Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pokyny pre nastupujúcich žiakov do škôl 1.6.2020

 28.05.2020

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, milí žiaci !

 1. júna 2020 otvárame brány našej školy a obnovujeme vyučovanie pre 1. až 5. ročník.

Otváranie školy sa uskutoční v sprísnenom režime za dodržiavania opatrení a nariadení určených ÚVZ SR a RÚVZ.

V období od 1.6.2020 do 30.6.2020 bude pre žiakov zabezpečená možnosť odberu suchej stravy. Záujem nahlasujú rodičia v súkromnom stravovacom zariadení RESTI, Turňa nad Bodvou). Žiaci, ktorí nastúpia do školy, dostanú balíčky v škole, ostatní v súkromnom stravovacom zariadení.

ŠKD nie je v prevádzke.

Pokyny pre zákonného zástupcu/rodiča:     

 1. Žiak prichádza a odchádza zo školy v sprievode rodiča/sprevádzajúcej osoby, v areáli školy všetci dodržiavajú hygienické a epidemiologické opatrenia ÚVZ SR (nosenie rúšok a dodržiavanie 2m odstupov od cudzích osôb).
 2. Sprevádzajúcou osobou pre žiaka môže byť iba osoba, s ktorou žiak žije v spoločnej domácnosti (napr. rodič, súrodenec nad 10 rokov, iný rodinný príslušník do 65 rokov).
 3. Dňa 1.6.2020 prichádza žiak do školy v sprievode zákonného zástupcu, ostatné dni môže s písomným súhlasom zákonného zástupcu prichádzať a odchádzať zo školy aj sám.
 4. Zákonný zástupca/rodič predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo pri každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Príloha - kto nemá možnosť vytlačiť si vyhlásenie, môže si tlačivo vyzdvihnúť a vyplniť ráno, pred nástupom svojho dieťaťa do školy).
 5. Rodič/sprevádzajúca osoba a cudzie osoby majú vstup do budovy školy zakázaný! V nevyhnutných prípadoch telefonicky kontaktujte triedneho učiteľa alebo vedenie školy.
 6. Rodič/zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa na každý deň 2ks rúšok (v jednom prichádza dieťa do školy, druhé má uložené v igelitovom vrecúšku v školskej taške žiak) a jednorazové papierové vreckovky.
 7. Rodič/zákonný zástupca neposiela do školy žiaka s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest).
 8. Rodič/zákonný zástupca neposiela dieťa do školy ani v prípade, že vyššie uvedené príznaky COVID-19 sa prejavili u osoby žijúcej s dieťaťom v spoločnej domácnosti.
 9. Príchod dieťaťa do školy je do 8:00 hod. V prípade, že dieťa bude meškať viac ako 20 minút, nebude do budovy školy vpustené!
 10. Dieťa prechádza každé ráno zdravotným filtrom (meranie telesnej teploty bezdotykovým teplomerom). Rodič je povinný počkať na výsledok ranného zdravotného filtra a v prípade zvýšenej teploty nad 37o C (aj pri opakovanom meraní po 5 minútach).
 11. Rodič/sprevádzajúca osoba si vyzdvihne dieťa po vyučovaní v čase od 11:30 do 12:00 podľa harmonogramu a pokynov vyučujúceho. Pri odchode žiaka zo školy je nutné dodržiavať epidemiologické a hygienické opatrenia.
 12. Rodičia/zákonní zástupcovia žiakov, ktorí nestúpia 1.6.2020 na vzdelávanie, môžu svoje dieťa telefonicky nahlásiť vedeniu školy alebo triednemu učiteľovi počas týždňa, najneskôr do piatku. Nástup tohto žiaka na vzdelávanie bude možný až od pondelka nasledujúceho týždňa za splnenia vyššie uvedených podmienok.

Pokyny pre žiakov:

 1. Pri príchode do školy žiak dodržiava epidemiologické a hygienické opatrenia (nosí rúško a dodržiava 2m odstupy).
 2. Čas príchodu je od 7:30 do 8:00 hod. (toleruje sa 20 minútové meškanie). Na vchod do budovy využívajú iba vchod z prístavby ZŠ (nová budova – bočný vchod).
 3. Po príchode absolvuje ranný zdravotný filter (meranie teploty bezdotykovým teplomerom) a dezinfekcia rúk.
 4. Po príchode sa žiak prezuje v šatni a odchádza do skupiny/triedy, do ktorej je zaradený (v jednej skupine je max. 20 žiakov).

Zaradenie žiakov:

Rozdelenie skupín – učebňa - učiteľ – pomocný učiteľ:

I.A + IV.B  - učebňa I.A (2. poschodie nová budova) – Bc. Polyáková + Filomelová

II.A – učebňa II.A (2. poschodie nová budova) – Mgr. Tóthová + Fehérová

III.A – učebňa III.A (2. poschodie nová budova) – Mgr. Molnár + Dunková

IV.A – učebňa č. 53 (1. poschodie vpravo stará budova) – Mgr. Tamásová + Mgr. Spišáková

V.A – učebňa č. 62 (1. poschodie vľavo stará budova) – Mgr. Petrášová + Mgr. Lukáčová

Vytvorená skupina sa nebude počas týždňa meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať k migrácii žiakov medzi skupinami.

 1. V prípade nízkych počtov žiakov sa budú spájať a meniť skupiny v nasledujúcom týždni (pondelok) po dosiahnutí nízkeho počtu žiakov.
 2. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny vo vnútorných a vonkajších priestoroch školy, kde prebieha vyučovanie.
 3. Žiaci sedia v lavici samostatne, pomôcky si nepožičiavajú, nenúkajú sa jedlom ani pitím.
 4. Žiak si do školy prináša školské pomôcky, 1 rúško na tvári + 1 náhradné rúško v igelitovom obale v školskej taške, papierové jednorazové vreckovky, nápoj, desiatu. Prinášanie iných vecí nie je pre žiakov povolené.
 5. V priestoroch školy sa žiaci riadia pokynmi vyučujúcich a dodržiavajú epidemiologické a hygienické nariadenia.
 6. Vyučovanie končí v čase od 11:30 hod. do 12:00 hod.

Harmonogram odchodov žiakov:

Od 11:30 hod. I.A + IV.B

Od 11:40 hod. II.A

Od 11:50 hod, III.A

Od 12:00 hod. IV.A + V.A

Tešíme sa na bezproblémový návrat žiakov a ďakujeme zákonným zástupcom za prejavenú dôveru.

Žiaci, ktorí nenastúpia do školy, budú naďalej vzdelávaní dištančnou formou podľa doterajších pravidiel.


  Zoznam aktualít :