Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zámer odpredaja pozemku

 06.04.2019

 

          

                           Obec Turňa nad Bodvou v súlade s § 9a)ods.8 písm.e) zákona č. 138/1991 zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

zverejňuje zámer

Predaja nehnuteľnosti – obecného pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území  Turňa nad Bodvou z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to

pozemok parcelu KN-C č. 5654/20 k.ú. Turňa nad Bodvou o výmere 199 m2, druh pozemku trvalé trávne porasty, evidovaný na liste vlastníctva 1551 za kúpnu cenu 14,87 €/m2

Tibor Czeranko, Horná Kostolná ulica 417/6, 044 02 Turňa nad Bodvou  podal žiadosť na tunajší obecný úrad o odkúpenie obecného pozemku parcely KN-C č. 5654/20 k.ú. Turňa n/B za účelom rozšírenia svojho dvora a lepšieho prístupu na vlastný pozemok.

Predmetná parcela je nezastavaná a je susediacou parcelou jeho pozemku. Obec Turňa nad Bodvou nemá záujem tento pozemok využívať ani v platnom územnom pláne obce  nemá táto  parcela špeciálne využitie.

Znaleckým posudkom č. 38/2019 vyhotoveným znalcom Ing. Jurajom Miškovičom, sa stanovila všeobecná hodnota nehnuteľnosti- pozemku parc.č. 5654/20 v sume  2960,00 €.

Vzhľadom na to, že obec túto parcelu nepotrebuje a nebolo by účelné ju využívať, navrhuje ju odpredať  Tiborovi Czerankovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

                                                                    Mgr. Atila Oravecz, v.r.

                                                                            starosta obce

V Turni nad Bodvou, 29.03.2019

Zverejnené dňa : 29.03.2019


    Zoznam aktualít :