Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Územné rozhodnutie o využívaní územia zlúčeného s konaním o umiestnenie stavby

 11.12.2019

                     Obec TURŇA NAD BODVOU

Obecný úrad v Turni nad Bodvou, Moldavská cesta č. 419/49,

                  044 02  Turňa nad Bodvou, Slovakia

          Územné plánovanie a stavebný poriadok

______________________________________________________

Podľa rozdeľovníka


                                                                                          

                                                                     (Uveďte v odpovedi)

    VÁŠ LIST ZNAČKY/Z                             NAŠA ZNAČKA                          VYBAVUJE                     DÁTUM

                                                        TUR-2019/0746-OCU-FK-003     MVDr.K.Flachbartová          02.12..2019

                                                                                                                                             

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A

VEC: Rozhodnutie o využívaní územia zlúčeného s konaním o umiestnenie stavby

       Obec Turňa nad Bodvou ako stavebný úrad určený Okresným úradom Košice, odborom výstavby a bytovej politiky zo dňa 18.10.2019 pod č. OU-KE-OVBP2-2019/054843, príslušný podľa ustanovenia § 119 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov v spojení s ustanovením § 2 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky

v y d á v a

podľa  ust. § 39b ods.3 písm. c) a ods.5 stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

rozhodnutie o využívaní územia zlúčeného s konaním o umiestnenie stavby

,, Vodozádržné opatrenia v obci Hrhov na  pozemku parcele KN-C č. 480/1 (KN-E č. 5951) k.ú. Hrhov, stavebníkovi Obci Hrhov, 049 44 Hrhov 363, v zastúpení Ing. Ladislavom Tankóm starostom obce tak, ako je to uvedené v predloženej projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie stavby, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia, vypracovanej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Ivanom Bebjákom, PROHU s.r.o., Kúpeľná 105, 032 03 Liptovský Ján č.aut. 0247*A*2-2.

Popis stavby:

Predmetom navrhovaného využívania územia je  umiestnenie stavby  ktorá bude slúžiť v prevažnej miere na zachytenie a odvedenie zrážkových vôd v mieste ich dopadu a následne na podružné funkcie stabilizačných, protieróznych a environmentálne prospešných opatrení, pričom ich technologické a prevádzkové vybavenie bude slúžiť len pre účely zabezpečenia tejto funkcie pri riešení transformácie povrchového odtoku. Vodozádržné opatrenia majú funkciu znižovania povrchového odtoku zrážkových vôd a ich uchovanie v mieste dopadu ale aj celkový pozitívny vplyv na klímu územia.

 Zmena využitia územia spočíva v úprave jestvujúceho pozemku na ktorom sa nachádza prevažne len trávnatá plocha na hydrologicky stabilizovanú plochu prostredníctvom úprav a jednoduchých stavieb umiestnených na danom pozemku.

Vodozádržné opatrenia z technického hľadiska sú rozčlenené na tri samostatné stavebné objekty:

SO01- odvodňovací žľab

SO02- kamenné rebro

SO03- retencia

SO01- odvodňovací žľab bude riešený vo forme žľabu z betónových žľaboviek do ktorého bude napojený cestný žľab s mrežou, pričom bude zberať zrážkovú vodu primárne zo spevnených povrchov na ulici a túto odvádzať do retencie (SO03).

SO02- kamenné rebro rozdelené na dve vetvy bude riešené podľa vzorového rezu (výkres 6) vo forme geotextíliou obalenej vrstvy kameniva do ktorej bude privádzaná zrážková voda z povrchu cez vrstvu zeminy.

SO03-retencia- úprava jestvujúceho pozemku (trávnatej plochy) na otvorený retenčný priestor- otvorenú nádrž s kapacitou zadržanej vody min. 55 m3, hĺbky min. 1 m, ktorej brehy sa upevnia zatrávňovacími tvárnicami. Súčasťou tohto objektu bude bezpečnostný prepad. vytvorený pomocou uličnej vpuste. Prepad bude prepojený s kamenným rebrom 2 a následne bude voda odvedená do jestvujúcej šachty dažďovej kanalizácie vyúsťujúcej do potoka Fej.

