Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Záverečné stanovisko - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027

 16.02.2022

OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE

odbor starostlivosti o životné prostredie

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

                                                                         Komenského 52, 041 26 Košice                                                                            

Číslo: OU-KE-OSZP1-2022/001354                                                           Košice, 21.01.2022

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody  a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej aj ako len „okresný úrad v sídle kraja“), ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 55 písm. a) zákona č. 24/2006 Z.

z.  o posudzovaní  vplyvov  na  životné  prostredie  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“), na základe výsledkov procesu posudzovania  vykonaného  podľa  príslušných  ustanovení  zákona  č.  24/2006  Z.  z.,  vydáva  v súlade s § 14 zákona č. 24/2006 Z. z.

Z Á V E R E Č N É   S T A N O V I S K O

č. OU-KE-OSZP1-2022/001354

 1. Základné údaje o obstarávateľovi

 1. Názov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Okresný úrad Košice

Odbor starostlivosti o životné prostredie

2.Identifikačné číslo

00 151 866

3.Adresa sídla

Komenského 52

041 26 Košice

4.Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa:

JUDr. Henrieta Halászová - vedúca odboru starostlivosti o životné prostredie Komenského 52, 041 26 Košice

Tel: 055 / 6001 250

E-mail: henrieta.halaszova@minv.sk

Ing. Jana Hruščáková - vedúca oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Komenského 52, 041 26 Košice

Tel.: 055 / 6001 267

E-mail: jana.hruscakova@minv.sk

II.Základné údaje o strategickom dokumente

 1. Názov

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027.

2.Charakter

Posudzovaný strategický dokument „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027“ (ďalej aj ako len „Plán rozvoja VVaVK Košického kraja na roky 2021-2027“) je pripravovaný pre oblasť vodného hospodárstva, má významný vplyv na životné prostredie a vytvára rámec na schválenie činností uvedených v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. Strategický dokument spĺňa kritéria pre posudzovanie strategických dokumentov podľa § 4 ods.1 zákona č. 24/2006 Z. z.

Plán rozvoja VVaVK Košického kraja na roky 2021-2027 patrí ku koncepčným dokumentom obsahujúcim návrh investičného plánu, vrátane odhadu investícií potrebných na obnovenie   existujúcej   infraštruktúry   -   verejných   vodovodov   a   verejných   kanalizácií.   V súčasnosti je platný pre obdobie 2016 -2021.

Vypracovanie, vyhodnocovanie, aktualizovanie plánu rozvoja verejných vodovodov pre územie  Košického  kraja  zabezpečuje   okresný   úrad   v sídle   kraja   v súlade   so   zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2000 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VV a VK“).

3.Hlavné ciele

 Cieľom plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií Košického kraja na roky 2021-2027 je:

 • poskytnúť aktuálnu analýzu súčasného stavu zásobovania pitnou vodou a systému odvádzania a čistenia odpadových vôd v kraji,
 • definovať stratégiu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií so zohľadnením prognózy vývoja obyvateľstva, spotreby vody a produkcie odpadovej vody v Košickom kraji a požiadaviek na ochranu zdravia obyvateľstva a životného prostredia,
 • stanoviť priority výstavby, rekonštrukcie a obnovy verejných vodovodov a verejných kanalizácií,
 • vyčísliť náklady a zdroje financovania potrebné k uskutočneniu aktivít uvedených v Pláne rozvoja VV a VK na obdobie rokov 2021 - 2027.

4.Stručný opis obsahu strategického dokumentu

Strategický dokument Plán rozvoja VVaVK Košického kraja na roky 2021-2027 rieši rozvoj verejných vodovodov a verejných kanalizácií do roku 2027 a pozostáva z nasledovných koncepčných, plánovacích a strategických materiálov:

 • Plán rozvoja verejných vodovodov pre územie Košického kraja
 • Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie Košického kraja

Obsah strategického dokumentu vychádza z existujúceho dokumentu Plán rozvoja verejných vodovodov pre územie Košického kraja:

 • 1.         Úvod
 • 1.2       Legislatívne    východiská    a dôvody    vypracovania    Plánu    rozvoja    verejných vodovodov
 • 2.         Prehľad rozhodujúcich právnych predpisov uplatňovaných pri tvorbe Plánu rozvoja

verejných vodovodov

·

3.

