Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Verejná vyhláška - stavebné povolenie

 01.06.2020

      Obec TURŇA NAD BODVOU

Obecný úrad v Turni nad Bodvou, Moldavská cesta č. 419/49, 044 02  Turňa nad Bodvou, Slovakia

Územné plánovanie a stavebný poriadok

______________________________________________________

Podľa rozdeľovníka

 


                                                                                          

                                                                            (Uveďte v odpovedi)

    VÁŠ LIST ZNAČKY/Z                             NAŠA ZNAČKA                          VYBAVUJE                     DÁTUM

                                                   TUR-2020/0155-OCU-002         MVDr.K.Flachbartová          01.06.2020

                                                                                                                                             

V E R E J NÁ      V Y H L Á Š K A

VEC: Stavebné povolenie

                Obec Turňa nad Bodvou ako stavebný úrad, príslušný podľa ustanovenia § 117 zákona číslo 50/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov v spojení s ustanovením § 2 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, §2 zákona č. 534/2003 Z.z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikáciách a §3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon ),prerokoval žiadosť stavebníka v zlúčenom územnom a stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa  § 62 a § 66 stavebného zákona a ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

p o v o ľ u j e

stavbu ,, IBV Turňa nad Bodvou-Zriadenie VN, TS, NN“ na pozemku parcele KN-C č. 5695/43, 5695/67, 5695/75, 5695/80, 5695/86 a KN-E č. 2062/2 k. ú. Turňa nad Bodvou, stavebníkovi EL PRO KAN, s.r.o. , M.R. Štefánika 2112/81, 093 01 Vranov nad Topľou, na základe poverenia Východoslovenskej distribučnej a.s. Košice, Mlynská 31, 042 91 Košice, na  ktorú bolo dňa 07.08.2019  vydané Obcou Turňa nad Bodvou rozhodnutie o umiestnení stavby č. TUR-2019/0357-OCU-003, ktoré nadobudlo právoplatnosť 05.09.2019.

Popis stavby:

Predmetom žiadosti o povolenie stavby je nové podzemné VN vedenie vyhotovené izolovaným káblom v celkovej dĺžke 82 m, nové podzemné NN vedenie v celkovej dĺžke 419 m, zriadenie 6 ks nových plastových pilierových skríň SR, zriadenie novej koncovej kioskovej trafostanice s transformátorom 250 kVA. Stavba sa umiestni v katastri obce Turňa nad Bodvou, na Hájskej ulici, v lokalite Čiga. Nová trasa VN vedenia  vedie popri štátnej ceste I. triedy, vedľa existujúceho oplotenia, potom zatáča smerom k štátne ceste III. triedy č. III/3306 smerom na obec Háj, kde končí v novej koncovej trafostanici na pozemku parc. KN-C č. 5695/67 k. ú. Turňa nad Bodvou. Odtiaľ vedie nové podzemné  NN vedenie súbežne s cestou severným smerom až k novej lokalite IBV, kde sa dostáva riadeným pretláčaním popod cestu č. III/3306 a pokračuje k jednotlivým parcelám určeným na individuálnu výstavbu.

Stavba je podľa § 108 ods. 2 písm. g) zákona č. 50/1976 Zb.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov stavbou vo verejnom záujme.

Stavba sa člení na PS a SO:

PS 01 Trafostanica

 • úsek 01 – Zriadenie trafostanice

SO 01 Silnoprúdové elektrické rozvody

 • Úsek 01 – Nové VN vedenie
 • Úsek 02 – Nové NN vedenie

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

 1. Stavba sa uskutočnení dodávateľsky, podľa schválenej projektovej dokumen­tácie vypracovanej Ing. Michalom Kandalom, autorizovaným stavebným inžinierom, č.aut. 049/3/2017/ EZ-P-E1-A,B, SKI 5602*A2, overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.     Prípadné zmeny stavby nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu.
 2. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byt dodržané ustanovenia § 43 d), 43 e) stavebného zákona, ktoré upravujú základné a všeobecné technické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy.
 3. Pred začatím zemných prác je stavebník povinný dať  vytýčiť a zabezpečiť proti poškodeniu všetky existujúce siete, ktoré môžu byť výstavbou dotknuté. K ich vytýčeniu je potrebné prizvať zástupcov dotknutých správcov sietí. Upozorňujeme navrhovateľa, že v úseku cesty č. III/3306 sa nachádza nová líniová telekomunikačná stavba- optické vedenie.      

      Pred začatím výkopových prác je preto nutné identifikovať jej trasu so stavebníkom-   

      spoločnosťou belasaNET, s.r.o.,  Námestie Mieru 8, 045 01 Moldava nad Bodvou, tel: 0948  

      625635.

 1. Stavebný materiál skladovať vo vlastnom areáli zhotoviteľa alebo na stavenisku.
 2.  Stavebný odpad nevyužitý pri stavbe odviesť na skládku k tomu určenú. Pri kolaudačnom konaní zdokladovať spôsob naloženia s odpadom vzniknutým v etape výstavby. So vzniknutými odpadmi sa musí nakladať v zmysle zákona o odpadoch a odpady sa musia zneškodňovať iba v zariadeniach na to určených.

__________________________________________________

[1][1]TEL.: Ústredňa: +421 55 4662101; Starosta obce: +421 55 4662138; IČO: 00691313; E-mail: turna@turnanadbodvou.sk; www.turnanadbodvou.sk

 1. Pri výstavbe používať materiál vyhovujúci platným technickým normám. Ku kolaudačnému konaniu investor predloží doklady o vhodnosti použitých výrobkov.
 2. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo ku spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku.  Za prípadné škody zodpovedá investor stavby, ktorý ich odstráni do 30 dní na vlastné  náklady.
 3. Pozemky po ukončení zemných a stavebných  prác dať do pôvodného stavu.
 4. Ak vlastníkom nehnuteľností vznikne majetková ujma, stavebník je povinný škodu uhradiť. Ak im vznikne nútené obmedzenie užívania ich nehnuteľní, majú nárok na primeranú jednorázovú náhradu.
 5. Vstup na pozemky a začatie prác je nutné vlastníkom nehnuteľností oznámiť písomnou formou a to najmenej 30 dní vopred.
 6. Dodržať podmienky uvedené v jednotlivých vyjadreniach dotknutých organizácií.

 11.1.Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Košice-okolie, odor starostlivosti o životné prostredie –OpaK č. OU-KS-OSZP-2019/004074 zo dňa 18.03.2019.

 1. Dodržať všeobecné podmienky ochrany prírody a krajiny.
 2. V prípade nutnosti výrubu drevín požiadať o povolenie príslušnú obec.

11.2. Dodržať podmienky Okresného úradu Košice-okolie, odpad. hospod. Č. OU-KS-OSZP-2019/004067 zo dňa 27.02.2019

 1. Zakazuje sa  podľa § 13 písm.a),b) zákona o odpadoch uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na tom určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom. Stavebné odpady uložiť na povolenú skládku odpadov, nie na miesto určené obcou.
 2. Do doby použitia resp. prepravy odpadov do zariadenia na to určeného  bude stavebný odpad umiestnený na stavenisku stavebníka.
 3. Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch odovzdať odpad  len oprávnenej osobe.
 4. V prípade ak stavebník bude vykonávať na pozemku terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery, je povinný  požiadať tunajší úrad o vydanie vyjadrenia v zmysle  ust. § 99 ods. 1 písm. b) bodu 4 zákona o odpadoch. Vykonanie terénnych úprav podlieha aj povoleniu príslušného stavebného úradu.
 5. K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch je stavebník povinný predložiť tunajšiemu úradu doklad o spôsobe nakladania s druhmi odpadov.

11.3. Dodržať podmienky Okresného úradu Košice-okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-KS-OCDPK-2019/004615 zo dňa 08.03.2019

 1. Ak v súvislosti s realizáciou uvedenej stavby dôjde k činnosti v ochrannom pásme cesty III/3306 je nutné požiadať cestný správny orgán o povolenie výnimky zo zákazu činnosti alebo obmedzenia činnosti v ochrannom pásme  ciest II. a III. triedy.
 2. Ak v súvislosti s realizáciou stavby bude dotknuté cestné teleso, je potrebné pred začatím prác požiadať cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie ciest podľa § 8  a § 18 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach.

__________________________________________________

TEL.: Ústredňa: +421 55 4662101; Starosta obce: +421 55 4662138; IČO: 00691313; E-mail: turna@turnanadbodvou.sk; www.turnanadbodvou.sk

 1. Ak v súvislosti s realizáciou stavby dôjde k umiestneniu dočasného/trvalého dopravného značenia na ceste III/3306, je potrebné pred začatím prác požiadať cestný správny orgán o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení.
 2. Ak dôjde k čiastočnej/úplnej uzávierke na ceste III/3306, je potrebné pred začatím prác požiadať cestný správny orgán o povolenie podľa  §7 cestného zákona.

11.4. Dodržať podmienky vo vyjadrení Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice č. 1794/2019/Ing.Zaj. zo dňa 27.02.2019

 1. Presnú trasu vodovodu, ako aj prípojok žiadame určiť vytýčením priamo v teréne našimi pracovníkmi na základe objednávky.
 2. V miestach križovania alebo súbehu s našimi zariadeniami žiadame prevádzať ručný výkop.

11.5 Dodržať podmienky stanoviska Okresného riaditeľstva policajného zboru SR v Košiciach-okolie, ODI č. ORPZ-KS-ODI-24-069/2020 zo dňa 16.04.2020:

 1. V prípade záberu časti vozovky cesty III/3306 počas realizácie predmetnej stavby je potrebné predložiť na odsúhlasenie na tunajší dopravný inšpektorát projekt dočasného dopravného značenia.
 2. OR PZ ODI KS si vyhradzuje právo do vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia stavby dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem v ostatných písomných stanoviskách.

11.6. Dodržať podmienky stanoviska Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Bratislava č. 8314/38454/40603/2020 zo dňa 13.05.2020

 1. V prípade zmeny PD, resp. doplnenia stavby zasahujúcich do našich právom chránených záujmov, ste povinný vopred predložiť NDS novú žiadosť na posúdenie s tým, že budeme v plnom rozsahu rešpektovať naše oprávnené podmienky.
 2. Začiatok a ukončenie prác treba oznámiť NDS-Stredisku správy a údržby rýchlostných ciest Košice, Magnezitárska 2, 043 28 Košice, tel. 0914 777 994.
 3. Je nutné požiadať príslušný cestný správny  orgán, ktorým je pre cesty I. triedy Okresný úrad v sídle kraja, o udelenie výnimky z činnosti v ochrannom pásme cesty I/16.
 4. Rešpektovať všetky inžinierske siete v majetku NDS ako aj cudzie, zabudované v pozemkoch dotknutej cestnej komunikácie I/16 ste povinný vytýčiť pred zahájením prác.
 5. Požadujeme, aby bolo vedenie trasované min. 1,0 m za oplotením cesty I/16
 6. V prípade škody na majetku NDS ste povinný ju bezodkladne odstrániť na vlastné náklady a poškodenie oznámiť SSÚR4 Košice.
 7. Na stavebných objektoch nebudú umiestnené žiadne reklamné, propagačné a informačné zariadenia viditeľné z cesty I/16.

