Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Verejná vyhláška - stavebné povolenie

 01.06.2020

      Obec TURŇA NAD BODVOU

Obecný úrad v Turni nad Bodvou, Moldavská cesta č. 419/49, 044 02  Turňa nad Bodvou, Slovakia

Územné plánovanie a stavebný poriadok

______________________________________________________

Podľa rozdeľovníka

 


                                                                                          

                                                                            (Uveďte v odpovedi)

    VÁŠ LIST ZNAČKY/Z                             NAŠA ZNAČKA                          VYBAVUJE                     DÁTUM

                                                   TUR-2020/0155-OCU-002         MVDr.K.Flachbartová          01.06.2020

                                                                                                                                             

V E R E J NÁ      V Y H L Á Š K A

VEC: Stavebné povolenie

                Obec Turňa nad Bodvou ako stavebný úrad, príslušný podľa ustanovenia § 117 zákona číslo 50/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov v spojení s ustanovením § 2 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, §2 zákona č. 534/2003 Z.z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikáciách a §3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon ),prerokoval žiadosť stavebníka v zlúčenom územnom a stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa  § 62 a § 66 stavebného zákona a ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

p o v o ľ u j e

stavbu ,, IBV Turňa nad Bodvou-Zriadenie VN, TS, NN“ na pozemku parcele KN-C č. 5695/43, 5695/67, 5695/75, 5695/80, 5695/86 a KN-E č. 2062/2 k. ú. Turňa nad Bodvou, stavebníkovi EL PRO KAN, s.r.o. , M.R. Štefánika 2112/81, 093 01 Vranov nad Topľou, na základe poverenia Východoslovenskej distribučnej a.s. Košice, Mlynská 31, 042 91 Košice, na  ktorú bolo dňa 07.08.2019  vydané Obcou Turňa nad Bodvou rozhodnutie o umiestnení stavby č. TUR-2019/0357-OCU-003, ktoré nadobudlo právoplatnosť 05.09.2019.

Popis stavby:

Predmetom žiadosti o povolenie stavby je nové podzemné VN vedenie vyhotovené izolovaným káblom v celkovej dĺžke 82 m, nové podzemné NN vedenie v celkovej dĺžke 419 m, zriadenie 6 ks nových plastových pilierových skríň SR, zriadenie novej koncovej kioskovej trafostanice s transformátorom 250 kVA. Stavba sa umiestni v katastri obce Turňa nad Bodvou, na Hájskej ulici, v lokalite Čiga. Nová trasa VN vedenia  vedie popri štátnej ceste I. triedy, vedľa existujúceho oplotenia, potom zatáča smerom k štátne ceste III. triedy č. III/3306 smerom na obec Háj, kde končí v novej koncovej trafostanici na pozemku parc. KN-C č. 5695/67 k. ú. Turňa nad Bodvou. Odtiaľ vedie nové podzemné  NN vedenie súbežne s cestou severným smerom až k novej lokalite IBV, kde sa dostáva riadeným pretláčaním popod cestu č. III/3306 a pokračuje k jednotlivým parcelám určeným na individuálnu výstavbu.

Stavba je podľa § 108 ods. 2 písm. g) zákona č. 50/1976 Zb.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov stavbou vo verejnom záujme.

Stavba sa člení na PS a SO:

PS 01 Trafostanica

 • úsek 01 – Zriadenie trafostanice

SO 01 Silnoprúdové elektrické rozvody

 • Úsek 01 – Nové VN vedenie
 • Úsek 02 – Nové NN vedenie

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

 1. Stavba sa uskutočnení dodávateľsky, podľa schválenej projektovej dokumen­tácie vypracovanej Ing. Michalom Kandalom, autorizovaným stavebným inžinierom, č.aut. 049/3/2017/ EZ-P-E1-A,B, SKI 5602*A2, overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.     Prípadné zmeny stavby nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu.
 2. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byt dodržané ustanovenia § 43 d), 43 e) stavebného zákona, ktoré upravujú základné a všeobecné technické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy.
 3. Pred začatím zemných prác je stavebník povinný dať  vytýčiť a zabezpečiť proti poškodeniu všetky existujúce siete, ktoré môžu byť výstavbou dotknuté. K ich vytýčeniu je potrebné prizvať zástupcov dotknutých správcov sietí. Upozorňujeme navrhovateľa, že v úseku cesty č. III/3306 sa nachádza nová líniová telekomunikačná stavba- optické vedenie.      

