Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Územné rozhodnutie Slovak Telekom

 21.12.2020

      Obec TURŇA NAD BODVOU

Obecný úrad v Turni nad Bodvou, Moldavská cesta č. 419/49, 044 02  Turňa nad Bodvou, Slovakia

Územné plánovanie a stavebný poriadok

______________________________________________________

Podľa rozdeľovníka

 


                                                                                          

                                                                            (Uveďte v odpovedi)

    VÁŠ LIST ZNAČKY/Z                    NAŠA ZNAČKA                          VYBAVUJE                     DÁTUM

                                                   TUR-2020/0399-OCU-005         MVDr.K.Flachbartová          30.11..2020

                                                                                                                                             

V E R E J NÁ      V Y H L Á Š K A

VEC: Rozhodnutie o umiestnení stavby

       Obec Turňa nad Bodvou ako stavebný úrad, príslušný podľa ustanovenia § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov v spojení s ustanovením § 2 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, §2 zákona č. 534/2003 Z.z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikáciách a §3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon ),

v y d á v a

podľa  ust. § 39, 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

rozhodnutie o umiestnení stavby

,, INS_FTTH_Turňa nad Bodvou navrhovateľovi Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava, v zastúpení TELEKOMUNIK, s.r.o., P.O.BOX D-27, 042 07 Košice.

Popis stavby:

Predmetom navrhovanej stavby je telekomunikačná stavba- vybudovanie optickej prístupovej siete FTTH pre celú obec Turňa nad Bodvou, ktorá bude súčasne poskytovať viaceré služby naraz, vo vysokej kvalite. Investorom tejto stavby je spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava.

Trasa projektovanej prístupovej optickej siete FTTH sa umiestňuje v intraviláne obce, v k.ú. Turňa nad Bodvou a vedie z ústredne spoločnosti Slovak Telekom, a.s. na Moldavskej ceste č. 118/64. Trasa výkopu  je smerovaná do ulíc Moldavská cesta, Severná  a Hájska ulica, Hájska cesta, ulice Muškátová, Hradná, Potočná, Čiga, Gyur, Horná Kostolná, Dolná Kostolná, Pustá, Hlavná, Malá, Tokajská, Vodná, Gazdovská, Župná cesta, ulice Kvetná, Žarnovská, Nová, Školská, Staničná, Slepá, Krátka a Sídlisko Cementár. Navrhovaná trasa je znázornená na polohopisných plánoch. Trasa výkopov je vedená čiastočne v trase existujúceho metalického kábla Slovak Telekom, as., tzn., že do výkopu k metalickým káblom sa uložia nové multirúry. Vo väčšine prípadov je trasa výkopov vedená v nespevnených plochách, v zeleni, čiastočne aj v chodníkoch a krajom cesty.

Navrhovaná trasa výkopov križuje cestu I. triedy I16 popod most smerom k lokalite Čiga a 6 x križuje cesty II. Triedy nachádzajúce sa v intraviláne obce Turňa nad Bodvou. Všetky križovania sú riešené podvŕtaním a uložením multirúr do chráničiek.

Navrhovaná trasa 2 x križuje aj vodné toky a vedie aj v ochrannom pásme železničnej dráhy Košice-Plešivec

Dĺžka výkopov predstavuje celkom cca 13 760 m, dĺžka trasy v existujúcej HDPE rúre je cca 520 m.

Pripojenie rodinných domov z výkopu bude riešené umiestnením stĺpikového ZB_OUK- optickej účastníckej krabice na rozhraní dvoch pozemkov a bude slúžiť na pripojenie 4 RD.. Rodinné domy na druhej strane ulice od výkopu budú pripojené cez cez stĺpové pasívne optické distribučné body, umiestnené na existujúcich stĺpových objektoch. Asfaltové a betónové vjazdy k rodinným domom sa prevedú podvŕtaním a uložením optického kábla do PE chráničky. Ostatné vjazdy- zeleň a štrk sa prekopú.

Koncoví zákazníci verejnej elektronickej komunikačnej siete Slovak Telekom, a.s. budú na plánovanú stavbu pripojení počas realizácie stavby alebo po jej ukončení prostredníctvom optických telekomunikačných prípojok. Tieto sú v zmysle § 139b ods. 8 písm. c) stavebného zákona drobnými stavbami a v zmysle § 39a ods. 3 písm. b) stavebného zákona sa na ne nevzťahuje stavebné povolenie ani ohlásenie.