11.7. Dodržať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom, a.s. Bratislava vo vyjadrení č. 6611926827 zo dňa 25.09.2019, dodržať najmä Všeobecné podmienky ochrany SEK.

11.8. Dodržať podmienky  vyjadrenia Michlovsky, spol. s r.o. (Orange Slovensko, a.s.) č.KE-1926/2019 zo dňa 30.09.2019

__________________________________________________

[1][1]TEL.: Ústredňa: +421 55 4662101; Starosta obce: +421 55 4662138; IČO: 00691313; E-mail: turna@turnanadbodvou.sk; www.turnanadbodvou.sk

 1. V záujmovom území dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa ORANGE Slovensko, a.s.. Z toho dôvodu pred začatím prác treba požiadať o vytýčenie siete ORANGE Slovensko.
 2. Dodržať zákaz prechádzania  ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana  proti mechanickému poškodeniu.
 3. Nad optickou trasou je zakázané  vytváranie skládok a budovanie zariadení ktoré by znemožnili prístup k TKZ.
 4. Každé poškodenie  PTZ bezodkladne nahlásiť na tel. č. 033-7732032, mobil: 0907 721 378.
 5. Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora.

11.9. Dodržať podmienky vyjadrenia Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava  č. 2779-3/26/2019 zo dňa 12.07.2019

 1. Križovanie káblového NN vedenia s prívodom závlahovej vody  navrhnúť a realizovať v zmysle ustanovení STN 73 6961 ,,Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z r. 1983.
 2. Pred začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o vytýčenie trasy prívodu závlahovej vody zástupcu Hydromeliorácie,
 3. š.p., dislokované pracovisko Košice- kontaktná osoba p. Fekiač, tel.č. 0948 914 343 alebo Ing. Makranská tel.č. 0903 997 909
 4. Výkopy v mieste križovania káblového NN  vedenia s prívodom  závlahovej vody vykonať ručne.
 5. V mieste križovania káblového NN vedenia s prívodom závlahovej vody dodržať min. zvislú vzdialenosť 0,40 m.
 6. Káblové NN vedenie sv mieste križovania s prívodom závlahovej dody uložiť do chráničky.
 7. Prizvať nášho pracovníka k obhliadke pred zasypaním križovania ktorý protokolárne odsúhlasí vykonanie križovania.
 8. V prípade poškodenia majetku štátu- prívod závlahovej vody, ku ktorému má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, je potrebné ho uvieť do pôvodného stavu na náklady investora.
 9. Po ukončení stavebných prác žiadame predložiť porealizačné zameranie križovania káblového NN vedenia s prívodom závlahovej vody.

11 .10. Dodržať podmienky  záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Košice č. KPUKE-2019/6542-02/21355/HT zo dňa 19.03.2019

 1. Z hľadiska ochrany archeologických nálezov a nálezísk je pri realizácii nutné v  dvojtýždňovom predstih písomne alebo e-mailom oznámiť začatie výkopových prác  a umožniť vstup na stavenisko za účelom vykonania štátneho pamiatkového dohľadu. Počas štítneho pamiatkového dohľadu bude zdokumentovaný zrealizovaný nezasypaný výkop a spísaný záznam o stave predpokladaných nálezov a tento záznam bude podkladom pre vydanie kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu.

11.11.. Dodržať podmienky Správy ciest KSK č. ITU-2020/819-3338 zo dňa 03.04.2020:

 1. Križovanie cesty s navrhovanou NN trasou bezvýkopovou technológiou- pretláčaním v chráničke popod cestu v hĺbke min. 1,20 m pod nivelitou cesty, v zmysle STN 73

__________________________________________________

[1][1]TEL.: Ústredňa: +421 55 4662101; Starosta obce: +421 55 4662138; IČO: 00691313; E-mail: turna@turnanadbodvou.sk; www.turnanadbodvou.sk

 1. 6005, ktorej dĺžka mus presahovať min. 1,0 m hranice hlavného dopravného priestoru.
 2. Štartovacia a cieľová jama musí byť umiestnená mimo cestné teleso a to za cestnou priekopou min. 1,0 m za spevnenou krajnicou, za pätou násypového svahu, tak aby nedošlo k poškodeniu cestného telesa.
 3. Výkopové práce musia byť realizované šetrným spôsobom. VN a NN káblové vedenie nesmie byť uložené v rigoloch vedľa cesty III/3306 ak sa tam nachádzajú, resp. medzi rigolom a cestou.
 4. Zemné práce v súvislosti s pretláčaním v cestnom telese cesty III/3306 je možné začať až po uzatvorení inominátnej zmluvy so správcom cesty II. a III. Triedy, o úprave práv a povinností s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii.
 5. Po ukončení stavebných prác stavebník prizve zástupcu SC KSK k odovzdaniu predmetného úseku cesty do užívania (p. Miroslav Dubovský, tel: 0905/ 981 870).
 1. V prípade, že stavba nebude ukončená v stanovenom termíne, investor je povinný do 10 dní pred uplynutím termínu, odôvodniť jeho meškanie tunajšiemu úradu.
 2. Za konštrukčné riešenie stavby a za jej realizovateľnosť je zodpovedný projektant stavby.
 3. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. "j" stavebného zákona na viditeľnom mieste stavbu označiť štítkom " S T A V B A    P O V O L E N Á ".
 4.  Stavebník je povinný oznámiť dodávateľa stavby určeného výberovým konaním písomne  tunajšiemu stavebnému   úradu najneskôr jeden deň vopred pred začatím stavebných prác.
 5. V prípade, ak počas realizácie zemných prác dôjde k archeologickým nálezom je  stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález okamžite ohlásiť KPÚ – Košice a urobiť nevyhnutné opatrenie na jeho ochranu.
 6. Stavba bude ukončená najneskôr do 30.06.2022.
 7. Po ukončení stavebných prác stavebník je povinný požiadať tunajší úrad o kolaudačné rozhodnutie v zmysle ustanovenia § 76 - 85 stavebného zákona.
 8. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží najmä doklad o overení požadovaných vlastností výrobkov, stanoviská dotknutých orgánov ku kolaudácii stavby,  vyjadrenie Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie k nakladaniu so stavebným odpadom, porealizačné zameranie stavby, revízne správy a predpísané úradné skúšky.
 9. Začatie stavebných prác je stavebník povinný oznámiť tunajšiemu úradu (§ 66 ods.2 písm. "h") a zároveň oznámi aj názov dodávateľa stavby vybraného výberovým konaním.

Odôvodnenie

Stavebník EL PRO KAN, s.r.o. , M.R. Štefánika 2112/81, 093 01 Vranov nad Topľou, na základe poverenia Východoslovenskej distribučnej a.s. Košice, Mlynská 31, 042 91 Košice, podal dňa 20.02.2020 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu ,, IBV Turňa nad Bodvou-Zriadenie VN, TS, NN“ na pozemku parcele KN-C č. 5695/43, 5695/67, 5695/75, 5695/80, 5695/86 a KN-E č. 2062/2 k.ú. Turňa nad Bodvou  v stavebnom konaní. Obec Turňa nad Bodvou ako stavebný úrad po preskúmaní podania oznámila dňa 06.05.2020 podľa § 61stavebného zákona verejnou vyhláškou začatie stavebného konania  všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a zároveň od ústneho konania upustil, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska. Zároveň stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, dokedy mohli byť uplatnené námietky k povoľovanej stavbe.

__________________________________________________

TEL.: Ústredňa: +421 55 4662101; Starosta obce: +421 55 4662138; IČO: 00691313; E-mail: turna@turnanadbodvou.sk; www.turnanadbodvou.sk

V stanovenej lehote  dotknutý orgán Hydromeliorácie, š.p. , Vrakunská 29,  825 63 Bratislava dňa 20.05.2020 požiadali o pozastavenie vydania stavebného povolenia  z dôvodu nepredloženia doplnenej projektovej dokumentácie v zmysle požiadavky uvedenej v liste č. 2779-3/120/2019 zo dňa 12.07.2019, ktorý bol podkladom pre vydanie územného rozhodnutia. Stavebník ešte v lehote projektovú dokumentáciu doplnil a predložil na odsúhlasenie. Hydromeliorácie, š.p. po preskúmaní dokumentácie  s povoľovanej stavbou, za podmienky dodržania stanovených podmienok súhlasili (č.j. 2896-2/120/2020 zo dňa 27.05.2020). Ostatní účastníci stavebného konania ani dotknuté orgány nepodali žiadne námietky k povoľovanej stavbe.

 Na základe preskúmania podania a predložených stanovísk dot­knutých orgánov  z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona bolo zistené, že uskutočnenie navrhovanej stavby neohrozuje verejné záujmy, ani neprimerane neobmedzuje a neohrozuje práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

K žiadosti bola predložená projektová dokumentácia stavby s príslušnou dokladovou častou a
s preukázaním vzťahu ku pozemkom:

 •     Projektová dokumentácia stavby pre  stavebné povolenie vypracovaná Ing. Michalom Kandalom, autorizovaným stavebným inžinierom, č.aut. 049/3/2017/ EZ-P-E1-A,B, SKI 5602*A2,
 • Plnomocenstvo udelené VSD, a.s. Košice Pavlovi Bugárovi, Hájska  cesta 357/19, Turňa nad Bodvou na zastupovanie v stavebnom konaní za účelom získania stavebného povolenia
 • Rozhodnutie o umiestnení stavby vydané Obcou Turňa nad Bodvou č. TUR-2019/0357-OCU-003 dňa 07.08.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť05.09.2019
 • Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (kúpnej zmluvy) medzi VSD a.s. Košice a Pavlom Bugárom, Hájska cesta 357/19, Turňa nad Bodvou
 • Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (zmluvy o zriadení vecného bremena medzi VSD a.s. a Pavlom Bugárom, Hájska cesta 357/19, Turňa nad Bodvou
 • Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (zmluvy o zriadení vecného bremena medzi VSD a.s. a Františkom Hegedűsom, Ulica Čiga 621, Turňa nad Bodvou, Gejzom Hegedűsom, , Turňa nad Bodvou 377 a Jánom Hegedűsom, Moldavská cesta 547, Turňa nad Bodvou.
 • Identifikácia parciel
 • Kópia katastrálnej mapy
 • Vyjadrenie Okresného úradu Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie – odpad. hosp.č.OU-KS-OSZP-2019/004067 zo dňa 27.02.2019
 • Vyjadrenie Okresného úradu Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie – št. vodná správa č.OU-KS-OSZP-2019/004131 zo dňa 26.02.2019
 • Vyjadrenie Okresného úradu Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie – ochrana prírody a krajiny č.OU-KS-OSZP-2019/004074 zo dňa 18.03.2019
 • Vyjadrenie Okresného úradu Košice-okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č.OU-KS-OCDPK-2019/0104615  zo dňa 08.03.2019 a č. OU-KE-OCDPK-2019/047142-2 zo dňa 04.09.2019
 • Vyjadrenie MV SR centrum podpory Košice č. CPKE-OTS-2019/000025-077 zo dňa 21.02.2019
 • Stanovisko Ministerstva obrany SR č. ASMdpV-49-120/2019 zo dňa 21.03.2019

