Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Ostatné

Ostatné dokumenty 2024

Ostatné dokumenty 2023

Ostatné dokumenty 2022

Ostatné dokumenty 2021

Ostatné dokumenty 2020

Ostatné dokumenty 2019

  Ostatné dokumenty 2018

   Komunitný plán sociálnych služieb - Návrh

   Návrh programového rozpočtu obce na roky 2021 - 2023

   Všeobecne záväzné nariadenia 2020

   DOHODA č. 20/41/012/45 uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

   DOHODA č. 20/41/010/164 uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

   Zriaďovacia listina Základnej školy s materskou školou

   Návrh - Zriaďovacia listina

   Návrh - Všeobecné záväzné nariadenie

   Návrh - Záverečný účet obce za rok 2019

   Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

                                                Obec TURŇA NAD BODVOU
              Obecný úrad v Turni nad Bodvou, Moldavská cesta č. 419/49, 044 02  Turňa nad Bodvou, Slovakia

     
        
                                               Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2019

    Obec  Turňa nad Bodvou  v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č.587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde  v z.n.p.
    zverejňuje v lehote do 28.februára príslušného kalendárneho roka informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

                                                     Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

                                                                     za kalendárny rok 2019

                                                                                 je 7,92 % 


    V Turni nad Bodvou, dňa 25.02.2020

                                                                                Mgr.  Atila Oravecz
                                                                                      starosta obce

    3. etapa kamerového systému pre obec Turňa nad Bodvou

     Rozšírenie kamerového systému v obci- III. etapa

     Obec Turňa nad Bodvou v decembri 2019 zrealizovala projekt ,,Rozšírenie kamerového systému v obci- III. etapa“, ktorý nadväzuje na realizované aktivity v rámci prevencie kriminality a protispoločenskej činnosti, do ktorých sa obec úspešne zapojila v rokoch 2017 a 2018. Cieľom projektu bol nákup techniky a materiálu na skvalitnenie zabezpečenia už existujúceho kamerového systému a tým zvýšenie ochrany a bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov a zlepšenie kvality sociálnych vzťahov.

     Celkový rozpočet projektu predstavuje 8 464,98 €, z toho 5 000,00 € je dotácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a 3 464,98 €  sú vlastné prostriedky obce Turňa nad Bodvou.

                                

     „Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“.

     2. etapa kamerového systému pre obec Turňa nad Bodvou

      2.ETAPA KAMEROVÉHO SYSTÉMU PRE OBEC TURŇA NAD BODVOU

      Obec Turňa nad Bodvou v júli 2019 začala realizáciu 2. etapy kamerového systému. Jedná sa o projekt ktorý nadväzuje na úspešnú prvú etapu ukončenú v r. 2017.  Zahŕňa montáž a prevádzku 8 stacionárnych  kamier Dahua,  umiestnených na týchto verejných budovách:

      • 2 kamery na obecnom úrade- zadný vchod
      • 3 kamery na kultúrnom dome – smer potraviny, ubytovňa a zadný vchod
      • 3 kamery na cintoríne- vstupná hlavná brána, stred a severná strana

      Kamery slúžia na prevenciu kriminality a objasňovanie prípadných priestupkov a trestných činov.

      Celkový rozpočet projektu predstavuje 6 250,00 €, z toho 5 000,00 € je dotácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a 1 250,00 €  sú vlastné prostriedky obce Turňa nad Bodvou.

      „Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“.

