Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na 15.zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Turňa nad Bodvou

 09.12.2020

      Obec TURŇA NAD BODVOU

Obecný úrad v Turni nad Bodvou, Moldavská cesta č. 419/49, 044 02  Turňa nad Bodvou, Slovakia

 


                                                                            (Uveďte v odpovedi)

    VÁŠ LIST ZNAČKY/Z                      NAŠA ZNAČKA                          VYBAVUJE                     DÁTUM

                                                         TUR-2020/02-07                                                                     09.12.2020            

Vec

Pozvánka na 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Turňa nad Bodvou

V súlade s § 13 ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  Vás pozývam na 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  obce Turňa nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 

14. december 2020 (pondelok) o 10,00 hod.

v sobášnej miestnosti obecného úradu

 1. Zahájenie
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Určenie overovateľov a zapisovateľa
 4. Správa starostu obce o aktivitách v obci
 5. Prejednanie a schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Turňa nad Bodvou
 6. Prejednanie a schválenie členov DHZO obce Turňa nad Bodvou
 7. Prejednanie a schválenie predaja pozemku a budovy súp. č. 99
 8. Prejednanie a schválenie predaja pozemku KN-C č. 5643/12- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 250 m2
 9. Prejednanie a schválenie zámeru predaja pozemku KN-C č. 5005/3- záhrada o výmere 307 m2
 10. Prejednanie a schválenie Štatútu pre Základnú školu s materskou školou a Štatútu pre Základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským-Alapiskola
 11. Prejednanie a schválenie vyradenia osobného motorového vozidla Seat Cordoba z majetku obce
 12. Prejednanie a schválenie odmeny hlavnej kontrolórke za január-december 2020
 13. Interpelácie poslancov
 14. Záver              

                                                                                    Mgr.  Atila  O r a v e c z    v. r.

                                                                                                   starosta obceTEL.:  Ústredňa: +421 55 4662101;  Starosta obce:  +421 55 4662138; IČO: 0069 313;  E-mail: turna@turnanadbodvou.sk; www.turnanadbodvou.


  Zoznam aktualít :