Analýza súčasného stavu zásobovania pitnou vodou

·

3.1

Hodnotenie   súčasného    stavu   zásobovania    obyvateľov   pitnou   vodou   podľa

jednotlivých okresov

·

3.1.1

Obce s verejným vodovodom

·

3.1.2

Obce s rozostavaným vodovodom

·

3.1.3

Obce bez verejného vodovodu a návrh na riešenie

·

3.1.4

Vodovody problémové z hľadiska kvality dodávanej vody, nedostatočnej kapacity

vodných zdrojov a návrh na riešenie

 • 3.2       Zdroje vody
 • 3.2.1 Súčasný stav a prognóza kvality a kvantity využívaných povrchových a podzemných vodných zdrojov a ich ohrozenosť
 • Využívané vodné zdroje na zásobovanie pitnou vodou
 • 3.2.2    Posúdenie súčasného stavu ochrany vodných zdrojov
 •             Zdroje problémové z hľadiska dodávanej kvality a kvantity a návrh na riešenie, návrh opatrení na racionálne hospodárenie s vodou

·

3.2.3

Zásady ekologicky optimálneho využívania zdrojov vody ako súčasť krajiny

·

4.

Strategické ciele rozvoja verejných vodovodov a priority výstavby

·

4.1

Potreba vody pre navrhnutý optimálny rozvoj

·

4.2

Rámcová bilancia zdrojov a potrieb vody

·

4.3

Stratégia zásobovania obyvateľstva na území bez verejných vodovodov

·

4.3.1

Koncepcia krytia potrieb pitnej vody

·

4.4

Vplyv realizácie Plánu rozvoja verejných vodovodov na ekologické podmienky

krajiny a rozvoj regiónov

·

4.5

Predpokladané náklady na realizáciu plánu rozvoja verejných vodovodov

·

4.6

Investičná stratégia zásobovania pitnou vodou do roku 2027

 Prílohová časť obsahuje 12 príloh:

 • Príloha č. 1 Hodnotenie zásobovanosti a vybavenosti obcí vodovodmi podľa okresov
 • Príloha č. 2 Zoznam obcí s verejným vodovodom podľa okresov
 • Príloha č. 3 Prehľad obcí s rozostavaným vodovodom
 • Príloha č. 4 Zoznam obcí bez verejného vodovodu podľa okresov
 • Príloha č. 5 Vodné zdroje navrhované na vyradenie
 • Príloha č. 6 Zoznam využívaných vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou
 • Príloha č. 7 Predpokladaný vývoj potrieb pitnej vody
 • Príloha č. 8 Návrh na riešenie obcí bez verejného vodovodu
 • Príloha č. 9    Vodovody problémové z hľadiska kvality dodávanej vody, nedostatočnej kapacity vodných zdrojov, prípadne veľkých strát a návrh na ich riešenie
 • Príloha č. 10 Charakteristika verejných vodovodov podľa akciových spoločností
 • Príloha č. 11 Investičná stratégia zásobovania pitnou vodou
 • Príloha  č.  12     Prehľad všetkých obcí Košického kraja podľa okresov, problémy vo vodovodoch a návrh na riešenie do roku 2027

Obsah strategického dokumentu vychádza z existujúceho dokumentu Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie Košického kraja:

 • 1. Úvod
 • 2. Prehľad rozhodujúcich právnych predpisov SR a EÚ uplatňovaných pri tvorbe Plánu rozvoja verejných kanalizácií
 • 2.1. Konkretizácia zásadných požiadaviek európskej a národnej  právnej  úpravy  vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu odpadových vôd vrátane vynegociovaných podmienok a ich časového harmonogramu
 • 2.2. Uplatnenie koncepčných a strategických materiálov SR
 • 3. Analýza súčasného stavu odvádzania a čistenia odpadových vôd
 • 3.1. Prehľad súčasného stavu v odvádzaní a čistení odpadových vôd v Košickom kraji
 • 3.2.   Odstraňovanie nutrientov (dusík, fosfor) - zavedenie povinnosti v oblasti čistenia odpadových vôd
 • 3.3.   Nedostatky, respektíve rozhodujúce problémy vyskytujúce sa v súčasnosti v oblasti odkanalizovania čistenia odpadových vôd
 • 3.4.   Pozitíva v oblasti verejných kanalizácií
 • 3.5.   Plnenie kritérií ustanovených smernicou 91/271/ES
 • 4.      Koncepčné a strategické východiská uplatnené pri návrhu plánov rozvoja verejných kanalizácií
 • 4.1.   Koncepcia vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky, jej hlavné ciele a vzťah k trvalo udržateľnému rozvoju
 • 4.2.   Environmentálne a technické kritériá pre stanovenie priorít rozvoja verejných kanalizácií
 • 5.      Technické kritériá plánov rozvoja verejných kanalizácií
 • 5.1.   Základné funkčné požiadavky na stokové siete
 • 5.2.   Základné požiadavky na čistiarne odpadových vôd
 • 5.3.   Zavedenie systému kanalizačných aglomerácií podľa smernice Rady č.91/271/EHS
 • 5.4.   Princípy a kritériá pre návrh aglomerácií
 • 6.      Priority výstavby kanalizácií
 • 6.1.   Ekologicko - technické kritériá pre zostavenie poradia naliehavosti výstavby verejných kanalizácií
 • 7.      Ciele rozvoja verejných kanalizácií
 • 7.1.   Vymedzenie cieľov rozvoja verejných kanalizácií do roku 2027
 • 7.2.   Vyčíslenie počtu aglomerácií riešených v Košickom kraji
 • 8.      Možné finančné zdroje
 • 9.      Záver

