Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Návrh VZN cintorín 2019

 06.04.2019

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:

VZN vyvesené na úradnej tabuli dňa:

VZN zvesené z úradnej tabule dňa:

VZN nadobúda účinnosť dňa:

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  č.

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRE POHREBISKO ,,Verejný cintorín v Turni nad Bodvou“

Čl. 1

Základné ustanovenia

Obec Turňa nad Bodvou na základe Zákona o pohrebníctve č. 131/2010 vydáva tento Prevádzkový poriadok pre pohrebisko ,,Verejný cintorín v Turni nad Bodvou“, nachádzajúci sa na parcele č. 628/3 a č. 628/4 v katastrálnom území obce Turňa nad Bodvou.

Poriadok pre pohrebisko sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska, nájomcov hrobových miest, na poskytovateľov služieb na pohrebisku a na návštevníkov pohrebiska. 

Prevádzkovateľom pohrebiska je obec Turňa nad Bodvou, ktorej adresa (sídlo) je Obec Turňa nad Bodvou, Moldavská cesta 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou.

Čl. 2

Prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje

1. Rozsah služieb poskytovaných prevádzkovateľom pohrebiska

 1. vykonávať správu a údržbu pohrebiska,
 2. viesť evidenciu súvisiacu s prevádzkovaním  pohrebiska,
 3. starať sa o celkový vzhľad spravovaného a prevádzkovaného pohrebiska,
 4. starať sa o zeleň nachádzajúcu sa na pozemkoch pohrebiska, vykonávať pravidelné ošetrovanie a udržiavanie trávnikov a drevín, 
 5. vykonávať úpravu a čistenie prístupových ciest a komunikácií na pohrebisku, 
 6. spravovať a udržiavať objekty nachádzajúce sa na pohrebisku, ako je Dom smútku a iné objekty tvoriace vybavenosť pohrebiska, 
 7. starať sa o inžinierske siete na pohrebisku,
 8. starať sa o oplotenie pohrebiska, 
 9. zabezpečovať poriadok a čistotu na pohrebisku, pravidelné vyvážanie odpadkov, 
 10. udržiavať v dôstojnom stave vojenské hroby, pomníky a pamätníky,
 11. zabezpečovať funkčnosť elektrického osvetlenia, 
 12. iné činnosti priamo súvisiace s pohrebom podľa všeobecnej potreby.

2. Prepožičanie hrobového miesta- nájomná zmluva a nájomné

 1. Prevádzkovateľ je povinný prepožičať hrobové miesto na dobu neurčitú, min. do uplynutia tlecej doby, nie kratšiu ako 20 rokov.
 2. O prepožičaní hrobového miesta, vyhotoví prevádzkovateľ nájomnú zmluvu.
 3. Pri úmrtí nájomcu, prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia; ak je dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý. Správa pohrebiska bude akceptovať len taký doklad, ktorý je výsledkom dedičského konania, uznesenia súdu alebo notárom overený hodnoverný doklad.
 4. Ak priami dedičia už nežijú, tak sa nájomná zmluva uzatvorí s dedičom nežijúcich dedičov. Správa pohrebiska bude akceptovať len taký doklad, ktorý je výsledkom dedičského konania, uznesenia súdu alebo notárom overený hodnoverný doklad.
 5. Nájomná zmluva na hrobové miesto oprávňuje nájomcu nakladať s týmto miestom podľa tohto prevádzkového poriadku.
 6. Nájomné za prepožičanie miesta sa platí vopred, na obdobie a vo výške v zmysle platného cenníka. Pri uzatvorení nájomnej zmluvy na hrobové alebo urnové miesto sa nájomné platí na dobu 20 rokov. Nájomné za ďalšie obdobie sa platí na dobu 10 rokov. Ak o to nájomca požiada, je možné vyplatiť nájomné aj na dlhšie obdobie.
 7. Platiteľom nájomného môže byť len nájomca alebo ním poverená osoba. Na doklade o zaplatení nájomného musí byť uvedený nájomca hrobového miesta.
 8. Prideľovanie a určovanie poradia hrobových miest je výlučne v kompetencii správy pohrebiska.
 9. Nájomca je povinný do 3 dní od ukončenia výkopu hrobu postaviť náhrobok, inak nárok na miesto zaniká. Náhradné miesto určí správa pohrebiska.
 10. Nájomnou zmluvou k hrobovému miestu nájomca nenadobúda vlastnícke práva k tomuto miestu. Vlastníctvom nájomcu je hrobka. Zmena nájomcu počas trvania nájomnej zmluvy je možná iba s písomným súhlasom nájomcu, úradne overeným na obecnom úrade resp. u notára.

3. Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta a návštevníkov pohrebiska

 1. uzavrieť nájomnú zmluvu, 
 2. dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta, 
 3. užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy, 
 4. nájomca je povinný na vlastné náklady udržiavať hrobové miesto v riadnom stave. Hrobové miesto musí byť najmä pokosené, odburinené, očistené od nánosov a pomníky musia byť osadené tak, aby neohrozovali iných návštevníkov, alebo okolité hroby. Odstraňovať z hrobu zvädnuté kvety, vence, vyhorené kahance a sviečky, 
 5. písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska zmeny údajov potrebných na vedenie evidencie, 
 6. práce na pohrebiskách okrem bežnej údržby možno vykonávať len s písomným povolením prevádzkovateľa, 
 7. vykonávateľ kamenárskych prác je povinný sa preukázať prevádzkovateľovi písomným súhlasom osoby, ktorá je oprávnená na ich vykonanie, 
 8. každý,  kto  vykonáva  kamenárske  a iné  práce  na  pohrebiskách  je  povinný  zvyšky stavebného a ostatných materiálov používaných pri týchto prácach vyviesť z pohrebiska na vlastné náklady, 
 9. demontáž, odstraňovanie, odvoz pomníkov, epitafných dosiek alebo ich súčastí musí vlastník vopred oznámiť prevádzkovateľovi, ktorý o tom vedie evidenciu, 
 10. nájomca a oprávnené osoby nemôžu bez súhlasu prevádzkovateľa vysádzať na cintoríne stromy a kríky, umiestňovať lavičky a vykonávať iné úpravy,
 11. v prípade, že nájomca neudržiava hrobové miesto podľa predchádzajúcich odsekov, môže tieto povinnosti splniť prevádzkovateľ pohrebiska na náklady nájomcu hrobového miesta.
 12. návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta,
 13. nesmú robiť hluk, vykrikovať, odhadzovať a zapaľovať odpadky,  šliapať po hroboch, požívať alkoholické nápoje a omamné prostriedky, poškodzovať pomníky, zariadenia, objekty a zeleň, 
 14. je zakázané odcudzovať ozdobné predmety z hrobov, náhrobky, vence a kytice 
 15. do areálu pohrebiska je zákaz vjazdu motorových vozidiel, motocyklov, bicyklov a kolobežiek. Výnimku tvoria vozidlá pohrebných služieb, vozidlá na odvoz smetí a vozidlá, ktoré majú súhlas prevádzkovateľa, 
 16. povinnosť odpad ukladať len na vyhradené miesta, 
 17. zapaľovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo na to vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru, prípadne poškodenie iných hrobových miest alebo vybavenia cintorína, 
 18. chodníky medzi hrobmi nemožno používať na iné účely než na komunikačné a nie je povolené obmedzovať ich priechodnosť.

