Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie SP bytové domy pri škole VSD elektro NN

 06.07.2022

      Obec TURŇA NAD BODVOU

Obecný úrad v Turni nad Bodvou, Moldavská cesta č. 419/49, 044 02  Turňa nad Bodvou, Slovakia

Územné plánovanie a stavebný poriadok

______________________________________________________

Podľa rozdeľovníka

 


                                                                                          

                                                                            (Uveďte v odpovedi)

    VÁŠ LIST ZNAČKY/Z                             NAŠA ZNAČKA                          VYBAVUJE                     DÁTUM

                                                   TUR-2022/0305-OCU-003         MVDr.K.Flachbartová          04.07.2022

                                                                                                                                             

V E R E J NÁ      V Y H L Á Š K A

VEC: Stavebné povolenie

Obec Turňa nad Bodvou ako stavebný úrad, príslušný podľa ustanovenia § 117 zákona číslo 50/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov v spojení s ustanovením § 2 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa  § 62 a § 66 stavebného zákona a ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

p o v o ľ u j e

stavbu ,, Bytové domy pri škole- stavebné objekty:

SO.04-2 – Odberné elektrické zariadenie

SO.09 – Rozšírenie NN distribučnej siete“  

žiadateľovi Východoslovenskej distribučnej a.s. , Mlynská 31, 042 91 Košice, na pozemku parcele KN-C č. 5772/18, 5772/43 a 5868/3 k.ú. Turňa nad Bodvou, podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vypracovanej Ing. Jakubom Miklošom, MJ projekt s.r.o., Štúrova 422/11, 082 22 Šarišské Michaľany. na ktorú bolo vydané obcou Turňa nad Bodvou rozhodnutie o umiestnení stavby č. TUR-2021/0566-OCU-003 dňa 20.12.2021.

Popis stavby:

Predmetom stavebného povolenia je líniová stavba, zahrňujúca výstavbu nových káblových NN rozvodov  a odberného elektrického zariadenia pre napojenie odberateľov v obci Turňa nad Bodvou, budúcich vlastníkov, resp. nájomníkov dvoch nových bytových domov na Sídlisku Cementár.

NN rozvody sú riešené odbočením z jestvujúceho NN rozvádzača a jestvujúcej SR skrine. Káble budú uložené v zemi. Rozpojovacia a istiaca skriňa NN rozvodu bude osadená na pozemku parcele KN-C č. 5772/54. Z nej  sa napoja navrhované elektromerové rozvádzače pre byty, ktoré sa osadia pri bytovom dome na verejne prístupnom mieste.

NN rozvody sa umiestnia do výkopu, prípadne budú riešené pretlakom, ak to bude technicky možné.

V súlade s ust. § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR
č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, určuje stavebný úrad tieto podmienky:

 1. Stavbu osadiť v zmysle projektovej dokumentácie spracovanej Ing. Jakubom Miklošom, MJ projekt s.r.o., Štúrova 422/11, 082 22 Šarišské Michaľany.
 2. Pred začatím zemných prác je navrhovateľ povinný vytýčiť a zabezpečiť proti poškodeniu všetky existujúce siete, ktoré môžu byť výstavbou dotknuté. K ich vytýčeniu je potrebné prizvať zástupcov dotknutých správcov sietí.
 3. Počas výstavby je nutné dodržať všetky bezpečnostné normy, aby nedošlo k ohrozeniu, poškodeniu a zničeniu majetku vlastníkov pozemkov.
 4. Pozemky po ukončení zemných a stavebných  prác dať do pôvodného stavu.
 5. So vzniknutými odpadmi sa musí nakladať v zmysle zákona o odpadoch a odpady sa musia zneškodňovať iba v zariadeniach na to určených.
 6. Ak vlastníkom nehnuteľností vznikne majetková ujma, stavebník je povinný škodu uhradiť.
 7. Dodržať podmienky uvedené v jednotlivých vyjadreniach dotknutých organizácií.
  1. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Košice-okolie, odor starostlivosti o životné prostredie -OPaK č. OU-KS-OSZP-2022/006223-002 zo dňa 09.03.2022.
   1. V prípade nutnosti výrubu stromov alebo krovia je potrebné o súhlas požiadať obec Turňa nad Bodvou. Výrub musí byť riešený samostatným konaním. Výrub sa uskutočňuje najmä v období vegetačného pokoja (01.10.- do konca februára).
   2. Pri vykonávaní stavebných prác zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.
  2. Dodržať podmienky Okresného úradu Košice-okolie, odpad. hospod. č. OU-KS-OSZP-2022/005817-002 zo dňa 07.03.2022
   1. Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom. Stavebné odpady uložiť na povolenú skládku odpadov, nie na miesto určené obcou.