Slovak Telekom, a.s. je v zmysle  § 5 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciach (ďalej len ZEK) podnikom, ktorý si splnil oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ZEK a má podľa  § 139 ods.1 písm. c) stavebného zákona iné právo, t. j. zákonné vecné bremeno k cudzím nehnuteľnostiam vyplývajúce z osobitného právneho predpisu (§ 66 ZEK) .

V súlade s ust. § 39, 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP SR
č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, určuje stavebný úrad tieto podmienky:

 1. Stavbu osadiť v zmysle projektovej dokumentácie a situačného výkresu spracovaného Ing. Štefanom Šipošom, autorizovaným stavebným inžinierom, aut.osv. 1865*Z*A2.
 2. Pred začatím zemných prác je navrhovateľ povinný vytýčiť a zabezpečiť proti poškodeniu všetky existujúce siete, ktoré môžu byť výstavbou dotknuté. K ich vytýčeniu je potrebné prizvať zástupcov dotknutých správcov sietí.
 3. Počas výstavby dodržať všetky bezpečnostné normy, aby nedošlo k ohrozeniu, poškodeniu, obmedzeniu využívania a zničeniu majetku občanov bývajúcich v blízkosti predmetnej stavby.
 4. So vzniknutými odpadmi sa musí nakladať v zmysle zákona o odpadoch a odpady sa musia zneškodňovať iba v zariadeniach na to určených.
 5. Pred začatím stavebných prác predložiť Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru v Košiciach- okolie- ODI na odsúhlasenie projekt dočasného dopravného značenia počas realizácie stavby na cestách III. tr. a miestnych komunikáciach obcí .Je nutné požiadať aj o vyjadrenie k zvláštnemu užívaniu dotknutých komunikácií a výnimkám z cestných ochranných pásiem ciest III. tr., resp. o vyjadrenie k zvl. užívaniu cesty I/16 požiadať Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Košiciach. Vyjadrenie predložiť aj tunajšiemu stavebnému úradu
 6. Pred začatím stavebných prác v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon) v znení neskorších predpisov zabezpečiť si povolenie zvláštneho užívania cesty I/16 (I/50) a požiadať o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty I/16 (I/50) príslušný cestný správny orgán. Povolenie predložiť aj tunajšiemu stavebnému úradu.
 7. V prípade nepredloženia dokladov uvedených v bodoch 5), 6) a 7) tohto  rozhodnutia  pred začatím stavebných prác tunajšiemu stavebnému úradu,  stavba  bude  zastavená !
 8. Po ukončení prác previesť úpravu terénu a v prípade potreby vysadiť zeleň.
 9. Dodržať podmienky uvedené v jednotlivých vyjadreniach dotknutých orgánov:
  1. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie- Ochrana prírody a krajiny č.OU-KS-OSZP-2020/004247 zo dňa 11.03.2020:
   1. V prípade nutnosti výrubu stromov alebo krovia je potrebné o súhlas požiadať príslušný orgán ochrany prírody. Ak dreviny rastú na pozemkoch vo vlastníctve obce alebo rastú v mimo zastavanom  území obce o súhlas je potrebné požiadať OÚ Košice- okolie, odb. starostlivosti o ŽP. Výrub musí byť riešený samostatným konaním.
   2. Pri vykonávaní stavebných prác zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu okolitých drevín a ich koreňového systému.

