Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Územné rozhodnutie Slovak Telekom

 21.12.2020

      Obec TURŇA NAD BODVOU

Obecný úrad v Turni nad Bodvou, Moldavská cesta č. 419/49, 044 02  Turňa nad Bodvou, Slovakia

Územné plánovanie a stavebný poriadok

______________________________________________________

Podľa rozdeľovníka

 


                                                                                          

                                                                            (Uveďte v odpovedi)

    VÁŠ LIST ZNAČKY/Z                    NAŠA ZNAČKA                          VYBAVUJE                     DÁTUM

                                                   TUR-2020/0399-OCU-005         MVDr.K.Flachbartová          30.11..2020

                                                                                                                                             

V E R E J NÁ      V Y H L Á Š K A

VEC: Rozhodnutie o umiestnení stavby

       Obec Turňa nad Bodvou ako stavebný úrad, príslušný podľa ustanovenia § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov v spojení s ustanovením § 2 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, §2 zákona č. 534/2003 Z.z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikáciách a §3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon ),

v y d á v a

podľa  ust. § 39, 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

rozhodnutie o umiestnení stavby

,, INS_FTTH_Turňa nad Bodvou navrhovateľovi Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava, v zastúpení TELEKOMUNIK, s.r.o., P.O.BOX D-27, 042 07 Košice.

Popis stavby:

Predmetom navrhovanej stavby je telekomunikačná stavba- vybudovanie optickej prístupovej siete FTTH pre celú obec Turňa nad Bodvou, ktorá bude súčasne poskytovať viaceré služby naraz, vo vysokej kvalite. Investorom tejto stavby je spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava.

Trasa projektovanej prístupovej optickej siete FTTH sa umiestňuje v intraviláne obce, v k.ú. Turňa nad Bodvou a vedie z ústredne spoločnosti Slovak Telekom, a.s. na Moldavskej ceste č. 118/64. Trasa výkopu  je smerovaná do ulíc Moldavská cesta, Severná  a Hájska ulica, Hájska cesta, ulice Muškátová, Hradná, Potočná, Čiga, Gyur, Horná Kostolná, Dolná Kostolná, Pustá, Hlavná, Malá, Tokajská, Vodná, Gazdovská, Župná cesta, ulice Kvetná, Žarnovská, Nová, Školská, Staničná, Slepá, Krátka a Sídlisko Cementár. Navrhovaná trasa je znázornená na polohopisných plánoch. Trasa výkopov je vedená čiastočne v trase existujúceho metalického kábla Slovak Telekom, as., tzn., že do výkopu k metalickým káblom sa uložia nové multirúry. Vo väčšine prípadov je trasa výkopov vedená v nespevnených plochách, v zeleni, čiastočne aj v chodníkoch a krajom cesty.

Navrhovaná trasa výkopov križuje cestu I. triedy I16 popod most smerom k lokalite Čiga a 6 x križuje cesty II. Triedy nachádzajúce sa v intraviláne obce Turňa nad Bodvou. Všetky križovania sú riešené podvŕtaním a uložením multirúr do chráničiek.

Navrhovaná trasa 2 x križuje aj vodné toky a vedie aj v ochrannom pásme železničnej dráhy Košice-Plešivec

Dĺžka výkopov predstavuje celkom cca 13 760 m, dĺžka trasy v existujúcej HDPE rúre je cca 520 m.

Pripojenie rodinných domov z výkopu bude riešené umiestnením stĺpikového ZB_OUK- optickej účastníckej krabice na rozhraní dvoch pozemkov a bude slúžiť na pripojenie 4 RD.. Rodinné domy na druhej strane ulice od výkopu budú pripojené cez cez stĺpové pasívne optické distribučné body, umiestnené na existujúcich stĺpových objektoch. Asfaltové a betónové vjazdy k rodinným domom sa prevedú podvŕtaním a uložením optického kábla do PE chráničky. Ostatné vjazdy- zeleň a štrk sa prekopú.

Koncoví zákazníci verejnej elektronickej komunikačnej siete Slovak Telekom, a.s. budú na plánovanú stavbu pripojení počas realizácie stavby alebo po jej ukončení prostredníctvom optických telekomunikačných prípojok. Tieto sú v zmysle § 139b ods. 8 písm. c) stavebného zákona drobnými stavbami a v zmysle § 39a ods. 3 písm. b) stavebného zákona sa na ne nevzťahuje stavebné povolenie ani ohlásenie.

Slovak Telekom, a.s. je v zmysle  § 5 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciach (ďalej len ZEK) podnikom, ktorý si splnil oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ZEK a má podľa  § 139 ods.1 písm. c) stavebného zákona iné právo, t. j. zákonné vecné bremeno k cudzím nehnuteľnostiam vyplývajúce z osobitného právneho predpisu (§ 66 ZEK) .

V súlade s ust. § 39, 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP SR
č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, určuje stavebný úrad tieto podmienky:

 1. Stavbu osadiť v zmysle projektovej dokumentácie a situačného výkresu spracovaného Ing. Štefanom Šipošom, autorizovaným stavebným inžinierom, aut.osv. 1865*Z*A2.
 2. Pred začatím zemných prác je navrhovateľ povinný vytýčiť a zabezpečiť proti poškodeniu všetky existujúce siete, ktoré môžu byť výstavbou dotknuté. K ich vytýčeniu je potrebné prizvať zástupcov dotknutých správcov sietí.
 3. Počas výstavby dodržať všetky bezpečnostné normy, aby nedošlo k ohrozeniu, poškodeniu, obmedzeniu využívania a zničeniu majetku občanov bývajúcich v blízkosti predmetnej stavby.
 4. So vzniknutými odpadmi sa musí nakladať v zmysle zákona o odpadoch a odpady sa musia zneškodňovať iba v zariadeniach na to určených.
 5. Pred začatím stavebných prác predložiť Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru v Košiciach- okolie- ODI na odsúhlasenie projekt dočasného dopravného značenia počas realizácie stavby na cestách III. tr. a miestnych komunikáciach obcí .Je nutné požiadať aj o vyjadrenie k zvláštnemu užívaniu dotknutých komunikácií a výnimkám z cestných ochranných pásiem ciest III. tr., resp. o vyjadrenie k zvl. užívaniu cesty I/16 požiadať Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Košiciach. Vyjadrenie predložiť aj tunajšiemu stavebnému úradu
 6. Pred začatím stavebných prác v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon) v znení neskorších predpisov zabezpečiť si povolenie zvláštneho užívania cesty I/16 (I/50) a požiadať o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty I/16 (I/50) príslušný cestný správny orgán. Povolenie predložiť aj tunajšiemu stavebnému úradu.
 7. V prípade nepredloženia dokladov uvedených v bodoch 5), 6) a 7) tohto  rozhodnutia  pred začatím stavebných prác tunajšiemu stavebnému úradu,  stavba  bude  zastavená !
 8. Po ukončení prác previesť úpravu terénu a v prípade potreby vysadiť zeleň.
 9. Dodržať podmienky uvedené v jednotlivých vyjadreniach dotknutých orgánov:
  1. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie- Ochrana prírody a krajiny č.OU-KS-OSZP-2020/004247 zo dňa 11.03.2020:
   1. V prípade nutnosti výrubu stromov alebo krovia je potrebné o súhlas požiadať príslušný orgán ochrany prírody. Ak dreviny rastú na pozemkoch vo vlastníctve obce alebo rastú v mimo zastavanom  území obce o súhlas je potrebné požiadať OÚ Košice- okolie, odb. starostlivosti o ŽP. Výrub musí byť riešený samostatným konaním.
   2. Pri vykonávaní stavebných prác zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu okolitých drevín a ich koreňového systému.

__________________________________________________

 1. Pri vykonávaní stavebných prác zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.
 2. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie- št. vodná správa č.OU-KS-OSZP-2020/009661-002 zo dňa 13.07.2020:
  1. Stavebník zabezpečí, aby počas výstavby nedošlo k znečisteniu povrchových a podzemných vôd znečisťujúcimi látkami.
  2. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v stanoviskách SVP, š.p. OZ Košice, Správy PHaB č. CS SVP OZ KE 3223/2020/2 zo dňa 25.06.2020 a č. CS SVP OZ KE  1704/2020/2 zo dňa 12.03.2020:
  3. Križovanie líniových vedení vykonať v zmysle STN 73 6822 ,,Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi.
  4. Optickú sieť v mieste križovania uložiť do oceľovej chráničky min. 1,020 m pod dnom vodného toku a dimenzovať ju na zaťaženie min. 25 ton.
  5. Začatie aj ukončenie prác oznámiť Správe povodia Hornádu a Bodvy Košice, min. 14 dní vopred.
  6. Na preberacie konanie prizvať zástupcu správcu vodného toku a najneskôr pri kolaudačnom konaní mu odovzdať porealizačné výškopisné a polohopisné zameranie križovania vodného toku s určením staničenia podľa kilometráže vodného toku. Uvedenú dokumentáciu predložiť aj v digitálnej forme.
 3. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie- odpadové hospodárstvo č.OU-KS-OSZP-2020/004122 zo dňa 20.02.2020:
  1. Do doby použitia, resp. odvozu do zariadenia na to určeného (skládka, zhodnocovacie zariadenie) bude stavebný odpad umiestnený na stavenisku stavebníka.
  2. Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zneškodniť, alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom. Stavebnú suť a prebytočnú výkopovú zeminu odovzdať zhodnocovaciemu zariadeniu alebo uložiť na legálnu skládku, nie na miesto určené obcou !
  3. Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch.
  4. K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle  § 99 ods. 1 písm. b), bod 5 zákona o odpadoch je stavebník povinný predložiť tunajšiemu úradu doklad o spôsobe nakladania s druhmi odpadov vzniknutými v rámci realizácie danej stavby (faktúra, resp. vážny lístok oprávnenej organizácie).
 4. Dodržať podmienky vyjadrenia Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice, Komenského 50, 042 48 Košice č. vyj. 17053/2017/Ko zo dňa 03.03.2017

__________________________________________________

 1. Presnú trasu vodovodu a kanalizácie, ako aj prípojok žiadame určiť vytýčením priamo v teréne našimi pracovníkmi na základe objednávky.
 2. Nad verejným vodovodom a verejnou kanalizáciou nesmie byť umiestnená žiadna nadzemná stavba.
 3. V miestach križovania alebo súbehu s našimi zariadeniami prevádzať ručný výkop.
 4. Dodržať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom, a.s. č.6612008525 zo dňa 30.09.2020, najmä dodržať ,,Všeobecné podmienky ochrany SEK“, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou vyjadrenia.
 5. Dodržať podmienky vyjadrenia VSD, a.s. Košice č. 115310/2020 zo dňa 20.02.2020
 6. Dodržať podmienky vyjadrenia belasaNET, s.r.o. Moldava nad Bodvou zo dňa 04.03.2020:
  1. Do projektu stavby je potrebné zakresliť priebeh všetkých vedení v miestach stavby podľa § 66 ods. 9 ZEK. Vytýčenie v teréne prevádzkovateľ vedenia vykoná na základe objednávky- tel. č. 0948/625635, e-mail: info@belasa.net
  2. Vykonávanie prác, pri ktorých by mohlo dôjsť ku kontaktu s vedením, je potrebné oznámiť najmenej 5 dní vopred prevádzkovateľovi vedenia
  3. V prípade odkrytia podzemného vedenia alebo narušenia vedenia stavebník bezodkladne oznámi túto skutočnosť prevádzkovateľovi vedenia..
  4. V prípade potreby preloženia vedenia(zmeny jeho trasy) vykoná preloženie prevádzkovateľ, alebo ním poverená servisná organizácia.
 7. Dodržať podmienky vyjadrenia Obce Turňa nad Bodvou č. TUR-2020/0 – OcU zo dňa 05.10.20120
  1. Do projektovej dokumentácie stavby zakresliť existujúcu infraštruktúru TKR. Pred začatím prác realizačnú projektovú dokumentáciu predložiť tunajšiemu úradu.
  2. Využiť vytvorené zelené pásy za účelom pokládky inžinierskych sietí.
  3. Využitie chráničiek obce konkrétne dohodnúť pri vytyčovaní TKR ktoré objedná investor stavby ešte pred začatím prác.
  4. Výkopové práce zoptimalizovať s už zrealizovanými chráničkami a vzhľadom na náročnosť terénu dodržať minimálnu hĺbku uloženia podľa platných STN (min.0,60m).
  5. Obec Turňa nad Bodvou určí vlastní stavebný dozor, ktorý bude dohliadať na realizáciu stavby počas celej doby výstavby
  6. Podľa možností použiť vytvorené koridory (TKR) tak, aby sa čo najmenej zaťažovala obec zbytočnými rozkopávkami a zriaďovaním nových koridorov.
  7. Pri napájaní bytových domov dodržať ustanovenia zákona č. 182/93 Z.z. O vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v platnom znení.
 8. Dodržať podmienky vyjadrenia Michlovsky, spol. s r.o. Orange Slovensko, a.s. č. KE- 0474/2020 zo dňa 18.03.2020, najmä to, ak dôjde k potrebe prekládky  PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s. Bratislava, tak prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným Orange Slovensko, a.s.

