Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zámer nájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 26.05.2020

      Obec TURŇA NAD BODVOU

Obecný úrad v Turni nad Bodvou, Moldavská cesta č. 419/49, 044 02  Turňa nad Bodvou, Slovakia

                                                                                                                     

Zámer nájmu nehnuteľného majetku

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Turňa nad Bodvou v súlade s ust.§9a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe

uznesenia OZ č. 71/2020 zo dňa 20.05.2020

zverejňuje svoj zámer

nájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

nachádzajúceho sa v k.ú Turňa nad Bodvou, zapísaného na LV č.456 ako:

-parcela registra KN-C č.709/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1301 maj s budovou so súp.č. 178,

v prospech nájomcu: Poľnohospodárske družstvo Péder, 044 05 Peder,

IČO: 31668429

za celkovú cenu nájmu 2 000,00 EUR (slovom: dvetisíc eur) na dobu od 01.07.2020 do 31.12.2020, ako prípad hodný osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ bol dlhodobým nájomcom  nehnuteľností aj u predchádzajúceho vlastníka nehnuteľností a obec toho času nehnuteľnosť ešte nevyužíva na účel, na ktorý bola nehnuteľnosť zakúpená.

                                                  Mgr.  Atila Oravecz, v. r.

                                                  starosta obce 


    Zoznam aktualít :