Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Ostatné

Ostatné dokumenty 2024

  Ostatné dokumenty 2023

  Ostatné dokumenty 2022

  Ostatné dokumenty 2021

  Ostatné dokumenty 2020

  Ostatné dokumenty 2019

   Ostatné dokumenty 2018

    Komunitný plán sociálnych služieb - Návrh

    Návrh programového rozpočtu obce na roky 2021 - 2023

    Všeobecne záväzné nariadenia 2020

    DOHODA č. 20/41/012/45 uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

    DOHODA č. 20/41/010/164 uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

    Zriaďovacia listina Základnej školy s materskou školou

    Návrh - Zriaďovacia listina

    Návrh - Všeobecné záväzné nariadenie

    Návrh - Záverečný účet obce za rok 2019

    Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

                                                 Obec TURŇA NAD BODVOU
               Obecný úrad v Turni nad Bodvou, Moldavská cesta č. 419/49, 044 02  Turňa nad Bodvou, Slovakia

      
         
                                                Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2019

     Obec  Turňa nad Bodvou  v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č.587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde  v z.n.p.
     zverejňuje v lehote do 28.februára príslušného kalendárneho roka informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

                                                      Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

                                                                      za kalendárny rok 2019

                                                                                  je 7,92 % 


     V Turni nad Bodvou, dňa 25.02.2020

                                                                                 Mgr.  Atila Oravecz
                                                                                       starosta obce

     3. etapa kamerového systému pre obec Turňa nad Bodvou

      Rozšírenie kamerového systému v obci- III. etapa

      Obec Turňa nad Bodvou v decembri 2019 zrealizovala projekt ,,Rozšírenie kamerového systému v obci- III. etapa“, ktorý nadväzuje na realizované aktivity v rámci prevencie kriminality a protispoločenskej činnosti, do ktorých sa obec úspešne zapojila v rokoch 2017 a 2018. Cieľom projektu bol nákup techniky a materiálu na skvalitnenie zabezpečenia už existujúceho kamerového systému a tým zvýšenie ochrany a bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov a zlepšenie kvality sociálnych vzťahov.

      Celkový rozpočet projektu predstavuje 8 464,98 €, z toho 5 000,00 € je dotácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a 3 464,98 €  sú vlastné prostriedky obce Turňa nad Bodvou.

                                 

      „Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“.

      2. etapa kamerového systému pre obec Turňa nad Bodvou

       2.ETAPA KAMEROVÉHO SYSTÉMU PRE OBEC TURŇA NAD BODVOU

       Obec Turňa nad Bodvou v júli 2019 začala realizáciu 2. etapy kamerového systému. Jedná sa o projekt ktorý nadväzuje na úspešnú prvú etapu ukončenú v r. 2017.  Zahŕňa montáž a prevádzku 8 stacionárnych  kamier Dahua,  umiestnených na týchto verejných budovách:

       • 2 kamery na obecnom úrade- zadný vchod
       • 3 kamery na kultúrnom dome – smer potraviny, ubytovňa a zadný vchod
       • 3 kamery na cintoríne- vstupná hlavná brána, stred a severná strana

       Kamery slúžia na prevenciu kriminality a objasňovanie prípadných priestupkov a trestných činov.

       Celkový rozpočet projektu predstavuje 6 250,00 €, z toho 5 000,00 € je dotácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a 1 250,00 €  sú vlastné prostriedky obce Turňa nad Bodvou.

       „Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“.