__________________________________________________

 1. Dodržať podmienky vyjadrenia Heizer Optik, spol. s r.o. Bratislava č. VYJ149/20ex zo dňa 20.08.2020:
  1. Pre zapracovanie polohy TKZ do projektu a pred začiatkom prác je nutné trasu optického kábla, resp. HDPE rúr a zariadení siete spol. FibreNet vytýčiť (p.Pulc, tel: 0908 948800).
  2. Pri realizácii stavby je potrebné zabezpečiť aby nedošlo ku kolízii s koridorom OK. Pri kolíziach trasy koridorov OK so stavebnými objektmi je potrebné vypracovať projekt na ochranu optickej trasy a jej zariadení, alebo jej prípadnú prekládku.
  3. Pri nutnosti prekládky alebo ochrany trasy optickej siete FibreNet je potrebné uzavrieť zmluvu o preložke.
  4. Preložená, či chránená trasa musí byť geodeticky zameraná.
 2. Dodržať podmienky vyjadrenia SPP Distribúcia, a.s. Bratislava č. TD/NS/0203/2020/Va zo dňa 10.03.2020.
 3. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Košice, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-KE-OCDPK-2020/018510-2 zo dňa 19.02.2020
  1. Podzemná optická sieť, ktorá križuje cestu I. tr. I/16 v k.ú. obce Turňa nad Bodvou pod mostným telesom umiestniť mimo cestné teleso.
  2. Po kladnom vyjadrení a súhlasom stanovisku príslušnej dopravnej polície a majetkového správcu ciest je nutné požiadať náš úrad v zmysle  § 8 cestného zákona pred realizáciou prác o zvláštne užívanie ciest na uloženie podzemnej optickej siete krížením s uvedenou cestou I. triedy.
 4. Dodržať podmienky stanoviska Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Bratislava č. 3095/28228/40603/2020 zo dňa 26.03.2020
 5. Dodržať podmienky vyjadrenia Správy ciest KSK č. IU-2020/1727-2221 zo dňa 02.03.2020
  1. Trasa uloženia optického kábla v celkovom priebehu nesmie zasahovať do cestného telesa cesty III/3302, III/3303  III/3329, t zn., že optický kábel nesmie byť uložený v korune cestného telesa.
  2. Kolmé križovania ciest  budú riešené pretláčaním a uložením káblov do PE chráničiek, konce chráničiek musia byť umiestnené tak, aby presahovali 1 m  za vonkajšiu hranu cestnej priekopy.
  3. Práce je možné začať až po uzatvorení inominátnej zmluvy so správcom ciest II. A III. triedy.
  4. V prípade kríženia vodného toku Hájsky potok a vodného toku Zádielsky náhon, realizáciu uchytenia optického kábla realizovať po uzatvorení zmluvného vzťahu s určením podmienok prevedenia uchytenia na mostných objektoch so správcom ciest II. A III. tr.- SC KSK.
  5. Stavebník je zodpovedný za bezpečnosť cestnej premávky v danom úseku na cestách III/3302, III/3303 a III/3329 počas realizácie stavebných prác.

 1. Stavebník je povinný požiadať  OU KE-okolie, od. cestnej dopravy  a PK, Hroncova 13, Košice o vydanie povolenia na zvláštne užívanie komunikácií, čiastočné uzávierky ciest v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon) v znení neskorších právnych predpisov.
 2. Zahájenie a ukončenie prác je potrebné oznámiť správcovi ciest- SC KSK (p. Palgunová t.č. 055/786 00 48).
 3. Dodržať podmienky stanoviska Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach-okolie- ODI č. ORPZ-KS-ODI-24-033/2020 zo dňa 21.02.2020:
  1. Pred realizáciou stavebných prác je potrebné spracovať projekt prenosného dopravného značenia a následne tento predložiť na odsúhlasenie tunajšiemu dopravnému inšpektorátu.
 4. Dodržať podmienky stanoviska Železníc SR , GR odbor expertízy Bratislava č.    28141/2020/0230-2 zo dňa 05.05.2020:
  1. V prípade priblíženia sa k zariadeniam  (podzemným vedeniam) v správe ŽSR-OR Košice, SOZT a SEE je potrebné požiadať o ich vytýčenie
  2. Stavebník preukáže iné právo k nehnuteľnostiam ŽSR navrhovaným na výstavbu- cestou Správy majetku ŽSR Bratislava, OSM Košice.
  3. Stavebník písomne oznámi termín začatia a ukončenia prác v OPD a objedná podľa potreby  dozornú činnosť na ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Košice ( Ing. Kaminský, tel.č. 0911 490 008).
 1. Stavebník je povinný začiatok stavebných prác tunajšiemu stavebnému úradu aspoň 30 dní vopred písomne oznámiť.

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby platí podľa §40 ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava, v zastúpení TELEKOMUNIK, s.r.o., P.O.BOX D-27, 042 07 Košice podal dňa  03.07.2020 na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby,, INS_FTTH_Turňa nad Bodvou   v intraviláne obce Turňa nad Bodvou, v k.ú. Turňa nad Bodvou.

Na stavebný úrad k návrhu na vydanie územného rozhodnutia boli predložené nasledovné doklady a vyjadrenia jednotlivých  dotknutých orgánov  a správcov sietí  potrebných pre posúdenie hľadísk sledovaných v územnom konaní:

 • Projektová dokumentácia stavby pre územné konanie vypracovaná Ing. Štefanom Šipošom, autorizovaným stavebným inžinierom, aut.osv. 1865*Z*A2.
 • Dohoda o plnomocenstve medzi Slovak Telekom a.s. a Telekomunik, s.r.o. 
 • Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti na Telekomunikačný úrad SR
 • Stanovisko Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
 • Zoznam katastrálnych území a parcelných čísiel pozemkov   
 • Vyjadrenie obce Turňa nad Bodvou č.TUR-2020/0    -OcU  zo dňa 05.11.2020

__________________________________________________

 • Súhlas obce Turňa nad Bodvou  č. TUR-2020/0265-OCU-FK-001 zp dňa 20.05.2020
 • Vyjadrenie Košického samosprávneho kraja č. 3806/2020/OSM-13795 zo dňa 20.05.2020
 • Záväzné stanovisko OÚ Košice-okolie, odbor. Starostlivosti o ŽP-OPaK č. OU-KS-OSZP-2020/004247 zo dňa 11.03.2020
 • Vyjadrenie OU Košice-okolie, odbor starostlivosti o ŽP – OH č. OU-KS-OSZP2020/004112 zo dňa 20.02.2020
 • Vyjadrenie OU Košice-okolie, odbor starostlivosti o ŽP – ŠVS č. OU-KS-OSZP2020/004223 zo dňa 21.02.2020, č. OU-KS-OSZP-2020/004172-002 zo dňa 21.02.2020 a č. OU-KS-OSZP-2020/005856-002 zo dňa 03.04.2020
 • Súhlas  OU Košice-okolie, odbor starostlivosti o ŽP – ŠVS č. OU-KS-OSZP2020/009661-002  zo dňa 13.07.2020
 • Vyjadrenie OU Košice-okolie, odbor cestnej dopravy a PK č. OU-KS-OCDPK-2020/006827-002 zo dňa 06.05.2020
 • Vyjadrenie OU Košice, odbor cestnej dopravy a PK č. OU-KE-OCDPK-2020/018210-2 zo dňa 19.02.2020
 • Stanovisko OU Košice-okolie, odbor krízového riadenia č. OU-KS-OKR-2020/004193 zo dňa 24.02.2020
 • Vyjadrenie OR HaZZ Košice-okolie č. ORHZ-KS1-208-001/2020 zo dňa 03.03.2020
 • Stanovisko Slovenskej správy ciest Košice č. SSC/8036/2020/6371 zo dňa 21.02.2020
 • Stanovisko Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Bratislava  č.  3095/28228/40603/2020 zo dňa 26.03.2020
 • Vyjadrenie Ministerstva obrany SR č. ASMdpV-20-192/2020 zo dňa 12.03.2020
 • Vyjadrenie Správy ciest KSK č. IU-2020/1727-2221 zo dňa 02.03.2020
 • Záväzné stanovisko MDaV SR, útvar vedúceho hygienika rezortu č. 12278/2020/ÚVHR/18776 zo dňa 24.02.2020
 • Vyjadrenie MV SR centrum podpory Košice č. CPKE-OTS-2020/001079-058 zo dňa 03.03.2020
 • Súhrne stanovisko ŽSR GR, odbor expertízy Bratislava č. 28141/2020/0230-2 zo dňa 05.05.2020
 • Stanoviská ŽSR OR KE č. 451/2020/SEE/28.15-3/147 zo dňa 26.02.2020, č. 252/2020/SOZT zo dňa 26.02.2020 a č. 0750/2a.151665/2020/OSM zo dňa 03.03.2020
 • Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Košice č. KPUKE-2020/4598-2/23357HT, SB zo dňa 24.03.2020
 • Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. č. CS SVP OZ KE 3223/2020/2 zo dňa 25.06.2020 a č. CS SVP OZ KE1704/2020/2 zo dňa 12.03.2020.
 • Vyjadrenie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Komenského 50, 042 48

           Košice č. 21442/2020/Ing. Ze .zo dňa 26.02.2020

 • Vyjadrenie VSD, a.s. Košice č. 115310/2020/20.2.2020 zo dňa 26.02.2020
 • Vyjadrenie SPP Distribúcie a. s. č. TD/NS/0203/2020/Va zo dňa 10.03.2020
 • Vyjadrenie Transpetrol, a. s. Bratislava č. 720/20 zo dňa 02.03.2020
 • Vyjadrenie Slovak Telekom, a. s. č. 6612008525 zo dňa 31.03.2020
 • Vyjadrenie Michlovsky, s. r. o. Piešťany(Orange Slovensko, s.r.o.) č. 0474/2020 zo dňa     

           18.03.2020

 • Vyjadrenie belasaNET, s.r.o.  zo dňa 04.03.2020
 • Stanovisko Heizer Optik spol. s r.o. Bratislava č. VYJ149/20ex zo dňa 08.09.2020
 • Vyjadrenie Hydromeliorácie, š.p. Bratislava č. 1715-2/120/2020 zo dňa

          09.09.2020SITEL, s.r.o. Bratislava č. 2013/2017 KE zo dňa 23.05.2017

 • Vyjadrenie UPC BROADBAND SLOCVAKIA, s.r.o. Bratislava č. 190/2020 zo dňa

          18.02.2020

 • Vyjadrenie ANTIK Telecom, s.r.o. Košice č. 180/02/2020 č. zo dňa 20.08.2020
 • Vyjadrenie Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Košice č. 131 zo dňa 19.02.2020
 • Stanovisko  OR Policajného zboru v Košiciach- okolie, ODI č. ORPZ-KS-ODI-24-

           033/2020 zo dňa 21.02.2020

Obec Turňa nad Bodvou, ako stavebný úrad v zmysle §36  odst. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou oznámila dňa 08.08.2020 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým  orgánom štátnej správy.Dňom 08.08.2020 bolo začaté územné konanie. Stavebný úrad súčasne nariadil o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením na deň 19.08.2020 so začiatkom o 14:00 hod. Zároveń upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a stanoviská k predmetu konania si môžu uplatniť najneskôr písomne v deň ústneho pojednávani, alebo ústne do zápisnice na ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté.

