Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

UPOZORNENIE!!! Zákaz vypúšťania splaškových vôd!

 13.08.2020

UPOZORNENIE!!!
Zákaz vypúšťania splaškových vôd

Obec Turňa nad Bodvou dôrazne upozorňuje občanov – všetkých vlastníkov a užívateľov nehnuteľností na zákaz vypúšťania splaškových odpadových vôd do potoka a ostatných povrchových a podzemných vôd v katastrálnom území obce Turňa nad Bodvou.

Obec Turňa nad Bodvou bude monitorovať dodržiavanie tohto zákazu. Prípadné nelegálne vypúšťanie odpadových vôd bude riešené v priestupkovom konaní!

Povinnosti nakladania s odpadovými vodami určuje zákon NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.

V zmysle § 36 ods. 15 zákona o vodách: Vypúšťať čistiarenský kal a obsah žúmp do povrchových vôd a do podzemných vôd je zakázané.“

Priestupku na úseku ochrany vôd sa dopustí ten, kto vypúšťa odpadové vody do povrchových vôd alebo do podzemných vôd bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy alebo v rozpore s ním.

Za uvedený priestupok možno uložiť pokutu podľa § 77 ods. 1 písm. b zákona o vodách v z. n. p. do výšky 100,- eur!!!

Správneho deliktu na úseku ochrany vôd sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorý vypúšťa odpadové vody alebo osobitné vody do povrchových vôd a do podzemných vôd alebo vypúšťa priemyselné odpadové vody alebo osobitné vody s obsahom prioritných nebezpečných látok do verejnej kanalizácie bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy alebo v rozpore s ním.

Za uvedený správny delikt možno uložiť pokutu podľa § 74 ods. 1 písm. e) zákona č. 364/2004 o vodách do výšky trojnásobku poplatku za ročné vypúšťanie odpadových vôd alebo osobitných vôd. Ak nemožno takto určiť výšku pokuty, vypočíta sa násobkom sadzby 1 eura za 1 m3a množstva vypúšťaných odpadových vôd alebo osobitných vôd, najdlhšie však za obdobie predchádzajúceho roka. V obidvoch prípadoch možno uložiť najnižšiu pokutu vo výške 1000,- eur!!!

Priestupky a správne delikty prejednáva Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy.


    Zoznam aktualít :