V  súlade s ust. § 39, 39b stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP SR
č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, pre využívanie územia a umiestnenie danej stavby určuje stavebný úrad tieto podmienky:

 1. Stavbu osadiť v zmysle projektovej dokumentácie vyhotovenej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Ivanom Bebjákom, PROHU s.r.o., Kúpeľná 105, 032 03 Liptovský Ján č.aut. 0247*A*2-2.
 1.  Územie ktorú tvorí verejná zeleň upraviť terénnymi úpravami tak, aby čo najmenej bolo zasiahnuté do pôvodného stavu.
 2. Pred začatím zemných prác je navrhovateľ povinný vytýčiť a zabezpečiť proti poškodeniu všetky existujúce siete, ktoré môžu byť využívaním územia a výstavbou dotknuté. K ich vytýčeniu je potrebné prizvať zástupcov dotknutých správcov sietí.
 3. Počas úprav terénu dodržať všetky bezpečnostné normy, aby nedošlo k ohrozeniu, poškodeniu a zničeniu majetku občanov.
 4. So vzniknutými odpadmi sa musí nakladať v zmysle zákona o odpadoch a odpady sa musia zneškodňovať iba v zariadeniach na to určených.
 5. Dodržať podmienky vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov:
 1. Dodržať podmienky Okresného úradu Rožňava, odb. starostlivosti o životné prostredie v stanovisku č. OU-RV-OSZP-2019/006076  (OPaK) zo dňa 27.05.2019:

Podľa § 4 ods.1 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o OPaK) pri vykonávaní činností, ktorými sa môžu ohroziť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, je nutné postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu. V prípade výrubu stromov alebo krov je dôležité dodržať podmienky podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona o OPaK. V súvislosti s § 7b zákona o OPaK je nutné zabezpečiť, aby nedochádzalo na vykopanej zemine, alebo aj na zarovnanej zemine po ukončení prác k rozširovaniu nepôvodných a inváznych druhov rastlín V prípade ich náletu na odkrytú zeminu je nutné ich okamžite odstraňovať mechanickými, chemickými alebo kombinovaným  (krídlatka),  boľševník obrovský, netýkavka žliazkatá, zlatobyľ kanadská, zlatobyľ obrovská. Narušený pôdny kryt po ukončení stavby  treba uviesť do stavu blízkemu pôvodnému, prípadne zostávajúce miesta odkrytej pôdy osiať trávovým semenom. Všetky používané mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave a musí byť zabezpečená ochrana vôd a pôdy pred znečistením ropnými látkami, a to tak pri činnosti ako aj pri parkovaní. Počas prác je nutné zabezpečiť, aby nedochádzalo k vzniku skládok odpadu, prípadné vzniknuté skládky počas prác vhodným spôsobom treba bezodkladne zlikvidovať.

 1. Dodržať podmienky Okresného úradu Rožňava, odb. starostlivosti o životné prostredie v stanovisku č. OU-RV-OSZP-2019/006082  (OH) zo dňa 29.05.2019:

S odpadmi ktoré budú vznikať počas realizácie stavby, je potrebné nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z., a je potrebné  ich zaraďovať  zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z.-Katalóg odpadov. Ku kolaudačnému konaniu 1.1.1. Ku kolaudačnému konaniu musia byť všetky druhy odpadov, ktoré vznikli počas realizácie stavby, odvezené. Ku kolaudačnému konaniu predložiť doklad (zmluvu, potvrdenie,...)o zneškodnení, resp. zhodnotení vzniknutých odpadov počas realizácie stavby príslušnému stavebnému úradu a na Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie (úsek št. správy odpadového hospodárstva).

 1. Dodržať podmienky Okresného úradu Rožňava, odb. starostlivosti o životné prostredie vo vyjadrení č. OU-RV-OSZP-2019/011923-002  (ŠVS) zo dňa 02.12.2019:

Projektovú dokumentáciu prerokovať so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p., odštepný závod Košice ako správcom drobného vodného  toku Fej.

 1. Dodržať podmienky Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Košice: v stanovisku č. CS SVP OZ KE 4613/2019/2 zo dňa 27.11.2019:

Zahájenie prác je nutné oznámiť min. 14 dní vopred na prevádzkové stredisko Moldava nad Bodvou-p-Soták 0915/761 683.. Nakoľko technické riešenie výpustného objektu a opevnenie svahov potoka okolo výpustného objektu budú predmetom inej projektovej dokumentácie, je nutné túto projektovú dokumentáciu predložiť správcovi toku na schválenie.

 1. Dodržať podmienky Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Košice, OZ Košice v stanovisku č. CS SVP OZ KE 3486/2019/2 zo dňa 31.07.2019:

Navrhovaný uličný vpust na bezpečnostnom prepade z retenčnej nádrže opatriť košom na zachytávanie splavenín v súlade s ustanovením § 36 ods. 17 zákona č.364/2001 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov a v zmysle  § 9 NV SR č. 269/2010 Z.z.

