Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Novoročný príhovor starostu obce

 01.01.2021

Milí Turňančania!

  Som veľmi rád, že sa k vám môžem opäť prihovoriť ako starosta obce, a takto aspoň niekoľko minút osláviť s vami všetkými príchod nového roka 2021 a popriať vám v ňom, len to najlepšie.
  Máme za sebou rok, na ktorý budeme ešte dlho spomínať. Pandémia SARS-CoV poznačila náš pracovný i osobný život. Jej intenzita a rýchlosť šírenia prekvapila celý svet, odbornú i laickú verejnosť. Preverila nás všetkých psychicky aj fyzicky, bola a je zaťažkávajúcou skúškou po každej stránke. Museli sme sa prispôsobiť rôznym netradičným opatreniam, ktoré v niektorých prípadoch zasahujú aj do našich osobných slobôd. Najviac však poznamenala tých, ktorí stratili svoje zamestnanie alebo svojich blízkych v dôsledku páchania pandémie.
  Život, ale ide ďalej a my sa musíme prispôsobiť aj takýmto podmienkam a podať pomocnú ruku občanom, ktorí touto pandémiou sú najviac postihnutí.
Z hľadiska našej obce strategicky dôležitým krokom bolo, že rozpočet obce sme už mali schválení v predchádzajúcom roku, a tak sme nemuseli riešiť problémy so zasadnutiami obecného zastupiteľstva na schválenie rozpočtu z dôvodu pandemických opatrení.
  Poďakovanie patrí tým, ktorí rozpočet pripravovali, ale aj poslancom OZ, ktorí tento rozpočet podporili a pochopili dôležitosť tohto kroku. Aktivity, ktoré sme naplánovali sa nám darilo pomerne hladko realizovať. V priebehu roka samozrejme aj našu obec značne postihlo zníženie podielov z podielových daní, ktoré malo za následok rušenie niektorých už naplánovaných aktivít a škrtov v rozpočte obce. Bohužiaľ, aj v roku 2021 dôjde k ďalšiemu znižovaniu podielov.
  Samozrejme nás to neodrádza a chceme naďalej hľadať možnosti, ako čo najefektívnejšie využiť finančné prostriedky a získať ďalšie granty od EÚ.
V tomto roku prioritou bude riešenie znižovania nákladov na odpadové hospodárstvo, obnovenie centra obce, pokračovanie v obnovovaní sídliska a v neposlednom rade aj zvyšovanie bezpečnosti občanov na verejných priestranstvách. Podľa možností budeme pokračovať aj v ďalších aktivitách v rozvoji obce.
  Určite ste si všimli, že aj u nás - SR sa začalo s očkovaním proti covid. Práve preto pevne verím, že sa všetko v priebehu tohto nového roka postupne vráti do normálnych koľají. Naspäť sa obnoví spoločenský aj kultúrny život.
V mene svojom a v mene poslancov OZ a pracovníkov obce, želám vám v Novom roku veľa zdravia, lásky a porozumenia. Želám vám rok plný úspechov, šťastia a pohody vo vašom rodinnom aj profesionálnom živote. Želám vám, aby ste našli dostatok inšpirácie, odvahy a vnútornej sily na zvládnutie všetkých výziev, ktorým na ceste rokom 2021 budete čeliť. Želám vám veľa dobrých volieb a správnych rozhodnutí, ktoré vám prinesú radosť a spokojnosť.

Mgr. Atila Oravecz
starosta obce
 Kedves tornaiak!

  Örömömre szolgál, hogy mint a község polgármestere újra szólhatok Önökhöz, így legalább néhány perc erejéig mindannyiukkal együtt ünnepelhetem a 2021-es év eljövetelét, és ezen belül minden jót kívánhatok Önöknek.

  Egy olyan évet hagytunk magunk mögött, amelyre még nagyon sokáig emlékezni fogunk. Az új típusú koronavírus-járvány megbélyegezte mind a munkavégzéssel töltött, mind a személyes életünket. A járvány terjedésének intenzitása és gyorsasága meglepte az egész világot, beleértve a szakmai és a kívülálló nyilvánosságot is. Ellenőrzése alá vont mindnyájunkat pszichikailag és fizikailag egyaránt, minden tekintetben megterhelő próbatételt jelentett számunkra. Olyan szokatlan intézkedésekhez kellett hozzászoknunk, amelyek bizonyos esetekben beavatkoztak személyes szabadságunkba is. Főként mindazok életére nyomta rá bélyegét, akik elvesztették munkájukat, vagy a járvány következtében a hozzájuk közelállókat.

  Az élet megy tovább, így kénytelenek leszünk alkalmazkodni az ehhez hasonló helyzetekhez, és segítő kezet kell nyújtanunk azoknak a polgároknak, akiket a járvány a legkomolyabban érintet.
  A község szempontjából fontos stratégiai lépés volt, hogy a költségvetés még az előző évben el lett fogadva, ennek köszönhetően a testületi üléseken nem kellett külön foglalkoznunk a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatban kialakult problémák megoldásával is.
  Köszönet jár mindazoknak, akik elkészítették a költségvetést, de az önkormányzat képviselőinek is, akik támogatták, és megértették ennek a lépésnek fontosságát. A betervezett aktivitásokat sikerült viszonylag zökkenőmentesen kivitelezni. Az év folyamán természetesen községünket is jelentős mértékben érintette az államtól kapott járulékos adóhányad csökkentése, ami a község költségvetésén belül bizonyos aktivitások beszüntetését és megszorításokat eredményezett. Sajnos 2021-ben a részesedések újabb csökkentése várható.
  Nyilvánvaló, hogy mindez nem tántorít el bennünket az anyagi források lehető leghatékonyabb kihasználásának lehetőségei keresésében, illetve további EU-s támogatások megszerzésétől.
  Ez éven elsőbbséget élvez a hulladékgazdálkodás kiadásainak csökkentése, a község központjának felújítása és a lakótelep felújításának folytatása, valamint nem utolsó sorban a polgárok biztonságának növelése a közterületeken, és persze lehetőségeinkhez mérten folytatjuk a további aktivitások kivitelezését is.
  Bizonyára értesültek arról, hogy nálunk, a Szlovák Köztársaságban is megkezdődött a koronavírus elleni oltás, emiatt határozottan hiszek abban, hogy a félévet követően fokozatosan visszatérünk a régi kerékvágásba, és ugyanígy a közösségi, valamint a kulturális életbe egyaránt.
  Mind a saját, mind az önkormányzat és a község alkalmazottainak nevében is kívánok Önöknek az új évre jó egészséget, szeretetet és megértést. Családi- és a hivatásbeli életükhöz kívánok sikerekkel, boldogsággal és örömmel teli évet. Kívánom, hogy találjanak elegendő inspirációt, bátorságot és belső erőt a 2021-ben utunkat keresztező akadályok leküzdéséhez. Kívánok sok-sok jó választást, helyes döntést, amelyek örömet szereznek és elégedettséget teremtenek Önöknek.

Mgr. Oravecz Atila
polgármester


    Zoznam aktualít :