Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zámer predaja nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 26.05.2020

       Obec TURŇA NAD BODVOU

Obecný úrad v Turni nad Bodvou, Moldavská cesta č. 419/49, 044 02  Turňa nad Bodvou, Slovakia

Zámer predaja nehnuteľného majetku

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Turňa nad Bodvou v súlade s ust.§9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia OZ č. 70/2020 zo dňa 20.05.2020

zverejňuje svoj zámer

predaja nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

nachádzajúceho sa v k.ú Turňa nad Bodvou, zapísaného na LV č.1551 ako:

-časť parcely registra KN-E č.2037/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 250mako prístupová cesta ku miestnemu kaštieľu

v prospech kupujúceho: Salexcontrol s.r.o., Hájska ulica 578/6, 044 02 Turňa nad Bodvou,

za cenu určenú súdnym znalcom, na základe geometrického plánu , ako prípad hodný osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Osobitný zreteľ  ako bezprostredne priľahlý pozemok k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa.

                                                 Mgr.  Atila Oravecz, v. r.

                                                starosta obce 


    Zoznam aktualít :