 1. Do doby použitia, resp. prepravy odpadov do zariadenia na to určeného bude stavebný odpad umiestnený na stavenisku stavebníka.
 2. Držiteľ odpadu je povinný podľa  § 44 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch.
 3. K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch je stavebník povinný predložiť tunajšiemu úradu doklad o spôsobe nakladania s druhmi odpadov vzniknutými v rámci realizácie danej stavby ( faktúra, resp. vážny lístok oprávnenej organizácie).
 4. Dodržať podmienky vo vyjadrení Východoslovenskej distribučnej a.s. Košice č. 9043/2022 zo dňa 11.05.2022.
 5. Dodržať podmienky vyjadrenia SPP Distribúcia, a.s. Bratislava č. TD/EX/06710/2021/W zo dňa 20.08.2021: pre výkon činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení je potrebné požiadať SPP-D o vydanie stanoviska  k projektovej dokumentácii stavby.
 6. Dodržať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom, a.s. Bratislava vo vyjadrení č. 6612125409 zo dňa 24.08.2021, dodržať najmä Všeobecné podmienky ochrany SEK.
 7. Dodržať podmienky vyjadrenia Architel s.r.o. Rožňava (belasaNET s.r.o.)  č. 12-2021/BN/TBr zo dňa 01.12.2021:
  1. Do PD stavby je potrebné zakresliť priebeh všetkých vedení v mieste stavby, určiť presné umiestnenie vedení ich vytýčením v teréne( Ing. Tomáš Bradáč tel: 0908 698921, tomas.bradac@archigraf.sk).
  2. Stavba a stavebné práce nesmú zasahovať do ochranného pásma vedení.
  3. Stavebník zabezpečí, aby pracovníci vykonávajúci práce v blízkosti vedenia boli dostatočne poučení o polohe vedení, ochrannom pásme, povinnosti ochrany a nezasahovania do vedenia. V prípade odkrytia vedenia kontaktovať jeho prevádzkovateľa: -Štefan Fürberger, tel: 0948 625635.
  4. V prípade potreby preloženia vedenia vykoná preloženie prevádzkovateľ vedenia, alebo ním poverená servisná organizácia.

Stavebník je povinný podľa § 66 odst. 3 písm. "j" stavebného zákona na viditeľnom mieste stavbu označiť štítkom " S T A V B A    P O V O L E N Á ".

 1. V prípade, ak počas realizácie zemných prác dôjde k archeologickým nálezom je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález okamžite ohlásiť KPÚ – Košice   a urobiť nevyhnutné opatrenie na jeho ochranu.
 2. Stavba bude ukončená najneskôr do 30.09.2023.
 3. Po ukončení stavebných prác stavebník je povinný požiadať tunajší úrad o kolaudačné rozhodnutie v zmysle ustanovenia § 76 - 85 stavebného zákona.
 4. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží najmä doklad o overení požadovaných vlastností výrobkov, revízne správy, doklad o spôsobe nakladania so stavebným odpadom,  a porealizačné zameranie stavby. Začatie stavebných prác je stavebník povinný oznámiť tunajšiemu úradu (§ 66 ods.2 písm. "h").

Odôvodnenie

Žiadateľ Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, v zastúpení arch&crafts, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice  podal dňa 26.05.2022 na tunajšom úrade žiadosť

o vydanie stavebného povolenia na stavbu ,, Bytové domy pri škole  - stavebné objekty: SO.04-2 – Odberné elektrické zariadenie a SO.09 – Rozšírenie NN distribučnej siete“  “,  na pozemku parcele KN-C č. 5772/18, 5772/43 a 5868/3 k.ú. Turňa nad Bodvou, na ktorú bolo dňa 20.12.2021 Obcou Turňa nad Bodvou vydané územné rozhodnutie č. TUR-2021/0566-OCU-003, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27.01.2022.

Obec Turňa nad Bodvou ako príslušný stavebný úrad po preskúmaní podania oznámil verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona dňa 06.06.2022 začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom  a zároveň  od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia upustil, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska. Zároveň určil  dobu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, dokedy mohli účastníci konania a dotknuté orgány svoje námietky a stanoviská k predmetu konania na stavebný úrad predložiť. V stanovenej lehote nikto z účastníkov konania ani dotknuté orgány neuplatnili žiadne námietky voči  predmetu konania.