      Pred začatím výkopových prác je preto nutné identifikovať jej trasu so stavebníkom-   

      spoločnosťou belasaNET, s.r.o.,  Námestie Mieru 8, 045 01 Moldava nad Bodvou, tel: 0948  

      625635.

 1. Stavebný materiál skladovať vo vlastnom areáli zhotoviteľa alebo na stavenisku.
 2.  Stavebný odpad nevyužitý pri stavbe odviesť na skládku k tomu určenú. Pri kolaudačnom konaní zdokladovať spôsob naloženia s odpadom vzniknutým v etape výstavby. So vzniknutými odpadmi sa musí nakladať v zmysle zákona o odpadoch a odpady sa musia zneškodňovať iba v zariadeniach na to určených.

__________________________________________________

[1][1]TEL.: Ústredňa: +421 55 4662101; Starosta obce: +421 55 4662138; IČO: 00691313; E-mail: turna@turnanadbodvou.sk; www.turnanadbodvou.sk

 1. Pri výstavbe používať materiál vyhovujúci platným technickým normám. Ku kolaudačnému konaniu investor predloží doklady o vhodnosti použitých výrobkov.
 2. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo ku spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku.  Za prípadné škody zodpovedá investor stavby, ktorý ich odstráni do 30 dní na vlastné  náklady.
 3. Pozemky po ukončení zemných a stavebných  prác dať do pôvodného stavu.
 4. Ak vlastníkom nehnuteľností vznikne majetková ujma, stavebník je povinný škodu uhradiť. Ak im vznikne nútené obmedzenie užívania ich nehnuteľní, majú nárok na primeranú jednorázovú náhradu.
 5. Vstup na pozemky a začatie prác je nutné vlastníkom nehnuteľností oznámiť písomnou formou a to najmenej 30 dní vopred.
 6. Dodržať podmienky uvedené v jednotlivých vyjadreniach dotknutých organizácií.

 11.1.Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Košice-okolie, odor starostlivosti o životné prostredie –OpaK č. OU-KS-OSZP-2019/004074 zo dňa 18.03.2019.

 1. Dodržať všeobecné podmienky ochrany prírody a krajiny.
 2. V prípade nutnosti výrubu drevín požiadať o povolenie príslušnú obec.

11.2. Dodržať podmienky Okresného úradu Košice-okolie, odpad. hospod. Č. OU-KS-OSZP-2019/004067 zo dňa 27.02.2019

 1. Zakazuje sa  podľa § 13 písm.a),b) zákona o odpadoch uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na tom určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom. Stavebné odpady uložiť na povolenú skládku odpadov, nie na miesto určené obcou.
 2. Do doby použitia resp. prepravy odpadov do zariadenia na to určeného  bude stavebný odpad umiestnený na stavenisku stavebníka.
 3. Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch odovzdať odpad  len oprávnenej osobe.
 4. V prípade ak stavebník bude vykonávať na pozemku terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery, je povinný  požiadať tunajší úrad o vydanie vyjadrenia v zmysle  ust. § 99 ods. 1 písm. b) bodu 4 zákona o odpadoch. Vykonanie terénnych úprav podlieha aj povoleniu príslušného stavebného úradu.
 5. K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch je stavebník povinný predložiť tunajšiemu úradu doklad o spôsobe nakladania s druhmi odpadov.

11.3. Dodržať podmienky Okresného úradu Košice-okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-KS-OCDPK-2019/004615 zo dňa 08.03.2019

 1. Ak v súvislosti s realizáciou uvedenej stavby dôjde k činnosti v ochrannom pásme cesty III/3306 je nutné požiadať cestný správny orgán o povolenie výnimky zo zákazu činnosti alebo obmedzenia činnosti v ochrannom pásme  ciest II. a III. triedy.
 2. Ak v súvislosti s realizáciou stavby bude dotknuté cestné teleso, je potrebné pred začatím prác požiadať cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie ciest podľa § 8  a § 18 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach.

