Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby

 05.05.2022

Erb Dvorníky-Včeláre Obec Dvorníky-Včeláre

Obecný úrad Dvorníky-Včeláre, 044 02Dvorníky-Včeláre 4

Územné plánovanie a stavebný poriadok

______________________________________________________________________

______________________________________________________

Podľa rozdeľovníka

                                                                                          

                                                                            (Uveďte v odpovedi)

    VÁŠ LIST ZNAČKY/Z                             NAŠA ZNAČKA                          VYBAVUJE                     DÁTUM

                                                          OcUDV-Vč48/2022-003           MVDr.K. Flachbartová          29.04.2022

                                                                                                                                             

V E R E J NÁ      V Y H L Á Š K A

VEC: Rozhodnutie o umiestnení stavby

           Obec Dvorníky-Včeláre ako stavebný úrad určený Okresným úradom Košice, odborom výstavby a bytovej politiky č. OU-KE-OVBP2-2022/016558-002 zo dňa 21.03.2022, príslušný podľa ustanovenia § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov v spojení s ustanovením § 2 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, §2 zákona č. 534/2003 Z.z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikáciách a §3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon ),

v y d á v a

podľa  ust. § 39, 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

rozhodnutie o umiestnení stavby

,, Inžinierske siete lokality RD Sídlisko Cementár na pozemku parcele KN-C č.5868/109  k.ú. Turňa nad Bodvou navrhovateľovi Obci Turňa nad Bodvou, Moldavská cesta 416/49, 044 02 Turňa nad Bodvou, v zastúpení Mgr. Atilom Oraveczom, starostom obce.

Popis stavby:

Projektová dokumentácia stavby rieši napojenie územia plánovanej lokality individuálnej bytovej výstavby na dopravnú technickú infraštruktúru a vytvorenie podmienok pre výstavbu 8 rodinných domov v obci Turňa nad Bodvou. V rámci tohto územného konania nie sú riešené samostatné stavby rodinných domov. Na dotknutom území je v súčasnosti voľné priestranstvo, bez zástavby.

Územie je ohraničené:

 • zo severnej strany- komunikáciou III/3329 – ulica Moldavská cesta
 • zo západnej strany miestnou komunikáciou- ulica Sídlisko Cementár
 • z južnej strany: budovami občianskej vybavenosti a štvorpodlažnými bytovými domami
 • z východnej strany je voľné priestranstvo-zeleň

Stavba sa člení na stavebné objekty:

SO-01     Komunikácie

SO-02     Preložka verejného vodovodu

SO-02.1. Verejný vodovod a prípojky

SO-03     Verejná kanalizácia a prípojky

SO-04     Rozšírenie NN distribučnej siete

SO-04.1  Odberné elektrické zariadenie

SO-05     Rozvod plynu

SO-06     Elektrická komunikačná vrstva

SO-07     Verejné osvetlenie

Územie je situované v zastavanom území, vo východnej časti obce Turňa nad Bodvou na vstupe na Sídlisko Cementár v kontakte so štvorpodlažnou bytovou výstavbou a budovami občianskej vybavenosti. Riešená lokality plánovanej zástavby rodinných domov je navrhnutá ako klasická zástavba s komunikáciou  stredom územia. Trasa a napojenie komunikácie je ovplyvnená jestvujúcou komunikáciou a terénnymi podmienkami. Napojenie na infraštruktúru- inžinierske siete a doprané napojenie na cestné komunikácie bude vedené z dostupných vzdialeností a na základe

_________________________

[1][1]TEL.: Ústredňa: +421 55 4662405; E-mail: obecdvorniky@gmail.com

rokovaní so správcami jednotlivých rozvodov a určenia bodov pripojenia. Prístup do lokality je navrhnutý obojsmernou dvojpruhovou komunikáciou šírky 5,5 m s chodníkom šírky 2,0 m.

Napojenie tejto komunikácie na  jestvujúcu cestu  č. III/3329, bude predmetom ďalších rokovaní so správcom cesty- Správou ciest KSK, resp.  bude predmetom zmeny projektovej dokumentácie v nasledujúcej fáze jej spracovania.

Pre uvoľnenie pozemku je potrebná prekládka vodovodného potrubia.

