Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Danucem Cementáreň: Oznámenie o zmene činností - verejné prerokovanie

 04.08.2022

Modernizácia linky na výrobu šedého Portlandského slinku spojená s rozšírením portfólia a zvýšením kapacity spoluspaľovania alternatívnych palív-informácia o správe o hodnotení

Obec Turňa nad Bodvou ako dotknutá obec podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) obdŕžala dňa 28.07.2022 list Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) č. 42322/2022 zo dňa 25.07.2022, ktorým bola doručená správa o hodnotení činnosti a všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie. MŽP SR vyzval dotknutú obec Turňu nad Bodvou aby realizovala postup, tak ako je stanovený v zákone o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v § 34 ods. 1 a § 65g zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 

Na základe vyššie uvedeného obec Turňa nad Bodvou informuje o doručení správy o hodnotení činnosti verejnosť a zároveň zverejňuje všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie. Určuje 30 dňovú lehotu na zverejnenie dokumentácie správy o hodnotení činnosti a na doručenie pripomienok verejnosťou.

Obec Turňa nad Bodvou v súlade s § 34 ods. 1 a § 65g zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie informuje verejnosť na svojej úradnej tabuli, o doručení správy o hodnotení činnosti  „Modernizácia linky na výrobu šedého Portlandského slinku spojená s rozšírením portfólia a zvýšením kapacity spoluspaľovaných alternatívnych palív“ navrhovateľa Danucem Slovensko a.s., 906 38 Rohožník, IČO 00 214 973 v zastúpení spoločnosťou EKOS PLUS s.r.o., Župné námestie 7, 8177 03 Bratislava, IČO: 31392547  a uvádza ďalšie informácie tak ako ich vyžaduje§ 34 ods. 1 a § 65g zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie nasledovne:

Miesto zverejnenia elektronickej verzie správy o hodnotení činnosti a všeobecne zrozumiteľného záverečného zhrnutia v celom rozsahu:

  1. www.turnanadbodvou.sk

  1. https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/modernizacia-linky-na-vyrobu-sedeho-portlandskeho-slinku-spojena-s-roz

Dátum zverejnenia na úradnej tabuli obce:

04. 08. 2022

Lehota na doručenie pripomienok k správe o hodnotení činnosti najneskôr do :

03.09.2022

Do správy o hodnotení činnosti je možné nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie :

na obecnom úrade obce Turňa nad Bodvou

Do správy o hodnotení činnosti je možné nahliadnuť v čase stránkových hodín na obecnom úrade obce Turňa nad Bodvou:

Pondelok: 8:00-11:30     12:00-15:00

Utorok: 8:00-11:30

Streda: 8:00-11:30     12:00-17:00

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 8:00-11:30     12:00-13:00

Pripomienky sa môžu podávať:

Prostredníctvom MŽP SR ako príslušného orgánu podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na životné , prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1,  812 35 Bratislava 

Zoznam aktualít :