Základná škola

Zákadná škola s vyučovacím jazykom maďarským

Web: www.zsmturna.edu.sk