Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Verejná vyhláška-kolaudačné rozhodnutie

 26.10.2020

      Obec TURŇA NAD BODVOU

Obecný úrad v Turni nad Bodvou, Moldavská cesta č. 419/49, 044 02  

Turňa nad Bodvou, Slovakia

Územné plánovanie a stavebný poriadok

______________________________________________________

Podľa rozdeľovníka

 


                                                                                          

                                                                            (Uveďte v odpovedi)

    VÁŠ LIST ZNAČKY/Z                             NAŠA ZNAČKA                          VYBAVUJE                     DÁTUM

                                                       TUR-2020/0555-002             MVDr. K. Flachbartová         26.10.2020

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

VEC: Kolaudačné rozhodnutie

            Obec Turňa nad Bodvou ako stavebný úrad, príslušný podľa ustanovenia § 117 zákona číslo 50/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov v spojení s ustanovením § 2 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, po preskúmaní návrhu žiadateľa a na základe ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním, v súlade s ustanovením § 82, odst.1 stavebného zákona

p o v o ľ u j e

užívanie líniovej stavby „ V284-V223-Hosťovce-Turňa n.Bodvou-zriadenie VN “, na pozemkoch

k.ú. Hosťovce: parcely KN-C č. 288/2, 317, 553/3, KN-E č.  288/2, 318/1, 320/5, 323, 553/2, 553/14

k.ú. Turňa nad Bodvou: parcely: KN-C č. 5616/2, 2015, 2043, 2029/2, 2029/4, 2029/1, KN-E č. 23/2, 2015, 2043/2, 2029/501, 3107, 2029/7

pre stavebníka   Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice .

            Stavba bude užívaná pre účely uvedené v projektovej dokumentácii stavby, overenej v stavebnom konaní t.j. na bezpečnú distribúciu elektrickej energie.

Predmetom kolaudovanej stavby je líniová inžinierska stavba podľa § 43a ods. 3 písm.i) stavebného zákona – zriadenie vysokonapäťového vedenia medzi V284 a V223, ktoré zabezpečí zvýšenú spoľahlivosť a bezpečnosť v dotknutej lokalite.

Stavba sa nachádza v katastrálnom území obce Hosťovce a Turňa nad Bodvou. Pozostáva z výstavby nového VN ktorého časť v dĺžke 645 m sa zrealizovala na betónových podperných bodoch s holými vodičmi 3x110-AL1/22-ST1A vo voľnom teréne popri štátnej ceste smer Turňa nad Bodvou, mimo cestného pozemku. Odtiaľ po prechode do zemného kábla je vedené pokračovať ako podzemné vedenie typu 3x20-NA2XS2Y 1x150 v dĺžke cca 1711 m taktiež vo voľnom teréne popri štátnej ceste až do miesta, kde sa napája na vedenie V223. Stavba sa člení na SO:

SO 01 Silnoprúdové elektrické rozvody

 • Úsek 01 – VN vzdušné vedenie-montáž
 • Úsek 02 – 22kV káblové vedenie-montáž

Pri skutočnej realizácii stavby nedošlo k žiadnym podstatným odchýlkam od dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktoré by bránili riadnemu užívaniu stavby.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník  Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice podala dňa 01.10.2020 na tunajšom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „ V284-V223-Hosťovce-Turňa n.Bodvou-zriadenie VN “, na pozemkoch v k.ú. Hosťovce: parcely KN-C č. 288/2, 317, 553/3, KN-E č.  288/2, 318/1, 320/5, 323, 553/2, 553/14 a v k.ú. Turňa nad Bodvou: parcely: KN-C č. 5616/2, 2015, 2043, 2029/2, 2029/4, 2029/1, KN-E č. 23/2, 2015, 2043/2, 2029/501, 3107, 2029/7 pre ktoré bolo vydané  obcou Turňa nad Bodvou stavebné povolenie TUR-2019/0666-OCU-002 dňa 07.03.2019 a nadobudlo právoplatnosť 08.04.2019.