      Návrh VZN o miestnych daniach o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Turňa nad Bodvou

      Všeobecne záväzné nariadenia 2019

      Rozpočet obce Turňa nad Bodvou na roky 2020-2022

      Návrh rozpočtu obce na roky 2020-2022

      Návrh Záverečný účet obce za rok 2018

      Rozpočet obce 2019-2021

      Návrh rozpočtu obce Turňa nad Bodvou za roky 2019 - 2021

      Návrh-Záverečný účet obce za rok 2017

      Programový rozpočet obce na roky 2018 - 2020

      Návrh programového rozpočtu obce 2018 - 2020

      Zverejnenie výrubov podľa §82 ods. 7 zákona o ochrane krajiny a prírody

       Oznámenie o začatí konania výrubu dreviny na parcele KN-C č. 5701/2 k.ú. Turňa nad Bodvou

       Dokumenty súvisiace s ''Rýchlostnou cestou - R2''

        Správa MŽP SR Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie
        Oznámenie / Értesítés
        Oznam termínu verejného prerokovania / Nyilvános megtátgyalás időpontja

        Návrh záverečného účtu obce za rok 2015 pred prerokovaním obecným zastupiteľstvom

         Návrh záverečného účtu za rok 2015
         Návrh plnenia rozpočtu za rok 2015
         Návrh plnenia programového rozpočtu 2015
         Návrh plnenia programov rozpočtu - tabuľka 2015

         Dokumenty súvisiace s PHaSR KSK

          Správa o hodnotení PHaSR KSK

          Dokumenty RIUS Košického kraja na rok 2014-2020

           List o správe o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu
           Záverečné stanovisko z posúdenia RIÚS KSK

           Dokumenty súvisiace s POH Košického kraja

            Oznámenie o strategickom dokumente ,,Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 – 2020“

            ROZPOČET, PGR OBCE 2016 - 2018

             Návrh rozpočtu obce na rioky 2016 - 2018
             Rozpočet 2016-2018 v ekonomickej klasifikácii
             Sumarizácia výdavkov rozpočtu 2016_2018
             PGR 2016-2018 výdavky
             PGR 2016-2018 príjmy
             Návrh úpravy rozpočtu - PGR obce Turňa nad Bodvou 2016/08

             4. zmena rozpočtu r. 2015 - 2017

              4. Úprava rozpočtu obce Turňa nad Bodvou
              4. úprava rozpočtu - PGR výdavky

              Návrh záverečného účtu obce za rok 2014 pred prerokovaním obecným zastupiteľstvom

               Návrh záverečného účtu obce Turňa nad Bodvou
               Vyhodnotenie plnenie rozpočtu a programového rozpočtu za rok 2014
               Plnenie výdavkov PGR za rok 2014

               NÁVRH ROZPOČTU OBCE na roky 2015 - 2017

                Návrh rozpočtu obce na roky 2015-2017

                Návrh záverečného účtu obce za rok 2013 pred prerokovaním obecným zastupiteľstvom

                 Záverečný účet obce Turňa nad Bodvopu za rok 2013
                 Plnenie programového rozpočtu za rok 2013
                 Monitoring výdavkov - rozpočet 2013
                 Ekonomické ukazovateľe plnenia rozpočtu obce za rok 2013

                 Dokumenty VO Separácia a zhodnocovanie odpadov v Turni nad Bodvou

                  Informácia o otváraní časti ponúk "Ostatné"
                  Informácia o otváraní časti ponúk "Kritériá"
                  Informácia o otváraní časti ponúk "Ostatné"
                  Informácia o otváraní časti ponúk "Kritériá" - nákup kontajnerov

                  Návrh záverečného účtu obce za rok 2012 pred prerokovaním obecným zastupiteľstvom

