Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania

 22.04.2020

                                                                                                                                             

V E R E J NÁ  V Y H L Á Š K A

VEC: Oznámenie o začatí stavebného konania

            Žiadateľ CEVING s.r.o. Košice, P.O.BOX A-15, Krivá 18, 040 01 Košice, v zastúpení stavebníka VM AUTO s.r.o., Žarnovská ulica 119/2, 044 02 Turňa nad Bodvou podal dňa 20.04.2020 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu ,, Autoservis-Pneuservis, VM AUTO Turňa nad Bodvou“,  na pozemku parcele KN-C č. 5742/87 k.ú. Turňa nad Bodvou, na ktorú bolo dňa 28.02.2020 Obcou Turňa nad Bodvou vydané územné rozhodnutie č. TUR-2019/0519-OCU-003, ktoré nadobudlo právoplatnosť 02.04.2020.

Obec Turňa nad Bodvou ako stavebný úrad, príslušný podľa ustanovenia § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov v spojení s ustanovením § 2 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v súlade s ustanovením §61 odst.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / oznamuje verejnou vyhláškou začatie územného konania dotknutým orgánom  a známym účastníkom konania a vzhľadom na to, že sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby a zároveň zohľadňujúc epidemiologickú situáciu v krajine,

upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

            Účastníci konania a dotknuté orgány  môžu svoje námietky a stanoviská k predmetu konania uplatniť písomne na tunajší úrad najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tejto verejnej vyhlášky. Na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. Tak isto na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní nie je možné prihliadnúť.

Ak dotknutý orgán v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.   

Do dokladov žiadosti o stavebné povolenie možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade v Turni nad Bodvou, v stránkových dňoch od  13.00 – 15.00 hod. vo vopred dohodnutom dni, alebo je možné ich elektronicky zaslať. (tel: 0905 260713, e-mail: katarina.flachbartova@turnanadbodvou.sk).

            Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc.

                         Mgr. Atila  O r a v e c z

                             starosta obce

Doručí sa :

 1. CEVING s.r.o., P.BOX A-15, Krivá 18, 04001 Košice
 2. VM AUTO s.r.o., Žarnovská ulica 124/12, 044 02 Turňa nad Bodvou
 3. Viktor Majančík, Žarnovská ulica 124/12, 040 01 Košice
 4. Vlastníci pozemkov parcely č.1121/2 k.ú. Turňa nad Bodvou, evidovaných na LV č. 1882
 5. Slovenský pozemkový fond, Letná 27, 043 14 Košice
 6. Správa ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 Košice
 7. Obec Turňa nad Bodvou, Moldavská cesta 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou
 8. Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncová 13, 041 70 Košice
 9. Okresný úrad Košice-okolie odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hroncová 13, 041 70 Košice
 10. Okresný úrad Košice-okolie, pozemkový a lesný odbor, Hroncová 13, 041 70 Košice
 11. Okresný úrad Košice-okolie, odbor krízového riadenia, Hroncová 13, 041 70 Košice
 12. Okresné odd. policajného zboru SR, ODI Košice-okolie Trieda SNP 35, 040 01 Košice
 13. Východoslovenská distribučná,a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
 14. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 040 01 Košice
 15. Slovak Telekom, a.s., Poštová 18, 040 01 Košice
 16. Orange Slovensko a.s., Prievozská ul. 6/A, 821 09 Bratislava
 17. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
 18. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
 19. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice

Vyvesené:.............................                                            Zvesené:.................................

__________________________________________________

TEL.: Ústredňa: +421 55 4662101; Starosta obce: +421 55 4662138; IČO: 00691313; E-mail: turna@turnanadbodvou.sk; www.turnanadbodvou.sk  Zoznam aktualít :