Na ústnom pojednávaní zástupca Hydromeliorácií, š.p. požadoval, aby investor požiadal Hydromeliorácie š.p. o vyjadrenie k existencií sietí v ich správe na dotknutom území. Starosta obce Turňa nad Bodvou vyjadril svoje obavy ohľadom nerešpektovania existujúcich sietí – optickej siete belasaNET s.r.o. a TKR- vo vlastníctve obce. Obec ešte musí prehodnotiť narhnuté trasovanie novej siete, potrebuje to ešte prerokovať a preto sa písomne vyjadrí neskôr.  Zástupca spoločnosti Telekomunik s.r.o. sa vyjadril, že s belasaNET s.r.o. už majú dohodnutú spoluprácu. Stavebný úrad skonštatoval, že na dotknutom území je plánovaná aj iná optická sieť na ktorú bolo vydané územné rozhodnutie- NASES, preto od navrhovateľa žiada predloženie stanoviska aj od tejto spoločnosti.

Stavebný úrad vznesené pripomienky rešpektoval a preto územné konanie svojim rozhodnutím č. TUR-2020/0399-OCU-FK-003 dňa 20.08.2020 prerušil do doby doplnenia chýbajúcich dokladov. Zároveň vyzval navrhovateľa, aby svoje podanie najneskôr do 60 dní doplnil o vyjadrenie: Hydromeliorácií, š.p., Heizer Optik, spol. s r.o., Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby a o vyjadrenie Obce Turňa nad Bodvou.

Navrhovateľ Slovak Telekom, a.s. svoj návrh dňa 12.10.2020 doplnil o všetky chýbajúce vyjadrenia a tým stavebný úrad verejnou vyhláškou č. TUR-2020/0399-OCU-FK-004 dňa 21.10.2020 oznámil pokračovanie územného konania a opäť vyzval účastníkov konania a dotknuté orgány, aby do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia si uplatnili svoje prípadné ďalšie námietky.

Obec Turňa nad Bodvouvo vo svojom vyjadrení TUR-2020/0   -OcU zo dňa 05.10.2020 uvádza, že v projektovej dokumentácii nie je zakreslaná infraštruktúra TKR, navrhované trasy  sú z časti spoločné s trasou TKR, ale uvádza, že ,,tak nekopírujú už existujúcu sieť“. Sú narhnuté nové trasy , ktoré sú len zbytočným rozťahovaním inžinierskych sietí o nové koridory. Nebola podľa obce dodržaná navrhnutá súčinnosť pri projektovaní, bytovky sú napájané v novej trase a dôjde k neželaným rozkopávkam v obci. Nie sú podľa obce riešené prípojky sídliskových bytoých domov a navrhuje doplniť vypracovaný projekt a korigovať navrhnuté trasy. Spochybňuje aj spôsob riešenia prípojok bytových domov bez schôdze vlastníkov bytov. Na toto vyjadrenie reagovala  spoločnosť Telekomunik s.r.o. tak, že obec Turňa nad Bodvou ani po dvoch žiadostiach o vyjadrenie k stavbe sa nevyjadrila a ani neposkytla podklad zakreslenia TKR sietí vo svojej správe, až po prerušení územného konania dala svoje prvé vyjadrenie. Keďže trasa TKR je v spoločnej rýhe  s ST, trasa je zakreslená v DUR, akurát chýba  popis ST + TKR. Tento popis o TKR bude v realizačnej PD doplnený. Na základe pripomienky OSBD (p.Maléter) na rokovaní, bola zmenená trasa k bytovkám č. 630/64 a 631/62 ako požadovali na rokovaní. Trasa k bytovke č.632/68 vedie v vstupe do bytovky ako vedie  pôvodný metalický kábel. Trasy  optického vedenia nikde neprechádzajú zbytočne stredom obecného pozemku. Trasa ST v uliciach Potočná, Hradná a Hájska cesta je vedená v trsae pôvodného metalického kábla. Na ul. Tokajská je trasa s trasou belasaNET-u rovnaká a bude sa spoločne riešiť. Prípojky k bytovým domom sa budú riešiť s vlastníkmi, resp. správcami BD.

Stavebný úrad vyhodnotil vyjadrenie obce Turňa nad Bodvou  a tiež reakciu spoločnosti Telekomunik, s.r.o. Stavebný úrad dospel k záveru, že pripomienky obce Turňa nad Bodvou sa týkajú technického riešenia, ktorých posúdenie a riešenie je v kompetencii projektanta stavby.

Riešenie prípojok k bytovým domom nesúvisí s týmto územným konaním a preto nemôže byť jeho predmetom, podlieha samostatnému konaniu, resp. nie je na ne potrebné ani ohláseniu drobnej stavby.

Stavebný úrad berie uvedené pripomienky  na vedomie a je toho názoru, že nebránia vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby.  

      Do stanoveného termínu na stavebný úrad nedošli žiadne iné písomné námietky, pripomienky alebo nové stanoviská dotknutých orgánov alebo účastníkov konania.

Stavebný úrad týmto konštatuje, že umiestnenie stavby je v súlade so záujmami  účastníkov konania a dotknutých orgánov , ktorých povinnosťou je hájiť verejné záujmy a tým aj fyzických osôb v zmysle právnych predpisov vo vzťahu k stavebnému zákonu.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie a jej umiestnením nebudú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené, či ohrozované práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Podľa ustanovenia §40 ods.4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 39a ods.2 stavebného zákona stanovil podmienky pre umiestnenie stavby a jej projektovú prípravu. Na základe vyššie uvedeného návrhu vyhovel a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Za vydanie rozhodnutia bol zaplatený v hotovosti ( PPD č. P1/1132 dňa 03.07.2020) správny poplatok 100,00 eur ( slovom: jednosto eur ) podľa položky 59 písm. a) bod 2 Sadzobníka tvoriaceho prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v spojení s čl. XII bod 33 zákona č. 465/2008 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti MF SR v súvislosti so zavedením meny euro v SR

P o u č e n i e

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia na Obec Turňa nad Bodvou, Moldavská cesta 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou.

Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 Mgr. Atila O r a v e c z

starosta obce

Doručí sa :

 1. Telekomunik, s.r.o., P.O.BOX D-27, 042 07 Košice
 2. Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 3. Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
 4. belasaNET, s.r.o., Námestie mieru 8, 045 01 Moldava nad Bodvou
 5. Obec Turňa nad Bodvou, Moldavská cesta 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou
 6. Okresný úrad Košice, odb. cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, 041 26 Košice
 7. Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncová 13, 041 70 Košice
 8. Okresný úrad Košice-okolie odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hroncová 13, 041 70 Košice
 9. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
 10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice
 11. Správa ciest KSK, Správa a údržba Moldava n/B, Hviezdoslavova 39, 045 01 Moldava nad Bodvou
 12. Okresné odd. policajného zboru SR, ODI Košice-okolie Trieda SNP 35, 040 01 Košice
 13. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta  14, 841 04 Bratislava
 14. Slovenská správa ciest, , Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice
 15. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Medzi mostami  2, 041 59 Košice
 16. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
 17. Slovak Telekom, a.s., Poštová 18, 040 01 Košice
 18. SPP Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b,  825 11 Bratislava
 19. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 040 01 Košice
 20. Michlovsky, spol. s r.o., Pri Hati 1, 040 01 Košice
 21. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Košice-okolie, Rožňavská 25, 045 01 Moldava nad Bodvou
 22. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
 23. Veolia Východné Slovensko, s.r.o., Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
 24. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova  24, 851 010 Bratislava
 25. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Alvinczyho 14, 040 01 Košice
 26. Sitel, s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice
 27. Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice
 28. Ministerstvo obrany SR. Agentúra správy majetku, detaš. pracovisko Východ, Komenského 39/A, 040 01 Košice
 29. Transpetrol, a.s., Bratislava, Prevádzka, 936 01 Šahy
 30. Železnice SR, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
 31. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Košice,, sekcia elektrotechniky a energetiky, Štefánikova 60, 041 50 Košice
 32. Hydromeliorácie, š.p. Dislokované pracovisko, Pri Bitúnku 13, 040 01 Košice
 33. HEIZER OPTIK fibre solutions, spol. s r.o., Dolnobárska cesta, areál PD, 930 13 Trhová Hradská
 34. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kolárova 8, Kolárova 8, 971 02 Trnava.

Vyvesené..............................                                Zvesené:..........................................]TEL.: Ústredňa: +421 55 4662101; Starosta obce: +421 55 4662138; IČO: 00691313; E-mail: turna@turnanadbodvou.sk; www.turnanadbodvou.sk


  Oznamy z aplikácie Moja obec

  
  Zber separovaného odpadu // Szelektív hulladékgyűjtés
  zverejnené: 2021-01-04
  Vážení spoluobčania!

  Oznamujeme Vám, že zber separovaného odpadu sa uskutoční dňa 4. januára 2021, t. j. pondelok od 7:30 hod..

  Tisztelt polgártársak!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szelektív hulladékgyűjtésre 2020. január 4-én, tehát hétfőn 7:30 órától kerül sor.
  Výdajník vody - dobíjanie čipov // Vízadagoló - a chipek feltöltése
  zverejnené: 2020-12-18
  Vážení spoluobčania!

  Oznamujeme Vám, že dobíjanie čipov na výdaj vody  sa uskutoční len dnes do 15:00 hod., nakoľko od 21. decembra 2020, t. j. od pondelka sa nebudú prijímať stránky z dôvodu zákazu vychádzania.

  Tisztelt polgártársak!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy a vízadagolók chipjeinek feltöltésére kizárólag ma 15 óráig lesz lehetőség, mivel 2020. december 21-től, tehát hétfőtől, a kijárási tilalom miatt nem lesz ügyfélfogadás.
  Oznam // Tájékoztatás
  zverejnené: 2020-11-13
  Vážení spoluobčania!

  Oznamujeme Vám, že dňa 16. novembra 2020, t. j. v pondelok sa na obecnom úrade nebude úradovať.

  Tisztelt polgártársak!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. november 16-án a Községi Hivatalban nem lesz ügyfélfogadás.
  Celoplošné testovanie - dezinfekcia miestností // Országos tesztelés - a helyiségek fertőtlenítése
  zverejnené: 2020-10-31
  Vážení spoluobčania!

  Oznamujeme Vám, že na odberných miestach v čase od 12:00 do 13:00 hod. prebehne dezinfekcia miestností. Ďakujeme za pochopenie!

  Tisztelt polgártársak!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy 12:00 és 13:00 óra között a teszt helyszínek helyiségeinek fertőtlenítését végzik. Megértésüket köszönjük!
  Zrušenie úradných hodín ÚPSVaR // Fogadóórák törlése a Munka-, Szociális- és Családügyi Hivatalokban
  zverejnené: 2020-10-28
  Vážení spoluobčania!

  Úradne hodiny Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny sú v termíne od 28.10.2020 do odvolania ZRUŠENÉ. Žiadame klientov Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradov a na komunikáciu využívali email, telefonický kontakt a poštové služby.

  Tisztelt polgártársak!

