Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zmluva o výpožičke kompostéra

 22.08.2022

Zmluva o výpožičke kompostéra

Uzatvorená v zmysle § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Požičiavateľ:                 Obec Turňa nad Bodvou, Moldavská cesta 419/49,

                                       044 02 Turňa nad Bodvou    

                                        V zastúpení: Mgr. Atila Oravecz, starosta obce

                                        IČO: 00691313

                                        DIČ:2020751568

                                        Tel. 055/4662101   

                                        ďalej len „Obec

Vypožičiavateľ:             viď listina – zoznam osôb akceptujúcich návrh Zmluvy o výpožičke

                                        kompostéra, ďalej len „Konečný užívateľ

Preambula

       Táto listina je návrhom Obce na uzatvorenie zmluvy o výpožičke kompostéra v súlade s podmienkami a obsahovými náležitosťami uvedenými v tomto návrhu (ďalej len „zmluva“). Zmluva je uzavretá prijatím návrhu Obyvateľom obce  - Konečným užívateľom, ktorý prijatie návrhu zmluvy potvrdí v listine označenej ako „Zoznam osôb, prijímajúcich návrh Zmluvy o výpožičke kompostéra“. Vzor zoznamu tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

                    I. Predmet výpožičky

  1. Obec sa zaväzuje prenechať Konečnému užívateľovi bezodplatne na dobu podľa článku III. tejto zmluvy predmet výpožičky v stave spôsobilom na riadne užívanie v súlade s touto zmluvou a Konečný užívateľ sa ho bez výhrad zaväzuje prevziať.
  2. Predmetom výpožičky je nový Kompostér COMP H1,  na biologicky rozložiteľný odpad o objeme 600 litrov vyrobený z recyklovateľného plastu, odolného voči UV žiareniu, s otvorom na napĺňanie zhora a dvomi otvormi na vyberanie zdola. Ku kompostéru sa prikladá montážny návod a brožúra ku kompostovaniu.
  3. Obec prenechá kompostér Konečnému užívateľovi v rozloženom stave. Konečný užívateľ si vykoná na vlastné náklady jeho montáž podľa montážneho návodu.
  4. Obec poskytuje kompostér za účelom zhromažďovania biologicky rozložiteľných odpadov v zmysle § 14 a § 81 Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

II. Práva a povinnosti zmluvných strán

1.    Obec  vyhlasuje, že je vlastníkom poskytovaného kompostéra COMP H1.

2. Obec prenecháva konečnému užívateľovi kompostér výlučne za účelom riadneho  kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu v zmysle návodu na kompostovanie.

3. Konečný užívateľ sa zaväzuje k využívaniu poskytnutého kompostéra výlučne na nehospodársku činnosť – domáce kompostovanie

4.  Konečný užívateľ sa zaväzuje kompostovať biologicky rozložiteľný odpad v kompostéri a neukladať biologicky rozložiteľný odpad do ostatného komunálneho odpadu, ani na verejné priestranstvá v obci a mimo obce.

5.  Konečný užívateľ sa zaväzuje užívať predmet výpožičky so starostlivosťou riadneho hospodára a iba na účely kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu tak, aby na predmete výpožičky nevznikali žiadne škody

6.  Konečný užívateľ znáša všetky náklady na údržbu a opravy kompostéra počas doby výpožičky.

7.  Konečný užívateľ nie je oprávnený uložiť do kompostéra odpad, ktorý by mohol pri manipulácii, resp. vyprázdňovaní poškodiť tento kompostér.

8.   Konečný užívateľ nie je oprávnený dať predmet výpožičky do výpožičky, resp. prenájmu tretím osobám. Konečný užívateľ nie je oprávnený robiť na predmete výpožičky zmeny bez písomného súhlasu Obce.

9.    Konečný užívateľ je povinný umiestniť kompostér iba na pozemku vo svojom vlastníctve, nájme. Konečný užívateľ zverený majetok nepremiestni mimo miesta určeného na užívanie určeného zo strany Obce.

10.  Konečný užívateľ sa zaväzuje vrátiť kompostér Obci pri odsťahovaní sa z obce Turňa nad Bodvou, alebo pri predaji nehnuteľnosti, ku ktorej užívaniu bol kompostér poskytnutý.

11.  Konečný užívateľ zverený majetok neprevedie na tretiu osobu, neprenajme, neprenechá do faktického užívania tretej osobe, nezaťaží akýmkoľvek právom tretej osoby.

12.  Obec je oprávnená od konečného užívateľa žiadať vrátenie kompostéra v prípade, že pri kontrole zistí, že konečný užívateľ kompostér nevyužíva, resp. že ho využíva na iný ako dohodnutý účel.

13.  Konečný užívateľ umožní vykonanie kontroly zvereného majetku Oprávneným osobám, ktorými sú najmä Požičiavateľ a ním poverené osoby

                                        

                                      

III. Doba výpožičky a platnosti zmluvy

1. Doba výpožičky kompostéra je určená na neurčito.

2.  Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

IV. Záverečné ustanovenia

1.  Táto zmluva o výpožičke sa riadi ustanoveniami slovenského právneho poriadku, najmä  

      ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

2.  Zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť vyhotovené v písomnej forme, musia byť   

      podpísané obidvomi zmluvnými stranami, inak sú neplatné.

3.  Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, uzatvárajú ju slobodne, 

      vážne.

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom prijatia návrhu zmluvy Konečným užívateľom jeho  podpisom na zozname osôb podľa preambuly tejto zmluvy a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle Obce Turňa nad Bodvou:  https://www.turnanadbodvou.sk/

V Turni nad Bodvou, dňa 22.08.2022

                                                                                                Mgr. Atila Oravecz, v.r.

                                                                                                         starosta obce

                                                              


    Zoznam aktualít :