 Prílohová časť obsahuje nasledujúce prílohy:

 • Príloha č. 1 Priority kanalizačných aglomerácií v Košickom kraji podľa veľkosti,  v členení podľa obcí
 • Príloha č. 2 Prehľad súčasného stavu v odvádzaní a čistení odpadových vôd v Košickom kraji podľa obcí, stav k 31.12.2018
 • Príloha č. 2A Plán rozvoja verejných kanalizácií v kanalizačných systémoch s počtom obyvateľov do 2 000 EO

 • Príloha č. 2B Plán rozvoja verejných kanalizácií v kanalizačných systémoch s počtom obyvateľov od 2 000 do 10 000 EO
 • Príloha č. 2C Plán rozvoja verejných kanalizácií v kanalizačných systémoch s počtom obyvateľov nad 10 000 EO
 • Príloha č. 3A Sumarizácia základných vecných a investičných nárokov pre rozvoj verejných kanalizácií v aglomeráciách do 2 000 EO, podľa okresov, stav k 31.12.2018
 • Príloha č. 3B Sumarizácia základných vecných a investičných nárokov pre rozvoj verejných   kanalizácií v aglomeráciách od 2 000 – do 10 000 EO, podľa okresov, stav      k 31.12.2018
 • Príloha č. 3C Sumarizácia základných vecných a investičných nárokov pre rozvoj verejných kanalizácií v aglomeráciách nad 10 000 EO, podľa okresov, stav k 31.12.2018
 • Príloha č. 3AA Sumarizácia základných vecných a investičných nárokov pre rozvoj verejných  kanalizácií v aglomeráciách do 2 000 EO, podľa vodárenskej spoločnosti, stav k 31.12.2018
 • Príloha č. 3BB Sumarizácia základných vecných a investičných nárokov pre rozvoj verejných kanalizácií v aglomeráciách od 2 000 – do 10 000 EO, podľa vodárenskej spoločnosti, stav k 31.12.2018
 • Príloha č. 3CC Sumarizácia základných vecných a investičných nárokov pre rozvoj verejných kanalizácií v aglomeráciách nad 10 000 EO, podľa vodárenskej spoločnosti, stav k 31.12.2018
 • Príloha č. 4 Investičná stratégia odkanalizovania na roky 2021 - 2027 - kanalizácie
 • Príloha č. 5 Prehľad v odkanalizovaní Košického kraja podľa okresov v %

Z hodnotenia súčasného stavu zásobovania obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov vyplýva, že z celkového počtu 800 434 obyvateľstva na území Košického kraja  bolo k 31.12.2018 zásobovaných pitnou vodou 84,39 %. Z hľadiska jednotlivých okresov je najpriaznivejšia situácia v okresoch Košice I-IV, kde zásobovanosť obyvateľov  dosahuje  98,64 %. V Košickom kraji je k 31.12.2018 rozostavaných 47 stavieb verejných vodovodov (ďalej len „VV“), mnohé z nich sú rozostavané už dlhodobo, najmä z dôvodu nezabezpečenia finančných prostriedkov. Prioritizácia je postavená na základe rozostavanosti VV.

K 31.12.2018 bol počet obyvateľov Košického kraja pripojených na verejnú kanalizáciu 517 801 (59,7 % z celkového počtu obyvateľov). V Košickom kraji je vybudovaná verejná kanalizácia v 150 obciach. Celkovo je v Košickom kraji 90 komunálnych čistiarni odpadových vôd ( ďalej len „ČOV“).

 Investičné zámery z hľadiska hodnotenia vplyvov Plánu rozvoja VV predstavujú:

 1. urýchliť dokončenie rozostavaných vodovodov,
 2. realizáciu  opatrení  na   odstránenie  nedostatkov   v problémových  vodovodoch  (kvalita a kvantita),
 3. výstavbu nových vodovodných potrubí (rozvodov a sietí),
 4. napájanie na skupinové vodovody,
 5. výstavbu súvisiacich technických  zariadení  (vodojemy,  úpravne  vôd,  čerpacie  stanice  a pod.), prípadne rozširovanie ich kapacít alebo modernizácia technológií,
 6. budovanie nových zdrojov vôd a doplňujúcich zdrojov vôd alebo navyšovanie kapacít existujúcich zdrojov vôd.

