Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pracovná ponuka - Učiteľ pre primárne vzdelávanie

 14.08.2020

Základná škola, Školská ulica 301/16, Turňa nad Bodvou

V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca.

Pracovná pozícia:                             učiteľ pre primárne vzdelávanie (1. – 4. ročník)

Kvalifikačné predpoklady:           Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti a ovládania štátneho                                                            jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných                                                                            zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky                                                          MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov         a odborných zamestnancov

Zoznam požadovaných dokladov:  -     žiadosť o prijatie do zamestnania,

  • profesijný životopis,
  • motivačný list,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
  • kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Doplňujúce informácie:   - pracovný pomer na dobu určitú (do 31.8.2021) s možnosťou predĺženia na ďalšie obdobie,

  • o termíne osobného pohovoru bude uchádzač osobne informovaný,
  • životopis, motivačný list a súhlas so spracovaním osobných údajov prosíme zaslať elektronicky na e-mail: 301.skolaturna@gmail.com alebo poštou na adresu Základná škola, Školská ulica 301/16, 044 02 Turňa nad Bodvou do 18.8.2020

Kontakt:                                            0907 906 479

                                                           301.skolaturna@gmail.com

Osobnostné predpoklady:               - morálna bezúhonnosť

                                                            - zdravotná spôsobilosť

                                                            - výborné komunikatívne a sociálne spôsobilosti 

                                                            - záujem o uplatňovanie inovačných trendov vo vyučovaní a v práci s deťmi

                                                            - flexibilita, kreativita

   - bezúhonnosť 

Platové podmienky:                         V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.. zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone                                                                    práce vo verenom záujme o zmene a doplnení niektorých zákonov (viď. tabuľka: Platové tarify                                                                  pedagogických zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe                                                               od 1.1.2020 podľa nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z. z.).

Miesto podávania žiadosti:             

Poštou                                                Základná škola

                                                           Školská ulica 301/16

                                                           044 02 Turňa nad Bodvou

e-mailom:                                           301.skolaturna@gmail.com

Termín podávania žiadostí:               18.08.2020

V Turni nad Bodvou, dňa 11.08.2020

                                                                                                          Mgr. Andrea Deáková

                                                                                                          riaditeľka školy


    Zoznam aktualít :