Na základe preskúmania podania a predložených stanovísk dot­knutých orgánov štátnej správy z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona bolo zistené, že uskutočnenie navrhovanej stavby neohrozuje verejné záujmy, ani neprimerane neobmedzuje a neohrozuje práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. A preto stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

K žiadosti o stavebné povolenie bola predložená projektová dokumentácia stavby s príslušnou dokladovou častou a s preukázaním vzťahu ku pozemkom:

 • Projektová dokumentácia stavby pre stavebné povolenie vypracovaná Ing. Jakubom Miklošom, MJ projekt s.r.o., Štúrova 422/11, 082 22 Šarišské Michaľany , autorizovaným stavebným inžinierom č. aut. 6933*A2.
 • Situácia širších vzťahov
 • List vlastníctva č. 2511 a 782
 • Kópia katastrálnej mapy
 • Plnomocenstvo Aukčnej spoločnosti Slovakia s.r.o. pre arch&crafts s.r.o. Košice na zastupovanie v každom stupni konania voči stavebnému úradu
 • Plnomocenstvo VSD a.s. Košice pre Aukčnú spoločnosti Slovakia s.r.o. na zastupovanie v každom stupni konania voči stavebnému úradu
 • Vyjadrenie Okresného úradu Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie – odpad. hosp.č.OU-KS-OSZP-2022/005817-002 zo dňa 07.03.2022
 • Vyjadrenie Okresného úradu Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie – OPaK č.OU-KS-OSZP-2022/006223-002 zo dňa 09.03.2022
 • Vyjadrenie Okresného úradu Košice-okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č.OU-KS-OCDPK-2021/014864  zo dňa 04.11.2021
 • Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Košice č. KPUKE-2021/22177-2/93473/HT,SB zo dňa 10.11.2021
 • Vyjadrenie VSD a.s. Košice č. 9043/2022 zo dňa 11.05.2022
 • Vyjadrenie SPP Distribúcie a.s. č. TD/NE/06710/2021/W zo dňa 20.08.2021
 • Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. č. 6612125409 zo dňa 24.08.2021
 • Vyjadrenie ArchiTel s.r.o. Rožňava (belasaNET s.r.o.) č. 12-2021/BN/TBr. zo dňa 01.12.2021
 • Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Košice-okolie  č. ORHZ-KS1-303-003/2022 zo dňa 11.05.2022

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a rozhodol tak, ako je uvedené vo výro­kovej časti tohto rozhodnutia.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavebnými prácami nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Stavba nesmie byt začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenado­budlo právoplatnosť
(§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ).

Za vydanie povolenia bol 08.06.2022 zaplatený bezhotovostne správny poplatok 100,00 eur ( slovom: jednosto eur ) podľa položky 60 písm. c) bodu 2. sadzobníka tvoriaceho prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v spojení s čl. XII bod 33 zákona č. 465/2008 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti MF SR v súvislosti so zavedením meny euro v SR.

Poučenie

Podľa ustanovenia § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom kona­ní, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Obec  Turňa nad Bodvou, Moldavská cesta 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou. V lehote podané odvolanie má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom  po vyčerpaní  riadnych opravných prostriedkov.        

                                                                                  Mgr. Atila  O r a v e c z

                                                                                       starosta obce

Doručí sa :

 1. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
 2. arch&crafts, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice
 3. Aukčná spoločnosť Slovakia, s.r.o., Letná 40, 040 01 Košice
 4. Obec Turňa nad Bodvou, Moldavská cesta 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou
 5. Valentín Žoka, Školská ulica 304, 044 02 Turňa nad Bodvou
 6. Zlatica Gašparová, 044 02 Turňa nad Bodvou 604
 7. Martin Gašpar, Sídlisko Cementár 631/62, 044 02 Turňa nad Bodvou
 8. Zlatica Fazekašová, Sídlisko Cementár 334/29, 044 02 Turňa nad Bodvou
 9. Mikuláš Vártaš, Školská ulica 305, 044 02 Turňa nad Bodvou
 10. Štefan Ižo, Krakovská 12, 040 01 Košice
 11. P.Ižová, Krakovská 12, 040 01 Košice – v zastúpení Ladislava Iža
 12. Mária Hegedusová, Školská ulica 302, 044 02 Turňa nad Bodvou
 13. Ľudmila Mohňanská, Galaktická 1482/5, 040 12 Košice

Na vedomie:

 1. Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 2. belasaNET, s.r.o., Námestie mieru 8, 045 01 Moldava nad Bodvou
 3. Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncová 13, 041 70 Košice
 4. Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
 5. SPP Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b,  825 11 Bratislava
 6. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 040 01 Košice
 7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice-okolie, Rožňavská25, 045 01 Moldava nad Bodvou

Vyvesené:...................................                                 Zvesené:..............................................

__________________________________________________

TEL.: Ústredňa: +421 55 4662101; Starosta obce: +421 55 4662138; IČO: 00691313; E-mail: turna@turnanadbodvou.sk; www.turnanadbodvou.sk


  1 2