__________________________________________________

TEL.: Ústredňa: +421 55 4662101; Starosta obce: +421 55 4662138; IČO: 00691313; E-mail: turna@turnanadbodvou.sk; www.turnanadbodvou.sk

 • Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Košice č. KPUKE-2019/6542-02/21355/HT zo dňa 19.03.2019
 • Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. č. CS SVP OZ KE 1465/2019/2 zo dňa 01.03.2019
 • Vyjadrenie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice č. 17941/2019/Ing.Za zo dňa 27.02.2019
 • Vyjadrenie SPP Distribúcie a.s. č. TD/NS/0251/2019/Lo zo dňa 25.02.2019
 • Vyjadrenie VSD a.s. košice č. 17181/2019 zo dňa 25.09.2019
 • Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. č. 6611926827 zo dňa 25.03.2020
 • Vyjadrenie Michlovsky, s.r.o. Piešťany(Orange Slovensko, s.r.o.) č. KE-0437/2019 zo dňa 25.02.2019 a 1926/2019 zo dňa 30.03.2020
 • Vyjadrenie UPC BROADBAND SLOCVAKIA, s.r.o. Bratislava č. 157/2019 zo dňa 18.02.2019
 • Vyjadrenie ANTIK telecom, s.r.o. Košice č.172/02/2019 zo dňa 11.03.2019
 • Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach č. ORHZ-KE3-540-001/2019 zo dňa 27.02.2019
 • Vyjadrenie Hydromeliorácie, š.p. , Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 a č. 2896-2/120/2020 zo dňa 27.05.2020
 • Odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s. č. 4564/3/2019 zo dňa 30.09.2019
 • Stanovisko Slovenskej správy ciest IVSC Košice č. SSC/8049/2020/6371/11568 zo dňa 06.04.2020
 • Stanovisko Národnej diaľničnej, a.s. Bratislava  č. 8314/38454/40603/2020 zo dňa 13.05.2020
 • Stanovisko Správy ciest KSK č. ITU-2020/819-3338 zo dňa 03.04.2020
 • Vyjadrenie Okresného úradu Košice, odbor CDaPK č.OU-KE-OCDPK-2020 zo dňa 06.04.2020
 • Stanovisko Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR v Košiciach-okolie, ODI č. ORPZ-KS-ODI-24-069/2020 zo dňa 16.04.2020
 • Vyjadrenie Okresného úradu Košice-okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií OU-KS-OCDPK-2019/004615 zo dňa 08.05.2019

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a rozhodol tak, ako je uvedené vo výro­kovej časti tohto rozhodnutia.

Stavba je podľa § 108 ods. 2 písm. g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov stavbou vo verejnom záujme.

Žiadateľ je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike a má oprávnenie na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej elektrickej siete.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavebnými prácami nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Stavba nesmie byt začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenado­budlo právoplatnosť
(§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ).

__________________________________________________

TEL.: Ústredňa: +421 55 4662101; Starosta obce: +421 55 4662138; IČO: 00691313; E-mail: turna@turnanadbodvou.sk; www.turnanadbodvou.sk

Za vydanie povolenia bol zaplatený v hotovosti správny poplatok 100,00 eur ( slovom: jednosto eur ) podľa položky 60 písm. g)  Sadzobníka tvoriaceho prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v spojení s čl. XII bod 33 zákona č. 465/2008 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti MF SR v súvislosti so zavedením meny euro v SR

Poučenie:

Podľa ustanovenia § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom kona­ní, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Obec Turňa nad Bodvou. Včasné podanie odvolanie má odkladný účinok.

 Mgr. Atila O r a v e c z

starosta obce

Doručí sa:

 1. EL PRO KAN, s.r.o. M.R.Štefánika 212/181, 093 01 Vranov nad Topľou
 2. Východoslovenská distribučná,a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
 3. Pavol Bugár, Hájska cesta 357/19, 044 02 Turňa nad Bodvou
 4. František Hegedűs, Ulica Čiga 621, 044 02 Turňa nad Bodvou
 5. Gejza Hegedűs, Ulica Čiga 377, 044 02 Turňa nad Bodvou
 6. Ján Hegedűs, Moldavská cesta 547, 044 02 Turňa nad Bodvou
 7. Viktor Majančík, Žarnovská ulica 119/2, 044 02 Turňa nad Bodvou
 8. Slovenský pozemkový fond, letná 27, P.O.BOX-14, 040 01 Košice
 9. Obec Turňa nad Bodvou, Moldavská cesta 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou
 10. Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostliv. o živ.prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice
 11. Okresný úrad Košice-okolie odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hroncova 13, 041 70 Košice
 12. Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a PK, Komenského 52, 041 26 Košice
 13. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
 14. Správa ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 Košice
 15. Okresné odd. policajného zboru SR, ODI Košice-okolie Trieda SNP 35, 040 01 Košice
 16. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Medzi mostami  2, 041 59 Košice
 17. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
 18. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
 19. Slovak Telekom, a.s., Poštová 18, 040 01 Košice
 20. SPP Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b,  825 11 Bratislava
 21. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 040 01 Košice
 22. Michlovsky, spol. s r.o., Letná 796/6, 921 01 Piešťany
 23. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
 24. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
 25. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Košice, odd. telekom. služieb, Kuzmányho 8, 041 02 Košice

Vyvesené:.............................                                            Zvesené:................................

__________________________________________________

TEL.: Ústredňa: +421 55 4662101; Starosta obce: +421 55 4662138; IČO: 00691313; E-mail: turna@turnanadbodvou.sk; www.turnanadbodvou.sk  Oznamy z aplikácie Moja obec

  
  Odstavenie dodávky pitnej vody do odstránenia poruchy // Az ivóvízellátás szüneteltetése a hiba elhárításáig
  zverejnené: 2020-09-17
  Vážení spoluobčania!

  Východoslovenská vodárenská spoločnosť pobočka Moldava n/B, Vám oznamuje, že dnes na Tokajskej ulici bude odstavená dodávka pitnej vody do odstránenia poruchy.

  Tisztelt polgártársak!

  A Kelet-Szlovákiai Vízművek Szepsi-i kirendeltsége tájékoztatja Önöket, hogy a vízvezeték meghibásodása miatt, annak elhárításáig, ma a Tokaj utcában, szünetel az ivóvízellátás.
  Turniansky futbalový víkend // Tornai futballhétvége
  zverejnené: 2020-09-11
  Turniansky futbalový víkend

  12. 9. 2020 (sobota)

  10:00 - “U11“: Turňa - Paňovce
  11:45 - “U15“: Turňa - Medzev
  14:00 - “U19“: Turňa - Sokoľany

  13. 9. 2020 (nedeľa)

  15:30 - “A“: Turňa - Bidovce

  Turňa do toho!

  Tornai futballhétvége

  2020. 9. 12. (szombat)

  10:00 - “U11“: Torna - Pány
  11:45 - “U15“: Torna - Mecenzéf
  14:00 - “U19“: Torna - Abaújszakály

  2020. 9. 13. (vasárnap)

  15:30 - “A“: Torna - Magyarbőd

  Hajrá Torna!
  Oznam // Hirdetés
  zverejnené: 2020-09-09
  Vážení spoluobčania!

  Stratil sa pes sivobielej farby. Je to fenka a počúva na meno Leila. Na krku má červený obojok. V prípade akýchkoľvek informácii volajte t. č. 0908881433! Pomôžte pri hľadaní!

  Obec Turňa nad Bodvou nezodpovedá za obsah hlásenia!

  Tisztelt polgártársak!

  Elveszett egy Leila névre hallgató, szürkés fehér színű, nőstény kutya. A nyakában piros nyakörv van. Bármilyen információ esetén, hívják a 0908881433-as telefonszámot! Kérjük, segítsenek a keresésben!

  Torna község nem felel a hirdetés tartalmáért!
  Odstavenie dodávky pitnej vody do odstránenia poruchy // Az ivóvízellátás szüneteletsése a hiba elhárításáig
  zverejnené: 2020-09-09
  Vážení spoluobčania!

  Východoslovenská vodárenská spoločnosť pobočka Moldava n/B Vám oznamuje, že dnes na Hájskej ceste, Hájskej ulici, Severnej ulici a na Moldavskej ceste od kvetinárstva RD-flowers smerom na Moldavu od 8:30 hod. bude odstavená dodávka pitnej vody do odstránenia poruchy.

  Tisztelt polgártársak!

  A Kelet-Szlovákiai Vízművek Szepsi-i kirendeltsége tájékoztatja Önöket, hogy ma 8:30 órától, az Áji úton, az Áji utcában, az Északi utcában és a Szepsi úton az RD-flowers virágüzlettől Szepsi irányába, a vízvezeték meghibásodásának elhárításáig, szünetel az ivóvízellátás.
  Odstavenie dodávky pitnej vody do odstránenia poruchy // Az ivóvízellátás szüneteletsése a hiba elhárításáig
  zverejnené: 2020-09-08
  Vážení spoluobčania!

  Východoslovenská vodárenská spoločnosť pobočka Moldava n/B Vám oznamuje, že dnes na Hájskej ceste, Hájskej ulici, Severnej ulici a na Moldavskej ceste od kvetinárstva RD-flowers smerom na Moldavu od 9:00 hod. bude odstavená dodávka pitnej vody do odstránenia poruchy.

  Tisztelt polgártársak!

  A Kelet-Szlovákiai Vízművek Szepsi-i kirendeltsége tájékoztatja Önöket, hogy ma 9:00 órától, az Áji úton, az Áji utcában, az Északi utcában és a Szepsi úton az RD-flowers virágüzlettől Szepsi irányába, a vízvezeték meghibásodásának elhárításáig, szünetel az ivóvízellátás. 
  Turniansky futbalový víkend // Tornai futballhétvége
  zverejnené: 2020-09-04
  Turniansky futbalový víkend

  5. 9. 2020 (sobota)

  10:00 - “U11“: Medzev - Turňa
  15:30 - “U19“: Drnava - Turňa

  6. 9. 2020 (nedeľa)

  10:30 - “U15“: Čaňa - Turňa
  15:30 - “A“: Rozhanovce - Turňa

  Turňa do toho!

