Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Matrika

 30.12.2022

Overovanie listín

Osvedčovaním kópií listín Obecný úrad potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s originálom, preto je pri osvedčovaní potrebné predložiť originál listiny. Za originál listiny sa považuje aj osvedčená kópia. Pri osvedčovaní listín sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Potrebujete

platný preukaz totožnosti – občiansky preukaz;
originál listiny a jej fotokópiu.
Lehota na vybavenie

na počkanie, v prípade väčšieho množstva osvedčovaných listín podľa dohody s osvedčujúcim pracovníkom
Poplatok

Nájdete v časti: Cenník - všeobecná správa

Nevykonávajú sa osvedčenia:

listín, ktoré sa majú použiť v cudzine (notár),
odpisu alebo kópie občianskeho preukazu, cestovného pasu, vojenského preukazu, služobného preukazu, technického alebo akýchkoľvek preukazov,
výpisov a odpisov zo súboru popisných informácií, z listov vlastníctva, z dokumentov katastra, geodézie, pozemkových, železničných kníh, z identifikácií parciel a pod.,
ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie, napr. mapy, geometrické plány a pod.,
listín, ktoré obsahujú reliéfnu pečať (notár),
odpis listiny alebo jej kópie, ktorá sa nezhoduje s predloženou listinou.
Legislatíva

Zákon č. 599/2001 o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami

Overovanie podpisov

Občan, ktorému sa podpis osvedčuje, musí byť pri osvedčovaní prítomný. Podpis do osvedčovacej knihy vykoná občan pred zamestnancom vykonávajúcim osvedčenie, preto ho nemôže nik iný zastúpiť. Podpis na listinu vykoná občan pred zamestnancom vykonávajúcou osvedčenie alebo uzná podpis na listine za svoj. Nie je možné vykonať osvedčenie cudzincovi bez povolenia na pobyt na území SR, len na základe cestovného dokladu vydaného v zahraničí. Osvedčovanie podpisov a listín sa vykonáva v súčinnosti so zákonom 599/2001 Z. z. - osvedčovanie listín a podpisov na listinách.

Potrebujete:

platný preukaz totožnosti – občiansky preukaz;
listinu, na ktorej sa má podpis osvedčiť, v prípade, že sa jedná o viacstranový súbor listín, občan predkladá už listiny spojené šnúrou.
Lehota vybavenie

na počkanie
Poplatok

Nájdete v časti: Cenník - všeobecná správa

Nevykonávajú sa osvedčenia:

podpisov na listinách, ktoré sa majú použiť v cudzine (notár);
podpisov osôb, ktorí nemôžu čítať a písať;
podpisov na zmenkách a šekoch.
Legislatíva

Zákon č. 599/2001 o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami.

Ak sa nemôže fyzická osoba dostaviť do úradnej miestnosti zo zdravotných dôvodov, môže sa toto osvedčenie vykonať aj mimo úradnej miestnosti (v byte, v dome). V tomto prípade je ale osvedčovanie potrebné dohodnúť vopred (osobne – rodinný príslušník, príp. telefonicky).