V súlade s ust. § 39, 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP SR
č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, určuje stavebný úrad tieto podmienky umiestnenia stavby:

 1. Stavbu osadiť v zmysle projektovej dokumentácie spracovanej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Ivanom Bergendym, PROINST s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice.
 2. Trasu a napojenie navrhovanej komunikácie dopracovať podľa stanovísk dotknutých orgánov a to do ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie, t.j. PD pre stavebné povolenie.
 3. Pred začatím zemných prác je navrhovateľ povinný vytýčiť a zabezpečiť proti poškodeniu všetky existujúce siete, ktoré môžu byť výstavbou dotknuté. K ich vytýčeniu je potrebné prizvať zástupcov dotknutých správcov sietí.
 4. Počas výstavby je nutné dodržať všetky bezpečnostné normy, aby nedošlo k ohrozeniu, poškodeniu a zničeniu majetku vlastníkov pozemkov.
 5. Pozemky po ukončení zemných a stavebných  prác dať do pôvodného stavu.
 6. So vzniknutými odpadmi sa musí nakladať v zmysle zákona o odpadoch a odpady sa musia zneškodňovať iba v zariadeniach na to určených.
 7. Ak vlastníkom susedných nehnuteľností vznikne nútené obmedzenie ich užívania , majú nárok na primeranú jednorázovú náhradu.
 8. Dodržať podmienky uvedené v jednotlivých vyjadreniach dotknutých organizácií.
  1. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Košice-okolie, odor starostlivosti o životné prostredie -OPaK č. OU-KS-OSZP-2022/007319-002 zo dňa 24.03.2022:
   1. V prípade nutnosti výrubu stromov alebo krovia je potrebné o súhlas požiadať obec Turňa nad Bodvou. Výrub musí byť riešený samostatným konaním.
   2. Pri vykonávaní stavebných prác zabezpečiť dodržiavania zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.
   3. Pri zemných prácach zamedziť komtaminácii zeminy semenami, spôrmi, odrezkami inváznych druhov rastlín.
  2. Dodržať podmienky Okresného úradu Košice-okolie, odpad. hospod. č. OU-KS-OSZP-2022/007416-002 zo dňa 28.03.2022:
   1. Podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch je zakázané uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť, alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade s určeným zákonom.
   2. Stavebnú suť odovzdať do zhodnocovacieho zariadenia alebo uložiť na legálnu skládku, nie na miesto určené obcou.