  Tornai futballhétvége

  2020. 9. 5. (szombat)

  10:00 - “U11“: Mecenzéf - Torna
  15:30 - “U19“: Dernő - Torna

  2020. 9. 6. (vasárnap)

  10:30 - “U15“: Hernádcsány - Torna
  15:30 - “A“: Rozgony - Torna

  Hajrá Torna!
  Stravovanie žiakov // A diákok étkeztetése
  zverejnené: 2020-09-02
  Vážení spoluobčania!

  Súkromné školské stravovacie zariadenie
  oznamuje rodičom, že každý žiak základnej školy má nárok na stravu. Žiadame rodičov, aby prišli nahlásiť deti do priestorov jedálne na Sídlisku Cementár, kde dostanú všetky potrebné informácie.

  Prihlášky prijímajú:

  v stredu, t. j. dnes od 8:00 do 17:00 hod.,
  štvrtok od 8:00 do 17:00 hod.,
  piatok od 8:00 do 16:00 hod..

  Tisztelt polgártársak!

  A magán iskolai étkezde tájékoztatja a szülőket, hogy az alapiskolás gyerekek étkezésre jogosultak. Kérjük a szülőket, hogy a gyerekeket jelentsék be a Cementgyári Lakótelepen lévő étteremben (Resti), ahol minden szükséges tájékoztatást megkapnak!

  A jelentkezési lapot elfogadják:

  szerdán, tehát ma 8:00 és 17:00,
  csütörtökön 8:00 és 17:00,
  pénteken 8:00 és 16:00 óra között.
  Odpis vodomerov // A vízórák leolvasása
  zverejnené: 2020-09-02
  Vážení spoluobčania!

  Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. Vám oznamuje, že v priebehu tohto týždňa v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. vykonáva odpočty vodomerov.

  Tisztelt polgártársak!

  A Kelet-Szlovákiai Vízművek (VVS) tájékoztatja Önöket, hogy ezen a héten péntekig, 8:00 és 15:00 óra között a vízórák leolvasására kerül sor.
  Oznam / Tájékoztatás
  zverejnené: 2020-08-13
  Vážení spoluobčania!

  Oznamujeme Vám, že sa našiel mobilný telefón. Majiteľ si ho môže vyzdvihnúť na obecnom úrade.

  Tisztelt polgártársak!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy mobiltelefont találtak. A jogos tulajdonosa átveheti a Községi Hivatalban.
  Odstavenie dodávky pitnej vody do odstránenia poruchy // Az ivóvízellátás szüneteletsése a hiba elhárításáig
  zverejnené: 2020-08-12
  Vážení spoluobčania!

  Východoslovenská vodárenská spoločnosť Vám oznamuje, že z dôvodu odstraňovania poruchy vodovodného potrubia od 08:00 hod. do 15:00 hod. bude v obci odstavená dodávka pitnej vody.

  Tisztelt polgártársak!

  A Kelet-Szlovákia Vízművek tájékoztatja Önöket, hogy a vízvezeték meghibásodása miatt, községünkben 8:00 órától 15:00 óráig szünetel az ivóvízellátás.
  Odstavenie dodávky pitnej vody do odstránenia poruchy // Az ivóvízellátás szüneteletsése a hiba elhárításáig
  zverejnené: 2020-08-11
  Vážení spoluobčania!

  Východoslovenská vodárenská spoločnosť Vám oznamuje, že z dôvodu odstraňovania havárie vodovodného potrubia dnes na Dolnej Kostolnej ulici od 08:00 hod., do 15:00 hod. bude odstavená dodávka pitnej vody.

  Tisztelt polgártársak!

  A Kelet-Szlovákiai Vízművek értesíti Önöket, hogy a vízvezeték meghibásodásának elhárítása miatt, ma az Alsó Templom utácában 8:00 órától 15:00 órárig, szünetel az ivóvízellátás.
  Odstavenie dodávky pitnej vody do odstránenia poruchy // Az ivóvízellátás szüneteletsése a hiba elhárításáig
  zverejnené: 2020-08-10
  Vážení spoluobčania!

  Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. závod Košice Vám oznamuje, že z dôvodu odstránenia závad na vodovodnom potrubí dnes bude odstavená voda na Sídlisku Cementár a na Dolnej Kostolnej ulici až do doby odstránenia poruchy.

  Tisztelt polgártársak!

  A Kelet-Szlovákia Vízművek Kassa-i részlege tájékoztatja Önöket, hogy a vízvezeték meghibásodása miatt, elhárításának időtartama alatt, ma a Cementgyári Lakótelepen és az Alsó Templom utcában, szünetel az ivóvízellátás.  
  Oznam / Tájékoztatás
  zverejnené: 2020-08-07
  Vážení spoluobčania!

  Informujeme Vás, že sa v našej obci pohybujú pracovníci spoločnosti Slovak Telekom, za účelom zistenia záujmu o optickú sieť. Týmto by sme Vás chceli upozorniť, že stavebné konanie zatiaľ neprebehlo a tak obec nezodpovedá za poskytnuté informácie pracovníkmi spoločnosti obyvateľom obce.

  Tisztelt polgártársak!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy községünkbe látogatnak a Slovak Telekom munkatársai az optikai hálózat iránti érdeklődés felderítésének céljából. Ezúton szeretnénk figyelmeztetni Önöket, hogy egyelőre nem történt építési eljárás, ezért a község nem felel a cég munkatársai által szolgáltatott tájékoztatásokért.
  Odstavenie dodávky pitnej vody do odstránenia poruchy // Az ivóvízellátás szüneteletsése a hiba elhárításáig
  zverejnené: 2020-08-07
  Vážení spoluobčania!

  Východoslovenská vodárenská spoločnosť pobočka Moldava n/B Vám oznamuje, že dnes na Moldavskej ceste od kvetinárstva IRIS smerom na Dvorníky a na Tokajskej ulici bude odstavená dodávka vody do odstránenia poruchy.

  Tisztelt polgártársak!

  A Kelet-Szlovákiai Vízművek Szepsi-i kirendeltsége tájékoztatja Önöket, hogy ma a Szepsi úton az IRIS virágüzlettől Szádudvarnok irányába és a Tokaj utcában a vízvezeték meghibásodása miatt, elhárításának időtartama alatt, szünetel az ivóvízellátás.  
  Oznam / Hirdetés
  zverejnené: 2020-07-30
  Vážení spoluobčania!

  Oznamujeme Vám, že sa pri pošte našli kľúče. Majiteľ si ich môže vyzdvihnúť na OcÚ.

  Tisztelt polgártársak!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy a posta mellett kulcscsomót találtak. A jogos tulajdonosa átveheti a Községi Hivatalban.
  Športový deň detí FORTUNA CUP 2020 / FORTUNA CUP 2020 - Sportnap gyerekeknek
  zverejnené: 2020-07-24
  Vážení spoluobčania!

  Oznamujeme Vám, že sa dňa 25. 7. 2020 t. j. v sobotu o 14:00 hod. uskutoční na miestnom futbalovom ihrisku Športový deň detí FORTUNA CUP 2020. Pre deti sú pripravené športové súťaže, skákacie hrady, hasičská ukážka, maľovanie na tvár, občerstvenie a iné.

  Vstupné pre dospelých a žiakov 3 €. Pre menšie deti zadarmo.

  Tešíme sa na Vás!


  Tisztelt polgártársak!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. 7. 25-én, tehát szombaton, 14 órától a helyi futballpályán, megrendezésre kerül a FORTUNA CUP 2020 - Sportnap gyerekeknek. A gyerekeket sportversenyek, ugrálóvárak, tűzoltó-bemutató, arcfestés, frissítő és egyebek várják.

  A belépő felnőtteknek és tanulóknak 3 euró, kisebb gyerekeknek ingyenes.

  Sok szeretettel várjuk Önöket!

  Informovanosť občanov - Dodržiavanie opatrení / A lakosok tájékoztatása - A rendeletek betartása
  zverejnené: 2020-07-20
  Vážení spoluobčania!

  Hranice Slovenskej republiky sa od stredy 10. júna naplno otvorili prichádzajúcim z 19 krajín.

  Pri príchode z ostatných krajín je potrebné, aby sa obyvatelia vedeli preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ktorému je potrebné sa hneď po príchode domov prihlásiť. Nakoľko sa aj v našej obci vyskytli prípady príchodu z epidemiologicky nebezpečnej krajiny kedy osoby nesplnili nariadenie RÚVZ. Preto žiadame Vás, keď máte vedomosť o tom, že niekto prišiel z epidemiologicky nebezpečnej krajiny, aby to nahlásil na tiesňovú linku RÚVZ, Políciu alebo na Obecný úrad z dôvodu preverenia dodržiavania opatrení. Ďakujeme!

  Tisztelt polgártársak!

  A Szlovák Köztársaság június 10-e szerdáján, 19 ország állampolgárai előtt nyitotta meg határait.

  A többi országból érkező polgároknak szükséges az illetékes regionális közegészségügyi hivatal részére, a COVID-19 megbetegedés kapcsán készített, negatív eredménnyel zárult tesztet felmutatnia, ahol a hazaérkezést követően azonnal jelentkeznie kell. Községünkben előfordultak olyan esetek, amikor a járványügyi helyzet tekintetében veszélyes országokból hazatért személyek nem teljesítették a Regionális Közegészségügyi Hivatal rendeletét. Ezért kérjük Önöket, hogy ha tudomást szereznek arról, hogy valaki a fentebb említett országokból jött, jelentsék a Regionális Közegészségügyi Hivatal vészhívó telefonszámán, a Rendőrségen, vagy a Községi Hivatalban, az intézkedések betartása ellenőrzésének okán. Köszönjük!
  Skúška sirény / Szirénapróba
  zverejnené: 2020-07-10
  Vážení spoluobčania!

  Oznamujeme Vám, že dnes po 12:00 hod. bude vykonaná celoslovenská skúška sirény.

  Tisztelt polgártársak!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy ma 12 óra után, országos szirénapróbára kerül sor.
  Oznam / Hirdetés
  zverejnené: 2020-07-03
  Vážení spoluobčania!

  Dnes sa v našej obci budú pohybovať pracovníci Slovakia Energy za účelom optimalizácie cien na odberných miestach elektriny a zemného plynu. Pracovníci sa budú preukazovať platnými certifikátmi.

  Obec Turňa nad Bodvou nezodpovedá za obsah hlásenia.

  Tisztelt polgártársak!

  Ma községünkben a Slovakia Energy munkatársai tesznek látogatást a villanyáram- és a földgáz szolgáltatással ellátott háztartásoknál az árak csökkentése céljából. A munkások érvényes igazolvánnyal rendelkeznek.

  Torna község nem felel a hirdetés tartalmáért.
  Oznam / Hirdetés
  zverejnené: 2020-07-03
  Vážení spoluobčania!

  Oznamujeme Vám, že sa pri cukrárni Fortuna našli kľúče. Majiteľ si môže vyzdvihnúť na OcÚ.

  Tisztelt polgártársak!

  Értesítjük Önöket, hogy a Fortuna cukrászda mellett kulcscsomót találtak. A tulajdonos átveheti a Községi Hivatalban!
  Oznam / Hirdetés
  zverejnené: 2020-06-24
  Vážení spoluobčania!

