Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Verejná vyhláška- oznámenie o začatí kolaudačného konania

 02.10.2020

      Obec TURŇA NAD BODVOU

Obecný úrad v Turni nad Bodvou, Moldavská cesta č. 419/49,

044 02  Turňa nad Bodvou, Slovakia

Územné plánovanie a stavebný poriadok

______________________________________________________

Podľa rozdeľovníka

 


                                                                                          

                                                                            (Uveďte v odpovedi)

    VÁŠ LIST ZNAČKY/Z                             NAŠA ZNAČKA                          VYBAVUJE                     DÁTUM

                                                       TUR-2020/0555-001              MVDr.K. Flachbartová          02.10.2020

                                                                                                                                             

VEC: Verejná vyhláška- oznámenie o začatí  kolaudačného konania

           Navrhovateľ Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, podal dňa 01.10.2020 na tunajšom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „ V284-V223-Hosťovce-Turňa n.Bodvou-zriadenie VN “, na pozemkoch v 

k.ú. Hosťovce: parcely KN-C č. 288/2, 317, 553/3, KN-E č.  288/2, 318/1, 320/5, 323, 553/2, 553/14

k.ú. Turňa nad Bodvou: parcely: KN-C č. 5616/2, 2015, 2043, 2029/2, 2029/4, 2029/1, KN-E č. 23/2, 2015, 2043/2, 2029/501, 3107, 2029/7

Popis stavby:

Predmetom kolaudovanej stavby je líniová inžinierska stavba podľa § 43a ods. 3 písm.i) stavebného zákona – zriadenie vysokonapäťového vedenia medzi V284 a V223, ktoré zabezpečí zvýšenú spoľahlivosť a bezpečnosť v dotknutej lokalite.

Stavba sa nachádza v katastrálnom území obce Hosťovce a Turňa nad Bodvou. Pozostáva z výstavby nového VN ktorého časť v dĺžke 645 m sa zrealizovala na betónových podperných bodoch s holými vodičmi 3x110-AL1/22-ST1A vo voľnom teréne popri štátnej ceste smer Turňa nad Bodvou, mimo cestného pozemku. Odtiaľ po prechode do zemného kábla je vedené pokračovať ako podzemné vedenie typu 3x20-NA2XS2Y 1x150 v dĺžke cca 1711 m taktiež vo voľnom teréne popri štátnej ceste až do miesta, kde sa napája na vedenie V223. Stavba sa člení na SO:

SO 01 Silnoprúdové elektrické rozvody

 • Úsek 01 – VN vzdušné vedenie-montáž
 • Úsek 02 – 22kV káblové vedenie-montáž

            Obec Turňa nad Bodvou, ako príslušný orgán na konanie podľa zákona
č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností orgánov štátnej správy na obce v súlade s ustanovením §80 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / oznamuje verejnou vyhláškou začatie kolaudačného konania dotknutým orgánom  a známym účastníkom konania a

n a r i a ď u j e

o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

21. októbra 2020 (v stredu)  o 900 hod.

so stretnutím účastníkov konania na Obecnom úrade v Turni nad Bodvou, Moldavská cesta 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou.

Investor stavby na konaní predloží doklady k vydaniu kolaudačného rozhodnutia v súlade s §17 a §18 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

            Do dokladov návrhu možno nahliadnuť najneskôr pred dňom ústneho pojednávania
na Obecnom úrade v Turni n/B, v stránkových dňoch od 8.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00 a pri ústnom pojednávaní.

            Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

            Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc.

Mgr. Atila Oravecz

starosta obce

Vyvesené: ...................................                                             Zvesené:.......................................

Doručí sa:

 1. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
 2. Vlastníci pozemkov KN-C č:288/, 317, 553/3KN-E: 288/2, 318/1, 320/5, 323, 553/2  k.ú. Hosťovce- verejnou vyhláškou
 3. Vlastníci pozemkov   KN-C č. 5616/2, 2015, 2043, 2029/2, 2029/4, 2029/1

            KN-E č. 23/2, 2015, 2043/2, 2029/501, 3107, 2029/7 k.ú. Turňa n/B- verejnou vyhláškou

 1. Ing. Jaroslav Verba, Úsek Enerkos, odb. projekty, Mlynská 31, 042 91 Košice
 2. Obec Hosťovce, 044 02 Hosťovce
 3. Obec Turňa nad Bodvou, Moldavská cesta 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou
 4. Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncová 13, 041 70 Košice
 5. Okresný úrad Košice-okolie odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hroncová 13, 041 70 Košice
 6. Správa ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 Košice
 7. Okresné odd. policajného zboru SR, ODI Košice-okolie Trieda SNP 35, 040 01 Košice
 8. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Medzi mostami  2, 041 59 Košice
 9. AGRO-MOLD, a.s., Rožňavská 21, 045 01 Moldava nad Bodvou
 10. Železnice SR, GR, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
 11. ŽSR, OR Košice, Tomášikova 27, 041 50 Košice


TEL.: Ústredňa: +421 55 4662101; Starosta obce: +421 55 4662138;IČO: 00691313; E-mail: turna@turnanadbodvou.sk; www.turnanadbodvou.sk


  Zoznam aktualít :