_________________________

[1][1]TEL.: Ústredňa: +421 55 4662405; E-mail: obecdvorniky@gmail.com

 1. Do doby použitia, resp. prepravy odpadov do zariadenia na to určeného bude stavebný odpad umiestnený na stavenisku stavebníka na vyhradenej ploche pre uloženie kontajnerov.
 2. Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa určeného zákona a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch.
 3. Držiteľ odpadu je povinný doložiť k žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona  o odpadoch doklady o spôsobe nakladania s druhmi odpadov- faktúry, vážny lístok, na OU KE-okolie, odbor starostlivosti o ŽP a povoľujúcemu orgánu.
 4. Pri realizácii terénnych úprav, ktorými sa mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery je stavebník povinný požiadať úrad o vydanie vyjadrenia v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bodu 4 zákona o odpadoch.
 5. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Košice-okolie, št. vodnej správy č. OU-KS-OSZP-202/007365-002 zo dňa 29.03.2022:
  1. Do koordinačnej situácie stavby žiadame doplniť označenia kanalizačných vetiev A1, K1 a K2.
 6. Dodržať podmienky stanoviska Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach-okolie č. ORPZ-KS-ODI-18-068/2022 zo dňa 14.04.2022: v ďalšom stupni projektovej dokumentácie je potrebné spracovať návrhy dočasného a trvalého dopravného  značenia stavby a predložiť ich na odsúhlasenie tunajšiemu dopravnému inšpektorátu.
 7. Dodržať podmienky stanoviska Správy ciest Košického samosprávneho kraja č. IU-2022/4488-4130 zo dňa 08.04.2022:
  1. Využiť na napojenie dopravnej lokality miestnu komunikáciu na parcele KN-C č. 5968/4, LV č.862 ( vlastník obec Turňa nad Bodvou), ktorou sa obyvatelia tejto lokality napoja na cestu III/3326.
  2. Cestná priekopa pri ceste III/3329 nie je vydláždená, spevnená, čím by mohlo dôjsť pri navrhovanom spôsobe dopravného napojenia k problémom pri zaplavovaní.
  3. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie (na stavebné povolenie) žiadame zohľadniť návrh SC KSK na riešenie dopravného napojenia stavby ,,Inžinierske siete lokality RD Sídlisko Cementár“ cez miestnu komunikáciu na  parcele KN-C č. 5968/4 na LV č.862.
 8. Dodržať podmienky vyjadrenia Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice č.40300/2022/O/Fi/ÚVR zo dňa 01.04.2022
  1. Pred spracovaním PD pre SP požiadať o presné vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a o zameranie tlakových pomerov na potrubí v bode napojenia.
  2. Práce v navrhovanej zástavbe vykonávať tak, aby nedošlo k porušeniu nášho potrubia, zabezpečiť vjazd mechanizmami v min. šírke 4,0 m.
  3. V zmysle novelizácie zákona č. 442/2002 Z.z. žiadame rešpektovať ochranné pásma jestvujúcich potrubí. Pri križovaniach, či súbehu dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
  4. Fakturačné vodomerné šachty a revízne kanalizačné šachty vo vzťahu k našej spoločnosti žiadame situovať vo vzdialenosti max. 10 m od miesta napojenia prípojky na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu a max. 1,0 m za hranicou nehnuteľnosti.
  5. Žiadame v PD pre SP zakresliť ochranné pásma potrubia VV a VK v rozsahu stanovenom zákonom č. 442/2002 Z.z.  § 19 ods. 2.
  6. Je žiadúce už pri územnom konaní uzavrieť so subjektom verejného práva (VVS.a.s. alebo obec) ,,Zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy“ na predmetné rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
 9. Dodržať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom, a.s. Bratislava vo vyjadrení č. 6612134416 zo dňa 16.11.2021, dodržať najmä Všeobecné podmienky ochrany SEK.
 10. Stavebný úrad zaväzuje stavebníka, aby v zmysle podmienok určených vo vyjadreniach  dotknutých orgánov doplnil predloženú projektovú dokumentáciu v ďalšom stupni PD na stavebné povolenie a v prípade vyžiadania dotknutými orgánmi opätovne ju predložil na vyjadrenie.
 1. So žiadosťou o vydanie stavebného povolenia pre uvedenú stavbu predloží stavebník doklady stanovené § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby platí podľa §40 ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel tri roky odo dňa  nadobudnutia jeho  právoplatnosti.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ Obec Turňa nad Bodvou, Moldavská cesta 416/49, 044 02 Turňa nad Bodvou, v zastúpení Mgr. Atilom Oraveczom, starostom obce, podal dňa 09.03.2022 na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby ,, Inžinierske siete lokality RD Sídlisko Cementár na pozemku parcele KN-C č.5868/109  k.ú. Turňa nad Bodvou.

Stavený úrad  09.03.2022 verejnou vyhláškou č. OcUDV-Vč48/2022 oznámil začatie územného konania a zvolal miestne šetrenie a ústne pojednávanie na deň 29.03.2022. Zároveň vyzval účastníkov konania a dotknuté orgány, aby svoje námietky a pripomienky k umiestneniu stavby uplatnili najneskôr v deň ústneho pojednávania. Na ústnom pojednávaní a miestnom šetrení nikto z účastníkov konania ani dotknuté orgány štátnej správy nepodali žiadne námietky voči umiestneniu stavby.  Dňa 08.04.2022 Správa ciest KSK svojou odpoveďou na žiadosť obce Turňa nad Bodvou o stanovisko k umiestneniu stavby č. IU-2022/4488-4130 navrhla iné dopravné napojenie lokality, ktoré je potrebné doriešiť v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.  Stavebný úrad uvedené podmienky a návrhy SC KSK zapracoval do tohto územného rozhodnutia a zároveň zaviazal stavebníka o ich uplatnenie vo fáze stavebného konania.

Ostatní účastníci konania a dotknuté orgány v stanovenej lehote  7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia nedoručili žiadne negatívne písomné stanovisko, čím s umiestnením stavby súhlasili.  

