Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zámer predaja nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 05.11.2020

       Obec TURŇA NAD BODVOU

Obecný úrad v Turni nad Bodvou, Moldavská cesta č. 419/49, 044 02  Turňa nad Bodvou, Slovakia

Zámer predaja nehnuteľností

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Turňa nad Bodvou v súlade s ust.§9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe

uznesenia OZ č. 98/2020 zo dňa 28.10.2020

zverejňuje svoj zámer

predaja nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa

nachádzajúceho sa v k.ú Turňa nad Bodvou, zapísaného na LV č.327 ako:

- parcely KN-C č. 5090/1   - zastavané plochy a nádvoria o výmere 899 m2, 5090/2- zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m2 , 5091- záhrady o výmere 500ma budovy súp. č. 99

v prospech kupujúceho: Biobylinky s.r.o., zast. Ing. Gabrielom Gáborom Weiszerom, bytom Buzická 21, 044 71 Čečejovce,

za cenu určenú súdnym znalcom, ako prípad hodný osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Osobitný zreteľ  žiadateľ je dlhodobým nájomcom nehnuteľností.

                                                              Mgr.  Atila Oravecz, v. r.

                                                                   starosta obce 


    Zoznam aktualít :