                   List ObÚ ŽP KE-o ktorým zasiela oznámenie o strategickom dokumente
                   Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Dvorníky - Včeláre“ v zmysle zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších prepisov

                   Zoznam dlžníkov

                    Zoznam dlžníkov na miestnom poplatku za komunálne odpady

                    OZNAMY

                     Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce

                     Sadzobník správnych poplatkov

                     Všeobecne záväzné nariadenia

                      Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Turňa nad Bodvou
                      Dodatok č. 1 k VZN č. 32/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavené odpady na území obce Turňa nad Bodvou (prijaté OZ dňa 14.12.2012 s účinnosťou od 01.01.2013)
                      Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov v obci Turňa nad Bodvou
                      Návrh dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenie o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Turňa nad Bodvou
                      Návrh Dodatku č. 1/2013 k VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov
                      VZN o nakladaní s odpadmi
                      Dodatok 1/2013 k VZN o nakladaní s odpadmi
                      VZN o vhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov ...
                      Návrh VZN o verejnom pioriadku na území obce Turňa nad Bodvou
                      VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Turňa n/B
                      VZN o určovaní názvu ulíc
                      VZN o súpisných a orientačných číslach
                      VZN o výške príspevku na stravovanie v MŠ
                      VZN o polatku za pobyt v MŠ
                      VZN o výške úhrady nákladov za popbyt v ŠKD
                      Prevádzkový poriadok pohrebiska
                      VZN o určení školského obvodu
                      Návrh VZN o nakladaní s KO a s DSO
                      Návrh Dodatku k VZN o miestnych daniachza...

                      Verejné podujatia

                       Obecné zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou

                        Pozvánka ma 2. zasadnutie OZ
                        Pozvánka na 3. zasadnutie OZ
                        Pozvánka na 5. zasadnutie OZ
                        pozvánka na 9. zasadnutie OZ
                        Pozvánka na 22. zasdnutia OZ / Meghívó a 22.-ik testületi gyúlésre

                        Obchodná verejná súťaž

                         Oznam o opakovanom predaji formou OVS, dom 99
                         Podmienky opakovaného predaja formou OVS, dom 99
                         Oznam o opakovanom predaji formou OVS, dom 169
                         Podmienky opakovaného predaja formou OVS, dom 169

                         Kronika obce / A község krónikája

                          Kronika obce 2007
                          Kronika obce 2008
                          Kronika obce 2009
                          Kronika obce 2010
                          Torna község 2011. évi krónikája
                          Kronika obce 2011
                          Kronika obce 2012
                          Kronika obce 2013
                          Kronika 2014

                          Životné prostredie

                           Program odpadového hospodárstva na roky 2011 - 2015