Strategický dokument uvádza tiež priority budovania kanalizačných systémov, pričom sa okrem ekonomických hľadísk kladie veľký dôraz na rešpektovanie prírodných pomerov s

cieľom minimalizovať ekologické dopady.

 Investičné zámery z hľadiska hodnotenia vplyvov Plánu rozvoja VK prestavujú:

 1. rekonštrukcie stokových sietí,
 2. rozšírenie hydraulickej kapacity existujúcich stokových sietí,
 3. budovanie nových stokových sietí (SS),
 4. rekonštrukcie ČOV,
 5. rozšírenie kapacít ČOV,
 6. budovanie nových ČOV.

Medzi hlavné strategické smery plánu rozvoja zásobovania obyvateľstva patrí výstavba verejných vodovodov pre aglomerácie nad 2000 EO, dobudovanie rozostavaných vodovodov  a modernizácia úpravní vôd, najmä veľkokapacitné zdroje povrchových vôd.

Ciele rozvoja verejných kanalizácii sú postavené na priorizácii sídelných aglomerácií podľa počtu EO. Ciele definujú princípy výstavby stokových sietí aj pre aglomerácie do 2000 EO.

5.Vzťah k iným strategickým dokumentom

Plán rozvoja VVaVK Košického kraja na roky 2021 - 2027 je v súlade so základnými strategickými materiálmi:

 • Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja,
 • Koncepcia vodohospodárskej politiky SR do roku 2015,
 • Vodný plán Slovenska, ktorý obsahuje Plán manažmentu správneho územia povodia Dunaja a Plán manažmentu správneho územia povodia Visly,
 • Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR (NEHAP V),
 • Územné plány Veľkých územných celkov,
 • Operačný program Kvalita životného prostredia na obdobie 2014 - 2020,
 • Plány rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie jednotlivých krajov (2013 a 2019),
 • Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR (prvý plán bol schválenýv roku 2006 a prvá aktualizácia bola schválená v roku 2015),
 • Národný program Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1882/2003/ES,
 • Operačný program Kvalita životného prostredia na roky 2014 - 2020,
 • Protokol o zdraví - Protokol k Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných  vodných  tokov a medzinárodných jazier z roku 1992, podpísaný v Londýne dňa 17. júna 1999,
 • Strategické a koncepčné materiály jednotlivých vodárenských spoločností pôsobiacich na území SR,
 • Zelenšie Slovensko; Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030,
 • Návrh národných priorít implementácie Agendy 2030,
 • Návrh orientácie, zásad a priorít vodohospodárskej politiky SR do roku 2027,
 • HODNOTA JE VODA - Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody,
 • Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja,
 • Dohovor o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier,
 • Spoločné vyhlásenie ministrov zodpovedných za vodné hospodárstvo krajiny vyšehradskej skupinya Bulharsko a Rumunsko.

III.Opis priebehu prípravy a posudzovania

Posudzovanie vplyvu strategického dokumentu zabezpečovalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej aj „obstarávateľ“). Strategický dokument Plán rozvoja VVaVK Košického kraja na roky 2021-2027 podlieha povinnému hodnoteniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

1.Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania

 • Obstarávateľ v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. predložil Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu Plán rozvoja VVaVK Košického kraja na roky 2021-2027 dňa 12.05.2020.
 • Príslušný orgán podľa § 5 zákona 24/2006 Z. z. zaslal v dňoch 03.05 - 15.05.2020 dotknutým orgánom podľa § 6 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. Oznámenie o strategickom dokumente Plán rozvoja VVaVK Košického kraja na roky 2021-2027 a požiadal dotknuté orgány o písomné stanoviská k oznámeniu podľa § 6 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. do 15 dní od jeho doručenia.
 • Rozsah  hodnotenia   pod   č.   OU-KE-OSZP1-2020/026452   v   zmysle   §   8   zákona   č. 24/2006 Z. z. bol určený príslušným orgánom dňa 14.08.2020.
 • Správa o hodnotení strategického dokumentu Plán rozvoja VVaVK Košického kraja na roky 2021-2027 bola príslušnému orgánu doručená dňa 8.3.2021.
 • Verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu oznámil obstarávateľ listom č. OU-KE-OSZP2-2021/002415-040 až 059 zo dňa 20.08.2021.
 • Verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu sa konalo dňa 24.07.2021 v budove Okresného úradu Košice, Komenského 52, 042 16 Košice.
 • Oznámenie o určení spracovateľa odborného posudku bolo doručené listom č. OU-KE- OSZP1-2021/004067-33 zo dňa 01.12.2021, a zároveň mu boli emailom poskytnuté podklady, z ktorých vychádzal pri spracovávaní odborného posudku.
 • Odborný posudok bol vypracovaný dňa 03.01.2022  a doručený obstarávateľovi dňa 05.01.2022.