  Dnes sa v našej obci budú pohybovať pracovníci Slovenského plynárenského priemyslu za účelom ochrany spotrebiteľa a zníženia cien na odberných miestach elektriny a zemného plynu.
  Pracovníci sa budú preukazovať platnými certifikátmi.

  Obecný úrad Turňa nad Bodvou nezodpovedá za obsah hlásenia.

  Tisztelt polgártársak!

  Ma községünkben a Szlovák Gázművek munkatársai tesznek látogatást a felhasználók védelme és az árak csökkentése céljából a villanyáram- és a földgáz szolgáltatással ellátott háztartásoknál. A munkások érvényes igazolvánnyal rendelkeznek.

  Torna község nem felel a hirdetés tartalmáért.

  Oznam / Hirdetés
  zverejnené: 2020-06-22
  Vážení spoluobčania!

  Oznamujeme Vám, že sa včera stratilo čierno-biele 6-mesačné šteňa sibírskeho huskyho. Počúva na meno Nessy. Ak ho niekto videl, prosím nahláste to na telefónnom čísle 0907442059 alebo 0917207469.

  Obecný úrad Turňa nad Bodvou nezodpovedá za obsah hlásenia.

  Tisztelt polgártársak!

  Értesítjük Önöket, hogy tegnap elveszett egy Nessy névre hallgató, 6 hónapos fekete-fehér színű szibériai husky kölyök kutya. Kérjük azokat, akik látták, jelentés a 0907442059 vagy a 0917207469-es telefonszámon.

  A Tornai Községi Hivatal nem felel a hirdetés tartalmáért.

  Odpis elektromerov / A villanyórák leolvasása
  zverejnené: 2020-06-04
  Vážení spoluobčania!

  Oznamujeme Vám, že sa dnes do 18:00 hod. uskutoční odpis elektromerov na uliciach Školská ulica, Slepá ulica a sídlisko Cementár.

  Tisztelt polgártársak!

  Értesítjük Önöket, hogy ma 18:00 óráig az Iskola utcában a Vak utcában és a Cementgyári Lakótelepen a villanyórák leolvasására kerül sor.
  Odpis elektromerov / A villanyórák leolvasása
  zverejnené: 2020-06-02
  Vážení spoluobčania!

  Oznamujeme Vám, že sa dnes v čase medzi 8:00 hod. a 18:00 hod. uskutoční odpis elektromerov na uliciach Horná Kostolná ulica, Dolná Kostolná ulica, Pustá ulica, Hlavná ulica, Malá ulica, Tokajská ulica,Gazdovská ulica, Vodná ulica, Moldavská cesta.

  Tisztelt polgártársak!

  Értesítjük Önöket, hogy ma 8:00 óra és 18:00 óra között a Felső- és az Alsó Templom utcában, a Puszta utcában, a Fő utcán, a Kis utcában, a Tokaj utcában, a Gazda utcában, a Víz utcában és a Szepsi úton a villanyórák leolvasására kerül sor.
  Stravovanie žiakov od 1. 6. 2020 / A diákok étkeztetése 2020. 6. 1-től
  zverejnené: 2020-06-01
  Vážení spoluobčania!

  Súkromné školské stravovacie zriadenie Rešti v Turni nad Bodvou oznamuje záujemcom o stravovanie, že dnes od 12:00 hod. do 15.00 hod. je možnosť prihlásiť dieťa na obedy. Obedy majú možnosť odoberať všetky deti, aj tie, ktoré sa budú vzdelávať naďalej doma. Bližšie informácie Vám poskytnú na mieste.

  Tisztelt polgártársak!

  A tornai Rešti magántulajdonú iskolai étkezde értesíti az étkeztetés iránt érdeklődőket, hogy ma 12 órától 15 óráig, lehetőség nyílik a gyerekek ebédre való bejelentésére. Az ebédeket minden gyerek átveheti, azok is, akik a továbbra is otthon tanulnak. Közelebbi tájékoztatást a helyszínen nyújtanak Önöknek.
  Odpis elektromerov / A villanyórák leolvasása
  zverejnené: 2020-06-01
  Vážení spoluobčania!

  Oznamujeme Vám, že sa dnes v čase medzi 8:00 hod. a 18:00 hod. uskutoční odpis elektromerov na týchto uliciach Hájska cesta, Hájska ulica, Severná ulica, Muškatová ulica, Potočná ulica, Hradná ulica, ulica Gyűr, ulica Čiga.

  Tisztelt polgártársak!

  Értesítjük a község lakosságát, hogy ma 8:00 és 18:00 óra között az Áji úton, az Áji utcában, az Északi utcában, a Muskátli utcában, a Patak utcában, a Vár utcában, a Gyűr utcában és a Csiga utcában a villanyórák leolvasására kerül sor.
  Stravovanie žiakov od 1. 6. 2020 / A diákok étkeztetése 2020. 6. 1-től
  zverejnené: 2020-05-29
  Vážení spoluobčania!

  Súkromné školské stravovacie zriadenie Rešti v Turni nad Bodvou oznamuje záujemcom o stravovanie, že dňa 29.mája 2020, t. j. zajtra v čase od 8:00 do 14:00 hod. je možnosť prihlásiť dieťa na obedy. Obedy majú možnosť odobrať aj rodičia pre deti, ktoré sa budú vzdelávať naďalej doma. Bližšie informácie Vám poskytnú na mieste.

  Tisztelt polgártársak

  A tornai Rešti magántulajdonú iskolai étkezde értesíti az étkeztetés iránt érdeklődőket, hogy 2020. május 29-én, tehát holnap, 8 órától 14 óráig, lehetőség nyílik a gyerekek ebédre való bejelentésére. Az ebédeket átvehetik azoknak a gyerekeknek szülei is, akik a továbbiakban is otthon tanulnak majd. Közelebbi tájékoztatást a helyszínen nyújtanak Önöknek.
  Oznam / Hirdetés
  zverejnené: 2020-05-11
  Oznam / Hirdetés
  zverejnené: 2020-05-07
  Vážení spoluobčania!

  Východoslovenské vodárne pobočka Moldava nad Bodvou Vám oznamujú, že dnes na Školskej ulici bude odstavená dodávka pitnej vody do odstránenia poruchy.

  Tisztelt polgártársak!

  A Kelet-szlovákiai Vízművek Szepsi-i kirendeltsége értesíti Önöket, hogy ma, az Iskola utcán, a hiba elhárításáig szünetel az ivóvízellátás.
  Oznam // Hirdetés
  zverejnené: 2020-04-28
  Vážení spoluobčania!

  Úrad verejného zdravotníctva SR vydal pre Slovenskú poštu a.s. nasledovné opatrenie:
  Od pondelka do piatka v čase od 9:00 do 11:00 hod. je povolený vstup na poštu, iba osobám nad 65 rokov až do odvolania.

  Tisztelt polgártársak!

  A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala a következő rendeletet adta ki a Szlovák Posta részére: Hétfőtől péntekig, 9–11 óra között visszavonásig, kizárólag a 65 év feletti személyeknek engedélyezett a postán tervezett látogatás.
  Zmena otváracích hodín / A nyitvatartási idő változása
  zverejnené: 2020-04-23
  Vážení spoluobčania!

  Slovenská pošta a. s. Vám oznamuje, že od dnešného dňa bude otvorená v štandardnom režime, t. j. nasledovne: Pondelok - Piatok: od 8:00 do 11:00 a od 13:30 do 16:00 hod.

  Tisztelt polgártársak!

  A Szlovák Posta értesíti Önöket, hogy a mai naptól a megszokott nyitva tartás szerint üzemel, tehát hétfőtől péntekig, 8 órától 11 óráig, illetve 13:30-tól 16 óráig.
  Vyplácanie sociálnych dávok / A szociális juttatások kifizetése
  zverejnené: 2020-04-21
  Vážení spoluobčania!

  V dňoch 20. apríla, teda od dnešného dňa do 27. apríla 2020 sa budú vyplácať sociálne dávky. Prosíme obyvateľov, ktorí nie sú poberateľmi, aby návštevu pošty odložili na iný termín. Poberateľov upozorňujeme, že bez ochrany tváre im nebude umožnený vstup na poštu. Pri vstupe bude vykonávať službu rómska hliadka a štátna polícia. Prosíme všetkých o disciplinovanosť!!!

  Tisztelt polgártársak!

  A szociális juttatások kifizetésére 2020. április 20-tól, tehát mától, április 27-ig kerül sor. Kérjük azokat a polgártársakat, akik nem részesülnek az említett juttatásokban, halasszák más időpontra a postán tervezett látogatásukat! Figyelmeztetjük a juttatásban részesülőket, hogy arcvédő nélkül nem lehetséges a postára történő belépés. A bejáratnál a roma őrjárat és az országos rendőrség végez szolgálatot. Mindenkitől fegyelmezettséget kérünk!!!
  Výdajník vody - dobíjanie čipov / Vízadagoló - a chipek feltöltése
  zverejnené: 2020-04-02
  Vážení spoluobčania!

  Oznamujeme Vám, že dobíjanie čipov pre výdaj vody sa uskutoční každý týždeň v stredu a vo štvrtok, teda aj dnes v čase od 09:00 do 12:00 hod. na sociálnom úseku v Turni nad Bodvou. Žiadame záujemcov, aby vstupovali po jednom, s rúškom na tvári a rukavicami!

  Tisztelt polgártársaink!

  Értesítjük Önöket, hogy a vízadagolók chipjeinek feltöltésére minden héten szerdán és csütörtökön, tehát ahogy ma is, 09:00 órától 12:00 óráig kerül sor Torna község szociális részlegén. Kérjük az érdeklődőket, hogy a belépés szájmaszkban és kesztyűben, egyesével történjen!
  Vyplácanie sociálnych dávok / A szociális juttatások kifizetésére
  zverejnené: 2020-03-20
  Vážení spoluobčania!

  Dňa 20. marca 2020, teda dnes sa budú vyplácať sociálne dávky. Prosíme obyvateľov, ktorí nie sú poberateľmi, aby návštevu pošty odložili na iný termín. Poberateľov upozorňujeme, že bez ochrany tváre im nebude umožnený vstup na poštu. Pri vstupe bude vykonávať službu rómska hliadka a štátna polícia. Prosíme všetkých o disciplinovanosť!!!

  Tisztelt polgártárasak!

  A szociális juttatások kifizetésére 2020. március 20-án, tehát ma kerül sor. Kérjük azokat a polgártársakat, akik nem részesülnek az említett juttatásokban, halasszák más időpontra a postán tervezett látogatásukat! Figyelmeztetjük a juttatásban részesülőket, hogy arcvédő nélkül nem lehetséges a postára történő belépés. A bejáratnál a roma őrjárat és az országos rendőrség végez szolgálatot. Mindenkitől fegyelmezettséget kérünk!!!
  Vyplácanie sociálnych dávok / A szociális juttatások kifizetésére
  zverejnené: 2020-03-19
  Vyplácanie sociálnych dávok / A szociális juttatások kifizetése
  zverejnené: 2020-03-18
  Vážení spoluobčania!