  A Munka-, Szociális- és Családügyi Hivatalok fogadóóráit 2020. 10. 28-tól visszavonásig TÖRÖLTÉK. Kérjük a Munka-, Szociális- és Családügyi Hivatalok ügyfeleit, hogy alaposan fontolják meg a hivatalok személyes felkeresését, az ügyintézésre használják ki az e-mailes és a telefonos kapcsolatfelvétel, vagy a postai szolgáltatások által nyújtott lehetőségeket.
  Odstavenie dodávky pitnej vody do odstránenia poruchy // Az ivóvízellátás szüneteltetése a hiba elhárításáig
  zverejnené: 2020-09-17
  Vážení spoluobčania!

  Východoslovenská vodárenská spoločnosť pobočka Moldava n/B, Vám oznamuje, že dnes na Tokajskej ulici bude odstavená dodávka pitnej vody do odstránenia poruchy.

  Tisztelt polgártársak!

  A Kelet-Szlovákiai Vízművek Szepsi-i kirendeltsége tájékoztatja Önöket, hogy a vízvezeték meghibásodása miatt, annak elhárításáig, ma a Tokaj utcában, szünetel az ivóvízellátás.
  Turniansky futbalový víkend // Tornai futballhétvége
  zverejnené: 2020-09-11
  Turniansky futbalový víkend

  12. 9. 2020 (sobota)

  10:00 - “U11“: Turňa - Paňovce
  11:45 - “U15“: Turňa - Medzev
  14:00 - “U19“: Turňa - Sokoľany

  13. 9. 2020 (nedeľa)

  15:30 - “A“: Turňa - Bidovce

  Turňa do toho!

  Tornai futballhétvége

  2020. 9. 12. (szombat)

  10:00 - “U11“: Torna - Pány
  11:45 - “U15“: Torna - Mecenzéf
  14:00 - “U19“: Torna - Abaújszakály

  2020. 9. 13. (vasárnap)

  15:30 - “A“: Torna - Magyarbőd

  Hajrá Torna!
  Oznam // Hirdetés
  zverejnené: 2020-09-09
  Vážení spoluobčania!

  Stratil sa pes sivobielej farby. Je to fenka a počúva na meno Leila. Na krku má červený obojok. V prípade akýchkoľvek informácii volajte t. č. 0908881433! Pomôžte pri hľadaní!

  Obec Turňa nad Bodvou nezodpovedá za obsah hlásenia!

  Tisztelt polgártársak!

  Elveszett egy Leila névre hallgató, szürkés fehér színű, nőstény kutya. A nyakában piros nyakörv van. Bármilyen információ esetén, hívják a 0908881433-as telefonszámot! Kérjük, segítsenek a keresésben!

  Torna község nem felel a hirdetés tartalmáért!
  Odstavenie dodávky pitnej vody do odstránenia poruchy // Az ivóvízellátás szüneteletsése a hiba elhárításáig
  zverejnené: 2020-09-09
  Vážení spoluobčania!

  Východoslovenská vodárenská spoločnosť pobočka Moldava n/B Vám oznamuje, že dnes na Hájskej ceste, Hájskej ulici, Severnej ulici a na Moldavskej ceste od kvetinárstva RD-flowers smerom na Moldavu od 8:30 hod. bude odstavená dodávka pitnej vody do odstránenia poruchy.

  Tisztelt polgártársak!

  A Kelet-Szlovákiai Vízművek Szepsi-i kirendeltsége tájékoztatja Önöket, hogy ma 8:30 órától, az Áji úton, az Áji utcában, az Északi utcában és a Szepsi úton az RD-flowers virágüzlettől Szepsi irányába, a vízvezeték meghibásodásának elhárításáig, szünetel az ivóvízellátás.
  Odstavenie dodávky pitnej vody do odstránenia poruchy // Az ivóvízellátás szüneteletsése a hiba elhárításáig
  zverejnené: 2020-09-08
  Vážení spoluobčania!

  Východoslovenská vodárenská spoločnosť pobočka Moldava n/B Vám oznamuje, že dnes na Hájskej ceste, Hájskej ulici, Severnej ulici a na Moldavskej ceste od kvetinárstva RD-flowers smerom na Moldavu od 9:00 hod. bude odstavená dodávka pitnej vody do odstránenia poruchy.

  Tisztelt polgártársak!

  A Kelet-Szlovákiai Vízművek Szepsi-i kirendeltsége tájékoztatja Önöket, hogy ma 9:00 órától, az Áji úton, az Áji utcában, az Északi utcában és a Szepsi úton az RD-flowers virágüzlettől Szepsi irányába, a vízvezeték meghibásodásának elhárításáig, szünetel az ivóvízellátás. 
  Turniansky futbalový víkend // Tornai futballhétvége
  zverejnené: 2020-09-04
  Turniansky futbalový víkend

  5. 9. 2020 (sobota)

  10:00 - “U11“: Medzev - Turňa
  15:30 - “U19“: Drnava - Turňa

  6. 9. 2020 (nedeľa)

  10:30 - “U15“: Čaňa - Turňa
  15:30 - “A“: Rozhanovce - Turňa

  Turňa do toho!

  Tornai futballhétvége

  2020. 9. 5. (szombat)

  10:00 - “U11“: Mecenzéf - Torna
  15:30 - “U19“: Dernő - Torna

  2020. 9. 6. (vasárnap)

  10:30 - “U15“: Hernádcsány - Torna
  15:30 - “A“: Rozgony - Torna

  Hajrá Torna!
  Stravovanie žiakov // A diákok étkeztetése
  zverejnené: 2020-09-02
  Vážení spoluobčania!

  Súkromné školské stravovacie zariadenie
  oznamuje rodičom, že každý žiak základnej školy má nárok na stravu. Žiadame rodičov, aby prišli nahlásiť deti do priestorov jedálne na Sídlisku Cementár, kde dostanú všetky potrebné informácie.

  Prihlášky prijímajú:

  v stredu, t. j. dnes od 8:00 do 17:00 hod.,
  štvrtok od 8:00 do 17:00 hod.,
  piatok od 8:00 do 16:00 hod..

  Tisztelt polgártársak!

  A magán iskolai étkezde tájékoztatja a szülőket, hogy az alapiskolás gyerekek étkezésre jogosultak. Kérjük a szülőket, hogy a gyerekeket jelentsék be a Cementgyári Lakótelepen lévő étteremben (Resti), ahol minden szükséges tájékoztatást megkapnak!

  A jelentkezési lapot elfogadják:

  szerdán, tehát ma 8:00 és 17:00,
  csütörtökön 8:00 és 17:00,
  pénteken 8:00 és 16:00 óra között.
  Odpis vodomerov // A vízórák leolvasása
  zverejnené: 2020-09-02
  Vážení spoluobčania!

  Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. Vám oznamuje, že v priebehu tohto týždňa v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. vykonáva odpočty vodomerov.

  Tisztelt polgártársak!

  A Kelet-Szlovákiai Vízművek (VVS) tájékoztatja Önöket, hogy ezen a héten péntekig, 8:00 és 15:00 óra között a vízórák leolvasására kerül sor.
  Oznam / Tájékoztatás
  zverejnené: 2020-08-13
  Vážení spoluobčania!

  Oznamujeme Vám, že sa našiel mobilný telefón. Majiteľ si ho môže vyzdvihnúť na obecnom úrade.

  Tisztelt polgártársak!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy mobiltelefont találtak. A jogos tulajdonosa átveheti a Községi Hivatalban.
  Odstavenie dodávky pitnej vody do odstránenia poruchy // Az ivóvízellátás szüneteletsése a hiba elhárításáig
  zverejnené: 2020-08-12
  Vážení spoluobčania!

  Východoslovenská vodárenská spoločnosť Vám oznamuje, že z dôvodu odstraňovania poruchy vodovodného potrubia od 08:00 hod. do 15:00 hod. bude v obci odstavená dodávka pitnej vody.

  Tisztelt polgártársak!

  A Kelet-Szlovákia Vízművek tájékoztatja Önöket, hogy a vízvezeték meghibásodása miatt, községünkben 8:00 órától 15:00 óráig szünetel az ivóvízellátás.
  Odstavenie dodávky pitnej vody do odstránenia poruchy // Az ivóvízellátás szüneteletsése a hiba elhárításáig
  zverejnené: 2020-08-11
  Vážení spoluobčania!

  Východoslovenská vodárenská spoločnosť Vám oznamuje, že z dôvodu odstraňovania havárie vodovodného potrubia dnes na Dolnej Kostolnej ulici od 08:00 hod., do 15:00 hod. bude odstavená dodávka pitnej vody.

  Tisztelt polgártársak!

  A Kelet-Szlovákiai Vízművek értesíti Önöket, hogy a vízvezeték meghibásodásának elhárítása miatt, ma az Alsó Templom utácában 8:00 órától 15:00 órárig, szünetel az ivóvízellátás.
  Odstavenie dodávky pitnej vody do odstránenia poruchy // Az ivóvízellátás szüneteletsése a hiba elhárításáig
  zverejnené: 2020-08-10
  Vážení spoluobčania!

  Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. závod Košice Vám oznamuje, že z dôvodu odstránenia závad na vodovodnom potrubí dnes bude odstavená voda na Sídlisku Cementár a na Dolnej Kostolnej ulici až do doby odstránenia poruchy.

  Tisztelt polgártársak!

  A Kelet-Szlovákia Vízművek Kassa-i részlege tájékoztatja Önöket, hogy a vízvezeték meghibásodása miatt, elhárításának időtartama alatt, ma a Cementgyári Lakótelepen és az Alsó Templom utcában, szünetel az ivóvízellátás.  
  Oznam / Tájékoztatás
  zverejnené: 2020-08-07
  Vážení spoluobčania!

  Informujeme Vás, že sa v našej obci pohybujú pracovníci spoločnosti Slovak Telekom, za účelom zistenia záujmu o optickú sieť. Týmto by sme Vás chceli upozorniť, že stavebné konanie zatiaľ neprebehlo a tak obec nezodpovedá za poskytnuté informácie pracovníkmi spoločnosti obyvateľom obce.

  Tisztelt polgártársak!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy községünkbe látogatnak a Slovak Telekom munkatársai az optikai hálózat iránti érdeklődés felderítésének céljából. Ezúton szeretnénk figyelmeztetni Önöket, hogy egyelőre nem történt építési eljárás, ezért a község nem felel a cég munkatársai által szolgáltatott tájékoztatásokért.
  Odstavenie dodávky pitnej vody do odstránenia poruchy // Az ivóvízellátás szüneteletsése a hiba elhárításáig
  zverejnené: 2020-08-07
  Vážení spoluobčania!

  Východoslovenská vodárenská spoločnosť pobočka Moldava n/B Vám oznamuje, že dnes na Moldavskej ceste od kvetinárstva IRIS smerom na Dvorníky a na Tokajskej ulici bude odstavená dodávka vody do odstránenia poruchy.

  Tisztelt polgártársak!

  A Kelet-Szlovákiai Vízművek Szepsi-i kirendeltsége tájékoztatja Önöket, hogy ma a Szepsi úton az IRIS virágüzlettől Szádudvarnok irányába és a Tokaj utcában a vízvezeték meghibásodása miatt, elhárításának időtartama alatt, szünetel az ivóvízellátás.  
  Oznam / Hirdetés
  zverejnené: 2020-07-30
  Vážení spoluobčania!

  Oznamujeme Vám, že sa pri pošte našli kľúče. Majiteľ si ich môže vyzdvihnúť na OcÚ.

  Tisztelt polgártársak!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy a posta mellett kulcscsomót találtak. A jogos tulajdonosa átveheti a Községi Hivatalban.
  Športový deň detí FORTUNA CUP 2020 / FORTUNA CUP 2020 - Sportnap gyerekeknek
  zverejnené: 2020-07-24
  Vážení spoluobčania!

  Oznamujeme Vám, že sa dňa 25. 7. 2020 t. j. v sobotu o 14:00 hod. uskutoční na miestnom futbalovom ihrisku Športový deň detí FORTUNA CUP 2020. Pre deti sú pripravené športové súťaže, skákacie hrady, hasičská ukážka, maľovanie na tvár, občerstvenie a iné.