2.Orgán kompetentný na jeho prijatie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

3.Druh prijatia, rozhodnutia

Rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

4.Vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu

Správu o hodnotení strategického dokumentu vypracovala v marci 2021 doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD. Správa o hodnotení bola vypracovaná v štruktúre podľa prílohy č. 4  zákona  č. 24/2006 Z. z. a má 164 strán.

5.Posúdenie správy o hodnotení strategického dokumentu

Správu o hodnotení strategického dokumentu vypracovala v marci 2021 doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD., Československej armády 19, 040 01 Košice, koordinátorom úlohy bola Ing. Jana Hruščáková. Správa o hodnotení strategického dokumentu bola vypracovaná v zmysle stanoveného rozsahu hodnotenia a prílohy č. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. Správa o hodnotení strategického dokumentu bola zverejnená v zmysle ustanovení § 10 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. na stránke www.enviroportál.sk dňa 10.03.2021.

Stanoviská k správe o hodnotení vplyvov bolo možné predkladať na príslušný orgán do 21 dní od jej doručenia. Zároveň bola verejnosť informovaná o možnosti konzultácii podľa § 63 zákonač. 24/2006 Z. z. počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na Okresnom úrade Košice, Odbore starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice.

Spracovateľka odborného posudku uvádza, že strategický dokument je spracovaný na dobrej úrovni po metodickej i po vecnej  stránke,  dostatočne  podrobne  a  zrozumiteľne popisuje súčasný stav životného prostredia na riešenom území, analyzuje a vyhodnocuje predpokladané vplyvy navrhovaných aktivít a opatrení strategického dokumentu na životné prostredie a zdravie obyvateľov a navrhuje opatrenia na zníženie alebo obmedzenie predpokladaných negatívnych vplyvov.

Výhradou je čiastočné nesplnenie špecifických požiadaviek rozsahu hodnotenia z dôvodu neposkytnutia požadovaných podkladov od dotknutých obcí, ktoré odporúča dopracovať do aktualizácie Plánu rozvoja VV a VK v roku 2025. V každom prípade však Správa o hodnotení dáva koncepčný základ rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií, na ktorom je potrebné v budúcnosti stavať a tento strategický dokument aktualizovať a ďalej rozvíjať.

Spracovateľ posudku odporučil schválenie strategického dokumentu vo variante riešenia, v ktorom bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, za predpokladu dodržania odporúčaní na doplnenie a úpravu návrhu strategického dokumentu. Upozornil, že nerealizovanie strategického  dokumentu  by  mohlo  znamenať  stagnáciu a zhoršovanie  trendov a zároveň aj neplnenie záväzkov vyplývajúcich z cieľov národných strategických dokumentov a tiež neplnení záväzkov, ktoré pre SR vyplývajú z právnych predpisov EÚ.

6.Stanoviská predložené k správe o hodnotení a ich vyhodnotenie

Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, č. 8378/2021- 6.3R z 10.05.2021

Konštatuje súlad s prílohou č. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. a do návrhu opatrení uvádza, že lokalizácia je len na úrovni obcí, ktoré budú predmetom riešenia z hľadiska návrhov rozvoja VV a VK. Pri  realizácii  stavby  požiadať  o vydanie  odborného  stanoviska  podľa  §  28  zákona  č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Vyhodnotenie: Konštatuje súlad s prílohou č. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. a upozorňuje, že pre následné aktivity je potrebné rešpektovať územia Natura  2000. Nemá zásadné pripomienky     a súhlasí s predloženým strategickým dokumentom.

