Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na verejné prerokovanie zámeru Danucem

 04.08.2022

      Obec TURŇA NAD BODVOU

Obecný úrad v Turni nad Bodvou, Moldavská cesta č. 419/49, 044 02  Turňa nad Bodvou, Slovakia

______________________________________________________

 


                                                                                          

                                                                            (Uveďte v odpovedi)

    VÁŠ LIST ZNAČKY/Z                             NAŠA ZNAČKA                          VYBAVUJE                     DÁTUM[1]

                                                       TUR-2022/0403-02               MVDr.K. Flachbartová          04.08.2022

                                                                                                                                             

Vec P O Z V Á N K A 

Verejné prerokovanie správy o hodnotení navrhovanej činnosti „Modernizácia linky na výrobu šedého Portlandského slinku spojená s rozšírením portfólia a zvýšením kapacity spoluspaľovaných alternatívnych palív“ Danucem Slovensko a.s. v k.ú. Dvorníky. 

 


Ministerstvo životného prostredia SR oznámilo listom č.42322/2022, že navrhovateľ, Danucem Slovensko a.s., prevádzka Cementáreň Turňa nad Bodvou, 044 02 Turňa nad Bodvou 654, okres Košice – okolie, zastúpený spoločnosťou EKOS PLUS s.r.o., Župné námestie 7, 811 03 Bratislava, predložil Ministerstvu životného prostredia SR podľa § 31 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) správu o hodnotení vplyvov činnosti na ŽP „Modernizácia linky na výrobu šedého Portlandského slinku spojená s rozšírením portfólia a zvýšením kapacity spoluspaľovaných alternatívnych palív“ v k.ú. Dvorníky.

Obce ako dotknuté obce podľa § 34 ods.1 zákona informovali o doručení správy o hodnotení činnosti verejnosť a zároveň zverejnili všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie na úradných tabuliach a webových sídlach obcí.

Obce Turňa nad Bodvou, Dvorníky, Zádiel, Žarnov, Turnianska Nová Ves a Hosťovce  v spolupráci s navrhovateľom Vás podľa § 34 ods. 3 a ods. 5 zákona pozývajú na spoločné verejné prerokovanie predmetnej správy o hodnotení navrhovanej činnosti, ktoré sa uskutoční

                                            dňa   24. 08. 2022  (streda)  o  14.30 hod.

v kultúrnom dome v Turni nad Bodvou.

PROGRAM  VEREJNÉHO  PREROKOVANIA:

 1. Otvorenie
 2. Predstavenie programu, vysvetlenie cieľov a oboznámenie o možnosti podania  pripomienok
 3. Informácia k správe o hodnotení činnosti
 4. Diskusia, záver

                                                                               

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                     Mgr. Atila  O r a v e c z

                                                                                   starosta obce

           

POZVANÍ   

 1. Ministerstvo životného prostredia SR ,odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Nám. Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava 
 2. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát ŽP,odbor integrovaného povoľovania a kontroly v Košiciach      Rumanova č. 14,   042 02 Košice
 3. Ministerstvo hospodárstva  SR, Mlynské Nivy 44/a, 827 15 Bratislava
 4. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor ochrany ovzdušia Nám. Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava 
 5. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia obehového hospodárstva, Odbor odpadového hospodárstva, Nám. Ľudovíta Štúra č. , 812 35 Bratislava 
 6. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia ochrany prírody a biodiverzity, Odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Nám. Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava
 7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva  so sídlom v Košiciach. Ipeľská 1 , 042 20 Košice
 8. Regionálna veterinárna a potravinová správa , Kukučínova 103, 040 01 ,Košice
 9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a ZZ  Košice, Požiarnícka č. 4, 040  01 Košice                                                                                                     
 10. Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice                          

 1. Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13 041 70 Košice
 2. Okresný  úrad  Košice – okolie, Odbor krízového riadenia , Hroncova 13, 040 01 Košice
 3. Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
 4. Okresný úrad Košice – okolie , Odbor cestnej dopravy  a pozemných komunikácií, Hroncova 13, 040 01 Košice
 5. Obce Dvorníky – Včeláre, Dvorníky č. 4, 044 02 Turňa nad Bodvou
 6. Obec Zádiel, Zádiel 83, 044 02 Zádiel
 7. Obec Žarnov, Žarnov 85, 044 02 Žarnov
 8. Obec Hosťovce, Hosťovce 49, 044 02 Hosťovce
 9. Obec Turnianska Nová Ves,Turnianska Nová Ves 84, 044 02 Turnianska Nová Ves
 10. EKOS PLUS s.r.o., Župné námestie 7, 811 03 Bratislava


]TEL.: Ústredňa: +421 55 4662101; Starosta obce: +421 55 4662138; IČO: 00691313; E-mail: turna@turnanadbodvou.sk; www.turnanadbodvou.sk


  Zoznam aktualít :