Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Oznámenie o začatí konania vo veci udelenia súhlasu na výrub dreviny

 14.11.2019

      Obec TURŇA NAD BODVOU

Obecný úrad v Turni nad Bodvou, Moldavská cesta č. 419/49, 044 02  Turňa nad Bodvou, Slovakia

Ochrana prírody a krajiny

______________________________________________________

Podľa rozdeľovníka

 


                                                                                          

                                                 (Uveďte v odpovedi)

    VÁŠ LIST ZNAČKY/Z            NAŠA ZNAČKA                     VYBAVUJE                     DÁTUM

                                          TUR-2019/0748-OCU-FK-01      MVDr.K. Flachbartová     14.11.2019

                                                                                                                                             

VEC: Oznámenie o začatí konania vo veci udelenia súhlasu na výrub dreviny

            Obec Turňa nad Bodvou ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 64 odst. 1 písm. d) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súlade          s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 z. z.. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len ,,zákona,,) a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto

oznamuje

začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na základe podania zo dňa 13. 11. 2019, ktorým  Dávid Hutkai, Nová ulica 253/7, 044 02 Turňa nad Bodvou, listom doručeným dňa 13.11.2019 požiadal tunajší obecný úrad o vydanie súhlasu na výrub 1 ks orecha kráľovského, rastúceho na  dvore rodinného domu na Novej ulici 253/7 v Turni n/B, na parcele KN-C č. 5321/1 k.ú. Turňa nad Bodvou (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie), z dôvodu poškodzovania stavby rodinné hop domu a jeho príslušenstva jeho  koreňovým systémom..

Súčasne Obec Turňa nad Bodvou zvoláva ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na deň:

21 . novembra 2019 o 14:00 hod.so stretnutím  na Novej ulici 253/7 v Turni nad Bodvou.

   Účastníci konania a dotknuté orgány môžu prípadné pripomienky, námietky a stanoviská k predmetnému konaniu predložiť najneskôr na ústnom pojednávaní, inak k nim

nebude prihliadnuté. Ak sa niektorý z účastníkov nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

                                                                                          Mgr. Atila  O r a v e c z

                                                                                                 starosta obceTEL.: Ústredňa: +421 55 4662101; Starosta obce: +421 55 4662138; IČO: 00691313; E-mail: turna@turnanadbodvou.sk; www.turnanadbodvou.sk


Zoznam aktualít :