Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Oznámenie o začatí ÚK

 29.01.2021

Podľa rozdeľovníka


                                                                                          

                                                                            (Uveďte v odpovedi)

     VÁŠ LIST ZNAČKY/Z                              NAŠA ZNAČKA                            VYBAVUJE                      DÁTUM

                                                  TUR-2021/0034-OCU-001         MVDr.K.Flachbartová          28.01.2021

                                                                                                                                            

VEC: Verejná vyhláška – oznámenie o začatí územného konania

            Navrhovateľ Obec Dvorníky-Včeláre, Dvorníky 4, 044 02 Dvorníky-Včeláre, v zastúpení Csaba Simkóm, starostom obce, podal dňa 28.01.2021 na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie líniovej vodnej stavby ,, Splašková kanalizácia Dvorníky-Včeláre- stoka B, B1, B1a, B2, B3 na pozemkoch parcele KN-C č. 2044, 2022/11, 2394, 1548, 1549, 1582, 1571, 1572, 1577, 1578, 1581, 1586, 1589, 1078/4 k.ú. Dvorníky.

Navrhovaná stavba predstavuje vybudovanie nových vetiev splaškovej kanalizácie v južnej a juhovýchodnej časti intravilánu obce Dvorníky.  V prvej fáze bola vybudovaná stoka ,,A“, ktorou sa odvádzajú splaškové vody do ČOV v Turni nad Bodvou.. V druhej, súčasnej fáze sa navrhuje vybudovanie zbernej stoky ,,B“ do kzorej budú ústiť  novon0varhované stoly B1, B1a, B2 a B3.

Priebeh trás jednotlivých stôk je znázornený v celkovej situácii navrhovanej stavby, ktorá je súčasťou tohto oznámenia.

Obec Turňa nad Bodvou ako Okresným úradom Košice, odborom výstavby a bytovej politiky určený stavebný úrad, príslušný podľa ustanovenia § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov v spojení s ustanovením § 2 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v súlade s ustanovením §36 odst.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / oznamuje verejnou vyhláškou začatie územného konania vodnej stavby dotknutým orgánom  a všetkým známym účastníkom konania a

n a r i a ď u j e

o predloženom návrhu ústne pojednávanie v spojení s miestnym šetrením na deň

15. februára (pondelok) 2021 o 13:00 hod.

so stretnutím účastníkov konania na Obecnom úrade v Dvorníkoch-Včelároch.

            Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská k predmetu konania predložiť písomne na tunajší úrad najneskôr
v deň ústneho pojednávania alebo ústne na miestnom šetrení a ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté.

Ak dotknutý orgán v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.           

Do dokladov návrhu možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade v Turni nad Bodvou, v stránkových dňoch od 8.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00. Termín osobnej návštevy prosíme vopred odsúhlasiť telefonicky: 0905-260713, prípadne podklady si môžete vyžiadať aj elektronicky: katarina.flachbartova@turnanadbodvou.sk.

            Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc.

 Mgr. Atila O r a v e c z

starosta obce

Doručí sa :

1.      Obec Dvorníky-Včeláre, Dvorníky 4, 044 02 Dvorníky-Včeláre

2.      Ing. Jozef Schlosser, Makarenkova 92, 080 06 Ľubotice

3.      Obec Turňa nad Bodvou, Moldavská cesta 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou

4.      Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

5.      belasaNET, s.r.o., Námestie mieru 8, 045 01 Moldava nad Bodvou

6.      Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncová 13, 041 70 Košice

7.      Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

8.      Slovak Telekom, a.s., Poštová 18, 040 01 Košice

9.      SPP Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b,  825 11 Bratislava

10.  eustream, a.s.,, Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava

11.  Transpetrol, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava 2

12.  Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 040 01 Košice

Vyvesené..............................                                Zvesené:..........................................


TEL.: Ústredňa: +421 55 4662101; Starosta obce: +421 55 4662138; SPOU: +421 55 3336713; E-mail: turna@turnanadbodvou.sk; www.turnanadbodvou.sk 


                                                                                          


    Zoznam aktualít :