SVP, OZ Banská Bystrica, Partizánska 69, 974 98 Banská Bystrica, č. CS SVP OZ BB 214/2021/35-39220 z 12.04.2021

Na príslušný orgán bol doručený list, v ktorom zaujíma stanovisko z hľadiska záujmov vodného  hospodárstva:   riešené  lokality  VV   a  VK  v rámci   ich   spravovaného   územia  a správcovstva vodných tokov v povodí významného vodného toku Slaná rešpektovať:

 • pobrežné pozemky v zmysle § 49 vodného zákona
 • rešpektovať ochranné pásma vodných tokov podľa STN 752102
 • zabezpečiť ochranu inundačných území, zamedziť v nich výstavbu v zmysle § 20 ods. 5 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami
 • zabezpečiť zodpovedajúcu úroveň odvádzania a čistenia komunálnych vôd z aglomerácií
 • zabezpečiť primeranú úroveň čistenia komunálnych a splaškových odpadových vôd, tak aby bola zabezpečená požadovaná miera ochrany recipienta
 • zabezpečiť realizáciu opatrení pre zmiernenie negatívneho vplyvu odľahčovaní

a odvádzaní vôd z povrchového odtoku do ekosystému recipienta

 • vylúčiť vypúšťanie čistiarenského kalu a obsahu žúmp do povrchových a podzemných vôd
 • vylúčiť prekročenie limitných hodnôt znečistenia určených pre vypúšťanie odpadových vôd z verejnej kanalizácie a ohrozenie kvalitatívnych cieľov.

Ďalšie stupne riešenia a nové skutočnosti vyplývajúce z navrhovaného strategického dokumentu požaduje predkladať na SVP, š. p. Banská Bystrica k vyjadreniu.

Vyhodnotenie: Berie sa na vedomie

VVS a. s., Komenského 52, 041 26 Košice, č. 17569/2021/Omy/UVR z 29. 03. 2021

 • Požaduje  do  návrhu  RH  zahrnúť  údaje  o rozostavanosti   stavieb  VV   a VK    v  %     v jednotlivých obciach s uvedením potrebných finančných prostriedkov na ich dobudovanie
 • Upozorňuje na nesúlad tab. č. 32 s tabuľkou č. 20 uvedených v prílohe č. 7.

Vyhodnotenie: Požiadavka sa akceptuje a bude zohľadnená pri aktualizácií Plánu rozvoja VV a VK KK v roku 2025

Okresný úrad Sobrance, odbor starostlivosti o ŽP, Tyršova 12, 073 01 Sobrance, č. OU-SO- OSZP-2021/00035 z 29.03.2021

 • Za úsek ŠVS požaduje v prílohe č. 2 odstrániť zo zoznamu obcí s VV podľa okresov obce Beňatina, Blatná, Polianka, Inovce, Kristy, Porostov, Ruský Hrabovec a Svätuš - pretože sú uvedené v tab. č. 3 a obec Inovce má byť v tab. č. 4, ako obec bez VV.
 • V tabuľke obcí do 2000 obyvateľov doplniť obec Lekárovce.

Vyhodnotenie: Požiadavka sa akceptuje a bude zohľadnená pri aktualizácií Plánu rozvoja VV a VK KK v roku 2025

SVP,  š.  p.   OZ   Košice,   Ďumbierska   14,   041   59,   č.   CS   SVP   OZ  KE  1357/2021/3 z 25.3.2021Košice

Vyhodnotenie: Stanovisko je bez námietok za dodržania podmienok vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov.

Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a miestnych komunikácií, Komenského 522, 041 26 Košice, č. OU-KE-OCDPK-2021/013652-2 z 15.03. 2021

Odbor CDaPK upozorňuje na povinnosť prerokovania plánovanej výstavby vodovodov   a kanalizácií v Košickom kraji, ak sa bude dotýkať ciest I. triedy, alebo bude činnosť vykonávaná v ochranných pásmach (ďalej len „OP“) ciest I. triedy, t. j. min 50 m od osi vozovky, kedy je povinnosťou požiadať v zmysle § 11 cestného zákona o výnimku z OP. Cestným správnym orgánom v zmysle cestného zákona ciest II. a III. triedy je príslušný Okresný úrad, odbor CDaPK.

Vyhodnotenie: Berie sa na vedomie.

Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a miestnych komunikácií, Nám. Slobody 1, 071 01 Michalovce, č. OU-MI-OCDPK-2021/004745-02 z 11.03.2021

Na príslušný orgán bol doručený list, v ktorom upozorňuje, že pri križovaní ciest II. a III. triedy sa vykonávajú stavebné činnosti kolmo na os cesty bezvýkopovou technológiou - pretláčaním v chráničke v zmysle STN 73 6005, vo väčšej miere bez narušenia cestného telesa a výkopové techniky sú prísne monitorované správcom ciest ale neprikláňa sa k názoru, že strategický dokument má byť posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Vyhodnotenie: Berie sa na vedomie.

Okresný  úrad  Trebišov,  odbor  starostlivosti  o  ŽP  č.  OU-TV-OSZP  -2021/003532-006   z 01.04.2021

 Vyhodnotenie: stanovisko je bez námietok a pripomienok.

