Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby

 29.01.2021

      Obec TURŇA NAD BODVOU

Obecný úrad v Turni nad Bodvou, Moldavská cesta č. 419/49, 044 02  Turňa nad Bodvou, Slovakia

Územné plánovanie a stavebný poriadok

______________________________________________________

Podľa rozdeľovníka

 


                                                                                          

                                                                            (Uveďte v odpovedi)

     VÁŠ LIST ZNAČKY/Z                              NAŠA ZNAČKA                            VYBAVUJE                      DÁTUM

                                                               TUR-20200698-OCU-FK-003      MVDr.K.Flachbartová          20.01.2021

                                                                                                                                            

                              

                                                                V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

VEC: Rozhodnutie o umiestnení stavby

       Obec Turňa nad Bodvou ako stavebný úrad určený Okresným úradom Košice, odborom výstavby a bytovej politiky, príslušný podľa ustanovenia § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov v spojení s ustanovením § 2 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, §2 zákona č. 534/2003 Z.z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikáciách a §3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon ),

v y d á v a

podľa  ust. § 39, 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

rozhodnutie o umiestnení líniovej vodnej stavby

,, Splašková kanalizácia Dvorníky-Včeláre-stoka C, C1 na pozemku parcele KN-C č.185 k.ú. Včeláre,  navrhovateľovi Obci Dvorníky-Včeláre, Dvorníky 4, 044 02 Dvorníky-Včeláre, v zastúpení starostom Csaba Simkóm.

Popis stavby:

Navrhovaná stavba rieši vybudovanie nových vetiev C a C1 splaškovej kanalizácie v intraviláne obce Včeláre, ktoré budú napojené na existujúcu malú čističku odpadových vôd.

Stoka ,,C“ (DN 250 PP KG 2000, dĺžka 427,80 m) je vedená od pripojenia na šachtu Š232-prítokovej šachty do malej čističky odpadových vôd, odkiaľ pokračuje v súbehu s miestnou asfaltovou komunikáciou (parc. č. 301/3) smerom k poslednému rodinnému domu na parc. č. 119/8.

Stoka ,,C1“ (DN 250 PP KG 2000, dĺžka 266,0 m) začína v šachte Š234, prechádza pod miestnou komunikáciou na parc.č. 301/3, kde v šachte Š244 sa lomí vľavo. Pokračuje v súbehu s miestnou komunikáciou a pre poslednom RD súp.č.1 (parc. č. 50) končí v koncovej šachte Š249.

Prehľad trasy sa nachádza vo výkrese širších vzťahov- v prílohe tohto rozhodnutia.

V súlade s ust. § 39, 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP SR
č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, určuje stavebný úrad tieto podmienky:

 1. Stavbu osadiť v zmysle projektovej dokumentácie a prehľadnej situácie spracovanej zodpovedným projektantom Ing. Jozefom Schlosserom, autorizovaným stavebným inžinierom č.aut. 09/20-DSP, Makarenkova 92, 080 06 Ľubotice.
 2. Pred začatím zemných prác je navrhovateľ povinný vytýčiť a zabezpečiť proti poškodeniu všetky existujúce siete, ktoré môžu byť výstavbou dotknuté. K ich vytýčeniu je potrebné prizvať zástupcov dotknutých správcov sietí.
 3. Pred začatím stavebných prác vypracovať projekt dočasného dopravného značenia a dať odsúhlasiť na príslušnom dopravnom inšpektoráte.
 4. Dodržať podmienky uvedené v jednotlivých vyjadreniach dotknutých organizácií.
  1. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie- odpadové hospodárstvo č.OU-KS-OSZP-2020/016628-003 zo dňa 11.12.2020:
  2. Podľa § 13 písm.a),b) zákona o odpadoch je zakázané uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zneškodniť, alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade s určeným zákonom.
  3. Stavebnú suť odovzdať do zhodnocovacieho zariadenia alebo uložiť na legálnu skládku, nie na miesto určené obcou.
  4. Do doby použitia, resp. prepravy odpadov do zariadenia na to určeného bude stavebný odpad umiestnený na stavenisku stavebníka na vyhradenej ploche pre uloženie kontajnerov.
  5. Držiteľ odpadu je povinný podľa  § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi a dodržiavať ustanovenia  § 77 zákona o odpadoch.
  6. Stavebník je povinný doložiť k žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle  § 99 ods.1 písm. b) bodu 5 zákona  o odpadoch doklady o spôsobe nakladania s druhmi odpadov na OÚ Košice-okolie a povoľujúcemu orgánu.
  7. Pri realizácii terénnych úprav, ktorými sa mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery je stavebník povinný požiadať úrad o vydanie vyjadrenia v zmysle  § 99 ods. 1 písm. b) bodu 4 zákona o odpadoch. Výkon terénnych úprav podlieha aj povoleniu príslušného stavebného úradu podľa  § 71 zákona č. 50/1976 Zb.