       Návrh VZN o miestnych daniach o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Turňa nad Bodvou

       Všeobecne záväzné nariadenia 2019

       Rozpočet obce Turňa nad Bodvou na roky 2020-2022

       Návrh rozpočtu obce na roky 2020-2022

       Návrh Záverečný účet obce za rok 2018

       Rozpočet obce 2019-2021

       Návrh rozpočtu obce Turňa nad Bodvou za roky 2019 - 2021

       Návrh-Záverečný účet obce za rok 2017

       Programový rozpočet obce na roky 2018 - 2020

       Návrh programového rozpočtu obce 2018 - 2020

       Zverejnenie výrubov podľa §82 ods. 7 zákona o ochrane krajiny a prírody

        Oznámenie o začatí konania výrubu dreviny na parcele KN-C č. 5701/2 k.ú. Turňa nad Bodvou

        Dokumenty súvisiace s ''Rýchlostnou cestou - R2''

         Správa MŽP SR Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie
         Oznámenie / Értesítés
         Oznam termínu verejného prerokovania / Nyilvános megtátgyalás időpontja

         Návrh záverečného účtu obce za rok 2015 pred prerokovaním obecným zastupiteľstvom

          Návrh záverečného účtu za rok 2015
          Návrh plnenia rozpočtu za rok 2015
          Návrh plnenia programového rozpočtu 2015
          Návrh plnenia programov rozpočtu - tabuľka 2015

          Dokumenty súvisiace s PHaSR KSK

           Správa o hodnotení PHaSR KSK

           Dokumenty RIUS Košického kraja na rok 2014-2020

            List o správe o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu
            Záverečné stanovisko z posúdenia RIÚS KSK

            Dokumenty súvisiace s POH Košického kraja

             Oznámenie o strategickom dokumente ,,Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 – 2020“

             ROZPOČET, PGR OBCE 2016 - 2018

              Návrh rozpočtu obce na rioky 2016 - 2018
              Rozpočet 2016-2018 v ekonomickej klasifikácii
              Sumarizácia výdavkov rozpočtu 2016_2018
              PGR 2016-2018 výdavky
              PGR 2016-2018 príjmy
              Návrh úpravy rozpočtu - PGR obce Turňa nad Bodvou 2016/08

              4. zmena rozpočtu r. 2015 - 2017

               4. Úprava rozpočtu obce Turňa nad Bodvou
               4. úprava rozpočtu - PGR výdavky

               Návrh záverečného účtu obce za rok 2014 pred prerokovaním obecným zastupiteľstvom

                Návrh záverečného účtu obce Turňa nad Bodvou
                Vyhodnotenie plnenie rozpočtu a programového rozpočtu za rok 2014
                Plnenie výdavkov PGR za rok 2014

                NÁVRH ROZPOČTU OBCE na roky 2015 - 2017

                 Návrh rozpočtu obce na roky 2015-2017

                 Návrh záverečného účtu obce za rok 2013 pred prerokovaním obecným zastupiteľstvom

                  Záverečný účet obce Turňa nad Bodvopu za rok 2013
                  Plnenie programového rozpočtu za rok 2013
                  Monitoring výdavkov - rozpočet 2013
                  Ekonomické ukazovateľe plnenia rozpočtu obce za rok 2013

                  Dokumenty VO Separácia a zhodnocovanie odpadov v Turni nad Bodvou

                   Informácia o otváraní časti ponúk "Ostatné"
                   Informácia o otváraní časti ponúk "Kritériá"
                   Informácia o otváraní časti ponúk "Ostatné"
                   Informácia o otváraní časti ponúk "Kritériá" - nákup kontajnerov

                   Návrh záverečného účtu obce za rok 2012 pred prerokovaním obecným zastupiteľstvom

                    Záverečný účet za rok 2012
                    Plnenie programového rozpočtu 2012