  V dňoch 18. a 19. marca 2020, teda dnes a zajtra sa budú vyplácať sociálne dávky. Prosíme obyvateľov, ktorí nie sú poberateľmi, aby návštevu pošty odložili na iný termín. Poberateľov upozorňujeme, že bez ochrany tváre im nebude umožnený vstup na poštu. To isté platí aj pri dobíjaní čipov na odber vody. Pri vstupe bude vykonávať službu rómska hliadka a štátna polícia. Prosíme všetkých o disciplinovanosť!!!

  Tisztelt polgártársak!

  A szociális juttatások kifizetésére 2020. március 18-án és március 19-én, tehát ma és holnap kerül sor. Kérjük azokat a polgártársakat, akik nem részesülnek az említett juttatásokban, halasszák más időpontra a postán tervezett látogatásukat! Figyelmeztetjük a juttatásban részesülőket, hogy arcvédő nélkül nem lehetséges a postára történő belépés. Ugyanez érvényes a vízvételhez szükséges chip feltöltésénél is. A bejáratnál a roma őrjárat és az országos rendőrség végez szolgálatot. Mindenkitől fegyelmezettséget kérünk!!!
  Oznam / Hirdetés
  zverejnené: 2020-03-12
  Vážení spoluobčania!

  Prosíme pacientov, aby v súvislosti so súčasnou epidemiologickou situáciou zvážili svoje osobné návštevy v čakárňach a ambulanciách lekárov v našej obci. Navštevovať by ste ich mali len v prípade závažnejších problémov.

  Poskytovanie neakútnych služieb ako preventívne prehliadky, predoperačné vyšetrenia, krvné odbery sa dočasne pozastavujú z dôvodu karanténnych opatrení až do odvolania.

  Vypisovanie liekov alebo v prípade neistoty o zdravotnom stave kontaktujte telefonicky vášho lekára.

  Tisztelt polgártársak!

  Kérjük a pácienseket, hogy a jelenlegi járványügyi helyzettel összhangban vegyék komolyan az orvosi rendelő várótermébe történő személyes látogatást és községünk orvosait! Csak súlyos, problémás esetekben tegyenek látogatás náluk.

  A nem akut esetek, mint például a megelőző szűrővizsgálatok, operáció előtti kivizsgálás, vérvétel ideiglenesen leáll a járványügyi indézkedések miatt.

  A gyógyszerek felírása miatt, vagy bizonytalan egészségi állapotuk esetén lépjenek orvosukkal telefonos kapcsolatba!
  Oznam / Hirdetés
  zverejnené: 2020-03-10
  Vážení spoluobčania!

  Doktorka Rédvayová oznamuje rodičom detí, že poradne a očkovanie budú vykonávané až od 26.-teho marca 2020. Ambulanciu navštívte len v súrnych prípadoch z dôvodu výskytu koronavírusu.

  Tisztelt polgártárasak!

  Rédvay doktornő értesíti a szülőket, hogy orvosi tanácsadásra és az oltásokra 2020. március 26-tól nyílik lehetőség. A rendelőt kizárólag sürgős esetben, a koronavírus miatt keressék fel!
  Oznam / Hirdetés
  zverejnené: 2020-03-10
  Vážení spoluobčania!

  ÚPSVaR pobočka Moldava nad Bodvou oznamuje uchádzačom o zamestnanie, že hlásenie sa na úrade bude možné až od 26.-teho marca 2020 z dôvodu výskytu koronavírusu.

  Tisztelt polgártárasak!

  A Foglalkoztatási, Szociális és Családügyi Hivatal értesíti az álláskeresőket, hogy a koronavírus miatt jelentkezni 2020. március 26-tól nyílik lehetőség.
  Oznam / Hirdetés
  zverejnené: 2020-03-02
  Oznamujeme obyvateľom obce, že pre nepriaznivé počasie sa zber separovaného odpadu odkladá na 3. marec 2020, t. j. zajtra.

  Értesítjük a község lakosságát, hogy a rossz idő miatt a szelektív hulladékgyűjtés 2020. március 3-án, tehát holnap folytatódik.
  Oznam / Hirdetés
  zverejnené: 2020-02-04

  Vážení spoluobčania!

  Od 4. 2. 2020 prechádza maďarské vysielanie na novú normu DVB-T2. Preto dnes od 7.00 hod. do 19:00 hod. nebude dostupné vysielanie maďarských programov.

  TV príjmače set-boxy ktoré nemajú túto normu nebudú schopné príjmať maďarské vysielanie.

  V takom prípade je potrebné kúpiť set-boxy ktoré majú označenie DVB-T2 napríklad : Set-top box EMOS EM190-S HD HEVC H265 (DVB-T2)

  Obnovené vysielanie pravdepodobne bude od 5. 2. 2020.

  Bližšie informácie budú zverejnené.

  Tisztelt polgártársak!

  2020. 2. 4-től a magyar adók új normára, a DVB-T2-re térnek át, ezért ma 7.00 órától, 19.00 óráig az említett adók nem elérhetőek.

  Ha a TV adóvevő set-boxja nem rendelkezik ezzel a normával, nem lesz képes a magyar adók sugárzására.

  Ebben az esetben szükséges olyan set-box megvásárlása, ami DVB-T2 megjelöléssel rendelkezik, például: Set-top box EMOS EM190-S HD HEVC H265 (DVB-T2)

  A sugárzás folytatására várhatóan 2020. 2. 5-én kerül sor.

  A közelebbi tájékoztatásokat nyilvánosságra hozzuk.
  Oznam / Hirdetés
  zverejnené: 2020-01-15
  Výstraha!

  Vážení spoluobčania!

  Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vyhlásil I. stupeň nebezpečenstva poľadovice aj pre náš región. Obec Turňa nad Bodvou na údržbe chodníkov a ciest vykonáva opakovaný posyp, avšak môžu vzniknúť úseky, kde posyp nie je účinný. Prosíme obyvateľov obce, aby  ak to nie je bezpodmienečne nutné, aby neplánovali žiadne cesty alebo návštevy v tomto období z dôvodu predchádzania vzniku škody na majetku prípadne poškodenia zdravia.

  Figyelmeztetés!

  Tisztelt polgártársak!

  A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet, jegesedés veszélye miatt, I. fokú figyelmeztetést adott ki régiónkra is. Torna község, járdáinak és útjainak karbantartása érdekében, rendszeres szórást hajt végre, ennek ellenére vannak olyan részek, amelyeken hatástalannak bizonyulnak ezek a munkálatok. Kérjük azokat a polgártársakat, akiknek nincs sürgős útjuk vagy látogatásuk, tulajdonuk védelmében és egészségük megőrzésének érdekében, erre az időszakra ne tervezzék be a fentebb említetteket!
  Oznam / Hirdetés
  zverejnené: 2020-01-15
  Vážení spoluobčania!

  Podporné pohrebné združenie oznamuje svojím členom, že členský príspevok na rok 2020 majú možnosť zaplatiť v dňoch 18. a 19.januára 2020 t. j. v sobotu, nedeľu od 14:00 hod. do 18.00 hod. v Klube dôchodcov. Ročné členské na osobu je 17 euro.

  Tisztelt polgártársak!

  A Segélyező Temetkezési Egylet értesíti tagjait, hogy a 2020-as tagsági illeték befizetésére, 2020. január 18-án és 19-én, tehát szombaton és vasárnap, 14.00 és 18.00 óra között nyílik lehetőség a Nyugdíjas klubban. Az éves tagsági illeték egy személyre 17 euró.
  Oznam / Hirdetés
  zverejnené: 2020-01-14
  Oznamujeme obyvateľom obce, že sa na Sídlisku Cementár našli kľúče. Majiteľ si ich môže vyzdvihnúť na obecnom úrade.

  Értestjük a község lakosságát, hogy a Cementgyári Lakótelepen kulcsot találtak, amiért a tulajdonos a Községi Hivatalban jelentkezhet.
  Novoročný výstup na Turniansky hrad / Újévi túra Torna várába
  zverejnené: 2019-12-31

  Vianočné Trhy / Karácsonyi vásár
  zverejnené: 2019-12-18
  Vážení spoluobčania!

  Samosprávne orgány obce Vás srdečne pozývajú na tradičné Vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia 21. decembra, teda v sobotu na námestí pri obecnom úrade so začiatkom o 8.00 hod. Slávnostné otvorenie trhov sa uskutoční o 11.00 hod., po ktorom bude nasledovať kultúrny program. Zamestnaniepre deti v tvorivých dielňach začína o 10.00 hod. Tešíme sa na Vás.

  Tisztelt polgártársak!

  Torna község Önkormányzata sok szeretettel meghívja Önöket a már hagyományos Karácsonyi vásárba, amely 2019. december 21-én, tehát szombaton, 8.00 órakor kezdődik a Községi Hivatal melletti téren. Az ünnepélyes megnyitóra 11.00 órai kezdettel kerül sor, amit kultúrműsor követ. A gyerekek alkotóműhelyben történő foglakoztatása 10.00 órakor kezdődik a Nyugdíjas klub helyiségeiben. Sok szeretettel várjuk Önöket!
  Oznam / Hirdetés
  zverejnené: 2019-12-17
  Vážení spoluobčania!

  Pozemkové spoločenstvo MIGLINC Turňa nad Bodvou oznamuje vlastníkom nehnuteľnosti, že výplata preddavku podielov za rok 2018 bude dňa 19. 12. 2019 od 15.30 hod. v klube dôchodcov.

  Tisztelt polgártársak!

  A tornai MIGLINC telektulajdoni egyesület értesíti a tulajdonosokat, hogy a 2018-as tulajdonrész kifizetésére 2019. 12. 15-én 15.30 és 18.00 óra között kerül sor a Nyugdíjas klubban.
  Oznam / Hirdetés
  zverejnené: 2019-11-27
  Vážení spoluobčania!

  Dovoľujeme si Vám oznámiť zmenu čísla účtu na poukazovanie platieb za miestne dane a poplatky počnúc od dátumu 1. decembra 2019 na číslo účtu obce zriadeného v Prima banka Slovensko a s., číslo účtu vo formáte IBAN: SK43 5600 0000 0004 0162 5001.

  Tisztelt polgártársak!

  Tisztelettel felhívjuk figyelmüket arra, hogy 2019. december 1-től a helyi adók és illetékek banki átutalással történő befizetésére a község Prima banka Slovensko a. s. számlaszámát használják, amely IBAN formájában a következő: SK43 5600 0000 0004 0162 5001.
  Kvapka krvi / Egy csepp vér
  zverejnené: 2019-11-21
  Vážení spoluobčania!