  Vstupné pre dospelých a žiakov 3 €. Pre menšie deti zadarmo.

  Tešíme sa na Vás!


  Tisztelt polgártársak!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. 7. 25-én, tehát szombaton, 14 órától a helyi futballpályán, megrendezésre kerül a FORTUNA CUP 2020 - Sportnap gyerekeknek. A gyerekeket sportversenyek, ugrálóvárak, tűzoltó-bemutató, arcfestés, frissítő és egyebek várják.

  A belépő felnőtteknek és tanulóknak 3 euró, kisebb gyerekeknek ingyenes.

  Sok szeretettel várjuk Önöket!

  Informovanosť občanov - Dodržiavanie opatrení / A lakosok tájékoztatása - A rendeletek betartása
  zverejnené: 2020-07-20
  Vážení spoluobčania!

  Hranice Slovenskej republiky sa od stredy 10. júna naplno otvorili prichádzajúcim z 19 krajín.

  Pri príchode z ostatných krajín je potrebné, aby sa obyvatelia vedeli preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ktorému je potrebné sa hneď po príchode domov prihlásiť. Nakoľko sa aj v našej obci vyskytli prípady príchodu z epidemiologicky nebezpečnej krajiny kedy osoby nesplnili nariadenie RÚVZ. Preto žiadame Vás, keď máte vedomosť o tom, že niekto prišiel z epidemiologicky nebezpečnej krajiny, aby to nahlásil na tiesňovú linku RÚVZ, Políciu alebo na Obecný úrad z dôvodu preverenia dodržiavania opatrení. Ďakujeme!

  Tisztelt polgártársak!

  A Szlovák Köztársaság június 10-e szerdáján, 19 ország állampolgárai előtt nyitotta meg határait.

  A többi országból érkező polgároknak szükséges az illetékes regionális közegészségügyi hivatal részére, a COVID-19 megbetegedés kapcsán készített, negatív eredménnyel zárult tesztet felmutatnia, ahol a hazaérkezést követően azonnal jelentkeznie kell. Községünkben előfordultak olyan esetek, amikor a járványügyi helyzet tekintetében veszélyes országokból hazatért személyek nem teljesítették a Regionális Közegészségügyi Hivatal rendeletét. Ezért kérjük Önöket, hogy ha tudomást szereznek arról, hogy valaki a fentebb említett országokból jött, jelentsék a Regionális Közegészségügyi Hivatal vészhívó telefonszámán, a Rendőrségen, vagy a Községi Hivatalban, az intézkedések betartása ellenőrzésének okán. Köszönjük!
  Skúška sirény / Szirénapróba
  zverejnené: 2020-07-10
  Vážení spoluobčania!

  Oznamujeme Vám, že dnes po 12:00 hod. bude vykonaná celoslovenská skúška sirény.

  Tisztelt polgártársak!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy ma 12 óra után, országos szirénapróbára kerül sor.
  Oznam / Hirdetés
  zverejnené: 2020-07-03
  Vážení spoluobčania!

  Dnes sa v našej obci budú pohybovať pracovníci Slovakia Energy za účelom optimalizácie cien na odberných miestach elektriny a zemného plynu. Pracovníci sa budú preukazovať platnými certifikátmi.

  Obec Turňa nad Bodvou nezodpovedá za obsah hlásenia.

  Tisztelt polgártársak!

  Ma községünkben a Slovakia Energy munkatársai tesznek látogatást a villanyáram- és a földgáz szolgáltatással ellátott háztartásoknál az árak csökkentése céljából. A munkások érvényes igazolvánnyal rendelkeznek.

  Torna község nem felel a hirdetés tartalmáért.
  Oznam / Hirdetés
  zverejnené: 2020-07-03
  Vážení spoluobčania!

  Oznamujeme Vám, že sa pri cukrárni Fortuna našli kľúče. Majiteľ si môže vyzdvihnúť na OcÚ.

  Tisztelt polgártársak!

  Értesítjük Önöket, hogy a Fortuna cukrászda mellett kulcscsomót találtak. A tulajdonos átveheti a Községi Hivatalban!
  Oznam / Hirdetés
  zverejnené: 2020-06-24
  Vážení spoluobčania!

  Dnes sa v našej obci budú pohybovať pracovníci Slovenského plynárenského priemyslu za účelom ochrany spotrebiteľa a zníženia cien na odberných miestach elektriny a zemného plynu.
  Pracovníci sa budú preukazovať platnými certifikátmi.

  Obecný úrad Turňa nad Bodvou nezodpovedá za obsah hlásenia.

  Tisztelt polgártársak!

  Ma községünkben a Szlovák Gázművek munkatársai tesznek látogatást a felhasználók védelme és az árak csökkentése céljából a villanyáram- és a földgáz szolgáltatással ellátott háztartásoknál. A munkások érvényes igazolvánnyal rendelkeznek.

  Torna község nem felel a hirdetés tartalmáért.

  Oznam / Hirdetés
  zverejnené: 2020-06-22
  Vážení spoluobčania!

  Oznamujeme Vám, že sa včera stratilo čierno-biele 6-mesačné šteňa sibírskeho huskyho. Počúva na meno Nessy. Ak ho niekto videl, prosím nahláste to na telefónnom čísle 0907442059 alebo 0917207469.

  Obecný úrad Turňa nad Bodvou nezodpovedá za obsah hlásenia.

  Tisztelt polgártársak!

  Értesítjük Önöket, hogy tegnap elveszett egy Nessy névre hallgató, 6 hónapos fekete-fehér színű szibériai husky kölyök kutya. Kérjük azokat, akik látták, jelentés a 0907442059 vagy a 0917207469-es telefonszámon.

  A Tornai Községi Hivatal nem felel a hirdetés tartalmáért.

  Odpis elektromerov / A villanyórák leolvasása
  zverejnené: 2020-06-04
  Vážení spoluobčania!

  Oznamujeme Vám, že sa dnes do 18:00 hod. uskutoční odpis elektromerov na uliciach Školská ulica, Slepá ulica a sídlisko Cementár.

  Tisztelt polgártársak!

  Értesítjük Önöket, hogy ma 18:00 óráig az Iskola utcában a Vak utcában és a Cementgyári Lakótelepen a villanyórák leolvasására kerül sor.
  Odpis elektromerov / A villanyórák leolvasása
  zverejnené: 2020-06-02
  Vážení spoluobčania!

  Oznamujeme Vám, že sa dnes v čase medzi 8:00 hod. a 18:00 hod. uskutoční odpis elektromerov na uliciach Horná Kostolná ulica, Dolná Kostolná ulica, Pustá ulica, Hlavná ulica, Malá ulica, Tokajská ulica,Gazdovská ulica, Vodná ulica, Moldavská cesta.

  Tisztelt polgártársak!

  Értesítjük Önöket, hogy ma 8:00 óra és 18:00 óra között a Felső- és az Alsó Templom utcában, a Puszta utcában, a Fő utcán, a Kis utcában, a Tokaj utcában, a Gazda utcában, a Víz utcában és a Szepsi úton a villanyórák leolvasására kerül sor.
  Stravovanie žiakov od 1. 6. 2020 / A diákok étkeztetése 2020. 6. 1-től
  zverejnené: 2020-06-01
  Vážení spoluobčania!

  Súkromné školské stravovacie zriadenie Rešti v Turni nad Bodvou oznamuje záujemcom o stravovanie, že dnes od 12:00 hod. do 15.00 hod. je možnosť prihlásiť dieťa na obedy. Obedy majú možnosť odoberať všetky deti, aj tie, ktoré sa budú vzdelávať naďalej doma. Bližšie informácie Vám poskytnú na mieste.

  Tisztelt polgártársak!

  A tornai Rešti magántulajdonú iskolai étkezde értesíti az étkeztetés iránt érdeklődőket, hogy ma 12 órától 15 óráig, lehetőség nyílik a gyerekek ebédre való bejelentésére. Az ebédeket minden gyerek átveheti, azok is, akik a továbbra is otthon tanulnak. Közelebbi tájékoztatást a helyszínen nyújtanak Önöknek.
  Odpis elektromerov / A villanyórák leolvasása
  zverejnené: 2020-06-01
  Vážení spoluobčania!

  Oznamujeme Vám, že sa dnes v čase medzi 8:00 hod. a 18:00 hod. uskutoční odpis elektromerov na týchto uliciach Hájska cesta, Hájska ulica, Severná ulica, Muškatová ulica, Potočná ulica, Hradná ulica, ulica Gyűr, ulica Čiga.

  Tisztelt polgártársak!

  Értesítjük a község lakosságát, hogy ma 8:00 és 18:00 óra között az Áji úton, az Áji utcában, az Északi utcában, a Muskátli utcában, a Patak utcában, a Vár utcában, a Gyűr utcában és a Csiga utcában a villanyórák leolvasására kerül sor.
  Stravovanie žiakov od 1. 6. 2020 / A diákok étkeztetése 2020. 6. 1-től
  zverejnené: 2020-05-29
  Vážení spoluobčania!

  Súkromné školské stravovacie zriadenie Rešti v Turni nad Bodvou oznamuje záujemcom o stravovanie, že dňa 29.mája 2020, t. j. zajtra v čase od 8:00 do 14:00 hod. je možnosť prihlásiť dieťa na obedy. Obedy majú možnosť odobrať aj rodičia pre deti, ktoré sa budú vzdelávať naďalej doma. Bližšie informácie Vám poskytnú na mieste.

  Tisztelt polgártársak

  A tornai Rešti magántulajdonú iskolai étkezde értesíti az étkeztetés iránt érdeklődőket, hogy 2020. május 29-én, tehát holnap, 8 órától 14 óráig, lehetőség nyílik a gyerekek ebédre való bejelentésére. Az ebédeket átvehetik azoknak a gyerekeknek szülei is, akik a továbbiakban is otthon tanulnak majd. Közelebbi tájékoztatást a helyszínen nyújtanak Önöknek.
  Oznam / Hirdetés
  zverejnené: 2020-05-11
  Oznam / Hirdetés
  zverejnené: 2020-05-07
  Vážení spoluobčania!

  Východoslovenské vodárne pobočka Moldava nad Bodvou Vám oznamujú, že dnes na Školskej ulici bude odstavená dodávka pitnej vody do odstránenia poruchy.

  Tisztelt polgártársak!

  A Kelet-szlovákiai Vízművek Szepsi-i kirendeltsége értesíti Önöket, hogy ma, az Iskola utcán, a hiba elhárításáig szünetel az ivóvízellátás.
  Oznam // Hirdetés
  zverejnené: 2020-04-28
  Vážení spoluobčania!

  Úrad verejného zdravotníctva SR vydal pre Slovenskú poštu a.s. nasledovné opatrenie:
  Od pondelka do piatka v čase od 9:00 do 11:00 hod. je povolený vstup na poštu, iba osobám nad 65 rokov až do odvolania.

  Tisztelt polgártársak!

  A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala a következő rendeletet adta ki a Szlovák Posta részére: Hétfőtől péntekig, 9–11 óra között visszavonásig, kizárólag a 65 év feletti személyeknek engedélyezett a postán tervezett látogatás.
  Zmena otváracích hodín / A nyitvatartási idő változása
  zverejnené: 2020-04-23
  Vážení spoluobčania!

  Slovenská pošta a. s. Vám oznamuje, že od dnešného dňa bude otvorená v štandardnom režime, t. j. nasledovne: Pondelok - Piatok: od 8:00 do 11:00 a od 13:30 do 16:00 hod.

  Tisztelt polgártársak!

  A Szlovák Posta értesíti Önöket, hogy a mai naptól a megszokott nyitva tartás szerint üzemel, tehát hétfőtől péntekig, 8 órától 11 óráig, illetve 13:30-tól 16 óráig.
  Vyplácanie sociálnych dávok / A szociális juttatások kifizetése
  zverejnené: 2020-04-21
  Vážení spoluobčania!

