Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Oznam VSD - výrub a okliesnenie stromov

 22.01.2020

Vážení spoluobčania!

Východoslovenská distribučná vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľnosti v katastrálnom území obce Turňa nad Bodvou, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia vysokého napätia vo vlastníka spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy, a to v rozsahu podľa § 43 č. zákona č.251/2012 Z. z.. o energetike.

Požadovaný termín, do ktorého je potrebné vykonať výrub/okliesnene je 17. 2 2020.

Pri vykonávaní predmetnej činnosti je potrebné dbať o bezpečnosť života a zdravia osôb vykonávajúcich predmetnú činnosť, ako aj o ochranu elektrického vedenia. Ak by z týchto dôvodov bolo potrebné prerušiť distribúciu elektriny, je nevyhnutné o to požiadať spoločnosť VSD, minimálne 30 dní pred vykonávaní predmetnej činnosti.

Pre uplatnenie náhrady nákladov od spoločnosti VSD je potrebné si rozsah a spôsob vykonávania výrubu/okliesnenia, ako aj predpokladanú výšku nákladov vopred písomne odsúhlasiť.

Bližšie informácie Vám poskytne kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Vadel, PhD., +421 917 153 852, vadel_lubos@vsdas.sk.

V prípade márneho uplynutia lehoty na vykonanie výrubu a okliesnenia uvedenej  vo Výzve, spoločnosť VSD vykoná výrub a okliesnenie stromov a iných porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z §11 zákona 251/2012 Z. z. do termínu 31. 12. 2020.

Tisztelt polgártárasak!

A Kelet-szlovákiai Villamos Művek felszólítja Torna község katasztere azon részeinek ingatlan-tulajdonosait, ahol a magasfeszültségű vezetékeik vannak (találhatók), azoknak a fáknak és más növényzeteknek eltávolítására vagy gallyazására, az energiatörvényről szóló  251/2012 Z. z. sz.törvény 43. paragrafusa hatálya alatt, amik veszélyeztetik az elektromos vezetékek elosztó rendszereinek biztonságát, illetve működésüknek megbízhatóságát.

A fakivágás/gallyazás előírt határideje 2020. 2. 17..

A szóban forgó tevékenység végrehajtásánál szükséges ügyelni az azt végrehajtó személy életére és egészségére, illetve az elektromos vezeték védelmére. Ha ezekből az okokból kifolyólag szükséges az a villanyáram szolgáltatásának szüneteltetése, elengedhetetlen értesíteni a Kelet-szlovákiai Villamos Műveket, leghamarabb 30 nappal a szóban forgó tevékenység végrehajtása előtt.

AKelet-szlovákiai Villamos Művektől igényelt költségtérítéshez szükséges a fakivágás/gallyazás mértékének és módszerének, illetve a kiadások összegének írásban történő jóváhagyása.

Közelebbi tájékoztatások kapcsolattartó személytől kaphatóak: Mgr. Ľuboš Vadel, PhD., +421 917 153 852, vadel_lubos@vsdas.sk.

 A Felszólításban szereplő fakivágás/gallyazás határidejének, eredménytelen lejárta esetén a 251/2012 Z. z. sz. 11. paragrafusából kifolyólagos jogosultságának értelmében a Kelet-szlovákiai Villamos Művek hajtja végre a fakivágásokat és a gallyazásokat 2020. 12. 31-ig bezárólag.


    Zoznam aktualít :