Je povinnosťou vlastníka a budúceho užívateľa predmetnej stavby zabezpečiť pravidelný servis a údržbu navrhovaných stavebných objektov a zachytené znečistenie zneškodňovať v zmysle platnej legislatívy.

 1. Dodržať podmienky vyjadrenia Správy ciest KSK Košice vo vyjadrení č. ITU-2019/2904-11173 zo dňa 26.11.2019:

Zemné práce pri budovaní chráničky nesmú ohroziť stabilitu cestného telesa a musia byť navrhnuté v súlade s STN 73 3050. Uložením chráničky a vodovodnej prípojky nesmie dôjsť k narušeniu a zhoršeniu odtokových pomerov na tejto ceste. Po ukončení prác je stavebník v plnom rozsahu zodpovedný za škody spôsobené na cestnom telese a za bezpečnosť cestnej premávky. Termín realizácie a ukončenie prác v cestnom pozemku nahlásiť na SC KSK z dôvodu upovedomenia účastníkov cestnej premávky. (E-mail: ondrej.tomasik@scksk.sk, alebo telef. č. 0917 626 264).Stavebník pred začatím stavebných prác uzatvorí so SC KSK inominantnú zmluvu o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v cestnom telese a na ochranu cesty. Pred realizáciou prác stavebník požiada príslušný cestný správny orgán, t.j. Okresný úrad Rožňava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o príslušné povolenie v zmysle cestného zákona v znení neskorších predpisov. V prípade potreby umiestnenia dočasných dopravných značiek, stavebník požiada aj o súhlas príslušný cestný správny orgán po predchádzajúcom odsúhlasení projektu dopravného značenie s OR PZ-ODI Rožňava.

 1. Dodržať podmienky Slovak Telekom, a.s. DIGI SLOVAKIA, s.r.o. vo vyjadrení č. 6611917706 zo dňa 25.06.2019:

 Stavebník je povinný dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska.

 1. Vzhľadom na to, že zastavaná plocha predmetnej stavby v súhrne nepresahuje  300 m2, v zmysle § 139b ods.1 písm.c) a písm. e) zákona č. 50/1976 Zb. zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebného zákona)sa považuje za jednoduchú stavbu.  Podľa § 39a ods. 5 stavebného zákona  na uskutočnenie jednoduchých stavieb na predmetnom území podľa tohto rozhodnutia postačí ohlásenie  v zmysle  §55 ods. 2 stavebného zákona.

Stavebný úrad skonštatoval, že v pribehu tohto stavebného konania neboli zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov predložené žiadne námietky a pripomienky k využitiu územia a umiestneniu stavby. Podmienky a stanoviská dotknutých orgánov boli zapracované do podmienok tohto rozhodnutia.

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby platí podľa §40 ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel dva roky odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti, nestráca však platnosť ak bude v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie, resp. ohlásenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.

O d ô v o d n e n i e

Okresný úrad Košice odbor výstavby a bytovej politiky na základe žiadosti navrhovateľa obce Hrhov dňa 18.10.2019 pod č. OU-KE-OVBP2-2019/054843 určil v zmysle § 119 ods. 1 stavebného zákona obec Turňu nad Bodvou ako príslušný stavebný úrad na vydanie rozhodnutia na umiestnenie stavby, prípadne aj na ďalšie konania v intenciách stavebného zákona.

Navrhovateľ Obec Hrhov, 0449 44 Hrhov  363, v zastúpení starostom obce Ing. Ladislavom Tankóm podala dňa  11.11.2019 na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia zlúčeného s rozhodnutím o umiestnenie stavby,, Vodozádržné opatrenia v obci Hrhov“  na pozemku parcele KN-C č. 480/1 (KN-E č. 5951/1) k.ú. Hrhov. Týmto dňom bolo začaté konanie o využívaní územia zlúčeného s konaním o umiestnenie stavby.