                   Záverečný účet za rok 2012
                   Plnenie programového rozpočtu 2012

                   Rozpočet obce Turňa nad Bodvou

                    Krycí list
                    Preambula rozpočtu
                    Príjmy a finančné operácie
                    Výdavky
                    Rekapitulácia príjmov a výdavkov
                    Programový rozpočet
                    Sumarizácia programového rozpočtu
                    Návrh úpravy rozpočtu – krycí list
                    Návrh úpravy rozpočtu – príjmy a finančné operácie
                    Návrh úpravy rozpočtu – výdavky
                    Návrh úpravy rozpočtu – rekapitulácia príjmov a výdavkov
                    Návrh rozpočtu 2014 čelný list
                    Návrh rozpočtu 2014 "Preambula"
                    Návrh rozpočtu 2014 "Návrh príjmov"
                    Návrh rozpočtu 2014 "Návrh výdavkov"
                    Návrh rozpočtu 2014 "REKAPITULÁCIA"
                    Krycí list rozp 2014-2016
                    Preambula rozp. 2014-2016
                    Príjmy a finančné operácie rozp. 2014-2016
                    Výdavky rozp. 2014-2016
                    Rekapitulácia príjmov a výdavkov rozp. 2014-2016
                    Programový rozpočet na roky 2014-2016
                    Sumarizácia (správa výdavkov PGR)
                    Návrh úpravy rozpočtu obce za rok 2014
                    Návrh úpravy rozpočtu za rok 2014
                    Návrh úpravy rozpočtu obce
                    Sumarizácia výdavkov PGR 2015 - 2017
                    Výdavky PGR 2015 - 2017
                    Rozpočet obce 2015 - 2017

                    Dokumenty súvisiace s Územným plánom obce Dvorníky-Včeláre

                     Oznámenie o prerokovaní „Zadania pre Územný plán obce Dvorníky-Včeláre..."
                     Oznam o zverejnení listu ObÚ ŽP KE-o a o strategickom dokumente
                     List ObÚ ŽP KE-o ktorým zasiela oznámenie o strategickom dokumente
                     Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Dvorníky - Včeláre“ v zmysle zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších prepisov

                     Zoznam dlžníkov

                      Zoznam dlžníkov na miestnom poplatku za komunálne odpady

                      OZNAMY

                       Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce

                       Sadzobník správnych poplatkov

                       Všeobecne záväzné nariadenia

                        Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Turňa nad Bodvou
                        Dodatok č. 1 k VZN č. 32/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavené odpady na území obce Turňa nad Bodvou (prijaté OZ dňa 14.12.2012 s účinnosťou od 01.01.2013)
                        Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov v obci Turňa nad Bodvou
                        Návrh dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenie o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Turňa nad Bodvou
                        Návrh Dodatku č. 1/2013 k VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov
                        VZN o nakladaní s odpadmi
                        Dodatok 1/2013 k VZN o nakladaní s odpadmi
                        VZN o vhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov ...
                        Návrh VZN o verejnom pioriadku na území obce Turňa nad Bodvou
                        VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Turňa n/B
                        VZN o určovaní názvu ulíc
                        VZN o súpisných a orientačných číslach
                        VZN o výške príspevku na stravovanie v MŠ
                        VZN o polatku za pobyt v MŠ
                        VZN o výške úhrady nákladov za popbyt v ŠKD
                        Prevádzkový poriadok pohrebiska
                        VZN o určení školského obvodu
                        Návrh VZN o nakladaní s KO a s DSO
                        Návrh Dodatku k VZN o miestnych daniachza...

                        Verejné podujatia

                         Obecné zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou

                          Pozvánka ma 2. zasadnutie OZ
                          Pozvánka na 3. zasadnutie OZ
                          Pozvánka na 5. zasadnutie OZ
                          pozvánka na 9. zasadnutie OZ
                          Pozvánka na 22. zasdnutia OZ / Meghívó a 22.-ik testületi gyúlésre

                          Obchodná verejná súťaž

                           Oznam o opakovanom predaji formou OVS, dom 99
                           Podmienky opakovaného predaja formou OVS, dom 99
                           Oznam o opakovanom predaji formou OVS, dom 169
                           Podmienky opakovaného predaja formou OVS, dom 169

                           Kronika obce / A község krónikája

                            Kronika obce 2007
                            Kronika obce 2008
                            Kronika obce 2009
                            Kronika obce 2010
                            Torna község 2011. évi krónikája
                            Kronika obce 2011
                            Kronika obce 2012
                            Kronika obce 2013
                            Kronika 2014

                            Životné prostredie

                             Program odpadového hospodárstva na roky 2011 - 2015