__________________________________________________

 1. Pri vykonávaní stavebných prác zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.
 2. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie- št. vodná správa č.OU-KS-OSZP-2020/009661-002 zo dňa 13.07.2020:
  1. Stavebník zabezpečí, aby počas výstavby nedošlo k znečisteniu povrchových a podzemných vôd znečisťujúcimi látkami.
  2. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v stanoviskách SVP, š.p. OZ Košice, Správy PHaB č. CS SVP OZ KE 3223/2020/2 zo dňa 25.06.2020 a č. CS SVP OZ KE  1704/2020/2 zo dňa 12.03.2020:
  3. Križovanie líniových vedení vykonať v zmysle STN 73 6822 ,,Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi.
  4. Optickú sieť v mieste križovania uložiť do oceľovej chráničky min. 1,020 m pod dnom vodného toku a dimenzovať ju na zaťaženie min. 25 ton.
  5. Začatie aj ukončenie prác oznámiť Správe povodia Hornádu a Bodvy Košice, min. 14 dní vopred.
  6. Na preberacie konanie prizvať zástupcu správcu vodného toku a najneskôr pri kolaudačnom konaní mu odovzdať porealizačné výškopisné a polohopisné zameranie križovania vodného toku s určením staničenia podľa kilometráže vodného toku. Uvedenú dokumentáciu predložiť aj v digitálnej forme.
 3. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie- odpadové hospodárstvo č.OU-KS-OSZP-2020/004122 zo dňa 20.02.2020:
  1. Do doby použitia, resp. odvozu do zariadenia na to určeného (skládka, zhodnocovacie zariadenie) bude stavebný odpad umiestnený na stavenisku stavebníka.
  2. Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zneškodniť, alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom. Stavebnú suť a prebytočnú výkopovú zeminu odovzdať zhodnocovaciemu zariadeniu alebo uložiť na legálnu skládku, nie na miesto určené obcou !
  3. Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch.
  4. K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle  § 99 ods. 1 písm. b), bod 5 zákona o odpadoch je stavebník povinný predložiť tunajšiemu úradu doklad o spôsobe nakladania s druhmi odpadov vzniknutými v rámci realizácie danej stavby (faktúra, resp. vážny lístok oprávnenej organizácie).
 4. Dodržať podmienky vyjadrenia Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice, Komenského 50, 042 48 Košice č. vyj. 17053/2017/Ko zo dňa 03.03.2017

__________________________________________________

 1. Presnú trasu vodovodu a kanalizácie, ako aj prípojok žiadame určiť vytýčením priamo v teréne našimi pracovníkmi na základe objednávky.
 2. Nad verejným vodovodom a verejnou kanalizáciou nesmie byť umiestnená žiadna nadzemná stavba.
 3. V miestach križovania alebo súbehu s našimi zariadeniami prevádzať ručný výkop.
 4. Dodržať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom, a.s. č.6612008525 zo dňa 30.09.2020, najmä dodržať ,,Všeobecné podmienky ochrany SEK“, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou vyjadrenia.
 5. Dodržať podmienky vyjadrenia VSD, a.s. Košice č. 115310/2020 zo dňa 20.02.2020
 6. Dodržať podmienky vyjadrenia belasaNET, s.r.o. Moldava nad Bodvou zo dňa 04.03.2020:
  1. Do projektu stavby je potrebné zakresliť priebeh všetkých vedení v miestach stavby podľa § 66 ods. 9 ZEK. Vytýčenie v teréne prevádzkovateľ vedenia vykoná na základe objednávky- tel. č. 0948/625635, e-mail: info@belasa.net
  2. Vykonávanie prác, pri ktorých by mohlo dôjsť ku kontaktu s vedením, je potrebné oznámiť najmenej 5 dní vopred prevádzkovateľovi vedenia
  3. V prípade odkrytia podzemného vedenia alebo narušenia vedenia stavebník bezodkladne oznámi túto skutočnosť prevádzkovateľovi vedenia..
  4. V prípade potreby preloženia vedenia(zmeny jeho trasy) vykoná preloženie prevádzkovateľ, alebo ním poverená servisná organizácia.
 7. Dodržať podmienky vyjadrenia Obce Turňa nad Bodvou č. TUR-2020/0 – OcU zo dňa 05.10.20120
  1. Do projektovej dokumentácie stavby zakresliť existujúcu infraštruktúru TKR. Pred začatím prác realizačnú projektovú dokumentáciu predložiť tunajšiemu úradu.
  2. Využiť vytvorené zelené pásy za účelom pokládky inžinierskych sietí.
  3. Využitie chráničiek obce konkrétne dohodnúť pri vytyčovaní TKR ktoré objedná investor stavby ešte pred začatím prác.
  4. Výkopové práce zoptimalizovať s už zrealizovanými chráničkami a vzhľadom na náročnosť terénu dodržať minimálnu hĺbku uloženia podľa platných STN (min.0,60m).
  5. Obec Turňa nad Bodvou určí vlastní stavebný dozor, ktorý bude dohliadať na realizáciu stavby počas celej doby výstavby
  6. Podľa možností použiť vytvorené koridory (TKR) tak, aby sa čo najmenej zaťažovala obec zbytočnými rozkopávkami a zriaďovaním nových koridorov.
  7. Pri napájaní bytových domov dodržať ustanovenia zákona č. 182/93 Z.z. O vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v platnom znení.
 8. Dodržať podmienky vyjadrenia Michlovsky, spol. s r.o. Orange Slovensko, a.s. č. KE- 0474/2020 zo dňa 18.03.2020, najmä to, ak dôjde k potrebe prekládky  PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s. Bratislava, tak prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným Orange Slovensko, a.s.