Na stavebný úrad k návrhu na vydanie rozhodnutia o využívaní územia a umiestnenia stavby boli predložené nasledovné doklady a vyjadrenia jednotlivých  dotknutých orgánov  a správcov sietí  potrebných pre posúdenie hľadísk sledovaných v územnom konaní:

 • Projektová dokumentácia stavby pre územné konanie vypracovaná autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Ivanom Bebjákom, PROHU s.r.o., Kúpeľná 105, 032 03 Liptovský Ján č.aut. 0247*A*2-2.
 • List vlastníctva č. 1720
 • Kópia katastrálnej mapy
 • Vyjadrenie Okresného úradu Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie- OPaK č.OU-RV-OSZP-2019/006076 zo dňa 27.05.2019.
 • Vyjadrenie Okresného úradu Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie- ŠVS č.OU-RV-OSZP-2019/006222 zo dňa 27.05.2019 a č. OU-RV-OSZP-2019/011923-002 zo dňa 02.12.2019
 • Vyjadrenie Okresného úradu Rožňava -OP č.OU-RV-OSZP-2019/006082 zo dňa 29.05.2019.
 • Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku č. CS SVP OZ KE 3337/2019/2 zo dňa 15.07.2019 a č. CS SVP OZ KE 4613/2019/2 zo dňa 27.11.2019
 • Vyjadrenie Správy ciest KSK č. ITU-2019/2904-11173 zo dňa 26.11.2019
 • Záväzné stanovisko regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave č.j. 645/2019-398/HŽPaZ zo dňa 02.08.2019
 • Vyjadrenie Východoslovenskej distribučnej a.s. Košice č. 16879/2019/ zo dňa 09.10.2019 a č. 12694/2019/ zo dňa 09.07.2019
 • Vyjadrenie SPP Distribúcia a.s. Bratislava č. TD/NS/0326/2019/Ve zo dňa 03.09.2019
 • Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. DIGI SLOVAKIA, s.r.o. č. 6611917706 zo dňa 25.06.2019
 • Stanovisko VVS a.s. Košice závod Rožňava č. 66088/2019/0368/2019 zo dňa 30.07.2019

               Obec Turňa nad Bodvou, ako stavebný úrad v zmysle §36  stavebného zákona  verejnou vyhláškou oznámil dňa 11.11.2019 začatie konania o využívaní územia zlúčeného s konaním o umiestnenie stavby všetkým známym účastníkom konania a dotknutým  orgánom  a súčasne nariadil k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 02.12.2019 so strenutím účastníkov konania na Obecnom úrade v Hrhove.Zároveň účastníkov konania a dotknuté orgány upozornil, že svoje pripomienky a námietky k predmetu konania môžu predložiť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté. Ak dotknutý orgán ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko, má sa za to, že s navrhovaným umiestnením stavby z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

 V stanovenom termíne nikto z účastníkov konania ani dotknuté orgány na ústnom pojednávaní, ani písomne nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k využívaniu územia ani k umiestneniu stavby.

Po preskúmaní vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov stavebný úrad podľa § 37 stavebného zákona posúdil návrh na využívanie územia a umiestnenie navrhovanej stavby a zistil, že jeho využívanie a umiestnenie stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, jej umiestnením nebudú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené, či ohrozované práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Stavebný úrad týmto konštatuje, že umiestnenie stavby je v súlade so záujmami všetkých účastníkov konania a dotknutých orgánov , ktorých povinnosťou je hájiť verejné záujmy a tým aj fyzických osôb v zmysle právnych predpisov vo vzťahu k stavebnému zákonu a je v súlade so schválenou  územno-plánovacou dokumentáciou obce Hrhov.

Podľa ustanovenia §40 ods.4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 39a ods.2  a § 39b pds.2 stavebného zákona stanovil podmienky pre umiestnenie stavby a jej projektovú prípravu. Na základe vyššie uvedeného návrhu vyhovel a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

           Obec Hrhov ako stavebník, je v zmysle § 4 odst.1 písm .a) zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodená od správneho poplatku.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a preto má byť zverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a websídle obce Turňa nad Bodvou.

P o u č e n i e

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia  na Obec Turňa nad Bodvou, Moldavská cesta 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou..

Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 Mgr. Atila O r a v e c z

starosta obce

Doručí sa :

 1. Obec Hrhov, 049 44 Hrhov 363
 2. Vlastníci susedných a blízkych nehnuteľností v k.ú. Hrhov

Na vedomie:

 1. Okresný úrad Rožňava, odb. starostlivosti o životné prostredie, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava
 2. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Správa povodia Hornádu a Bodvy, Medzi mostami 2, 040 01 Košice
 3. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., závod Rožňava, Štítnická 19, 048 01 Rožňava
 4. SPP-distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 5. Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice
 6. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Špitálska 3, 048 01 Rožňava
 8. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Rožňava, Šafárikova 63, 048 01 Rožňava

[TEL.: Ústredňa: +421 55 4662101; Starosta obce: +421 55 4662138; Stavebný úrad:055-333 6713; E-mail: turna@turnanadbodvou.sk; www.turnanadbodvou.sk


  Zoznam aktualít :