__________________________________________________

TEL.: Ústredňa: +421 55 4662101; Starosta obce: +421 55 4662138; stavebný úrad: +421 55 333 6713; E-mail: turna@turnanadbodvou.sk; www.turnanadbodvou.sk

 1. Dodržať podmienky vyjadrenia SPP Distribúcia, a.s. Bratislava č. TD/NS/0892/2020/Va zo dňa 15.12.2020- dopracovať projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania v zmysle Všeobecných podmienok SPP Distribúcia, a.s.
 2. Dodržať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. č. 6612034262 zo dňa 04.12.2020

4.1. Dodržať všeobecné podmienky  ochrany SEK, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou stanoviska.

4.2. vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky.

4.3. V prípade ak zámer stavebníka je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník povinný zabezpečiť ochranu alebo preloženie sietí (SPOJSTAV, spol. s r.o., tel: 055/7292632).

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby platí podľa §40 ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel tri roky odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ Obec Dvorníky-Včeláre, Dvorníky 4, 044 02 Dvorníky-Včeláre, v zastúpení starostom Csaba Simkóm. podala dňa  30.12.2020 na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu ,, Splašková kanalizácia Dvorníky-Včeláre-stoka C, C1 na pozemku parcele KN-C č.185 k.ú. Včeláre. Na stavebný úrad k návrhu na vydanie územného rozhodnutia boli predložené nasledovné doklady a vyjadrenia jednotlivých  dotknutých orgánov  a správcov sietí  potrebných pre posúdenie hľadísk sledovaných v územnom konaní:

 1. Projektová dokumentácia stavby pre územné konanie spracovaná zodpovedným projektantom  Ing. Jozefom Schlosserom, autorizovaným stavebným inžinierom č. aut. 09/20-DSP, Makarenkova 92, 080 06 Ľubotice
 2. Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
 • Vyjadrenie Okresného úradu Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie- odpadové hospodárstvo č.OU-KS-OSZP-2020/016628-003 zo dňa 11.12.2020
 • Vyjadrenie Okresného úradu Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie- št. vodná správa č.OU-KS-OSZP-20209/016725-002 zo dňa 18.12.2020
 • Vyjadrenie Okresného úradu Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie- ochrana ovzdušia č. OU-KS-OSZP-2020/016753-002 zo dňa 15.12.2020
 • Vyjadrenie VSD, a.s. Košice č. 20871/2020/5100000375/ zo dňa 15.12.2020
 • Vyjadrenie SPP Distribúcia, a.s. Bratislava č. TD/NS/0892/2020/Va zo dňa 15.12 2020
 • Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. č. 6612034262 zo dňa 04.12.2020

  Dňom 30.12.2020 bolo začaté územné konanie. Obec Turňa nad Bodvou, ako stavebný úrad v zmysle §36  odst. 4 stavebného zákona  verejnou vyhláškou oznámila dňa 30.12.2020 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým  orgánom a  súčasne nariadil o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením na deň 19.01.2021 so začiatkom o 10:00 hod. so stretnutím na Obecnom úrade v Dvorníkoch-Včekároch.

TEL.: Ústredňa: +421 55 4662101; Starosta obce: +421 55 4662138; stavebný úrad: +421 55 333 6713; E-mail: turna@turnanadbodvou.sk; www.turnanadbodvou.sk

Zároveń upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a stanoviská k predmetu konania si môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom  pojednávani,  inak  sa na ne neprihliadne.

Účastníci konania a dotknuté orgány v stanovenej lehote nedoručili žiadne písomné námietky, ani účastníci konania v priebehu miestneho zisťovania nemali žiadne pripomienky k umiestneniu stavby.

Po preskúmaní vyjadrení účastníkov konania a záväzných stanovísk dotknutých orgánov stavebný úrad týmto konštatuje, že umiestnenie stavby je v súlade so záujmami všetkých účastníkov konania a dotknutých orgánov , ktorých povinnosťou je hájiť verejné záujmy a tým aj fyzických osôb v zmysle právnych predpisov vo vzťahu k stavebnému zákonu.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce Dvorníky-Včeláre, jej umiestnenie zodpovedá z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a jej umiestnením nebudú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené, či ohrozované práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Podľa ustanovenia §40 ods.4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 39a ods.2 stavebného zákona stanovil podmienky pre umiestnenie stavby a jej projektovú prípravu. Na základe vyššie uvedeného návrhu vyhovel a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

           Obec Dvorníky-Včeláre ako stavebník, je v zmysle § 4 odst.1 písm .a) zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodená od správneho poplatku.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a preto má byť zverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a websídle obce Turňa nad Bodvou.

P o u č e n i e

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia na Obec Turňa nad Bodvou, Moldavská cesta 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou..Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

                                                                                          

Mgr. Atila O r a v e c z

starosta obce                                                                              

Doručí sa :

 1. Obec Dvorníky-Včeláre, Dvorníky 4, 044 02 Dvorníky-Včeláre
 2. Obec Turňa nad Bodvou, Moldavská cesta 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou
 3. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  Komenského 50, 042 48 Košice
 4. Slovak Telekom, a.s., Poštová 18, 040 01 Košice
 5. SPP Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b,  825 11 Bratislava
 6. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
 7. Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncová 13, 041 70 Košice

Vyvesené:............................                                                  Zvesené:.................................

__________________________________________________

TEL.: Ústredňa: +421 55 4662101; Starosta obce: +421 55 4662138; stavebný úrad: +421 55 333 6713; E-mail: turna@turnanadbodvou.sk; www.turnanadbodvou.sk  Zoznam aktualít :