Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zámer predaja nehnuteľnosti

 25.10.2019

      Obec TURŇA NAD BODVOU

Obecný úrad v Turni nad Bodvou, Moldavská cesta č. 419/49, 044 02  Turňa nad Bodvou, Slovakia

 


Obec Turňa nad Bodvou v súlade s § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

zverejňuje zámer

Predaja nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území  Turňa nad Bodvou z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:

parcely KN-C č. 5090/1   - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 899 m2, stavba súp. č. 99; parcely KN-C č. 5090/2- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 38 m2 , stavba súp. č. 707; parcely KN-C č. 5091- záhrada o výmere 500m v k.ú. Turňa nad Bodvou, evidovaných na liste vlastníctva č. 327

Ing. Gabriel Gábor Weiszer žiadosťou zo dňa 30.07.2019 požiadal o odkúpenie  pozemkov a stavieb, ktoré sú vlastníctvom obce.

Uvedené nehnuteľnosti sú pre obec nerentabilné a obec by potrebovala veľký objem finančných prostriedkov na prevádzkovanie a rekonštrukciu uvedených nehnuteľností.

Z uvedeného dôvodu navrhujeme predať nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa- žiadateľ je dlhodobým nájomcom, za cenu určenú súdnym znalcom vo výške 18 100€.

                                                                   

                                              Mgr. Atila Oravecz, v.r.

                                                                                                                       starosta obce

                                                                           

V Turni nad Bodvou, 18.10.2019

Zverejnené dňa : 25.10.2019


Zoznam aktualít :