__________________________________________________

TEL.: Ústredňa: +421 55 4662101; Starosta obce: +421 55 4662138; IČO: 00691313; E-mail: turna@turnanadbodvou.sk; www.turnanadbodvou.sk

 1. Ak v súvislosti s realizáciou stavby dôjde k umiestneniu dočasného/trvalého dopravného značenia na ceste III/3306, je potrebné pred začatím prác požiadať cestný správny orgán o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení.
 2. Ak dôjde k čiastočnej/úplnej uzávierke na ceste III/3306, je potrebné pred začatím prác požiadať cestný správny orgán o povolenie podľa  §7 cestného zákona.

11.4. Dodržať podmienky vo vyjadrení Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice č. 1794/2019/Ing.Zaj. zo dňa 27.02.2019

 1. Presnú trasu vodovodu, ako aj prípojok žiadame určiť vytýčením priamo v teréne našimi pracovníkmi na základe objednávky.
 2. V miestach križovania alebo súbehu s našimi zariadeniami žiadame prevádzať ručný výkop.

11.5 Dodržať podmienky stanoviska Okresného riaditeľstva policajného zboru SR v Košiciach-okolie, ODI č. ORPZ-KS-ODI-24-069/2020 zo dňa 16.04.2020:

 1. V prípade záberu časti vozovky cesty III/3306 počas realizácie predmetnej stavby je potrebné predložiť na odsúhlasenie na tunajší dopravný inšpektorát projekt dočasného dopravného značenia.
 2. OR PZ ODI KS si vyhradzuje právo do vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia stavby dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem v ostatných písomných stanoviskách.

11.6. Dodržať podmienky stanoviska Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Bratislava č. 8314/38454/40603/2020 zo dňa 13.05.2020

 1. V prípade zmeny PD, resp. doplnenia stavby zasahujúcich do našich právom chránených záujmov, ste povinný vopred predložiť NDS novú žiadosť na posúdenie s tým, že budeme v plnom rozsahu rešpektovať naše oprávnené podmienky.
 2. Začiatok a ukončenie prác treba oznámiť NDS-Stredisku správy a údržby rýchlostných ciest Košice, Magnezitárska 2, 043 28 Košice, tel. 0914 777 994.
 3. Je nutné požiadať príslušný cestný správny  orgán, ktorým je pre cesty I. triedy Okresný úrad v sídle kraja, o udelenie výnimky z činnosti v ochrannom pásme cesty I/16.
 4. Rešpektovať všetky inžinierske siete v majetku NDS ako aj cudzie, zabudované v pozemkoch dotknutej cestnej komunikácie I/16 ste povinný vytýčiť pred zahájením prác.
 5. Požadujeme, aby bolo vedenie trasované min. 1,0 m za oplotením cesty I/16
 6. V prípade škody na majetku NDS ste povinný ju bezodkladne odstrániť na vlastné náklady a poškodenie oznámiť SSÚR4 Košice.
 7. Na stavebných objektoch nebudú umiestnené žiadne reklamné, propagačné a informačné zariadenia viditeľné z cesty I/16.

11.7. Dodržať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom, a.s. Bratislava vo vyjadrení č. 6611926827 zo dňa 25.09.2019, dodržať najmä Všeobecné podmienky ochrany SEK.

11.8. Dodržať podmienky  vyjadrenia Michlovsky, spol. s r.o. (Orange Slovensko, a.s.) č.KE-1926/2019 zo dňa 30.09.2019

__________________________________________________

[1][1]TEL.: Ústredňa: +421 55 4662101; Starosta obce: +421 55 4662138; IČO: 00691313; E-mail: turna@turnanadbodvou.sk; www.turnanadbodvou.sk

 1. V záujmovom území dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa ORANGE Slovensko, a.s.. Z toho dôvodu pred začatím prác treba požiadať o vytýčenie siete ORANGE Slovensko.
 2. Dodržať zákaz prechádzania  ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana  proti mechanickému poškodeniu.
 3. Nad optickou trasou je zakázané  vytváranie skládok a budovanie zariadení ktoré by znemožnili prístup k TKZ.
 4. Každé poškodenie  PTZ bezodkladne nahlásiť na tel. č. 033-7732032, mobil: 0907 721 378.
 5. Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora.