  V dňoch 20. apríla, teda od dnešného dňa do 27. apríla 2020 sa budú vyplácať sociálne dávky. Prosíme obyvateľov, ktorí nie sú poberateľmi, aby návštevu pošty odložili na iný termín. Poberateľov upozorňujeme, že bez ochrany tváre im nebude umožnený vstup na poštu. Pri vstupe bude vykonávať službu rómska hliadka a štátna polícia. Prosíme všetkých o disciplinovanosť!!!

  Tisztelt polgártársak!

  A szociális juttatások kifizetésére 2020. április 20-tól, tehát mától, április 27-ig kerül sor. Kérjük azokat a polgártársakat, akik nem részesülnek az említett juttatásokban, halasszák más időpontra a postán tervezett látogatásukat! Figyelmeztetjük a juttatásban részesülőket, hogy arcvédő nélkül nem lehetséges a postára történő belépés. A bejáratnál a roma őrjárat és az országos rendőrség végez szolgálatot. Mindenkitől fegyelmezettséget kérünk!!!
  Výdajník vody - dobíjanie čipov / Vízadagoló - a chipek feltöltése
  zverejnené: 2020-04-02
  Vážení spoluobčania!

  Oznamujeme Vám, že dobíjanie čipov pre výdaj vody sa uskutoční každý týždeň v stredu a vo štvrtok, teda aj dnes v čase od 09:00 do 12:00 hod. na sociálnom úseku v Turni nad Bodvou. Žiadame záujemcov, aby vstupovali po jednom, s rúškom na tvári a rukavicami!

  Tisztelt polgártársaink!

  Értesítjük Önöket, hogy a vízadagolók chipjeinek feltöltésére minden héten szerdán és csütörtökön, tehát ahogy ma is, 09:00 órától 12:00 óráig kerül sor Torna község szociális részlegén. Kérjük az érdeklődőket, hogy a belépés szájmaszkban és kesztyűben, egyesével történjen!
  Vyplácanie sociálnych dávok / A szociális juttatások kifizetésére
  zverejnené: 2020-03-20
  Vážení spoluobčania!

  Dňa 20. marca 2020, teda dnes sa budú vyplácať sociálne dávky. Prosíme obyvateľov, ktorí nie sú poberateľmi, aby návštevu pošty odložili na iný termín. Poberateľov upozorňujeme, že bez ochrany tváre im nebude umožnený vstup na poštu. Pri vstupe bude vykonávať službu rómska hliadka a štátna polícia. Prosíme všetkých o disciplinovanosť!!!

  Tisztelt polgártárasak!

  A szociális juttatások kifizetésére 2020. március 20-án, tehát ma kerül sor. Kérjük azokat a polgártársakat, akik nem részesülnek az említett juttatásokban, halasszák más időpontra a postán tervezett látogatásukat! Figyelmeztetjük a juttatásban részesülőket, hogy arcvédő nélkül nem lehetséges a postára történő belépés. A bejáratnál a roma őrjárat és az országos rendőrség végez szolgálatot. Mindenkitől fegyelmezettséget kérünk!!!
  Vyplácanie sociálnych dávok / A szociális juttatások kifizetésére
  zverejnené: 2020-03-19
  Vyplácanie sociálnych dávok / A szociális juttatások kifizetése
  zverejnené: 2020-03-18
  Vážení spoluobčania!

  V dňoch 18. a 19. marca 2020, teda dnes a zajtra sa budú vyplácať sociálne dávky. Prosíme obyvateľov, ktorí nie sú poberateľmi, aby návštevu pošty odložili na iný termín. Poberateľov upozorňujeme, že bez ochrany tváre im nebude umožnený vstup na poštu. To isté platí aj pri dobíjaní čipov na odber vody. Pri vstupe bude vykonávať službu rómska hliadka a štátna polícia. Prosíme všetkých o disciplinovanosť!!!

  Tisztelt polgártársak!

  A szociális juttatások kifizetésére 2020. március 18-án és március 19-én, tehát ma és holnap kerül sor. Kérjük azokat a polgártársakat, akik nem részesülnek az említett juttatásokban, halasszák más időpontra a postán tervezett látogatásukat! Figyelmeztetjük a juttatásban részesülőket, hogy arcvédő nélkül nem lehetséges a postára történő belépés. Ugyanez érvényes a vízvételhez szükséges chip feltöltésénél is. A bejáratnál a roma őrjárat és az országos rendőrség végez szolgálatot. Mindenkitől fegyelmezettséget kérünk!!!
  Oznam / Hirdetés
  zverejnené: 2020-03-12
  Vážení spoluobčania!

  Prosíme pacientov, aby v súvislosti so súčasnou epidemiologickou situáciou zvážili svoje osobné návštevy v čakárňach a ambulanciách lekárov v našej obci. Navštevovať by ste ich mali len v prípade závažnejších problémov.

  Poskytovanie neakútnych služieb ako preventívne prehliadky, predoperačné vyšetrenia, krvné odbery sa dočasne pozastavujú z dôvodu karanténnych opatrení až do odvolania.

  Vypisovanie liekov alebo v prípade neistoty o zdravotnom stave kontaktujte telefonicky vášho lekára.

  Tisztelt polgártársak!

  Kérjük a pácienseket, hogy a jelenlegi járványügyi helyzettel összhangban vegyék komolyan az orvosi rendelő várótermébe történő személyes látogatást és községünk orvosait! Csak súlyos, problémás esetekben tegyenek látogatás náluk.

  A nem akut esetek, mint például a megelőző szűrővizsgálatok, operáció előtti kivizsgálás, vérvétel ideiglenesen leáll a járványügyi indézkedések miatt.

  A gyógyszerek felírása miatt, vagy bizonytalan egészségi állapotuk esetén lépjenek orvosukkal telefonos kapcsolatba!
  Oznam / Hirdetés
  zverejnené: 2020-03-10
  Vážení spoluobčania!

  Doktorka Rédvayová oznamuje rodičom detí, že poradne a očkovanie budú vykonávané až od 26.-teho marca 2020. Ambulanciu navštívte len v súrnych prípadoch z dôvodu výskytu koronavírusu.

  Tisztelt polgártárasak!

  Rédvay doktornő értesíti a szülőket, hogy orvosi tanácsadásra és az oltásokra 2020. március 26-tól nyílik lehetőség. A rendelőt kizárólag sürgős esetben, a koronavírus miatt keressék fel!
  Oznam / Hirdetés
  zverejnené: 2020-03-10
  Vážení spoluobčania!

  ÚPSVaR pobočka Moldava nad Bodvou oznamuje uchádzačom o zamestnanie, že hlásenie sa na úrade bude možné až od 26.-teho marca 2020 z dôvodu výskytu koronavírusu.

  Tisztelt polgártárasak!

  A Foglalkoztatási, Szociális és Családügyi Hivatal értesíti az álláskeresőket, hogy a koronavírus miatt jelentkezni 2020. március 26-tól nyílik lehetőség.
  Oznam / Hirdetés
  zverejnené: 2020-03-02
  Oznamujeme obyvateľom obce, že pre nepriaznivé počasie sa zber separovaného odpadu odkladá na 3. marec 2020, t. j. zajtra.

  Értesítjük a község lakosságát, hogy a rossz idő miatt a szelektív hulladékgyűjtés 2020. március 3-án, tehát holnap folytatódik.
  Oznam / Hirdetés
  zverejnené: 2020-02-04

  Vážení spoluobčania!

  Od 4. 2. 2020 prechádza maďarské vysielanie na novú normu DVB-T2. Preto dnes od 7.00 hod. do 19:00 hod. nebude dostupné vysielanie maďarských programov.

  TV príjmače set-boxy ktoré nemajú túto normu nebudú schopné príjmať maďarské vysielanie.

  V takom prípade je potrebné kúpiť set-boxy ktoré majú označenie DVB-T2 napríklad : Set-top box EMOS EM190-S HD HEVC H265 (DVB-T2)

  Obnovené vysielanie pravdepodobne bude od 5. 2. 2020.

  Bližšie informácie budú zverejnené.

  Tisztelt polgártársak!

  2020. 2. 4-től a magyar adók új normára, a DVB-T2-re térnek át, ezért ma 7.00 órától, 19.00 óráig az említett adók nem elérhetőek.

  Ha a TV adóvevő set-boxja nem rendelkezik ezzel a normával, nem lesz képes a magyar adók sugárzására.

  Ebben az esetben szükséges olyan set-box megvásárlása, ami DVB-T2 megjelöléssel rendelkezik, például: Set-top box EMOS EM190-S HD HEVC H265 (DVB-T2)

  A sugárzás folytatására várhatóan 2020. 2. 5-én kerül sor.

  A közelebbi tájékoztatásokat nyilvánosságra hozzuk.
  Oznam / Hirdetés
  zverejnené: 2020-01-15
  Výstraha!

  Vážení spoluobčania!

  Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vyhlásil I. stupeň nebezpečenstva poľadovice aj pre náš región. Obec Turňa nad Bodvou na údržbe chodníkov a ciest vykonáva opakovaný posyp, avšak môžu vzniknúť úseky, kde posyp nie je účinný. Prosíme obyvateľov obce, aby  ak to nie je bezpodmienečne nutné, aby neplánovali žiadne cesty alebo návštevy v tomto období z dôvodu predchádzania vzniku škody na majetku prípadne poškodenia zdravia.

  Figyelmeztetés!

  Tisztelt polgártársak!

  A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet, jegesedés veszélye miatt, I. fokú figyelmeztetést adott ki régiónkra is. Torna község, járdáinak és útjainak karbantartása érdekében, rendszeres szórást hajt végre, ennek ellenére vannak olyan részek, amelyeken hatástalannak bizonyulnak ezek a munkálatok. Kérjük azokat a polgártársakat, akiknek nincs sürgős útjuk vagy látogatásuk, tulajdonuk védelmében és egészségük megőrzésének érdekében, erre az időszakra ne tervezzék be a fentebb említetteket!
  Oznam / Hirdetés
  zverejnené: 2020-01-15
  Vážení spoluobčania!

  Podporné pohrebné združenie oznamuje svojím členom, že členský príspevok na rok 2020 majú možnosť zaplatiť v dňoch 18. a 19.januára 2020 t. j. v sobotu, nedeľu od 14:00 hod. do 18.00 hod. v Klube dôchodcov. Ročné členské na osobu je 17 euro.

  Tisztelt polgártársak!

  A Segélyező Temetkezési Egylet értesíti tagjait, hogy a 2020-as tagsági illeték befizetésére, 2020. január 18-án és 19-én, tehát szombaton és vasárnap, 14.00 és 18.00 óra között nyílik lehetőség a Nyugdíjas klubban. Az éves tagsági illeték egy személyre 17 euró.
  Oznam / Hirdetés
  zverejnené: 2020-01-14
  Oznamujeme obyvateľom obce, že sa na Sídlisku Cementár našli kľúče. Majiteľ si ich môže vyzdvihnúť na obecnom úrade.

  Értestjük a község lakosságát, hogy a Cementgyári Lakótelepen kulcsot találtak, amiért a tulajdonos a Községi Hivatalban jelentkezhet.
  Novoročný výstup na Turniansky hrad / Újévi túra Torna várába
  zverejnené: 2019-12-31

  Vianočné Trhy / Karácsonyi vásár
  zverejnené: 2019-12-18
  Vážení spoluobčania!

  Samosprávne orgány obce Vás srdečne pozývajú na tradičné Vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia 21. decembra, teda v sobotu na námestí pri obecnom úrade so začiatkom o 8.00 hod. Slávnostné otvorenie trhov sa uskutoční o 11.00 hod., po ktorom bude nasledovať kultúrny program. Zamestnaniepre deti v tvorivých dielňach začína o 10.00 hod. Tešíme sa na Vás.

  Tisztelt polgártársak!