__________________________________________________

 1. Dodržať podmienky vyjadrenia Heizer Optik, spol. s r.o. Bratislava č. VYJ149/20ex zo dňa 20.08.2020:
  1. Pre zapracovanie polohy TKZ do projektu a pred začiatkom prác je nutné trasu optického kábla, resp. HDPE rúr a zariadení siete spol. FibreNet vytýčiť (p.Pulc, tel: 0908 948800).
  2. Pri realizácii stavby je potrebné zabezpečiť aby nedošlo ku kolízii s koridorom OK. Pri kolíziach trasy koridorov OK so stavebnými objektmi je potrebné vypracovať projekt na ochranu optickej trasy a jej zariadení, alebo jej prípadnú prekládku.
  3. Pri nutnosti prekládky alebo ochrany trasy optickej siete FibreNet je potrebné uzavrieť zmluvu o preložke.
  4. Preložená, či chránená trasa musí byť geodeticky zameraná.
 2. Dodržať podmienky vyjadrenia SPP Distribúcia, a.s. Bratislava č. TD/NS/0203/2020/Va zo dňa 10.03.2020.
 3. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Košice, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-KE-OCDPK-2020/018510-2 zo dňa 19.02.2020
  1. Podzemná optická sieť, ktorá križuje cestu I. tr. I/16 v k.ú. obce Turňa nad Bodvou pod mostným telesom umiestniť mimo cestné teleso.
  2. Po kladnom vyjadrení a súhlasom stanovisku príslušnej dopravnej polície a majetkového správcu ciest je nutné požiadať náš úrad v zmysle  § 8 cestného zákona pred realizáciou prác o zvláštne užívanie ciest na uloženie podzemnej optickej siete krížením s uvedenou cestou I. triedy.
 4. Dodržať podmienky stanoviska Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Bratislava č. 3095/28228/40603/2020 zo dňa 26.03.2020
 5. Dodržať podmienky vyjadrenia Správy ciest KSK č. IU-2020/1727-2221 zo dňa 02.03.2020
  1. Trasa uloženia optického kábla v celkovom priebehu nesmie zasahovať do cestného telesa cesty III/3302, III/3303  III/3329, t zn., že optický kábel nesmie byť uložený v korune cestného telesa.
  2. Kolmé križovania ciest  budú riešené pretláčaním a uložením káblov do PE chráničiek, konce chráničiek musia byť umiestnené tak, aby presahovali 1 m  za vonkajšiu hranu cestnej priekopy.
  3. Práce je možné začať až po uzatvorení inominátnej zmluvy so správcom ciest II. A III. triedy.
  4. V prípade kríženia vodného toku Hájsky potok a vodného toku Zádielsky náhon, realizáciu uchytenia optického kábla realizovať po uzatvorení zmluvného vzťahu s určením podmienok prevedenia uchytenia na mostných objektoch so správcom ciest II. A III. tr.- SC KSK.
  5. Stavebník je zodpovedný za bezpečnosť cestnej premávky v danom úseku na cestách III/3302, III/3303 a III/3329 počas realizácie stavebných prác.