11.9. Dodržať podmienky vyjadrenia Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava  č. 2779-3/26/2019 zo dňa 12.07.2019

 1. Križovanie káblového NN vedenia s prívodom závlahovej vody  navrhnúť a realizovať v zmysle ustanovení STN 73 6961 ,,Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z r. 1983.
 2. Pred začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o vytýčenie trasy prívodu závlahovej vody zástupcu Hydromeliorácie,
 3. š.p., dislokované pracovisko Košice- kontaktná osoba p. Fekiač, tel.č. 0948 914 343 alebo Ing. Makranská tel.č. 0903 997 909
 4. Výkopy v mieste križovania káblového NN  vedenia s prívodom  závlahovej vody vykonať ručne.
 5. V mieste križovania káblového NN vedenia s prívodom závlahovej vody dodržať min. zvislú vzdialenosť 0,40 m.
 6. Káblové NN vedenie sv mieste križovania s prívodom závlahovej dody uložiť do chráničky.
 7. Prizvať nášho pracovníka k obhliadke pred zasypaním križovania ktorý protokolárne odsúhlasí vykonanie križovania.
 8. V prípade poškodenia majetku štátu- prívod závlahovej vody, ku ktorému má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, je potrebné ho uvieť do pôvodného stavu na náklady investora.
 9. Po ukončení stavebných prác žiadame predložiť porealizačné zameranie križovania káblového NN vedenia s prívodom závlahovej vody.

11 .10. Dodržať podmienky  záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Košice č. KPUKE-2019/6542-02/21355/HT zo dňa 19.03.2019

 1. Z hľadiska ochrany archeologických nálezov a nálezísk je pri realizácii nutné v  dvojtýždňovom predstih písomne alebo e-mailom oznámiť začatie výkopových prác  a umožniť vstup na stavenisko za účelom vykonania štátneho pamiatkového dohľadu. Počas štítneho pamiatkového dohľadu bude zdokumentovaný zrealizovaný nezasypaný výkop a spísaný záznam o stave predpokladaných nálezov a tento záznam bude podkladom pre vydanie kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu.

11.11.. Dodržať podmienky Správy ciest KSK č. ITU-2020/819-3338 zo dňa 03.04.2020:

 1. Križovanie cesty s navrhovanou NN trasou bezvýkopovou technológiou- pretláčaním v chráničke popod cestu v hĺbke min. 1,20 m pod nivelitou cesty, v zmysle STN 73

__________________________________________________

[1][1]TEL.: Ústredňa: +421 55 4662101; Starosta obce: +421 55 4662138; IČO: 00691313; E-mail: turna@turnanadbodvou.sk; www.turnanadbodvou.sk