  CRH v spolupráci Národnou Transfúznou Stanicou organizuje už tradične akciu darovania krvi pod názvom Kvapka krvi, ktorá bude 25.11.2019 t. j. pondelok, od 8.00 hod do 10.45 hod, v závode v Turni nad Bodvou. Darovania krvi sa môžu zúčastniť aj občania našej obce.

  Tisztelt polgártársak!

  A CRH (Slovensko) a. s. a Nemzeti Transzfúziós Állomással együttműködve, már hagyományosan véradást szervez Egy csepp vér címmel, amelyre 2019. 11. 25-én, tehát hétfőn, 8.00 és 10.45 óra között kerül sor a tornai cementgyárban. A véradáson részt vehet a község lakossága is.

  Oznam / Hirdetés
  zverejnené: 2019-11-08
  Vážení spoluobčania!

  Od 1. júla 2018 funguje v Košiciach na Národnej triede 27 pri Bete nová Lekárska pohotovosť pre deti a dospelých. Viac informácií v prílohe.

  Tisztlet polgártársak!

  2018. július 1-től Kassán a Národná trieda 27 pri Bete cím alatt, új Orvosi Sürgősségi Ellátás működik gyermekek és felnőttek számára. További információk a mellékletben.

  Turniansky futbalový víkend / Tornai futballhétvége
  zverejnené: 2019-11-01

  Oznam / Hirdetés
  zverejnené: 2019-10-28
  Vážení spoluobčania!

  Oznamujeme obyvateľom obce, že sa na Obecnom úrade v Turni nad Bodvou, Spoločnom obecnom úrade a Matričnom úrade dňa 29. októbra 2019, t. j. zajtra nebude z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny úradovať. Prevádzka úradov bude fungovať v riadnom režime dňa 30. októbra 2019, t. j. v stredu.

  Tisztelt polgártársak!

  Értesítjük a község lakosságát, hogy 2019. október 29-én, tehát holnap, a Községi, a Közös és az Anyakönyvi Hivatal a villanyáram-szolgáltatás szüneteltetése miatt nem üzemel. A megszokott üzemelés folytatására 2019. október 30-án, tehát szerdán kerül sor.
  Oznam / Hirdetés
  zverejnené: 2019-10-23
  Kominárstvo Dobrý komín od VILA ponúka revízie, kontrolu a čistenie komínov, čistenie kachľových pecí,frézovanie dechtu komínov.Vložkovanie a frezovanie komínov teraz s 20% zľavou. Výrobu 3-vrstvových komínov a všetky klampiarske práce s viac ako 20 ročnou praxou v obore.Svoj záujem hláste na obecnom urade.

  A Dobrý komín kéményseprő cég kínálja a kémények és a csempézett kályhák vizsgálatát, ellenőrzését és a kátrány esztergályozását. Szintén a kémények betétezését és esztergályozását most 20 százalékos kedvezménnyel. A háromrétegű kémenyeket és minden épületbádogosi munkát több mint 20 éves tapasztalattal. Az érdeklődésüket jelezzék a Községi Hivatalban!
  Oznam / Hirdetés
  zverejnené: 2019-10-15
  Vážení spoluobčania!

  OcÚ Turňa nad Bodvou Vám oznamuje, že dňa 16. októbra 2019, t. j. v stredu so začiatkom o 18.00 hodine sa uskutoční na obecnom úrade 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Turňa n/B. Navrhovaný program je zverejnený na úradnej tabuli obce.

  Tisztelt polgártársak!

  A Tornai Községi Hivatal értesíti Önöket, hogy 2019. október 16-án, tehát szerdán, 18.00 órai kezdettel a Községi Hivatalban sor kerül a helyi Képviselő-testület 7. ülésére. A javasolt program megtekinthető a Tornai Községi Hivatal hirdetőtábláján.
  Oznam / Hirdetés
  zverejnené: 2019-10-09
  Vážení spoluobčania!

  Východoslovenská distribučná oznamuje obyvateľom obce, že dnes od 10:30 hod. bude na Severnej ulici a Moldavskej ceste odstavená dodávka pitnej vody až do odstránenia poruchy.

  Tisztelt polgártársak!

  A Kelet-szlovákiai Vízművek értesíti a község lakosságát, hogy az Északi utcában és a Szepsi úton, 10:30 órától a hiba elhárításáig, szünetel az ivóvíz ellátás.
  Turniansky futbalový víkend / Tornai futballhétvége
  zverejnené: 2019-10-04

  AMO - Africký mor ošípaných / Afrikai sertéspestis
  zverejnené: 2019-10-01

  AMO - Africký mor ošípaných
  zverejnené: 2019-10-01

  Turniansky futbalový víkend / Tornai futballhétvége
  zverejnené: 2019-09-27

  Stretnutie so zástupcami poisťovne ALLIANZ Slovenská poisťovňa / Találkozó az ALLIANZ-Szlovák Biztosító képvisleőivel
  zverejnené: 2019-09-27
  Vážení spoluobčania!

  Srdečne Vás pozývame na stretnutie so zástupcami poisťovne ALLIANZ Slovenská poisťovňa, ktoré sa uskutoční dňa 1. 10. 2019, teda utorok v čase od 14.00 – 17.00 v priestoroch Klubu dôchodcov.

  Stretnutie je zamerané na pomoc s poistnými zmluvami aj iných poisťovní a ich kontrolu tak, aby váš život a majetok bol dostatočne chránený ak dôjde k nešťastiu.

  Tisztelt polgártársak!

  Sok szeretettel meghívjuk Önöket az ALLIANZ-Szlovák Biztosító képviselőivel történő találkozóra, amelyre 2019. 10. 1-én, tehát kedden, 14.00 és 17.00 óra között kerül sor a Nyugdíjas klub helyiségeiben.

  A találkozó a biztosítási szerződésekkel kapcsolatos segítségnyújtás és azok ellenőrzésének céljából jön létre, annak érdekében, hogy egy esetleges balszerencse esetén az életük és tulajdonuk, megfelelően védve legyen. A segítségnyújtások és az ellenőrzések más biztosítók szerződéseire is érvényesek.

  Medzinárodný maratón mieru / Nemzetközi Békemaraton
  zverejnené: 2019-09-27
  Vážení spoluobčania!

  Dňa 29. septembra 2019, teda v nedeľu o 10.35 hod. opäť privítame v našej obci Maratónsky vláčik z Košíc pri príležitosti Medzinárodného maratónu mieru. Po príchode sa uskutoční kladenie vencov pri pamätnej tabuli Bélu Gerstera a následne pri pamätníku prvého štartu Medzinárodného maratónu mieru Košice. Všetkých srdečne pozývame na toto podujatie.

  Tisztelt polgártársak!

  2019. szeptember 29-én, tehát vasárnap, 10.35 órai kezdettel, a Békemaraton alkalmából ismét községünkben üdvözölhetjük a Maratoni Békevonatot Kassáról. Az érkezés után sor kerül Gerster Béla emléktáblájának, ezt követően pedig a Kassai Békemaraton első rajtjának tiszteletére állított emlékmű megkoszorúzására. A rendezvényre sok szeretettel várunk mindenkit.


  Medzinárodný maratón mieru
  zverejnené: 2019-09-26

  XV. Szendrő Körül Gyalogszerrel
  zverejnené: 2019-09-20
  Vážení spoluobčania!
  Oddelenie turistiky vykonávajúce svoju činnosť pri samospráve mesta Szendrő, ktoré je našim partnerským mestom, pri príležitosti 15. výročia ,,Pešej túry okolo Szendrő“, Vás srdečne pozýva na toto podujatie, ktoré sa uskutoční 28. septembra 2019. Začiatok prehliadky: Szendrő, Hlavná ulica 19. - Kaštieľ Csáky a jeho nádvorie. Podujatie sa začína prehliadkou kaštieľa a oboznámením sa s jeho históriou. Zraz je plánovaný na 7.30 hod. a návrat sa očakáva o 14.30 hod. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.szendroitura.hu.

  Tisztelt polgártársak!

  A testvértelepülésünkön, Szendrő városában tevékenykedő Szendrői Természetjáró Szakosztály sok szeretettel meghívja Önöket a kerek évfordulójához érkező XV. Szendrő Körül Gyalogszerrel elnevezésű teljesítménytúrára, amelyre 2019. szeptember 28-án kerül sor. A teljesítménytúra rajt cél helyszíne: Szendrő, Fő utca 19. a Csáky kastély és annak udvara. A kastély megtekintésével és történetének ismertetésével indul a kirándulás. A gyülekező 7.30-kor, a várható visszaérkezés pedig 14.30-kor várható. Bővebb információk a www.szendroitura.hu honlapon találhatóak.  Turniansky futbalový víkend / Tornai futballhétvége
  zverejnené: 2019-09-20

  Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby
  zverejnené: 2019-09-20

  XVIII. Krajský pretek služobných psov vo výkone / Szolgálati kutyák XVIII. kerületi teljesítmény-versenye
  zverejnené: 2019-09-19
  Vážení spoluobčania!

  Krajské riaditeľstvo policajného zboru Košice Vás srdečne pozýva na
  XVIII. Krajský pretek služobných psov vo výkone, ktorý sa uskutoční
  dňa 19. septembra 2019 v čase od 8.30 hod. na futbalovom štadióne v Turni nad Bodvou.

  Tisztelt polgártársak!

  A Kassa Kerületi Rendőrkapitányság sok szeretettel meghívja Önöket a
  Szolgálati kutyák XVIII. kerületi teljesítmény-versenyére,
  amelyre 2019. szeptember 19-én, 8.30 órától kerül sor
  Tornán, a helyi futballstadionban.
  Čipovanie a povinné očkovanie psov / A kutyák chippelése és kötelező oltása
  zverejnené: 2019-09-18
  Oprava a vysvetlenie oznamu pre majiteľov psov:
  - čipovanie a vakcinácia dňa 18.septembra 2019 je zdarma
  - čipovanie a vakcinácia pred uvedeným dátumom – poplatok sa preplatí na obecnom úrade po predložení dokladu o úhrade
  - daň za psa sa uhrádza naďalej v zmysle platného VZN

  A hirdetés javítása és magyarázata a kutyatulajdonosok számára:
  - A chippelés és az oltás 2019. szeptember 18-án ingyenes,
  - a chippelés és az oltás a feltüntetett időpont előtt – az illeték, a befizetését igazoló okmány felmutatása után a Községi Hivatalban átfizetésre kerül,
  - a kutyaadó befizetése a továbbiakban is az érvényben lévő általános érvényű rendelet értelmében történik.


  Priprava 100 percentných ovocných a zeleninových štiav / 100 százalékos gyümölcs és zöldséglevek készítése
  zverejnené: 2019-09-18
  Vážení spoluobčania!

  Muštáreň Jablonov Vám oznamuje, že bola spustená služba muštovania, kde Vám z Vášho ovocia alebo zeleniny vyrobia chutnú 100 percentnú prírodnú šťavu za výhodných cenových podmienok. Šťavu Vám vedia zabaliť do 5 litrových nádob s kohútikom alebo do vami prinesených nádob. Stačí, ak si prinesiete svoje ovocie a zeleniny.

