Obecný úrad

Adresa obecného úradu

Obec Turňa nad Bodvou
Obecný úrad v Turni nad Bodvou
Moldavská cesta č. 419/49
044 02 Turňa nad Bodvou 

Ústredňa: 

+421 55 466 21 01

Telefón (starosta): 

+421 55 466 21 38

E-mail: turna@turnanadbodvou.sk
Web: www.turnanadbodvou.sk
Počet obyvateľov: 3 776
Rozloha obce: 23,21 km2

Sobášiaci:

Ing. Pavol Szepsi

Ing. Róbert Surovec, PhD.
Ing. Róbert Balázs

Meno a priezvisko Funkcia
Mgr. Atila Oravecz starosta obce 
tel.: 055 / 466 21 38 
mobil: 0907 976 360 
e-mail: starosta@turnanadbodvou.sk 
ústredňa: 055 / 466 21 01
Ing. Pavol Szepsi zástupca starostu obce
Hlavný kontrolór Mgr. Eva Kovácsová
Meno a priezvisko Kontakt

Pracovníci  administratívneho oddelenia obecného úradu

Meno a priezvisko Pracovná funkcia / agenda
MVDr. Katarína Flachbartová vedúca obecného úradu 
tel. 055/3336714, 0917 996 095
e-mail: spou@turnanadbodvou.sk
Vladimír Krompasky Vedúci technického úseku a životného prostredia
tel.: +421 55 3336715
tel. mob.: +421 908 987 729
e-mail: technicke@turnanadbodvou.sk
Iveta Szásziová  ekonómia, účtovníctvo, rozpočtovníctvo
tel.: +421 55 3336711
e-mail: ekonomicke@turnanadbodvou.sk
Eva Kováčová  registratúra, podateľňa, mzdy, poplatok za odpady 
tel.: +421 55 466 21 01
e-mail: turna@turnanadbodvou.sk
Mária Korcsmárosová pokladňa, majetok obce, daň z nehnuteľností
tel.: +421 55 3336712
e-mail: dane@turnanadbodvou.sk
Margita Kovácsová matričný úrad, overovanie 
tel. 055 333 7105
e-mail: matrika@turnanadbodvou.sk
Bc. Eva Kováčová evidencia obyvateľstva, projekty, cintorín - hrobové miesta, civilná ochrana
tel.: +421 55 333 67 14
e-mail: 
Emília Gáborová upratovačka, doručovateľka, korešpodentka
tel.: +421 55 466 21 01
Andrej Miklos Obsluha pracovných strojov, strojných zariadení a hasiacej techniky

Spoločný obecný úrad

Meno a priezvisko Pracovná funkcia / agenda
MVDr. Katarína Flachbartová Stavebníctvo, regionálny rozvoj, ďalší prenesený výkon št. správy
tel.:  0917 996 095, +421 55 3336714
e-mail:spou@turnanadbodvou.sk

Materská škola

Meno a priezvisko Pracovná funkcia / agenda
Eva Oravcová Riaditeľka MŠ
tel.: +421 55 466 23 59, +421 55 333 67 18
Adresa:
Materská škola
Župná č. 567/12 
(a 172/10 - elokovaná trieda)
044 02  Turňa nad Bodvou
e-mail:skolka@turnanadbodvou.sk

 InfoCentrum- Terénna sociálna práca

Adresa:

 Mgr. Silvia Viszlay, Mgr. Tímea Matesz

Mária Turtáková

Silvia Rigóová

Silvia Kónyová 

Moldavská cesta 
č. 105/36, 
044 02 Turňa nad Bodvou 
 
telefón: +421 55 333 67 17
e-mail: tsp.turna@gmail.com, sociálne@turnanadbodvou.sk

Rozpočtové organizácie obce

Názov a adresa (zákonné informácie) Riaditeľka školy
Názov organizácie: Základná škola, 
Sídlo: Školská ulica č. 301/16, 
044 02 Turňa nad Bodvou
Bod 3d) dátum zriadenia: 1.4.2002
Bod 3g) spoločný školský obvod Základnej školy Turňa nad Bodvou
Bod 3j) rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
Mgr. Andrea Deáková 
tel.: +421 55 466 2131, +421 907 906 479 
e-mail: 301.skolaturna@gmail.sk
web: www.zsturnaslov.edupage.org
Základná škola s vyučovacím 
jazykom maďarským-Alapiskola, 
Školská ulica č. 301/12, 
044 02  Turňa nad Bodvou

Ing. Andrea Molnárová
tel.: +421 55 466 2219 
web: www.zsmturna.edu.sk
e- mail: skola@zsmturna.edu.sk

OZNÁMENIE O PRIEBEŽNEJ REALIZÁCII PROJEKTU:

Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Turňa nad Bodvou tu
Informácia o realizácii stavby "Zberného dvora" tu

Plán podujatí v obci Turňa nad Bodvou v roku 2016  tu
Plán podujatí materskej školy v roku 2016 tu   

Vzor "Ohlásenia drobnej stavby" tu