Úrad  verejného zdravotníctva,  Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava č. OHŽP/170/15783   z 26.03.2021

súhlasí s predloženou Správou o hodnotení z pohľadu ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia a požaduje zapracovať pripomienky:

 • V texte na str. 107 upraviť text z pôvodného Odporúča sa taktiež prehodnotenie vodných zdrojov  v spolupráci  s ÚVZ  na  Odporúča  sa  taktiež  prehodnotenie  vodných  zdrojov  v spolupráci s miestne príslušnými RÚVZ.
 • Na str. 107 upraviť text: „ na základe odborného posúdenia vodohospodárskych orgánov a orgánov verejného zdravotníctva, kvalitatívne nevhodné a rizikové vodné zdroje postupne vyradiť z vodárenského systému a pripraviť kapacitne postačujúce náhradné vodné zdroje“.
 • V zozname obcí bez verejného vodovodu figurujú obce Svinica a Blažice - nepatria do zoznamu keďže v r. 2020 bol spustený verejný vodovod, z toho dôvodu evidujeme 16 obcí bez verejného vodovodu v okrese Košice-okolie.

Vyhodnotenie: Správa o hodnotení strategického dokumentu je prijatým dokumentom, do  ktorého už nie je možné zasahovať. Pripomienky sa akceptujú a budú zohľadnené pri aktualizácií Plánu rozvoja VV a VK KK v roku 2025.

Okresný úrad Košice, OSZP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, orgán ŠVS, č. OU-KE-OSZP3-2021/013599 z 29.03.2021

Vyhodnotenie: stanovisko je bez námietok a pripomienok.

RÚVZ so  sídlom v Rožňave,  Špitálska  3,  048  01  Rožňava,  č.  RUVZ-HZPaZ-2021/319-3 z 25.03.2021

Vyhodnotenie: stanovisko je bez námietok a pripomienok.

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o ŽP, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava

Vyhodnotenie:    stanovisko je bez námietok a pripomienok.

RÚVZ so  sídlom v Spišskej  Novej  VsiA.  Miczkiewicza  6,  052 20 Spišská Nová Ves,    č. HŽP-1402/639/2021-1556/2021 zo 16.03.2021

Vyhodnotenie: správa o hodnotení strategickej dokumentácie nie je v rozpore s požiadavkami zákona č. 355/2007 Z. z.

Okresný úrad Trebišov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, M. R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov, č. OU-TV-OCDPK-2021/003577-002 z 23.03.2021

Vyhodnotenie:    stanovisko je bez námietok a pripomienok.

Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor, E. Rótha č. 30, 048 01,    č. OU-RV- PLO1-2021/002719-002 z 22.03.2021

Vyhodnotenie:    OÚ nemá námietky s ohľadom na § 12 zák. č. 220/2004 Z. z., v rámci ktorého je potrebné dodržať zásady ochrany poľ. pôdy pri nepoľnohospodárskom využití.

Okresný úrad Košice, OSZP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja, Komenského 52, 041 26 Košice, č. OU-KE-OSZP2 -2021/014499 z 19.03.2021

Vyhodnotenie: z hľadiska ochrany vodných pomerov k preloženému strategickému dokumentu nemá pripomienky.

Okresný úrad Prešov, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, Nám. Mieru 2, 081 92 Prešov, č. OU-PO-OSZP1-2021/015495-002 z 14.04.2021

Vyhodnotenie: Príslušný OÚ odstúpil podanie o doručenie stanoviska na MŽP SR ako dotknutému orgánu podľa § 65 ods.1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny        v znení neskorších predpisov.

Obec Poproč, č. OcU-I-146/2021 z 30.03.2021

Požaduje  do  prílohy  č.  12  doplniť  obec  Poproč  a návrhom  na  riešenie  “problémy   vo vodovode (aké)“ s textom:

 1. a) Problémy s častou poruchovosťou na potrubiach spôsobených zastaralosťou rozvodných potrubí s vysokými tlakmi v tomto potrubí - ide o obec so zástavbou s veľkými výškovými rozdielmi v teréne.
 2. Využívanie povrchového zdroja vody do kolónky „ Návrh na riešenie“
  1. potrebná rekonštrukcia rozvodných vodovodných potrubí a vybudovanie 2 nových vodojemov v ďalších dvoch tlakových pásmach vrátane prívodných a rozvodných potrubí,
  2. potrebné zabezpečenie hydrogeologického prieskumu vytypovaných podzemných zdrojov vody v k. ú. obce.
 3. Do kolónky „Priorita nasledovné číslo 6 - nakoľko ide o obec nad 1000 obyvateľov so stúpajúcim záujmom obyvateľov okolitých miest o bývanie v tejto obci s vysokým potenciálom pre rozvoj pobytovej rekreácie“.