 1. Stavebník je povinný požiadať  OU KE-okolie, od. cestnej dopravy  a PK, Hroncova 13, Košice o vydanie povolenia na zvláštne užívanie komunikácií, čiastočné uzávierky ciest v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon) v znení neskorších právnych predpisov.
 2. Zahájenie a ukončenie prác je potrebné oznámiť správcovi ciest- SC KSK (p. Palgunová t.č. 055/786 00 48).
 3. Dodržať podmienky stanoviska Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach-okolie- ODI č. ORPZ-KS-ODI-24-033/2020 zo dňa 21.02.2020:
  1. Pred realizáciou stavebných prác je potrebné spracovať projekt prenosného dopravného značenia a následne tento predložiť na odsúhlasenie tunajšiemu dopravnému inšpektorátu.
 4. Dodržať podmienky stanoviska Železníc SR , GR odbor expertízy Bratislava č.    28141/2020/0230-2 zo dňa 05.05.2020:
  1. V prípade priblíženia sa k zariadeniam  (podzemným vedeniam) v správe ŽSR-OR Košice, SOZT a SEE je potrebné požiadať o ich vytýčenie
  2. Stavebník preukáže iné právo k nehnuteľnostiam ŽSR navrhovaným na výstavbu- cestou Správy majetku ŽSR Bratislava, OSM Košice.
  3. Stavebník písomne oznámi termín začatia a ukončenia prác v OPD a objedná podľa potreby  dozornú činnosť na ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Košice ( Ing. Kaminský, tel.č. 0911 490 008).
 1. Stavebník je povinný začiatok stavebných prác tunajšiemu stavebnému úradu aspoň 30 dní vopred písomne oznámiť.

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby platí podľa §40 ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava, v zastúpení TELEKOMUNIK, s.r.o., P.O.BOX D-27, 042 07 Košice podal dňa  03.07.2020 na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby,, INS_FTTH_Turňa nad Bodvou   v intraviláne obce Turňa nad Bodvou, v k.ú. Turňa nad Bodvou.

Na stavebný úrad k návrhu na vydanie územného rozhodnutia boli predložené nasledovné doklady a vyjadrenia jednotlivých  dotknutých orgánov  a správcov sietí  potrebných pre posúdenie hľadísk sledovaných v územnom konaní:

 • Projektová dokumentácia stavby pre územné konanie vypracovaná Ing. Štefanom Šipošom, autorizovaným stavebným inžinierom, aut.osv. 1865*Z*A2.
 • Dohoda o plnomocenstve medzi Slovak Telekom a.s. a Telekomunik, s.r.o. 
 • Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti na Telekomunikačný úrad SR
 • Stanovisko Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
 • Zoznam katastrálnych území a parcelných čísiel pozemkov   
 • Vyjadrenie obce Turňa nad Bodvou č.TUR-2020/0    -OcU  zo dňa 05.11.2020

__________________________________________________

 • Súhlas obce Turňa nad Bodvou  č. TUR-2020/0265-OCU-FK-001 zp dňa 20.05.2020
 • Vyjadrenie Košického samosprávneho kraja č. 3806/2020/OSM-13795 zo dňa 20.05.2020
 • Záväzné stanovisko OÚ Košice-okolie, odbor. Starostlivosti o ŽP-OPaK č. OU-KS-OSZP-2020/004247 zo dňa 11.03.2020
 • Vyjadrenie OU Košice-okolie, odbor starostlivosti o ŽP – OH č. OU-KS-OSZP2020/004112 zo dňa 20.02.2020
 • Vyjadrenie OU Košice-okolie, odbor starostlivosti o ŽP – ŠVS č. OU-KS-OSZP2020/004223 zo dňa 21.02.2020, č. OU-KS-OSZP-2020/004172-002 zo dňa 21.02.2020 a č. OU-KS-OSZP-2020/005856-002 zo dňa 03.04.2020
 • Súhlas  OU Košice-okolie, odbor starostlivosti o ŽP – ŠVS č. OU-KS-OSZP2020/009661-002  zo dňa 13.07.2020
 • Vyjadrenie OU Košice-okolie, odbor cestnej dopravy a PK č. OU-KS-OCDPK-2020/006827-002 zo dňa 06.05.2020
 • Vyjadrenie OU Košice, odbor cestnej dopravy a PK č. OU-KE-OCDPK-2020/018210-2 zo dňa 19.02.2020
 • Stanovisko OU Košice-okolie, odbor krízového riadenia č. OU-KS-OKR-2020/004193 zo dňa 24.02.2020
 • Vyjadrenie OR HaZZ Košice-okolie č. ORHZ-KS1-208-001/2020 zo dňa 03.03.2020
 • Stanovisko Slovenskej správy ciest Košice č. SSC/8036/2020/6371 zo dňa 21.02.2020
 • Stanovisko Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Bratislava  č.  3095/28228/40603/2020 zo dňa 26.03.2020
 • Vyjadrenie Ministerstva obrany SR č. ASMdpV-20-192/2020 zo dňa 12.03.2020
 • Vyjadrenie Správy ciest KSK č. IU-2020/1727-2221 zo dňa 02.03.2020
 • Záväzné stanovisko MDaV SR, útvar vedúceho hygienika rezortu č. 12278/2020/ÚVHR/18776 zo dňa 24.02.2020
 • Vyjadrenie MV SR centrum podpory Košice č. CPKE-OTS-2020/001079-058 zo dňa 03.03.2020
 • Súhrne stanovisko ŽSR GR, odbor expertízy Bratislava č. 28141/2020/0230-2 zo dňa 05.05.2020
 • Stanoviská ŽSR OR KE č. 451/2020/SEE/28.15-3/147 zo dňa 26.02.2020, č. 252/2020/SOZT zo dňa 26.02.2020 a č. 0750/2a.151665/2020/OSM zo dňa 03.03.2020
 • Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Košice č. KPUKE-2020/4598-2/23357HT, SB zo dňa 24.03.2020
 • Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. č. CS SVP OZ KE 3223/2020/2 zo dňa 25.06.2020 a č. CS SVP OZ KE1704/2020/2 zo dňa 12.03.2020.
 • Vyjadrenie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Komenského 50, 042 48

