Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania

 01.02.2022

Erb Dvorníky-Včeláre Obec Dvorníky-Včeláre

Obecný úrad Dvorníky-Včeláre, 044 02Dvorníky-Včeláre 4

Územné plánovanie a stavebný poriadok

______________________________________________________________________

______________________________________________________

Podľa rozdeľovníka

 


                                                                                          

                                                                            (Uveďte v odpovedi)

    VÁŠ LIST ZNAČKY/Z                             NAŠA ZNAČKA                          VYBAVUJE                     DÁTUM

                                                                     22/2022                          MVDr.K. Flachbartová          31.01.2022

                                                                                                                                             

VEC: Verejná vyhláška – oznámenie o začatí územného konania

            Navrhovateľ Obec Turňa nad Bodvou, Moldavská cesta 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou, v zastúpením Mgr. Atilom Oraveczom, starostom obce podal dňa 31.01.2022 na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby ,, Regenerácia centra Turňa nad Bodvou“ na pozemkoch parcele KN-C č. 5041, 5872/2, 5872/3, 5001, 5002/1, 5002/2 a KN-E č.323, 326, 315/101, 318, 319, 310/111, 310/2, 314, 2048, 2037/3, 2085/23, 2049/1, 2038/1, 2037/1, 171/1, 171/2, 311, 2039/1, 2038/2, 2038/1, 2036/101, 2085/23, 264, 5251/1 k.ú. Turňa nad Bodvou.

Predmetom návrhu je rekonštrukcia existujúcich chodníkov a miestnych komunikácií, vrátane ich rozšírenia o nové parkovacie plochy a obslužné zariadenia. Stavba sa člení na stavebné objekty:

SO 01 Moldavská cesta

SO 02 Námestie pri pošte

SO 03 Ulica na Gyűr

SO 04 Dvor za obecným úradom

Obec Dvorníky-Včeláre ako stavebný úrad určený Okresným úradom Košice, odborom výstavby a bytovej politiky, príslušný podľa ustanovenia § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov v spojení s ustanovením § 2 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v súlade s ustanovením §36 odst.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / oznamuje verejnou vyhláškou začatie územného konania líniovej stavby dotknutým orgánom  a známym účastníkom konania a

n a r i a ď u j e

o predloženom návrhu ústne pojednávanie v spojení s miestnym šetrením na deň

18. februára 2022 (piatok) o 9:00 hod.

so stretnutím účastníkov konania na Obecnom úrade v Turni nad Bodvou.

            Účastníci konania a dotknuté orgány  môžu svoje námietky a stanoviská k predmetu konania predložiť písomne na tunajší úrad najneskôr v deň ústneho pojednávania alebo ústne na miestnom šetrení a pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté.

Ak dotknutý orgán v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.   

Do dokladov návrhu možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade v Turni nad Bodvou, v stránkových dňoch od 8.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00.

            Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc.

        Csaba S i m k ó

starosta obce

Doručí sa :

 1. Obec Turňa nad Bodvou, Moldavská cesta 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou
 2. Obec Dvorníky-Včeláre, Dvorníky 4, 044 02 Dvorníky-Včeláre
 3. Perdo s.r.o.,Ing. Lukáš Vasiľ, Severná ulica  3, 045 01 Moldava nad Bodvou
 4. Slovak Telekom, a.s., Poštová 18, 040 01 Košice
 5. SPP Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b,  825 11 Bratislava
 6. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 040 01 Košice
 7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  Košice- okolie, Rožňavská 25, 045 01 Moldava nad Bodvou
 8. Okresný úrad Košice-okolie, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Hroncova 13, 041 70 Košice
 9. Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice
 10. Okresný riaditeľstvo Policajného zboru Košice-okolie- ODI, trieda SNP 35, 040 11 Košice
 11. Správa ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 Košice
 12. Eurobus a.s., Staničné námestie č.9, 040 01 Košice

Vyvesené:.................................                                        Zvesené:.......................................]TEL.: Ústredňa: +421 55 4662405,  E-mail: obecdvorniky@gmail.com 


Zoznam aktualít :