Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

O Z N A M o konaní volieb do Rady školy pri ZŠ s MŠ, Školská 301/16, Turňa nad Bodvou

 19.10.2020

Základná škola s materskou školou, Školská 301/16, Turňa nad Bodvou

O Z N A M

o konaní volieb do Rady školy pri ZŠ s MŠ, Školská 301/16, Turňa nad Bodvou

Poverená riaditeľka školy na základe Výzvy zriaďovateľa na uskutočnenie volieb členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou v Turni nad Bodvou č. TUR-2020/0550-OCÚ zo dňa 30.09.2020 oznamuje v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov konanie volieb do Rady školy pri ZŠ s MŠ, Školská 301/16, Turňa nad Bodvou.

Voľby sa uskutočnia v podmienkach mimoriadnej pandemickej situácie COVID-19, ktorú vláda vyhlásila 11.03.2020 a núdzového stavu vyhláseného vládou SR dňa 01.10.2020 za sprísnených epidemiologických a hygienických podmienok  a dodržaním nariadení ÚVZ.

Rada školy sa volí na funkčné obdobie rokov 2020 – 2024. Radu školy tvorí 11 členov. Voľby zabezpečí riaditeľka školy v spolupráci s menovanou volebnou komisiou. Voľby sú slobodné, rovné a tajné. Poslaním rady školy je vyjadrovať a presadzovať verejné záujmy, záujmy detí, žiakov, rodičov a zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní úlohu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.  V rámci svojej pôsobnosti vykonáva činnosti, ktoré jej prislúchajú z príslušných právnych predpisov. Nemá právomoc zasahovať do oblastí, ktoré jej neprislúchajú, ako napríklad oblasť pracovno-právna, odmeňovanie zamestnancov, riešenie sťažností, vykonávanie kontrol v školách a školských zariadeniach, priame vstupovanie do výchovnovzdelávacieho procesu.

Termíny volieb a spôsob hlasovania

1. Za zástupcov pedagogických zamestnancov ZŠ dňa 23.10.2020 o hod. 13:10 v zborovni ZŠ, Školská 301/16, Turňa nad Bodvou.

2. Za zástupcov pedagogických zamestnancov MŠ dňa 23.10.2020 o hod. 11:30 v kancelárii vedúcej MŠ, Župná cesta 567/12, Turňa nad Bodvou.

3. Za zástupcov nepedagogických zamestnancov dňa 23.10.2020 o 10:00 hod. v zborovni ZŠ, Školská 301/16, Turňa nad Bodvou.

4. Za zástupcov rodičov ZŠ dňa 27.10.2020 od 7:20 hod. do 15:20 hod. v priestoroch ZŠ, Školská 301/16, Turňa nad Bodvou (I. stupeň vchod pri prístavbe, II. stupeň pri hlavnom vchode).

5. Za zástupcu rodičov MŠ dňa 27.10.2020 od hod. 6:30 do 16:00 hod. v priestoroch MŠ (šatne detí).

  1. Mená štyroch delegovaných členov za zriaďovateľa oznámi zriaďovateľ osobitným listom.

V Turni nad Bodvou, dňa 16.10.2020                           Mgr. Andrea Deáková

                                                                                    poverená riaditeľka školy

Bližšie informácie na: http://zsturnaslov.edupage.org alebo www.msturnanadbodvou.sk


    Zoznam aktualít :