Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Turňa nad Bodvou

 24.06.2020

      Obec TURŇA NAD BODVOU

Obecný úrad v Turni nad Bodvou, Moldavská cesta č. 419/49, 044 02  Turňa nad Bodvou, Slovakia


                                                                            (Uveďte v odpovedi)

    VÁŠ LIST ZNAČKY/Z                             NAŠA ZNAČKA                  VYBAVUJE                     DÁTUM

                                                         TUR-2020/02-03                                                                 23.6.2020             

Vec:

Pozvánka na 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Turňa nad Bodvou

V súlade s § 13 ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  Vás pozývam na 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  obce Turňa nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 

29. júna 2020 (pondelok) o 17, hod.

v sobášnej miestnosti obecného úradu

 1. Zahájenie
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Určenie overovateľov a zapisovateľa
 4. Správa starostu obce o aktivitách v obci
 5. Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach starostu obce za obdobie máj - jún  2020
 6. Správa hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Turňa nad Bodvou za rok 2019
 7. Správa audítora – Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2019
 8. Návrh záverečného účtu obce Turňa nad Bodvou za rok 2019
 9. Návrh čerpania finančných prostriedkov z rezervného fondu
 10. Interpelácie poslancov    
 11. Záver              

             Mgr.  Atila  O r a v e c z    v. r.

                               starosta obceTEL.:  Ústredňa: +421 55 4662101;  Starosta obce:  +421 55 4662138; IČO: 0069 313;  E-mail: turna@turnanadbodvou.sk; www.turnanadbodvou.


  Zoznam aktualít :