Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Oznámenie o začatí konania vo veci udelenia súhlasu na výrub dreviny

 22.10.2019

Obec TURŇA NAD BODVOU

Obecný úrad v Turni nad Bodvou, Moldavská cesta č. 419/49, 044 02  Turňa nad Bodvou, Slovakia

Ochrana prírody a krajiny


VÁŠ LIST ZNAČKY       NAŠA ZNAČKA                           VYBAVUJE                 DÁTUM
                                 TUR-2019/0700-OCU-FK-01       MVDr.K. Flachbartová     07.10.2019

     
VEC: Oznámenie o začatí konania vo veci udelenia súhlasu na výrub dreviny

            Obec Turňa nad Bodvou ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 64 odst. 1 písm. d) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súlade          s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 z. z.. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len ,,zákona,,) a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto
oznamuje
začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na základe podania zo dňa 07. 10. 2019, ktorým  Anita Gazsiová, Severná ulica 23, 045 01 Moldava nad Bodvou, listom doručeným dňa 07.10.2019 požiadala tunajší obecný úrad o vydanie súhlasu na výrub 1 ks orecha kráľovského, rastúceho na  dvore rodinného domu na Novej ulici 266 v Turni n/B, na parcele KN-C č. 5808/1 k.ú. Turňa nad Bodvou (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie), z dôvodu poškodzovania stavby jeho konármi a koreňovým systémom..
Súčasne Obec Turňa nad Bodvou zvoláva ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na deň:
16 . októbra 2019 o 14:00 hod.so stretnutím  na Novej ulici 266 v Turni nad Bodvou.
   Účastníci konania a dotknuté orgány môžu prípadné pripomienky, námietky a stanoviská k predmetnému konaniu predložiť najneskôr na ústnom pojednávaní, inak k nim

nebude prihliadnuté. Ak sa niektorý z účastníkov nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.


                                                                                          Mgr. Atila  O r a v e c z
                                                                                                starosta obce

 

Doručí sa:
1. Anita Gazsiová, Severná ulica 23, 045 01 Moldava nad Bodvou
2. Obec Turňa nad Bodvou, Moldavská cesta 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou

    Zoznam aktualít :