Vyhodnotenie: Požiadavka sa akceptuje a bude zohľadnená pri aktualizácii Plánu rozvoja VV a VK KK v roku 2025

Mesto Spišská Nová Ves, č. 20-704-2/2021 -AC z 6.4.2021

Vyhodnotenie: Mesto SNV doručilo list, v ktorom zasiela informáciu o zverejnení na úradnej tabuli a internetovej stránke, bez pripomienok a námietok k strategickému dokumentu.

Mesto Košice, č. MK/2021/006041 z 30.3.2021

Vzhľadom k uvedeným kladným skutočnostiam k navrhovanému strategickému dokumentu konštatuje, že Správa o hodnotení zohľadňuje a spĺňa všeobecné aj špecifické požiadavky vyplývajúce z rozsahu hodnotenia pre Mesto Košice a ako dotknutá obec považuje navrhovaný dokument za environmentálne prijateľný.

Vyhodnotenie: Berie sa na vedomie.

Obec Drahňov, 29.03.2021

Obec Drahňov listom oznámila informáciu o doručení Správy o hodnotení strategického dokumentu, a tiež zaslala informáciu o vyvesení na úradnej tabuli a zverejnení na internetovej stránke obce.

Vyhodnotenie: S tanovisko je bez námietok a pripomienok. Súčasťou stanoviska obce bola aj informácia o informovaní verejnosti vo veci zverejnenia Správy o hodnotení strategického dokumentu.

Obec Milhosť, 31.03.2021

Obec Milhosť listom oznámila informáciu o doručení Správy o hodnotení strategického dokumentu, a tiež zaslala informáciu o vyvesení na úradnej tabuli a zverejnení na internetovej stránke obce.

Vyhodnotenie: Stanovisko je bez námietok a pripomienok. Súčasťou stanoviska obcí bola aj informácia o informovaní verejnosti o Správe o hodnotení strategického dokumentu.

Obec Beša, 30.03.2021

Obec Beša listom oznámila informáciu o doručení Správy o hodnotení strategického dokumentu, a tiež zaslala informáciu o vyvesení na úradnej tabuli a zverejnení na internetovej stránke obce.

Vyhodnotenie: Obec súhlasí so Správou o hodnotení a zároveň zasiela informáciu o jej zverejnení.

Obec Vojčice, 31.03.2021

Vyhodnotenie: Obec oznámila listom, že nemá námietky k strategickému dokumentu a zároveň zaslala informáciu o jeho vyvesení a zverejnení na internetovej stránke obce.

Obec Štítnik, 12.03.201

Vyhodnotenie: Obec oznámila listom, že nemá námietky k strategickému dokumentu a zároveň zaslala informáciu o jeho vyvesení a zverejnení na internetovej stránke obce.

Obec Trsťany, 29.03. 2021

Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol doručený list, v ktorom obec oznamuje, že nemá pripomienky k strategickému dokumentu a zároveň zasiela oznámenie o jeho vyvesení na úradnej tabuli a zverejnení na internetovej stránke obce.

Obec Ardovo, 31.03.2021

Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol doručený list, v ktorom obec oznamuje, že nemá žiadne námietky k strategickému dokumentu a zároveň zasiela oznámenie o jeho vyvesení na úradnej tabuli a zverejnení na internetovej stránke obce.

Obec Svätuše, 06.04.2021

Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol doručený list, v ktorom obec oznamuje, že súhlasí so strategickým dokumentom a zároveň potvrdzuje zverejnenie oznámenie na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce.

Obec Boľ, 25.03.2021

Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol doručený list, v ktorom obec oznamuje, že nemá žiadne výhrady ani pripomienky k strategickému dokumentu a zároveň zasiela oznámenie o jeho zverejnení na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce.

Obec Košický Klečenov, 01.04. 2021

Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol doručený list, v ktorom obec potvrdzuje, že oznámenie o strategickom dokumente bolo vyvesené na úradnej tabuli a zverejnené na internetovej stránke obce.

Obec Bačkov, 31.03.2021

Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol doručený list, v ktorom obec potvrdzuje, že oznámenie o strategickom dokumente bolo vyvesené na úradnej tabuli a zverejnené na internetovej stránke obce.

Obec Hlivištia, 20.02.2020

Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol z obce doručený list, v ktorom potvrdzuje, že oznámenie o strategickom dokumente bolo vyvesené na úradnej tabuli a zverejnené na  internetovej stránke obce.

Obec  Drahňov, Obec Bôrka, Obec Ardovo, Obec Perín – Chým,  31.03.2021 Vyhodnotenie: Na príslu&s


Zoznam aktualít :