           Košice č. 21442/2020/Ing. Ze .zo dňa 26.02.2020

 • Vyjadrenie VSD, a.s. Košice č. 115310/2020/20.2.2020 zo dňa 26.02.2020
 • Vyjadrenie SPP Distribúcie a. s. č. TD/NS/0203/2020/Va zo dňa 10.03.2020
 • Vyjadrenie Transpetrol, a. s. Bratislava č. 720/20 zo dňa 02.03.2020
 • Vyjadrenie Slovak Telekom, a. s. č. 6612008525 zo dňa 31.03.2020
 • Vyjadrenie Michlovsky, s. r. o. Piešťany(Orange Slovensko, s.r.o.) č. 0474/2020 zo dňa     

           18.03.2020

 • Vyjadrenie belasaNET, s.r.o.  zo dňa 04.03.2020
 • Stanovisko Heizer Optik spol. s r.o. Bratislava č. VYJ149/20ex zo dňa 08.09.2020
 • Vyjadrenie Hydromeliorácie, š.p. Bratislava č. 1715-2/120/2020 zo dňa

          09.09.2020SITEL, s.r.o. Bratislava č. 2013/2017 KE zo dňa 23.05.2017

 • Vyjadrenie UPC BROADBAND SLOCVAKIA, s.r.o. Bratislava č. 190/2020 zo dňa

          18.02.2020

 • Vyjadrenie ANTIK Telecom, s.r.o. Košice č. 180/02/2020 č. zo dňa 20.08.2020
 • Vyjadrenie Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Košice č. 131 zo dňa 19.02.2020
 • Stanovisko  OR Policajného zboru v Košiciach- okolie, ODI č. ORPZ-KS-ODI-24-

           033/2020 zo dňa 21.02.2020

Obec Turňa nad Bodvou, ako stavebný úrad v zmysle §36  odst. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou oznámila dňa 08.08.2020 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým  orgánom štátnej správy.Dňom 08.08.2020 bolo začaté územné konanie. Stavebný úrad súčasne nariadil o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením na deň 19.08.2020 so začiatkom o 14:00 hod. Zároveń upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a stanoviská k predmetu konania si môžu uplatniť najneskôr písomne v deň ústneho pojednávani, alebo ústne do zápisnice na ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté.