  Torna község Önkormányzata sok szeretettel meghívja Önöket a már hagyományos Karácsonyi vásárba, amely 2019. december 21-én, tehát szombaton, 8.00 órakor kezdődik a Községi Hivatal melletti téren. Az ünnepélyes megnyitóra 11.00 órai kezdettel kerül sor, amit kultúrműsor követ. A gyerekek alkotóműhelyben történő foglakoztatása 10.00 órakor kezdődik a Nyugdíjas klub helyiségeiben. Sok szeretettel várjuk Önöket!
  Oznam / Hirdetés
  zverejnené: 2019-12-17
  Vážení spoluobčania!

  Pozemkové spoločenstvo MIGLINC Turňa nad Bodvou oznamuje vlastníkom nehnuteľnosti, že výplata preddavku podielov za rok 2018 bude dňa 19. 12. 2019 od 15.30 hod. v klube dôchodcov.

  Tisztelt polgártársak!

  A tornai MIGLINC telektulajdoni egyesület értesíti a tulajdonosokat, hogy a 2018-as tulajdonrész kifizetésére 2019. 12. 15-én 15.30 és 18.00 óra között kerül sor a Nyugdíjas klubban.
  Oznam / Hirdetés
  zverejnené: 2019-11-27
  Vážení spoluobčania!

  Dovoľujeme si Vám oznámiť zmenu čísla účtu na poukazovanie platieb za miestne dane a poplatky počnúc od dátumu 1. decembra 2019 na číslo účtu obce zriadeného v Prima banka Slovensko a s., číslo účtu vo formáte IBAN: SK43 5600 0000 0004 0162 5001.

  Tisztelt polgártársak!

  Tisztelettel felhívjuk figyelmüket arra, hogy 2019. december 1-től a helyi adók és illetékek banki átutalással történő befizetésére a község Prima banka Slovensko a. s. számlaszámát használják, amely IBAN formájában a következő: SK43 5600 0000 0004 0162 5001.
  Kvapka krvi / Egy csepp vér
  zverejnené: 2019-11-21
  Vážení spoluobčania!

  CRH v spolupráci Národnou Transfúznou Stanicou organizuje už tradične akciu darovania krvi pod názvom Kvapka krvi, ktorá bude 25.11.2019 t. j. pondelok, od 8.00 hod do 10.45 hod, v závode v Turni nad Bodvou. Darovania krvi sa môžu zúčastniť aj občania našej obce.

  Tisztelt polgártársak!

  A CRH (Slovensko) a. s. a Nemzeti Transzfúziós Állomással együttműködve, már hagyományosan véradást szervez Egy csepp vér címmel, amelyre 2019. 11. 25-én, tehát hétfőn, 8.00 és 10.45 óra között kerül sor a tornai cementgyárban. A véradáson részt vehet a község lakossága is.

  Oznam / Hirdetés
  zverejnené: 2019-11-08
  Vážení spoluobčania!

  Od 1. júla 2018 funguje v Košiciach na Národnej triede 27 pri Bete nová Lekárska pohotovosť pre deti a dospelých. Viac informácií v prílohe.

  Tisztlet polgártársak!

  2018. július 1-től Kassán a Národná trieda 27 pri Bete cím alatt, új Orvosi Sürgősségi Ellátás működik gyermekek és felnőttek számára. További információk a mellékletben.

  Turniansky futbalový víkend / Tornai futballhétvége
  zverejnené: 2019-11-01

  Oznam / Hirdetés
  zverejnené: 2019-10-28
  Vážení spoluobčania!

  Oznamujeme obyvateľom obce, že sa na Obecnom úrade v Turni nad Bodvou, Spoločnom obecnom úrade a Matričnom úrade dňa 29. októbra 2019, t. j. zajtra nebude z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny úradovať. Prevádzka úradov bude fungovať v riadnom režime dňa 30. októbra 2019, t. j. v stredu.

  Tisztelt polgártársak!

  Értesítjük a község lakosságát, hogy 2019. október 29-én, tehát holnap, a Községi, a Közös és az Anyakönyvi Hivatal a villanyáram-szolgáltatás szüneteltetése miatt nem üzemel. A megszokott üzemelés folytatására 2019. október 30-án, tehát szerdán kerül sor.
  Oznam / Hirdetés
  zverejnené: 2019-10-23
  Kominárstvo Dobrý komín od VILA ponúka revízie, kontrolu a čistenie komínov, čistenie kachľových pecí,frézovanie dechtu komínov.Vložkovanie a frezovanie komínov teraz s 20% zľavou. Výrobu 3-vrstvových komínov a všetky klampiarske práce s viac ako 20 ročnou praxou v obore.Svoj záujem hláste na obecnom urade.

  A Dobrý komín kéményseprő cég kínálja a kémények és a csempézett kályhák vizsgálatát, ellenőrzését és a kátrány esztergályozását. Szintén a kémények betétezését és esztergályozását most 20 százalékos kedvezménnyel. A háromrétegű kémenyeket és minden épületbádogosi munkát több mint 20 éves tapasztalattal. Az érdeklődésüket jelezzék a Községi Hivatalban!
  Oznam / Hirdetés
  zverejnené: 2019-10-15
  Vážení spoluobčania!

  OcÚ Turňa nad Bodvou Vám oznamuje, že dňa 16. októbra 2019, t. j. v stredu so začiatkom o 18.00 hodine sa uskutoční na obecnom úrade 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Turňa n/B. Navrhovaný program je zverejnený na úradnej tabuli obce.

  Tisztelt polgártársak!

  A Tornai Községi Hivatal értesíti Önöket, hogy 2019. október 16-án, tehát szerdán, 18.00 órai kezdettel a Községi Hivatalban sor kerül a helyi Képviselő-testület 7. ülésére. A javasolt program megtekinthető a Tornai Községi Hivatal hirdetőtábláján.
  Oznam / Hirdetés
  zverejnené: 2019-10-09
  Vážení spoluobčania!

  Východoslovenská distribučná oznamuje obyvateľom obce, že dnes od 10:30 hod. bude na Severnej ulici a Moldavskej ceste odstavená dodávka pitnej vody až do odstránenia poruchy.

  Tisztelt polgártársak!

  A Kelet-szlovákiai Vízművek értesíti a község lakosságát, hogy az Északi utcában és a Szepsi úton, 10:30 órától a hiba elhárításáig, szünetel az ivóvíz ellátás.
  Turniansky futbalový víkend / Tornai futballhétvége
  zverejnené: 2019-10-04

  AMO - Africký mor ošípaných / Afrikai sertéspestis
  zverejnené: 2019-10-01

  AMO - Africký mor ošípaných
  zverejnené: 2019-10-01

  Turniansky futbalový víkend / Tornai futballhétvége
  zverejnené: 2019-09-27

  Stretnutie so zástupcami poisťovne ALLIANZ Slovenská poisťovňa / Találkozó az ALLIANZ-Szlovák Biztosító képvisleőivel
  zverejnené: 2019-09-27
  Vážení spoluobčania!

  Srdečne Vás pozývame na stretnutie so zástupcami poisťovne ALLIANZ Slovenská poisťovňa, ktoré sa uskutoční dňa 1. 10. 2019, teda utorok v čase od 14.00 – 17.00 v priestoroch Klubu dôchodcov.

  Stretnutie je zamerané na pomoc s poistnými zmluvami aj iných poisťovní a ich kontrolu tak, aby váš život a majetok bol dostatočne chránený ak dôjde k nešťastiu.

  Tisztelt polgártársak!

  Sok szeretettel meghívjuk Önöket az ALLIANZ-Szlovák Biztosító képviselőivel történő találkozóra, amelyre 2019. 10. 1-én, tehát kedden, 14.00 és 17.00 óra között kerül sor a Nyugdíjas klub helyiségeiben.

  A találkozó a biztosítási szerződésekkel kapcsolatos segítségnyújtás és azok ellenőrzésének céljából jön létre, annak érdekében, hogy egy esetleges balszerencse esetén az életük és tulajdonuk, megfelelően védve legyen. A segítségnyújtások és az ellenőrzések más biztosítók szerződéseire is érvényesek.

  Medzinárodný maratón mieru / Nemzetközi Békemaraton
  zverejnené: 2019-09-27
  Vážení spoluobčania!

  Dňa 29. septembra 2019, teda v nedeľu o 10.35 hod. opäť privítame v našej obci Maratónsky vláčik z Košíc pri príležitosti Medzinárodného maratónu mieru. Po príchode sa uskutoční kladenie vencov pri pamätnej tabuli Bélu Gerstera a následne pri pamätníku prvého štartu Medzinárodného maratónu mieru Košice. Všetkých srdečne pozývame na toto podujatie.

  Tisztelt polgártársak!

  2019. szeptember 29-én, tehát vasárnap, 10.35 órai kezdettel, a Békemaraton alkalmából ismét községünkben üdvözölhetjük a Maratoni Békevonatot Kassáról. Az érkezés után sor kerül Gerster Béla emléktáblájának, ezt követően pedig a Kassai Békemaraton első rajtjának tiszteletére állított emlékmű megkoszorúzására. A rendezvényre sok szeretettel várunk mindenkit.


  Medzinárodný maratón mieru
  zverejnené: 2019-09-26

  XV. Szendrő Körül Gyalogszerrel
  zverejnené: 2019-09-20
  Vážení spoluobčania!
  Oddelenie turistiky vykonávajúce svoju činnosť pri samospráve mesta Szendrő, ktoré je našim partnerským mestom, pri príležitosti 15. výročia ,,Pešej túry okolo Szendrő“, Vás srdečne pozýva na toto podujatie, ktoré sa uskutoční 28. septembra 2019. Začiatok prehliadky: Szendrő, Hlavná ulica 19. - Kaštieľ Csáky a jeho nádvorie. Podujatie sa začína prehliadkou kaštieľa a oboznámením sa s jeho históriou. Zraz je plánovaný na 7.30 hod. a návrat sa očakáva o 14.30 hod. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.szendroitura.hu.

  Tisztelt polgártársak!

  A testvértelepülésünkön, Szendrő városában tevékenykedő Szendrői Természetjáró Szakosztály sok szeretettel meghívja Önöket a kerek évfordulójához érkező XV. Szendrő Körül Gyalogszerrel elnevezésű teljesítménytúrára, amelyre 2019. szeptember 28-án kerül sor. A teljesítménytúra rajt cél helyszíne: Szendrő, Fő utca 19. a Csáky kastély és annak udvara. A kastély megtekintésével és történetének ismertetésével indul a kirándulás. A gyülekező 7.30-kor, a várható visszaérkezés pedig 14.30-kor várható. Bővebb információk a www.szendroitura.hu honlapon találhatóak.  Turniansky futbalový víkend / Tornai futballhétvége
  zverejnené: 2019-09-20

  Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby
  zverejnené: 2019-09-20

  XVIII. Krajský pretek služobných psov vo výkone / Szolgálati kutyák XVIII. kerületi teljesítmény-versenye
  zverejnené: 2019-09-19
  Vážení spoluobčania!

  Krajské riaditeľstvo policajného zboru Košice Vás srdečne pozýva na
  XVIII. Krajský pretek služobných psov vo výkone, ktorý sa uskutoční
  dňa 19. septembra 2019 v čase od 8.30 hod. na futbalovom štadióne v Turni nad Bodvou.

  Tisztelt polgártársak!

  A Kassa Kerületi Rendőrkapitányság sok szeretettel meghívja Önöket a
  Szolgálati kutyák XVIII. kerületi teljesítmény-versenyére,
  amelyre 2019. szeptember 19-én, 8.30 órától kerül sor
  Tornán, a helyi futballstadionban.
  Čipovanie a povinné očkovanie psov / A kutyák chippelése és kötelező oltása
  zverejnené: 2019-09-18
  Oprava a vysvetlenie oznamu pre majiteľov psov:
  - čipovanie a vakcinácia dňa 18.septembra 2019 je zdarma
  - čipovanie a vakcinácia pred uvedeným dátumom – poplatok sa preplatí na obecnom úrade po predložení dokladu o úhrade
  - daň za psa sa uhrádza naďalej v zmysle platného VZN

  A hirdetés javítása és magyarázata a kutyatulajdonosok számára:
  - A chippelés és az oltás 2019. szeptember 18-án ingyenes,
  - a chippelés és az oltás a feltüntetett időpont előtt – az illeték, a befizetését igazoló okmány felmutatása után a Községi Hivatalban átfizetésre kerül,
  - a kutyaadó befizetése a továbbiakban is az érvényben lévő általános érvényű rendelet értelmében történik.