 1. 6005, ktorej dĺžka mus presahovať min. 1,0 m hranice hlavného dopravného priestoru.
 2. Štartovacia a cieľová jama musí byť umiestnená mimo cestné teleso a to za cestnou priekopou min. 1,0 m za spevnenou krajnicou, za pätou násypového svahu, tak aby nedošlo k poškodeniu cestného telesa.
 3. Výkopové práce musia byť realizované šetrným spôsobom. VN a NN káblové vedenie nesmie byť uložené v rigoloch vedľa cesty III/3306 ak sa tam nachádzajú, resp. medzi rigolom a cestou.
 4. Zemné práce v súvislosti s pretláčaním v cestnom telese cesty III/3306 je možné začať až po uzatvorení inominátnej zmluvy so správcom cesty II. a III. Triedy, o úprave práv a povinností s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii.
 5. Po ukončení stavebných prác stavebník prizve zástupcu SC KSK k odovzdaniu predmetného úseku cesty do užívania (p. Miroslav Dubovský, tel: 0905/ 981 870).
 1. V prípade, že stavba nebude ukončená v stanovenom termíne, investor je povinný do 10 dní pred uplynutím termínu, odôvodniť jeho meškanie tunajšiemu úradu.
 2. Za konštrukčné riešenie stavby a za jej realizovateľnosť je zodpovedný projektant stavby.
 3. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. "j" stavebného zákona na viditeľnom mieste stavbu označiť štítkom " S T A V B A    P O V O L E N Á ".
 4.  Stavebník je povinný oznámiť dodávateľa stavby určeného výberovým konaním písomne  tunajšiemu stavebnému   úradu najneskôr jeden deň vopred pred začatím stavebných prác.
 5. V prípade, ak počas realizácie zemných prác dôjde k archeologickým nálezom je  stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález okamžite ohlásiť KPÚ – Košice a urobiť nevyhnutné opatrenie na jeho ochranu.
 6. Stavba bude ukončená najneskôr do 30.06.2022.
 7. Po ukončení stavebných prác stavebník je povinný požiadať tunajší úrad o kolaudačné rozhodnutie v zmysle ustanovenia § 76 - 85 stavebného zákona.
 8. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží najmä doklad o overení požadovaných vlastností výrobkov, stanoviská dotknutých orgánov ku kolaudácii stavby,  vyjadrenie Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie k nakladaniu so stavebným odpadom, porealizačné zameranie stavby, revízne správy a predpísané úradné skúšky.
 9. Začatie stavebných prác je stavebník povinný oznámiť tunajšiemu úradu (§ 66 ods.2 písm. "h") a zároveň oznámi aj názov dodávateľa stavby vybraného výberovým konaním.

Odôvodnenie

Stavebník EL PRO KAN, s.r.o. , M.R. Štefánika 2112/81, 093 01 Vranov nad Topľou, na základe poverenia Východoslovenskej distribučnej a.s. Košice, Mlynská 31, 042 91 Košice, podal dňa 20.02.2020 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu ,, IBV Turňa nad Bodvou-Zriadenie VN, TS, NN“ na pozemku parcele KN-C č. 5695/43, 5695/67, 5695/75, 5695/80, 5695/86 a KN-E č. 2062/2 k.ú. Turňa nad Bodvou  v stavebnom konaní. Obec Turňa nad Bodvou ako stavebný úrad po preskúmaní podania oznámila dňa 06.05.2020 podľa § 61stavebného zákona verejnou vyhláškou začatie stavebného konania  všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a zároveň od ústneho konania upustil, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska. Zároveň stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, dokedy mohli byť uplatnené námietky k povoľovanej stavbe.

__________________________________________________

TEL.: Ústredňa: +421 55 4662101; Starosta obce: +421 55 4662138; IČO: 00691313; E-mail: turna@turnanadbodvou.sk; www.turnanadbodvou.sk

V stanovenej lehote  dotknutý orgán Hydromeliorácie, š.p. , Vrakunská 29,  825 63 Bratislava dňa 20.05.2020 požiadali o pozastavenie vydania stavebného povolenia  z dôvodu nepredloženia doplnenej projektovej dokumentácie v zmysle požiadavky uvedenej v liste č. 2779-3/120/2019 zo dňa 12.07.2019, ktorý bol podkladom pre vydanie územného rozhodnutia. Stavebník ešte v lehote projektovú dokumentáciu doplnil a predložil na odsúhlasenie. Hydromeliorácie, š.p. po preskúmaní dokumentácie  s povoľovanej stavbou, za podmienky dodržania stanovených podmienok súhlasili (č.j. 2896-2/120/2020 zo dňa 27.05.2020). Ostatní účastníci stavebného konania ani dotknuté orgány nepodali žiadne námietky k povoľovanej stavbe.

