Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pokračovanie územného konania Telekomunik optika

 26.10.2020

      Obec TURŇA NAD BODVOU

Obecný úrad v Turni nad Bodvou, Moldavská cesta č. 419/49, 044 02  Turňa nad Bodvou,

Slovakia

Územné plánovanie a stavebný poriadok

______________________________________________________

Podľa rozdeľovníka

 


                                                                                          

                                                                            (Uveďte v odpovedi)

    VÁŠ LIST ZNAČKY/Z                             NAŠA ZNAČKA                          VYBAVUJE                     DÁTUM

                                                TUR-2020/0399-OCU-FK-004     MVDr.K.Flachbartová          21.10.2020

                                                                                                                                             

                                    Verejná vyhláška

VEC: Oznámenie o pokračovaní územného konania

        Navrhovateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, v zastúpení TELEKOMUNIK, s.r.o. P.O.BOX D-27, 042 07 Košice podal dňa 03.07.2020 na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie telekomunikačnej líniovej stavby ,, INS_FTTH_KS_Turňa nad Bodvou “.        

Pretože návrh neobsahoval všetky predpísané náležitosti (prílohy),stavebný úrad územné konanie dňa 20.08.2020 rozhodnutím TUR-2020/0399-OCU-FK-003 prerušil do doby doplnenia návrhu a vyzval navrhovateľa, aby svoj návrh doplnil o vyjadrenie k existencii sietí a k projektovej dokumentácii nasledovných dotknutých orgánov:

 • Hydromeliorácie, š.p.
 • Heizer optik, spol. s .r.o.
 • Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
 • Obec Turňa nad Bodvou

Navrhovateľ Telekomunik, s.r.o. všetky vyžiadané doklady dňa 12.10.2020 doplnil.

   Obec Turňa nad Bodvou, zastúpená starostom, ako stavebný úrad príslušný podľa ustanovenia § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov v spojení s ustanovením § 2 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky oznamuje podľa § 18 zákona č. 71/1967 Z.z.o správnom konaní v súlade s  ustanovením §36 odst.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / oznamuje verejnou vyhláškou všetkým dotknutým orgánom  a známym účastníkom konania pokračovanie  územného konania. Po doplnení chýbajúcich dokladov navrhovateľom a súčasne vzhľadom na to, že predložený návrh poskytuje dostatočný podklad, stavebný úrad

u p ú š ť a

podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

            Účastníci konania a dotknuté orgány  môžu svoje námietky a stanoviská k predmetu konania predložiť písomne na tunajší úrad najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

Ak dotknutý orgán v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.   

Do dokladov návrhu na umiestnenie stavby možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade v Turni nad Bodvou, v stránkových dňoch od  07.00 – 15.00 hod. vo vopred dohodnutom dni, alebo je možné ich na vyžiadanie elektronicky zaslať. (tel: 0905 260713, e-mail: katarina.flachbartova@turnanadbodvou.sk).

            Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc.

Mgr. Atila O r a v e c z

starosta obce

Doručí sa :

 1. Telekomunik, s.r.o., P.O.BOX D-27, 042 07 Košice
 2. Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 3. Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
 4. belasaNET, s.r.o., Námestie mieru 8, 045 01 Moldava nad Bodvou
 5. Obec Turňa nad Bodvou, Moldavská cesta 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou
 6. Okresný úrad Košice, odb. cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, 041 26 Košice
 7. Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncová 13, 041 70 Košice
 8. Okresný úrad Košice-okolie odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hroncová 13, 041 70 Košice
 9. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
 10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice
 11. Správa ciest KSK, Správa a údržba Moldava n/B, Hviezdoslavova 39, 045 01 Moldava nad Bodvou
 12. Okresné odd. policajného zboru SR, ODI Košice-okolie Trieda SNP 35, 040 01 Košice
 13. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta  14, 841 04 Bratislava
 14. Slovenská správa ciest, , Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice
 15. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Medzi mostami  2, 041 59 Košice
 16. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
 17. Slovak Telekom, a.s., Poštová 18, 040 01 Košice
 18. SPP Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b,  825 11 Bratislava
 19. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 040 01 Košice
 20. Michlovsky, spol. s r.o., Pri Hati 1, 040 01 Košice
 21. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Košice-okolie, Rožňavská 25, 045 01 Moldava nad Bodvou
 22. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
 23. Veolia Východné Slovensko, s.r.o., Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
 24. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova  24, 851 010 Bratislava
 25. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Alvinczyho 14, 040 01 Košice
 26. Sitel, s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice
 27. Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice
 28. Ministerstvo obrany SR. Agentúra správy majetku, detaš. pracovisko Východ, Komenského 39/A, 040 01 Košice
 29. Transpetrol, a.s., Bratislava, Prevádzka, 936 01 Šahy
 30. Železnice SR, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
 31. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Košice,, sekcia elektrotechniky a energetiky, Štefánikova 60, 041 50 Košice
 32. Hydromeliorácie, š.p. Dislokované pracovisko, Pri Bitúnku 13, 040 01 Košice
 33. HEIZER OPTIK fibre solutions, spol. s r.o., Dolnobárska cesta, areál PD, 930 13 Trhová Hradská
 34. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kolárova 8, Kolárova 8, 971 02 Trnava.

Vyvesené..............................                                Zvesené:..........................................

__________________________________________________

TEL.: Ústredňa: +421 55 4662101; Starosta obce: +421 55 4662138; SPOU: +421 55 3336713; E-mail: turna@turnanadbodvou.sk; www.turnanadbodvou.sk  Zoznam aktualít :