Na stavebný úrad k návrhu na vydanie územného rozhodnutia boli predložené nasledovné doklady a vyjadrenia jednotlivých  dotknutých orgánov  a správcov sietí  potrebných pre posúdenie hľadísk sledovaných v územnom konaní:

_________________________

[1][1]TEL.: Ústredňa: +421 55 4662405; E-mail: obecdvorniky@gmail.com

 •     Projektová dokumentácia stavby pre územné konanie vypracovaná autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Ivanom Bergendym, PROINST s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice, č. aut. 0379*Z*1
 •    Situácia širších vzťahov
 • Vyjadrenie Okresného úradu Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie – odpad. hosp.č.OU-KS-OSZP-2022/007416-002 zo dňa 28.03.2022
 • Vyjadrenie Okresného úradu Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie – št. vodná správa č.OU-KS-OSZP-2022/007365-002 zo dňa 29.03.2022
 • Vyjadrenie Okresného úradu Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie – ochrana prírody a krajiny č.OU-KS-OSZP-2022/007319-002 zo dňa 24.03.2022
 • Vyjadrenie Okresného úradu Košice-okolie, odboru CD a PK č.OU-KS-OCDPK-2022/007315-002  zo dňa 24.03.2022
 • Stanovisko Správy ciest KSK č. IU-2022/4488-4130 zo dňa 08.04.2022
 • Vyjadrenie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice č. 135245/2021/Ing. Ze zo dňa 01.12.2021 a č. 40300/2022/O/Fi/ÚVR  zo dňa 01.04.2022
 • Vyjadrenie SPP Distribúcie a.s. č. TD/NS/0249/2022/Uh zo dňa 29.03.2022
 • Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. č. 6612134416 zo dňa 16.11.2021
 • Vyjadrenie VSD a.s. Košice č. 19976/2021/ zo dňa 15.11.2021
 • Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru  Košice-okolie č. ORHZ-KS1-169-001/2022 zo dňa 08.04.2022
 • Stanovisko OR Policajného zboru v košiciach-okolie, ODI č. ORPZ-KS-ODI-18-068/2022 zo dňa 14.04.2022      

Stavebný úrad týmto konštatuje, že umiestnenie stavby je v súlade so záujmami všetkých účastníkov konania a dotknutých orgánov , ktorých povinnosťou je hájiť verejné záujmy a tým aj fyzických osôb v zmysle právnych predpisov vo vzťahu k stavebnému zákonu.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie a jej umiestnením nebudú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené, či ohrozované práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 39a ods.2 stavebného zákona stanovil podmienky pre umiestnenie stavby a jej projektovú prípravu. Na základe vyššie uvedeného návrhu vyhovel a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Podľa ustanovenia §40 ods.4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Od správneho poplatku je navrhovateľ Obec Turňa nad Bodvou oslobodená na základe § 4 odst.1 písm.a zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

_________________________

[1][1]TEL.: Ústredňa: +421 55 4662405; E-mail: obecdvorniky@gmail.com

P o u č e n i e

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia na Obec Dvorníky-Včeláre, Dvorníky 4, 044 02 Dvorníky-Včeláre. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto územné rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a má byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Dvorníky-Včeláre a na jej websídle, zverejnené spôsobom v mieste obvyklým.

       Csaba  S i m k ó

starosta obce

Doručí sa :

 1. Obec Turňa nad Bodvou, Moldavská cesta 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou
 2. Vlastníci a užívatelia susedných parciel KN-C č.5868/42, 5868/46, 5869, 5868/4 k.ú. Turňa n/B
 3. Obec Dvorníky-Včeláre, Dvorníky 4, 044 02 Dvorníky-Včeláre
 4. Ing. Ivan Bergendy PROINST s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice

Na vedomie:

 1. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 2. VSD, a.s. Košice, Mlynská 31, 042 91 Košice
 3. SPP Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b,  825 11 Bratislava
 4. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 040 01 Košice
 5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  Košice- okolie, Rožňavská 25, 045 01 Moldava nad Bodvou
 6. Okresný úrad Košice-okolie, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Hroncova 13, 041 70 Košice
 7. Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice
 8. Okresný riaditeľstvo Policajného zboru Košice-okolie- ODI, trieda SNP 35, 040 11 Košice
 9. Správa ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 Košice

Vyvesené:.............................                                            Zvesené:.................................

_________________________

[1][1]TEL.: Ústredňa: +421 55 4662405; E-mail: obecdvorniky@gmail.com
  Zoznam aktualít :