Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na 14.zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Turňa nad Bodvou

 23.10.2020

      Obec TURŇA NAD BODVOU

Obecný úrad v Turni nad Bodvou, Moldavská cesta č. 419/49, 044 02  Turňa nad Bodvou, Slovakia

 


                                                                   (Uveďte v odpovedi)

    VÁŠ LIST ZNAČKY/Z                             NAŠA ZNAČKA           VYBAVUJE                     DÁTUM

                                                                 TUR-2020/02-06                                                 23.10.2020            

Vec:

Pozvánka na 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Turňa nad Bodvou

V súlade s § 13 ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

neskorších predpisov  Vás pozývam na 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 

obce Turňa nad Bodvou,   ktoré sa uskutoční dňa 

                                    28. október 2020 (streda) o 17,30 hod.

v sobášnej miestnosti obecného úradu

 1. Zahájenie
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Určenie overovateľov a zapisovateľa
 4. Správa starostu obce o aktivitách v obci
 5. Prejednanie a schválenie kúpy pozemku a priemyselnej budovy na parc. KN-C č. 709/20
 6. Prejednanie a schválenie zámeru predaja pozemku a budovy súp. č. 99
 7. Prejednanie a schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2020 o určení  školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Turňa nad Bodvou
 8. Prejednanie a schválenie  predloženia ŽoNFP na SO pre projekt Vysporiadanie majetkoprávnych vzťahov k pozemkom v obci Turňa nad Bodvou
 9. Prejednanie a schválenie zmeny rozpočtu obce na r. 2020 RO/16/20/OZ
 10. Prejednanie a schválenie marenej investície obce na odpísanie
 11. Prejednanie a schválenie delimitačného protokolu pre ZŠ s MŠ Turňa nad Bodvou
 12. Prejednanie a schválenie členov do Rady školy ZŠ s MŠ
 13. Správa HK o vykonaných kontrolách.
 14. Interpelácie poslancov
 15. Záver              

                                                          Mgr.  Atila  O r a v e c z    v. r.

                                                           starosta obce
TEL.:  Ústredňa: +421 55 4662101;  Starosta obce:  +421 55 4662138; IČO: 0069 313;  E-mail: turna@turnanadbodvou.sk; www.turnanadbodvou.


  Zoznam aktualít :