Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Vyhlásenie rodiča potrebné pre žiaka pri nástupe do školy 1.6.2020

 28.05.2020

Vyhlásenie

Vyhlasujem, že dieťa .................................................................................., bytom v  ........................................................................, žiačka ........ triedy Základnej školy, Školská ulica 301/16, Turňa nad Bodvou, neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).

Nie je mi známe, že by dieťa alebo osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na COVID-19.

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Školské stravovanie je v období od 1.6.2020 do 30.6.2020 zabezpečené formou suchej stravy (balíčky v škole).

ŠKD NIE JE V PREVÁDZKE !!!

Prosíme vyznačiť/podčiarknuť a vyplniť:

 1. Žiak/žiačka bude do školy a zo školy:
 1. dochádzať v sprievode: .....................................................................................,

!!!sprevádzajúca osoba musí byť osoba, s ktorou žiak/žiačka žije v spoločnej domácnosti (napr. rodič, súrodenec nad 10 rokov. iný rodinný príslušník do 65 rokov)!!!

 1. prichádzať a odchádzať sám.

V Turni nad Bodvou, dňa ...................................

 Meno a priezvisko zák. zástupcu:

.....................................................................................

Adresa zákonného zástupcu:

.....................................................................................

Telefón zákonného zástupcu:

.....................................................................................

Podpis zákonného zástupcu:

.....................................................................................

Základné pokyny pre rodiča/zákonného zástupcu:

 1. Rodič/sprevádzajúca osoba a žiak dodržiavajú v areáli školy hygienické a epidemiologické opatrenia ÚVZ SR (nosenie rúšok a dodržiavanie 2m odstupov od cudzích osôb).
 2. Rodič/sprevádzajúca osoba a cudzie osoby majú vstup do budovy školy zakázaný!
 3. Rodič/zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa na každý deň 2ks rúšok (v jednom prichádza dieťa do školy, druhé má uložené v igelitovom vrecúšku v školskej taške žiak) a jednorazovými papierovými vreckovkami.
 4. Rodič/zákonný zástupca neposiela do školy žiaka s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest).
 5. Rodič/zákonný zástupca neposiela dieťa do školy ani v prípade, že vyššie uvedené príznaky COVID-19 sa prejavili u osoby žijúcej s dieťaťom v spoločnej domácnosti.
 6. Príchod dieťaťa do školy je do 8:00 hod. V prípade, že dieťa bude meškať viac ako 20 minút, nebude do budovy školy vpustené!
 7. Dieťa prechádza každé ráno zdravotným filtrom (meranie telesnej teploty bezdotykovým teplomerom). Rodič je povinný počkať na výsledok ranného zdravotného filtra a v prípade zvýšenej teploty nad 37o C odviesť dieťa späť domov.
 8. Rodič/sprevádzajúca osoba si vyzdvihne dieťa po vyučovaní v čase od 11:30 do 12:00 podľa pokynov vyučujúceho. Pri odchode žiaka zo školy je nutné dodržiavať epidemiologické a hygienické opatrenia.

  Zoznam aktualít :