 Na základe preskúmania podania a predložených stanovísk dot­knutých orgánov  z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona bolo zistené, že uskutočnenie navrhovanej stavby neohrozuje verejné záujmy, ani neprimerane neobmedzuje a neohrozuje práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

K žiadosti bola predložená projektová dokumentácia stavby s príslušnou dokladovou častou a
s preukázaním vzťahu ku pozemkom:

 •     Projektová dokumentácia stavby pre  stavebné povolenie vypracovaná Ing. Michalom Kandalom, autorizovaným stavebným inžinierom, č.aut. 049/3/2017/ EZ-P-E1-A,B, SKI 5602*A2,
 • Plnomocenstvo udelené VSD, a.s. Košice Pavlovi Bugárovi, Hájska  cesta 357/19, Turňa nad Bodvou na zastupovanie v stavebnom konaní za účelom získania stavebného povolenia
 • Rozhodnutie o umiestnení stavby vydané Obcou Turňa nad Bodvou č. TUR-2019/0357-OCU-003 dňa 07.08.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť05.09.2019
 • Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (kúpnej zmluvy) medzi VSD a.s. Košice a Pavlom Bugárom, Hájska cesta 357/19, Turňa nad Bodvou
 • Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (zmluvy o zriadení vecného bremena medzi VSD a.s. a Pavlom Bugárom, Hájska cesta 357/19, Turňa nad Bodvou
 • Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (zmluvy o zriadení vecného bremena medzi VSD a.s. a Františkom Hegedűsom, Ulica Čiga 621, Turňa nad Bodvou, Gejzom Hegedűsom, , Turňa nad Bodvou 377 a Jánom Hegedűsom, Moldavská cesta 547, Turňa nad Bodvou.
 • Identifikácia parciel
 • Kópia katastrálnej mapy
 • Vyjadrenie Okresného úradu Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie – odpad. hosp.č.OU-KS-OSZP-2019/004067 zo dňa 27.02.2019
 • Vyjadrenie Okresného úradu Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie – št. vodná správa č.OU-KS-OSZP-2019/004131 zo dňa 26.02.2019
 • Vyjadrenie Okresného úradu Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie – ochrana prírody a krajiny č.OU-KS-OSZP-2019/004074 zo dňa 18.03.2019
 • Vyjadrenie Okresného úradu Košice-okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č.OU-KS-OCDPK-2019/0104615  zo dňa 08.03.2019 a č. OU-KE-OCDPK-2019/047142-2 zo dňa 04.09.2019
 • Vyjadrenie MV SR centrum podpory Košice č. CPKE-OTS-2019/000025-077 zo dňa 21.02.2019
 • Stanovisko Ministerstva obrany SR č. ASMdpV-49-120/2019 zo dňa 21.03.2019

__________________________________________________

TEL.: Ústredňa: +421 55 4662101; Starosta obce: +421 55 4662138; IČO: 00691313; E-mail: turna@turnanadbodvou.sk; www.turnanadbodvou.sk

 • Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Košice č. KPUKE-2019/6542-02/21355/HT zo dňa 19.03.2019
 • Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. č. CS SVP OZ KE 1465/2019/2 zo dňa 01.03.2019
 • Vyjadrenie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice č. 17941/2019/Ing.Za zo dňa 27.02.2019
 • Vyjadrenie SPP Distribúcie a.s. č. TD/NS/0251/2019/Lo zo dňa 25.02.2019
 • Vyjadrenie VSD a.s. košice č. 17181/2019 zo dňa 25.09.2019
 • Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. č. 6611926827 zo dňa 25.03.2020
 • Vyjadrenie Michlovsky, s.r.o. Piešťany(Orange Slovensko, s.r.o.) č. KE-0437/2019 zo dňa 25.02.2019 a 1926/2019 zo dňa 30.03.2020
 • Vyjadrenie UPC BROADBAND SLOCVAKIA, s.r.o. Bratislava č. 157/2019 zo dňa 18.02.2019
 • Vyjadrenie ANTIK telecom, s.r.o. Košice č.172/02/2019 zo dňa 11.03.2019
 • Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach č. ORHZ-KE3-540-001/2019 zo dňa 27.02.2019
 • Vyjadrenie Hydromeliorácie, š.p. , Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 a č. 2896-2/120/2020 zo dňa 27.05.2020
 • Odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s. č. 4564/3/2019 zo dňa 30.09.2019
 • Stanovisko Slovenskej správy ciest IVSC Košice č. SSC/8049/2020/6371/11568 zo dňa 06.04.2020
 • Stanovisko Národnej diaľničnej, a.s. Bratislava  č. 8314/38454/40603/2020 zo dňa 13.05.2020
 • Stanovisko Správy ciest KSK č. ITU-2020/819-3338 zo dňa 03.04.2020
 • Vyjadrenie Okresného úradu Košice, odbor CDaPK č.OU-KE-OCDPK-2020 zo dňa 06.04.2020
 • Stanovisko Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR v Košiciach-okolie, ODI č. ORPZ-KS-ODI-24-069/2020 zo dňa 16.04.2020
 • Vyjadrenie Okresného úradu Košice-okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií OU-KS-OCDPK-2019/004615 zo dňa 08.05.2019

