Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Výrub dreviny / Fakivágás

 01.03.2022

      Obec TURŇA NAD BODVOU

Obecný úrad v Turni nad Bodvou, Moldavská cesta č. 419/49, 044 02  Turňa nad Bodvou, Slovakia

Ochrana prírody a krajiny

______________________________________________________

Podľa rozdeľovníka

 


                                                                                          

                                                                            (Uveďte v odpovedi)

    VÁŠ LIST ZNAČKY/Z                             NAŠA ZNAČKA                          VYBAVUJE                     DÁTUM

                                                 TUR-2022/0140-OCU-FK-01      MVDr.K. Flachbartová          28.02.2022

                                                                                                                                             

VEC: Oznámenie o začatí konania vo veci udelenia súhlasu na výrub drevín

            Obec Turňa nad Bodvou ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 64 odst. 1 písm. d) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súlade          s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 z. z.. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len ,,zákona,,) a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto

oznamuje

začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na základe podania zo dňa 28.02.2022, ktorým Veronika Dunová, Muškátová ulica 596/12, 044 02 Turňa nad Bodvou  požiadala tunajší obecný úrad o vydanie súhlasu na výrub  1 ks orecha kráľovského, rastúceho na  Muškáovej ulici, vo dvore rodinného domu, na pozemku  parcele KN-C č. 5709/3 k.ú. Turňa nad Bodvou (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), z dôvodu ohrozovania nehnuteľnosti svojim koreňovým systémom a klonármi.

Obvod kmeňa dreviny meraný vo výške 130 cm nad zemou: 180 cm.

Súčasne Obec Turňa nad Bodvou zvoláva ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na deň:

9. februára 2022 o 8:00 hod.so stretnutím  na pozemku kde drevina rastie.

 Účastníci konania a dotknuté orgány môžu prípadné pripomienky, námietky a stanoviská k predmetnému konaniu predložiť najneskôr na ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté.

Ak sa niektorý z účastníkov nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

                                                                                          Mgr. Atila  O r a v e c z

                                                                                          starosta obce

                                                                                   

Doručí sa:

  1. Veronika Dunová, Muškátová ulica 596/12, 044 02 Turňa nad Bodvou
  2. Pavol Duna, Muškátová ulica 596/12, 044 02 Turňa nad Bodvou
  3. Obec Turňa nad Bodvou, Moldavská cesta 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou

___________________________

TEL.: Ústredňa: +421 55 4662101; Starosta obce: +421 55 4662138; IČO: 00691313; E-mail: turna@turnanadbodvou.sk; www.turnanadbodvou.sk    Zoznam aktualít :