  Pre viac informácií volajte na číslo 0902 449 419 alebo navštívite osobne prevádzku, ktorá sa nachádza na adrese Jablonov nad Turňou, č. 663 a dohodnite si presný termín spracovania Vášho ovocia.

  Tisztelt polgártársak!

  Tájékozatjuk Önöket, hogy a szádalmási gyümölcsfeldolgozó a 2019-es szezonban az Önök által biztosított gyümölcsökből és zöldségekből, rendkívül kedvező áron, 100 százalékos rostos gyümölcs és zöldséglevek készítését kínálja, melyek 3 vagy 5 literes, kiengedő csappal ellátott csomagokba kerülnek, igény esetén saját edényekbe, demizsonokba. A feldolgozás időpontját szükséges előre egyeztetni. Elég, ha elhozzák gyümölcseiket és zöldségeiket.

  Érdeklődni vagy időpontot foglalni a 0902 449 419-es telefonszámon, vagy a 663-as házszám alatt, az egykori termelő szövetkezet helyén található, szádalmási gyümölcsfeldolgozó személyes felkeresésével lehetséges.
  Čipovanie a povinné očkovanie psov / A kutyák chippelése és kötelező oltása
  zverejnené: 2019-09-18
  Vážení spoluobčania, majitelia psov!

  Dňa 18. septembra, t. j. v stredu od 16.00 – 18.00 hod. na námestí pri obecnom úrade sa uskutoční povinné očkovanie psov starších ako tri mesiace proti besnote a čipovanie psov.
  Žiadame všetkých majiteľov psov, ktorí ich nemajú začipovaných, aby sa dostavili na obecný úrad a vyzdvihli si formulár, ktorý je potrebný vyplniť doma.
  S vyplneným formulárom nech sa dostavia v stanovený deň a čas na čipovanie a očkovanie psov.
  Čipovanie a vakcinácia je bezplatná. Majitelia, ktorí už túto povinnosť splnili budú si môcť nárokovať zľavu za daň zo psa.
  Po uvedenom termíne čipovanie a vakcinácia bude za poplatok.

  Tisztelt polgártársak, kutyatulajdonosok!

  2019. szeptember 18-án, tehát szerdán 16.00 és 18.00 óra között a Községi Hivatal előtti téren a három hónapnál idősebb kutyák kötelező, veszettség elleni védőoltására és chippelésére kerül sor.
  Kérjük az összes kutyatulajdonost, akiknek kutyáik még nem rendelkeznek chippel, jelenjenek meg a Községi Hivatalban, ahol felvehetik az ehhez szükséges nyomtatványt, amit otthon ki kell tölteni.
  A kitöltött nyomtatvánnyal a megadott napon és időpontban jelenjenek meg a chippelésre és az oltásra!
  A chippelés és az oltás ingyenes. Azok a tulajdonosok, akik teljesítették kötelességüket, igényelhetik a kedvezményes kutyaadót. A feltüntetett időpontot követően a chippelés és az oltás illeték befizetése után kérhető.


  Zámer predaja nehnuteľnosti / Ingatlan értékesítési szándéka
  zverejnené: 2019-09-17

  Verejná vyhláška – „Zlepšenie dostupnosti služieb prostredníctvom skvalitnenia základnej infraštruktúry v obci Turňa nad Bodvou“ / Nyilvános közlemény – „Torna község elérhetőségének javítása az alap infrastruktúra fejlesztésén keresztül”
  zverejnené: 2019-09-17

  XVIII. Krajský pretek služobných psov vo výkone / Szolgálati kutyák XVIII. kerületi teljesítmény-versenye
  zverejnené: 2019-09-16
  Vážení spoluobčania!

  Krajské riaditeľstvo policajného zboru Košice Vás srdečne pozýva na
  XVIII. Krajský pretek služobných psov vo výkone, ktorý sa uskutoční
  dňa 16. septembra 2019 v čase od 13.30 hod. a 19. septembra 2019 v
  čase od 8.30 hod. na futbalovom štadióne v Turni nad Bodvou.

  Tisztelt polgártársak!

  A Kassa Kerületi Rendőrkapitányság sok szeretettel meghívja Önöket a
  Szolgálati kutyák XVIII. kerületi teljesítmény-versenyére, amelyre
  2019. szeptember 16-án, 13.30 és 2019. szeptember 19-én, 8.30 órától kerül sor
  Tornán, a helyi futballstadionban.

  Turniansky futbalový víkend / Tornai futballhétvége
  zverejnené: 2019-09-13

  Pohár predsedu ObFZ Košice - okolie / A Kassa - kerületi Labdarúgó Szövetség elnökének serlege
  zverejnené: 2019-09-11

  Dni poľa kukurice // Kukorica mező napok
  zverejnené: 2019-09-11
  Vážení spoluobčania!

  Agrion – združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR Vás srdečne pozýva na Dni poľa kukurice, ktorý sa uskutočnia v dňoch 11. – 12. septembra 2019 v obci Drienovec.

  Program podujatia:

  11. 9. 2019

  10:00 – Otvorenie výstavného areálu
  10:15 – Poľná diskusia
  11:00 – Slávnostné otvorenie a príhovory pozvaných hostí
  11:25 – Informácie o hybridoch kukurice
  11:30 – Predvádzanie techniky s odborným výkladom jednotlivých technologických postupov
  14:00 – Žrebovanie tomboly
  14:20 – Možnosť individuálnych ukážok techniky
  17:00 – Ukončenie podujatia.

  12. 9. 2019

  9:00 – Otvorenie výstavného areálu
  10:15 – Poľná diskusia
  11:00 – Príhovory spoluorganizátorov
  11:25 – Informácie o hybridoch kukurice
  11:30 – Predvádzanie techniky s odborným výkladom jednotlivých technologických postupov
  14:00 – Žrebovanie tomboly
  14:20 – Možnosť individuálnych ukážok techniky
  15:00 – Ukončenie podujatia

  Tisztelt polgártársak!

  Az Agrion – a Szlovák Köztársaság mezőgazdasági technikáit szolgáltató egyesület sok szeretettel meghívja Önöket a Somodiban megrendezendő Kukorica mező napokra, melyekre 2019. szeptember 11. és 12-én kerül sor.

  A rendezvény programja:

  2019. szeptember 11.

  10:00 – A kiállítási terület megnyitása,
  10:15 – Mezei értekezlet,
  11:00 – Ünnepélye megnyitó és meghívott vendégek beszédei,
  11:25 – Tájékoztató a kukoricák hibridjeiről,
  11:30 – A technika egyes technológiai meneteinek szakszerű bemutatása,
  14:00 – Tombolasorsolás,
  14:20 – A technika egyéni bemutatásának lehetősége,
  17:00 – A rendezvény befejezése

  2019. szeptember 12.

  9:00 – A kiállítási terület megnyitása,
  10:15 – Mezei értekezlet,
  11:00 – A társrendezők beszédei,
  11:25 – Tájékoztató a kukoricák hibridjeiről,
  11:30 – A technika egyes technológiai meneteinek szakszerű bemutatása,
  14:00 – Tombolahúzás,
  14:20 – A technika egyéni bemutatásának lehetősége,
  15:00 – A rendezvény befejezése
  Turniansky futbalový víkend / Tornai futballhétvége
  zverejnené: 2019-09-06
  7. 9. 2019: “U11“ / Turňa - Paňovce / 10:00
  7. 9. 2019: “U19“ / Drnava - Turňa / 15:30
  8. 9. 2019: “A“ / Rozhanovce - Turňa / 15:30
  Zámer predaja nehnuteľnosti
  zverejnené: 2019-09-05

  Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 - MŠ - A 2019/2020-as tanév Ünnepélyes megnyitója - Óvoda
  zverejnené: 2019-08-29
  Vážení spoluobčania!

  Vedenie Materskej školy v Turni nad Bodvou oznamuje zákonným zástupcom detí, že školský rok 2019/20 začína pondelok 2.septembra 2019.

  MŠ je riadne v prevádzke od 6.30 – 16.30 hod., prijímanie detí do 8.00 hod.

  Tisztelt polgártársak!

  A Tornai Óvoda vezetősége értesíti a szülőket, hogy a 2019/20-as tanév 2019. szeptember 2-án, hétfőn kezdődik.

  Az Óvoda rendszeres üzemelése 6.30 órától – 16.30-ig, a gyerekek fogadása 8.00 óráig tart.
  Futbalové zápasy našich mužstiev / Csapataink labdarúgó-mérkőzései
  zverejnené: 2019-08-29
  Futbalové zápasy našich mužstiev // Csapataink labdarúgó-mérkőzései

  29. 8. 2019: “A“ / Turňa - Valaliky / 16:00
  31. 8. 2019: “U11“ / Medzev - Turňa / 10:00
  31. 8. 2019: “U19“ / Turňa - Čečejovce / 14:00
  1. 9. 2019: “U15“ / Poproč - Turňa / 10:30
  1. 9. 2019: “A“ / Turňa - K. Oľšany / 15:30

  Turňa do toho! ⚽ // Hajrá Torna! ⚽
  Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 - A 2019/2020-as tanév Ünnepélyes megnyitója
  zverejnené: 2019-08-28
  Vážení spoluobčania!

  Riaditeľstvá Základných škôl v Turni nad Bodvou oznamujú žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční dňa 2. septembra 2019, t. j. pondelok so začiatkom o 8.00 hod. v areáli školy.

  Tisztelt polgártársak!

  A tornai Alapiskolák Igazgatóságai értesítik a tanulókat és a szülőket, hogy a 2019/2020-as tanév Ünnepélyes megnyitójára 2019. szeptember 2-án, tehát hétfőn, 8.00 órai kezdettel kerül sor az iskola épületében.
  Odstavenie pitnej vody / Az ivóvízellátás szüneteltetése
  zverejnené: 2019-08-28
  Vážení spoluobčania!

  Východoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje Vám, že dnes od 15.15 hod. z dôvodu odstránenia poruchy bude odstavená dodávka vody na Hradnej ulici a v Ulici Čiga.

  Tisztelt polgártársak!

  A Kelet-szlovákiai Vízművek értesíti Önöket, hogy a vezetékek meghibásodásának elhárítása miatt, 15.15 órától szünetel az ivóvízellátás a Vár utcában és a Csiga utcában.
  Oznam / Értesítés
  zverejnené: 2019-08-28
  Vážení spoluobčania!

  Oznamujeme Vám, že dňa 30. augusta 2019 (t. j. v piatok) sa na obecnom úrade stránky neprijímajú. Najbližší stránkový deň je pondelok, 2. septembra 2019.


  Tisztelt polgártársak!

  Értesítjük Önöket, hogy 2019. augusztus 30-án, a Községi Hivatalban nem lesz ügyfélfogadás. A legközelebbi ügyfélfogadás 2019. szeptember 2-án, hétfőn lesz.