DHZ

130. výročie prvej písomnej zmienky o Dobrovoľnom hasičskom zbore v Turni nad Bodvou

Podľa ústnych podaní najstarších hasičov a podľa archívneho zápisu v Budapeštianskom archíve Dobrovoľný hasičský zbor v Turni nad Bodvou bol založený v roku 1875.

Prvá písomná zmienka o činnosti hasičov bola pozvánka na hasičský ples z roku 1886. Zakladajúcimi členmi dobrovoľného hasičského zboru boli János Fingerlotz, Zsigmond Lert, László Görcös, Károly Olsaczky, Béla Szabó a János Vidasics.

Hasičský zbor bol v tom čase vybavený ručnou hasičskou striekačkou. Odstupom času mala jednotka k dispozícii modernejšiu techniku, ktorá sa žiaľ nezachovala. V roku 1950 dostala prvú motorovú striekačku. Stala sa centrom regionálneho hasičského hnutia (okrskom) a priebežne bola vybavená ďalšími motorovými striekačkami, vozidlom Škoda RN, Tatrou 805, vozidlom ZIL a naposledy cisternovou automobilovou striekačkou Škoda 706 RTHP, ktorá slúži dodnes.

Dobrovoľný hasičský zbor fungoval nepretržite aj počas I. a II. svetovej vojny.

Aktívne sa zapájal a aj v súčasnosti zapája do rozvoja obce. Pomáha občanom pri požiaroch, živelných pohromách a iných udalostiach. Zbor má 60 členov z toho 20 aktívnych. Veľké úsilie sa vynakladá na výcvik členov a plodnou je aj práca s mládežou. Do súťaží sa pravidelne zapája jedno dievčenské, jedno chlapčenské, jedno dorastenecké družstvo, ako aj jedno družstvo mužov a jedno družstvo veteránov.

Členovia dobrovoľného hasičského zboru ostali verní odkazu predkov a pokračujú v zásadách hesla „Chránime a pomáhame“.