Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na 24.zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Turňa nad Bodvou / Meghívó a Tornai Helyi Önkormányzati Képviselőtestületének 24. ülésére

 04.03.2022

OBEC TURŇA NAD BODVOU

Starosta  obce  Turňa nad Bodvou  e-mail: starosta@turnanadbodvou.sk

č.j.  TUR-2022/15-01                                     V Turni nad Bodvou dňa  4. marca 2022

Pozvánka

na 24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Turňa nad Bodvou

V súlade s § 13 ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam 24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  obce Turňa nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 

9. marca 2022 (streda) o 18,00 hod. v sobášnej sieni obecného úradu

Navrhovaný program rokovania  :

 1. Zahájenie
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Určenie overovateľov a zapisovateľa
 4. Správa starostu obce o aktivitách v obci
 5. PHSR na roky 2021-2027
 6. Schválenie 1. etapy rekonštrukcie ciest  a chodníkov v obci
 7. Rozpočtové opatrenia za obdobie január a február 2022
 8. Návrh zmeny rozpočtu na rok 2022
 9. Správa hlavnej kontrolórky o činnosti za rok 2021
 10. Interpelácie poslancov
 11. Záver

                                                                                                                                                                                                   Mgr.  Atila  O r a v e c z v.r.

                                                                                                                              starosta obce

Zverejnené na úradnej tabuli obce dňa  4. marca 2022
TORNA KÖZSÉG

 Torna Község Polgármestere,

                                                                                                                                            Tornán, 2022.03.04. 


  M E G H Í V Ó

A  SZNT  T.t. 369/1990 számú  a községi önkormányzatokról szóló törvénye 13-as §, 4-ik bek. a) pontja  és a későbbi törvénymódosítások értelmében

2022. március 9-én (szerda)  18.00 órára összehívom a

Tornai Helyi Önkormányzati Képviselőtestületének 24. ülését

a Községháza dísztermébe

 Javasolt napirendi pontok:

1. Megnyitó
2. Az ülés programjának elfogadása
3. A hitelesítők és a jegyzőkönyvíró kijelölése
4. Polgármesteri beszámoló a községben zajló tevékenységről
5. A 2021 - 2027. évre szóló Gazdasági és Szociális Fejlesztési Terv
6. A községi utak és  járdák felújítása - 1. fázisának elfogadása
7. A 2022. januári és februári költségvetési intézkedések
8. 2022. évi költségvetés-módosítási tervezet
9. A község főellenőrének a 2021. évről szóló  jelentése
10. A képviselői interpellációk
11. Zárszó

                                                                             

                                                                                      Mgr.  Oravecz  Atila  s.k.

                                                                                           polgármester

Nyilvánosságra hozva a község hirdetőtábláján 2022. március 4-én


  Zoznam aktualít :