                    Rozpočet obce Turňa nad Bodvou

                     Krycí list
                     Preambula rozpočtu
                     Príjmy a finančné operácie
                     Výdavky
                     Rekapitulácia príjmov a výdavkov
                     Programový rozpočet
                     Sumarizácia programového rozpočtu
                     Návrh úpravy rozpočtu – krycí list
                     Návrh úpravy rozpočtu – príjmy a finančné operácie
                     Návrh úpravy rozpočtu – výdavky
                     Návrh úpravy rozpočtu – rekapitulácia príjmov a výdavkov
                     Návrh rozpočtu 2014 čelný list
                     Návrh rozpočtu 2014 "Preambula"
                     Návrh rozpočtu 2014 "Návrh príjmov"
                     Návrh rozpočtu 2014 "Návrh výdavkov"
                     Návrh rozpočtu 2014 "REKAPITULÁCIA"
                     Krycí list rozp 2014-2016
                     Preambula rozp. 2014-2016
                     Príjmy a finančné operácie rozp. 2014-2016
                     Výdavky rozp. 2014-2016
                     Rekapitulácia príjmov a výdavkov rozp. 2014-2016
                     Programový rozpočet na roky 2014-2016
                     Sumarizácia (správa výdavkov PGR)
                     Návrh úpravy rozpočtu obce za rok 2014
                     Návrh úpravy rozpočtu za rok 2014
                     Návrh úpravy rozpočtu obce
                     Sumarizácia výdavkov PGR 2015 - 2017
                     Výdavky PGR 2015 - 2017
                     Rozpočet obce 2015 - 2017

                     Dokumenty súvisiace s Územným plánom obce Dvorníky-Včeláre

                      Oznámenie o prerokovaní „Zadania pre Územný plán obce Dvorníky-Včeláre..."
                      Oznam o zverejnení listu ObÚ ŽP KE-o a o strategickom dokumente
                      List ObÚ ŽP KE-o ktorým zasiela oznámenie o strategickom dokumente
                      Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Dvorníky - Včeláre“ v zmysle zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších prepisov

                      Zoznam dlžníkov

                       Zoznam dlžníkov na miestnom poplatku za komunálne odpady

                       OZNAMY

                        Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce

                        Sadzobník správnych poplatkov

                        Všeobecne záväzné nariadenia

                         Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Turňa nad Bodvou
                         Dodatok č. 1 k VZN č. 32/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavené odpady na území obce Turňa nad Bodvou (prijaté OZ dňa 14.12.2012 s účinnosťou od 01.01.2013)
                         Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov v obci Turňa nad Bodvou
                         Návrh dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenie o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Turňa nad Bodvou
                         Návrh Dodatku č. 1/2013 k VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov
                         VZN o nakladaní s odpadmi
                         Dodatok 1/2013 k VZN o nakladaní s odpadmi
                         VZN o vhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov ...
                         Návrh VZN o verejnom pioriadku na území obce Turňa nad Bodvou
                         VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Turňa n/B
                         VZN o určovaní názvu ulíc
                         VZN o súpisných a orientačných číslach
                         VZN o výške príspevku na stravovanie v MŠ
                         VZN o polatku za pobyt v MŠ
                         VZN o výške úhrady nákladov za popbyt v ŠKD
                         Prevádzkový poriadok pohrebiska
                         VZN o určení školského obvodu
                         Návrh VZN o nakladaní s KO a s DSO
                         Návrh Dodatku k VZN o miestnych daniachza...

                         Verejné podujatia

                          Obecné zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou

                           Pozvánka ma 2. zasadnutie OZ
                           Pozvánka na 3. zasadnutie OZ
                           Pozvánka na 5. zasadnutie OZ
                           pozvánka na 9. zasadnutie OZ
                           Pozvánka na 22. zasdnutia OZ / Meghívó a 22.-ik testületi gyúlésre

                           Obchodná verejná súťaž

                            Oznam o opakovanom predaji formou OVS, dom 99
                            Podmienky opakovaného predaja formou OVS, dom 99
                            Oznam o opakovanom predaji formou OVS, dom 169
                            Podmienky opakovaného predaja formou OVS, dom 169

                            Kronika obce / A község krónikája

                             Kronika obce 2007
                             Kronika obce 2008
                             Kronika obce 2009
                             Kronika obce 2010
                             Torna község 2011. évi krónikája
                             Kronika obce 2011
                             Kronika obce 2012
                             Kronika obce 2013
                             Kronika 2014

                             Životné prostredie

                              Program odpadového hospodárstva na roky 2011 - 2015