Na ústnom pojednávaní zástupca Hydromeliorácií, š.p. požadoval, aby investor požiadal Hydromeliorácie š.p. o vyjadrenie k existencií sietí v ich správe na dotknutom území. Starosta obce Turňa nad Bodvou vyjadril svoje obavy ohľadom nerešpektovania existujúcich sietí – optickej siete belasaNET s.r.o. a TKR- vo vlastníctve obce. Obec ešte musí prehodnotiť narhnuté trasovanie novej siete, potrebuje to ešte prerokovať a preto sa písomne vyjadrí neskôr.  Zástupca spoločnosti Telekomunik s.r.o. sa vyjadril, že s belasaNET s.r.o. už majú dohodnutú spoluprácu. Stavebný úrad skonštatoval, že na dotknutom území je plánovaná aj iná optická sieť na ktorú bolo vydané územné rozhodnutie- NASES, preto od navrhovateľa žiada predloženie stanoviska aj od tejto spoločnosti.

Stavebný úrad vznesené pripomienky rešpektoval a preto územné konanie svojim rozhodnutím č. TUR-2020/0399-OCU-FK-003 dňa 20.08.2020 prerušil do doby doplnenia chýbajúcich dokladov. Zároveň vyzval navrhovateľa, aby svoje podanie najneskôr do 60 dní doplnil o vyjadrenie: Hydromeliorácií, š.p., Heizer Optik, spol. s r.o., Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby a o vyjadrenie Obce Turňa nad Bodvou.

Navrhovateľ Slovak Telekom, a.s. svoj návrh dňa 12.10.2020 doplnil o všetky chýbajúce vyjadrenia a tým stavebný úrad verejnou vyhláškou č. TUR-2020/0399-OCU-FK-004 dňa 21.10.2020 oznámil pokračovanie územného konania a opäť vyzval účastníkov konania a dotknuté orgány, aby do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia si uplatnili svoje prípadné ďalšie námietky.

Obec Turňa nad Bodvouvo vo svojom vyjadrení TUR-2020/0   -OcU zo dňa 05.10.2020 uvádza, že v projektovej dokumentácii nie je zakreslaná infraštruktúra TKR, navrhované trasy  sú z časti spoločné s trasou TKR, ale uvádza, že ,,tak nekopírujú už existujúcu sieť“. Sú narhnuté nové trasy , ktoré sú len zbytočným rozťahovaním inžinierskych sietí o nové koridory. Nebola podľa obce dodržaná navrhnutá súčinnosť pri projektovaní, bytovky sú napájané v novej trase a dôjde k neželaným rozkopávkam v obci. Nie sú podľa obce riešené prípojky sídliskových bytoých domov a navrhuje doplniť vypracovaný projekt a korigovať navrhnuté trasy. Spochybňuje aj spôsob riešenia prípojok bytových domov bez schôdze vlastníkov bytov. Na toto vyjadrenie reagovala  spoločnosť Telekomunik s.r.o. tak, že obec Turňa nad Bodvou ani po dvoch žiadostiach o vyjadrenie k stavbe sa nevyjadrila a ani neposkytla podklad zakreslenia TKR sietí vo svojej správe, až po prerušení územného konania dala svoje prvé vyjadrenie. Keďže trasa TKR je v spoločnej rýhe  s ST, trasa je zakreslená v DUR, akurát chýba  popis ST + TKR. Tento popis o TKR bude v realizačnej PD doplnený. Na základe pripomienky OSBD (p.Maléter) na rokovaní, bola zmenená trasa k bytovkám č. 630/64 a 631/62 ako požadovali na rokovaní. Trasa k bytovke č.632/68 vedie v vstupe do bytovky ako vedie  pôvodný metalický kábel. Trasy  optického vedenia nikde neprechádzajú zbytočne stredom obecného pozemku. Trasa ST v uliciach Potočná, Hradná a Hájska cesta je vedená v trsae pôvodného metalického kábla. Na ul. Tokajská je trasa s trasou belasaNET-u rovnaká a bude sa spoločne riešiť. Prípojky k bytovým domom sa budú riešiť s vlastníkmi, resp. správcami BD.

Stavebný úrad vyhodnotil vyjadrenie obce Turňa nad Bodvou  a tiež reakciu spoločnosti Telekomunik, s.r.o. Stavebný úrad dospel k záveru, že pripomienky obce Turňa nad Bodvou sa týkajú technického riešenia, ktorých posúdenie a riešenie je v kompetencii projektanta stavby.