  Priprava 100 percentných ovocných a zeleninových štiav / 100 százalékos gyümölcs és zöldséglevek készítése
  zverejnené: 2019-09-18
  Vážení spoluobčania!

  Muštáreň Jablonov Vám oznamuje, že bola spustená služba muštovania, kde Vám z Vášho ovocia alebo zeleniny vyrobia chutnú 100 percentnú prírodnú šťavu za výhodných cenových podmienok. Šťavu Vám vedia zabaliť do 5 litrových nádob s kohútikom alebo do vami prinesených nádob. Stačí, ak si prinesiete svoje ovocie a zeleniny.

  Pre viac informácií volajte na číslo 0902 449 419 alebo navštívite osobne prevádzku, ktorá sa nachádza na adrese Jablonov nad Turňou, č. 663 a dohodnite si presný termín spracovania Vášho ovocia.

  Tisztelt polgártársak!

  Tájékozatjuk Önöket, hogy a szádalmási gyümölcsfeldolgozó a 2019-es szezonban az Önök által biztosított gyümölcsökből és zöldségekből, rendkívül kedvező áron, 100 százalékos rostos gyümölcs és zöldséglevek készítését kínálja, melyek 3 vagy 5 literes, kiengedő csappal ellátott csomagokba kerülnek, igény esetén saját edényekbe, demizsonokba. A feldolgozás időpontját szükséges előre egyeztetni. Elég, ha elhozzák gyümölcseiket és zöldségeiket.

  Érdeklődni vagy időpontot foglalni a 0902 449 419-es telefonszámon, vagy a 663-as házszám alatt, az egykori termelő szövetkezet helyén található, szádalmási gyümölcsfeldolgozó személyes felkeresésével lehetséges.
  Čipovanie a povinné očkovanie psov / A kutyák chippelése és kötelező oltása
  zverejnené: 2019-09-18
  Vážení spoluobčania, majitelia psov!

  Dňa 18. septembra, t. j. v stredu od 16.00 – 18.00 hod. na námestí pri obecnom úrade sa uskutoční povinné očkovanie psov starších ako tri mesiace proti besnote a čipovanie psov.
  Žiadame všetkých majiteľov psov, ktorí ich nemajú začipovaných, aby sa dostavili na obecný úrad a vyzdvihli si formulár, ktorý je potrebný vyplniť doma.
  S vyplneným formulárom nech sa dostavia v stanovený deň a čas na čipovanie a očkovanie psov.
  Čipovanie a vakcinácia je bezplatná. Majitelia, ktorí už túto povinnosť splnili budú si môcť nárokovať zľavu za daň zo psa.
  Po uvedenom termíne čipovanie a vakcinácia bude za poplatok.

  Tisztelt polgártársak, kutyatulajdonosok!

  2019. szeptember 18-án, tehát szerdán 16.00 és 18.00 óra között a Községi Hivatal előtti téren a három hónapnál idősebb kutyák kötelező, veszettség elleni védőoltására és chippelésére kerül sor.
  Kérjük az összes kutyatulajdonost, akiknek kutyáik még nem rendelkeznek chippel, jelenjenek meg a Községi Hivatalban, ahol felvehetik az ehhez szükséges nyomtatványt, amit otthon ki kell tölteni.
  A kitöltött nyomtatvánnyal a megadott napon és időpontban jelenjenek meg a chippelésre és az oltásra!
  A chippelés és az oltás ingyenes. Azok a tulajdonosok, akik teljesítették kötelességüket, igényelhetik a kedvezményes kutyaadót. A feltüntetett időpontot követően a chippelés és az oltás illeték befizetése után kérhető.


  Zámer predaja nehnuteľnosti / Ingatlan értékesítési szándéka
  zverejnené: 2019-09-17

  Verejná vyhláška – „Zlepšenie dostupnosti služieb prostredníctvom skvalitnenia základnej infraštruktúry v obci Turňa nad Bodvou“ / Nyilvános közlemény – „Torna község elérhetőségének javítása az alap infrastruktúra fejlesztésén keresztül”
  zverejnené: 2019-09-17

  XVIII. Krajský pretek služobných psov vo výkone / Szolgálati kutyák XVIII. kerületi teljesítmény-versenye
  zverejnené: 2019-09-16
  Vážení spoluobčania!

  Krajské riaditeľstvo policajného zboru Košice Vás srdečne pozýva na
  XVIII. Krajský pretek služobných psov vo výkone, ktorý sa uskutoční
  dňa 16. septembra 2019 v čase od 13.30 hod. a 19. septembra 2019 v
  čase od 8.30 hod. na futbalovom štadióne v Turni nad Bodvou.

  Tisztelt polgártársak!

  A Kassa Kerületi Rendőrkapitányság sok szeretettel meghívja Önöket a
  Szolgálati kutyák XVIII. kerületi teljesítmény-versenyére, amelyre
  2019. szeptember 16-án, 13.30 és 2019. szeptember 19-én, 8.30 órától kerül sor
  Tornán, a helyi futballstadionban.

  Turniansky futbalový víkend / Tornai futballhétvége
  zverejnené: 2019-09-13

  Pohár predsedu ObFZ Košice - okolie / A Kassa - kerületi Labdarúgó Szövetség elnökének serlege
  zverejnené: 2019-09-11

  Dni poľa kukurice // Kukorica mező napok
  zverejnené: 2019-09-11
  Vážení spoluobčania!

  Agrion – združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR Vás srdečne pozýva na Dni poľa kukurice, ktorý sa uskutočnia v dňoch 11. – 12. septembra 2019 v obci Drienovec.

  Program podujatia:

  11. 9. 2019

  10:00 – Otvorenie výstavného areálu
  10:15 – Poľná diskusia
  11:00 – Slávnostné otvorenie a príhovory pozvaných hostí
  11:25 – Informácie o hybridoch kukurice
  11:30 – Predvádzanie techniky s odborným výkladom jednotlivých technologických postupov
  14:00 – Žrebovanie tomboly
  14:20 – Možnosť individuálnych ukážok techniky
  17:00 – Ukončenie podujatia.

  12. 9. 2019

  9:00 – Otvorenie výstavného areálu
  10:15 – Poľná diskusia
  11:00 – Príhovory spoluorganizátorov
  11:25 – Informácie o hybridoch kukurice
  11:30 – Predvádzanie techniky s odborným výkladom jednotlivých technologických postupov
  14:00 – Žrebovanie tomboly
  14:20 – Možnosť individuálnych ukážok techniky
  15:00 – Ukončenie podujatia

  Tisztelt polgártársak!

  Az Agrion – a Szlovák Köztársaság mezőgazdasági technikáit szolgáltató egyesület sok szeretettel meghívja Önöket a Somodiban megrendezendő Kukorica mező napokra, melyekre 2019. szeptember 11. és 12-én kerül sor.

  A rendezvény programja:

  2019. szeptember 11.

  10:00 – A kiállítási terület megnyitása,
  10:15 – Mezei értekezlet,
  11:00 – Ünnepélye megnyitó és meghívott vendégek beszédei,
  11:25 – Tájékoztató a kukoricák hibridjeiről,
  11:30 – A technika egyes technológiai meneteinek szakszerű bemutatása,
  14:00 – Tombolasorsolás,
  14:20 – A technika egyéni bemutatásának lehetősége,
  17:00 – A rendezvény befejezése

  2019. szeptember 12.

  9:00 – A kiállítási terület megnyitása,
  10:15 – Mezei értekezlet,
  11:00 – A társrendezők beszédei,
  11:25 – Tájékoztató a kukoricák hibridjeiről,
  11:30 – A technika egyes technológiai meneteinek szakszerű bemutatása,
  14:00 – Tombolahúzás,
  14:20 – A technika egyéni bemutatásának lehetősége,
  15:00 – A rendezvény befejezése
  Turniansky futbalový víkend / Tornai futballhétvége
  zverejnené: 2019-09-06
  7. 9. 2019: “U11“ / Turňa - Paňovce / 10:00
  7. 9. 2019: “U19“ / Drnava - Turňa / 15:30
  8. 9. 2019: “A“ / Rozhanovce - Turňa / 15:30
  Zámer predaja nehnuteľnosti
  zverejnené: 2019-09-05

  Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 - MŠ - A 2019/2020-as tanév Ünnepélyes megnyitója - Óvoda
  zverejnené: 2019-08-29
  Vážení spoluobčania!

  Vedenie Materskej školy v Turni nad Bodvou oznamuje zákonným zástupcom detí, že školský rok 2019/20 začína pondelok 2.septembra 2019.

  MŠ je riadne v prevádzke od 6.30 – 16.30 hod., prijímanie detí do 8.00 hod.

  Tisztelt polgártársak!

  A Tornai Óvoda vezetősége értesíti a szülőket, hogy a 2019/20-as tanév 2019. szeptember 2-án, hétfőn kezdődik.

  Az Óvoda rendszeres üzemelése 6.30 órától – 16.30-ig, a gyerekek fogadása 8.00 óráig tart.
  Futbalové zápasy našich mužstiev / Csapataink labdarúgó-mérkőzései
  zverejnené: 2019-08-29
  Futbalové zápasy našich mužstiev // Csapataink labdarúgó-mérkőzései

  29. 8. 2019: “A“ / Turňa - Valaliky / 16:00
  31. 8. 2019: “U11“ / Medzev - Turňa / 10:00
  31. 8. 2019: “U19“ / Turňa - Čečejovce / 14:00
  1. 9. 2019: “U15“ / Poproč - Turňa / 10:30
  1. 9. 2019: “A“ / Turňa - K. Oľšany / 15:30

  Turňa do toho! ⚽ // Hajrá Torna! ⚽
  Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 - A 2019/2020-as tanév Ünnepélyes megnyitója
  zverejnené: 2019-08-28
  Vážení spoluobčania!

  Riaditeľstvá Základných škôl v Turni nad Bodvou oznamujú žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční dňa 2. septembra 2019, t. j. pondelok so začiatkom o 8.00 hod. v areáli školy.

  Tisztelt polgártársak!

  A tornai Alapiskolák Igazgatóságai értesítik a tanulókat és a szülőket, hogy a 2019/2020-as tanév Ünnepélyes megnyitójára 2019. szeptember 2-án, tehát hétfőn, 8.00 órai kezdettel kerül sor az iskola épületében.
  Odstavenie pitnej vody / Az ivóvízellátás szüneteltetése
  zverejnené: 2019-08-28
  Vážení spoluobčania!

  Východoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje Vám, že dnes od 15.15 hod. z dôvodu odstránenia poruchy bude odstavená dodávka vody na Hradnej ulici a v Ulici Čiga.

  Tisztelt polgártársak!

  A Kelet-szlovákiai Vízművek értesíti Önöket, hogy a vezetékek meghibásodásának elhárítása miatt, 15.15 órától szünetel az ivóvízellátás a Vár utcában és a Csiga utcában.
  Oznam / Értesítés
  zverejnené: 2019-08-28
  Vážení spoluobčania!

  Oznamujeme Vám, že dňa 30. augusta 2019 (t. j. v piatok) sa na obecnom úrade stránky neprijímajú. Najbližší stránkový deň je pondelok, 2. septembra 2019.


  Tisztelt polgártársak!

  Értesítjük Önöket, hogy 2019. augusztus 30-án, a Községi Hivatalban nem lesz ügyfélfogadás. A legközelebbi ügyfélfogadás 2019. szeptember 2-án, hétfőn lesz.