Obec Turňa nad Bodvou, ako príslušný orgán na konanie podľa zákona
č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností orgánov štátnej správy na obce v súlade s ustanovením §80 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / oznamila verejnou vyhláškou začatie kolaudačného konania dotknutým orgánom  a známym účastníkom konania a nariadila o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 21.10.2020 so stretnutím účastníkov konania na Obecnom úrade v Turni nad Bodvou. Prítomní účastníci kolaudačného konania nemali k užívaniu stavby žiadne pripomienky a súhlasili s vydaním kolaudačného rozhodnutia. Súčasne do termínu ústneho pojednávania voči tejto stavbe neboli doručené na stavebný úrad žiadne písomné námietky účastníkov konania ani dotknutých orgánov.

Miestnym šetrením sa zistilo, že do termínu ukončenia stavby bolo vypratané stavenisko a dokončené úpravy okolia. Prevádzka predmetnej stavby nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie, nie je zdrojom znečistenia ovzdušia ani podzemných vôd.Užívaním stavby sa nesmú ohrozovať susedné nehnuteľnosti.

                        Zoznam dokladov doložených ku kolaudačnému konaniu :

 • Stavebné povolenie vydané Obcou Turňa nad Bodvou TUR-2019/0666-OCU-002 zo dňa 07.03.2019
 • Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby
 • Stavebným úradom overená projektová dokumentácia stavby
 • Situácia širších vzťahov
 • Montážny výkres
 • Technicko-geodetická dokumentácia vyhotovená-Geodetic spol. s r.o., Dunajská 10, 040 01 Košice
 • Osvedčenie č.1914/3/2020 o skúške vyhradeného technického zariadenia vyhotovená technickou inšpekciou, a.s. Košice dňa  22.06.2020
 • Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia č. 130/20 vypracovaná dňa 18.06.2020 Ing. Milošom Baulovičom, revíznym technikom, č. osv. 0012-IKO/2006 EZ E A E1
 • Fotokópia stavebného denníka
 • Vyjadrenie Okresného úradu Košice-okolie, odb. starostlivosti o životné prostredie č.  OU-KS-OSZP 2020/012745-002 zo dňa 18.09.2020
 • Doklady a certifikáty materiálov použitých na stavbe

Za vydanie kolaudačného rozhodnutia bol zaplatený bezhotovostne na účet obce Turňa nad Bodvou správny poplatok 250,00 eura ( slovom: dvestopäťdesiat eur ) podľa položky 62a písm. g) Sadzobníka tvoriaceho prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v spojení s čl. XII bod 33 zákona č. 465/2008 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti MF SR v súvislosti so zavedením meny euro v SR .

P o u č e n i e

            Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podaním na Obecný úrad Turňa nad Bodvou. Podanie odvolania má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní  riadnych opravných prostriedkov.

Mgr. Atila O r a v e c z

starosta obce

Vyvesené: ...................................                                             Zvesené:.......................................

Doručí sa:

 1. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
 2. Vlastníci pozemkov KN-C č:288/, 317, 553/3KN-E: 288/2, 318/1, 320/5, 323, 553/2  k.ú. Hosťovce- verejnou vyhláškou
 3. Vlastníci pozemkov   KN-C č. 5616/2, 2015, 2043, 2029/2, 2029/4, 2029/1

            KN-E č. 23/2, 2015, 2043/2, 2029/501, 3107, 2029/7 k.ú. Turňa n/B- verejnou vyhláškou

 1. Ing. Jaroslav Verba, Úsek Enerkos, odb. projekty, Mlynská 31, 042 91 Košice
 2. Obec Hosťovce, 044 02 Hosťovce
 3. Obec Turňa nad Bodvou, Moldavská cesta 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou
 4. Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncová 13, 041 70 Košice
 5. Okresný úrad Košice-okolie odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hroncová 13, 041 70 Košice
 6. Správa ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 Košice
 7. Okresné odd. policajného zboru SR, ODI Košice-okolie Trieda SNP 35, 040 01 Košice
 8. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Medzi mostami  2, 041 59 Košice
 9. AGRO-MOLD, a.s., Rožňavská 21, 045 01 Moldava nad Bodvou
 10. Železnice SR, GR, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
 11. ŽSR, OR Košice, Tomášikova 27, 041 50 Košice


TEL.: Ústredňa: +421 55 4662101; Starosta obce: +421 55 4662138; IČO: 00691313; E-mail: turna@turnanadbodvou.sk; www.turnanadbodvou.sk


  Zoznam aktualít :