Riešenie prípojok k bytovým domom nesúvisí s týmto územným konaním a preto nemôže byť jeho predmetom, podlieha samostatnému konaniu, resp. nie je na ne potrebné ani ohláseniu drobnej stavby.

Stavebný úrad berie uvedené pripomienky  na vedomie a je toho názoru, že nebránia vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby.  

      Do stanoveného termínu na stavebný úrad nedošli žiadne iné písomné námietky, pripomienky alebo nové stanoviská dotknutých orgánov alebo účastníkov konania.

Stavebný úrad týmto konštatuje, že umiestnenie stavby je v súlade so záujmami  účastníkov konania a dotknutých orgánov , ktorých povinnosťou je hájiť verejné záujmy a tým aj fyzických osôb v zmysle právnych predpisov vo vzťahu k stavebnému zákonu.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie a jej umiestnením nebudú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené, či ohrozované práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Podľa ustanovenia §40 ods.4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 39a ods.2 stavebného zákona stanovil podmienky pre umiestnenie stavby a jej projektovú prípravu. Na základe vyššie uvedeného návrhu vyhovel a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Za vydanie rozhodnutia bol zaplatený v hotovosti ( PPD č. P1/1132 dňa 03.07.2020) správny poplatok 100,00 eur ( slovom: jednosto eur ) podľa položky 59 písm. a) bod 2 Sadzobníka tvoriaceho prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v spojení s čl. XII bod 33 zákona č. 465/2008 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti MF SR v súvislosti so zavedením meny euro v SR

P o u č e n i e

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia na Obec Turňa nad Bodvou, Moldavská cesta 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou.

Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 Mgr. Atila O r a v e c z

starosta obce

Doručí sa :

 1. Telekomunik, s.r.o., P.O.BOX D-27, 042 07 Košice
 2. Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 3. Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
 4. belasaNET, s.r.o., Námestie mieru 8, 045 01 Moldava nad Bodvou
 5. Obec Turňa nad Bodvou, Moldavská cesta 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou
 6. Okresný úrad Košice, odb. cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, 041 26 Košice
 7. Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncová 13, 041 70 Košice
 8. Okresný úrad Košice-okolie odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hroncová 13, 041 70 Košice
 9. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
 10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice
 11. Správa ciest KSK, Správa a údržba Moldava n/B, Hviezdoslavova 39, 045 01 Moldava nad Bodvou
 12. Okresné odd. policajného zboru SR, ODI Košice-okolie Trieda SNP 35, 040 01 Košice
 13. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta  14, 841 04 Bratislava
 14. Slovenská správa ciest, , Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice
 15. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Medzi mostami  2, 041 59 Košice
 16. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
 17. Slovak Telekom, a.s., Poštová 18, 040 01 Košice
 18. SPP Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b,  825 11 Bratislava
 19. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 040 01 Košice
 20. Michlovsky, spol. s r.o., Pri Hati 1, 040 01 Košice
 21. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Košice-okolie, Rožňavská 25, 045 01 Moldava nad Bodvou
 22. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
 23. Veolia Východné Slovensko, s.r.o., Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
 24. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova  24, 851 010 Bratislava
 25. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Alvinczyho 14, 040 01 Košice
 26. Sitel, s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice
 27. Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice
 28. Ministerstvo obrany SR. Agentúra správy majetku, detaš. pracovisko Východ, Komenského 39/A, 040 01 Košice
 29. Transpetrol, a.s., Bratislava, Prevádzka, 936 01 Šahy
 30. Železnice SR, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
 31. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Košice,, sekcia elektrotechniky a energetiky, Štefánikova 60, 041 50 Košice
 32. Hydromeliorácie, š.p. Dislokované pracovisko, Pri Bitúnku 13, 040 01 Košice
 33. HEIZER OPTIK fibre solutions, spol. s r.o., Dolnobárska cesta, areál PD, 930 13 Trhová Hradská
 34. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kolárova 8, Kolárova 8, 971 02 Trnava.

Vyvesené..............................                                Zvesené:..........................................]TEL.: Ústredňa: +421 55 4662101; Starosta obce: +421 55 4662138; IČO: 00691313; E-mail: turna@turnanadbodvou.sk; www.turnanadbodvou.sk


  Zoznam aktualít :