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a rozhodol tak, ako je uvedené vo výro­kovej časti tohto rozhodnutia.

Stavba je podľa § 108 ods. 2 písm. g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov stavbou vo verejnom záujme.

Žiadateľ je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike a má oprávnenie na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej elektrickej siete.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavebnými prácami nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Stavba nesmie byt začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenado­budlo právoplatnosť
(§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ).

__________________________________________________

TEL.: Ústredňa: +421 55 4662101; Starosta obce: +421 55 4662138; IČO: 00691313; E-mail: turna@turnanadbodvou.sk; www.turnanadbodvou.sk

Za vydanie povolenia bol zaplatený v hotovosti správny poplatok 100,00 eur ( slovom: jednosto eur ) podľa položky 60 písm. g)  Sadzobníka tvoriaceho prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v spojení s čl. XII bod 33 zákona č. 465/2008 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti MF SR v súvislosti so zavedením meny euro v SR

Poučenie:

Podľa ustanovenia § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom kona­ní, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Obec Turňa nad Bodvou. Včasné podanie odvolanie má odkladný účinok.

 Mgr. Atila O r a v e c z

starosta obce

Doručí sa:

 1. EL PRO KAN, s.r.o. M.R.Štefánika 212/181, 093 01 Vranov nad Topľou
 2. Východoslovenská distribučná,a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
 3. Pavol Bugár, Hájska cesta 357/19, 044 02 Turňa nad Bodvou
 4. František Hegedűs, Ulica Čiga 621, 044 02 Turňa nad Bodvou
 5. Gejza Hegedűs, Ulica Čiga 377, 044 02 Turňa nad Bodvou
 6. Ján Hegedűs, Moldavská cesta 547, 044 02 Turňa nad Bodvou
 7. Viktor Majančík, Žarnovská ulica 119/2, 044 02 Turňa nad Bodvou
 8. Slovenský pozemkový fond, letná 27, P.O.BOX-14, 040 01 Košice
 9. Obec Turňa nad Bodvou, Moldavská cesta 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou
 10. Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostliv. o živ.prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice
 11. Okresný úrad Košice-okolie odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hroncova 13, 041 70 Košice
 12. Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a PK, Komenského 52, 041 26 Košice
 13. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
 14. Správa ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 Košice
 15. Okresné odd. policajného zboru SR, ODI Košice-okolie Trieda SNP 35, 040 01 Košice
 16. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Medzi mostami  2, 041 59 Košice
 17. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
 18. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
 19. Slovak Telekom, a.s., Poštová 18, 040 01 Košice
 20. SPP Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b,  825 11 Bratislava
 21. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 040 01 Košice
 22. Michlovsky, spol. s r.o., Letná 796/6, 921 01 Piešťany
 23. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
 24. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
 25. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Košice, odd. telekom. služieb, Kuzmányho 8, 041 02 Košice

Vyvesené:.............................                                            Zvesené:................................

__________________________________________________

TEL.: Ústredňa: +421 55 4662101; Starosta obce: +421 55 4662138; IČO: 00691313; E-mail: turna@turnanadbodvou.sk; www.turnanadbodvou.sk  Zoznam aktualít :