4. Prístup na pohrebisko

 1. Pohrebisko je prístupné od 1. mája do 30. septembra denne od 7:00 do 20:00 hodiny a od 1. októbra do 30. apríla denne od 7:00 do 18:00 hodiny. Táto doba sa medzi 28. októbrom a 5. novembrom predlžuje o 4 hodiny (do 22:00 hodiny).
 2. Každý návštevník je povinný pred určenou zatváracou hodinou opustiť pohrebisko.
 3. Na pohrebisko je zakázaný vstup so psom s výnimkou psov, ktoré doprevádzajú nevidiace osoby a majú príslušné označenie.
 4. Na pohrebisku nie je povolený pohyb na bicykloch, motocykloch, kolieskových korčuliach, skateboardoch, kolobežkách a podobných športových dopravných prostriedkoch.
 5. Vstup motorových vozidiel do areálu  pohrebiska je možný za týchto podmienok:
 • Pre invalidných občanov- držiteľov preukazu ZŤP na základe povolenia správy pohrebiska bez poplatku.
 • Pre nevládnych občanov pri účasti na pohrebe bez poplatku.
 • Pri oprave a úprave hrobky a hrobového miesta pre nájomcu za poplatok.
 • Pre kamenárstva a pohrebné služby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia s viditeľným označením názvu organizácie na vozidle za poplatok.
 1. Čas od 15. októbra do 31. marca sa považuje za zimné obdobie, kedy platí zákaz vstupu všetkých súkromných motorových vozidiel do areálu pohrebiska.
 2. V čase od 15. októbra do 31. marca sa komunikácie udržujú len v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný pre výkon pohrebu.
 3. Návštevníci pohrebiska sa po pohrebisku pohybujú na vlastné riziko a správa pohrebiska nezodpovedá za prípadné úrazy návštevníkov.
 4. Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelých osôb.

5. Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a evidencia hrobových miest

 1. prevoz mŕtveho zabezpečí obstarávateľ pohrebu, 
 2. telo zosnulého sa dočasne ukladá v Dome smútku v chladiacom zariadení, 
 3. nespopolnené alebo spopolnené telesné pozostatky je možné uložiť do hrobového miesta len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska so zápisom do evidencie hrobových miest vedenej u prevádzkovateľa pohrebiska. 

6. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov do zeme musí spĺňať tieto požiadavky:

 • hĺbka musí byť pre dospelú osobu alebo dieťa staršie ako 10 rokov najmenej 1,6m; pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2m,
 • dno musí ležať najmenej 0,5m nad hladinou podzemnej vody,
 • bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3m.
 • rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške minimálne 1,2m.

7. Spôsob nakladania s odpadmi:

 1. odpady na pohrebiskách sa odkladajú na tento účel na vyhradených miestach, 
 2. odpady pravidelne podľa potreby najmenej 2x týždenne odváža prevádzkovateľ.

8. Cenník služieb

 1. nájomné na prenájom hrobového miesta sa dojednáva na dobu 10 rokov, 
 2. cenník je verejnosti prístupný na webovom sídle obce Turňa nad Bodvou a v Dome smútku na Verejnom cintoríne v Turni nad Bodvou

9. Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko

Prevádzkovateľ pohrebnej služby je oprávnený vstúpiť na pohrebisko so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.

Čl. 3

Tlecia doba

Telo zosnulého musí byť v zemi alebo hrobke minimálne po dobu 10/20 rokov. Táto doba sa nazýva tlecia doba.

Čl. 4

Kolumbárium

 1. Urny je potrebné ukladať do vybudovaného kolumbária.
 2. Každé uloženie urny do kolumbária je užívateľ povinný nahlásiť správcovi pohrebiska.

Čl. 5

Dom smútku

Dom smútku slúži obyvateľom pri pohrebných aktoch. Smútočná sieň so svojím zariadením a príslušenstvom slúži pohrebným obradom občianskym a cirkevným.

Prevádzkovateľ hodinu pred začatím smútočného obradu premiestni rakvu do obradnej siene s úpravou katafalku.

Počas vystavenia rakvy a smútočného obradu zabezpečí reprodukovanie smútočnej hudby, ako aj počas smútočného sprievodu.

Čl. 6

Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkový poriadok je záväzný pre prevádzkovateľa pohrebiska, pre nájomcov, obstarávateľov pohrebov, pre poskytovateľov služieb na pohrebisku, pre návštevníkov pohrebiska, pre podnikateľské a iné subjekty, ktoré zastupujú pozostalých alebo vykonávajú iné aktivity v cintoríne a jeho zariadeniach.
 2. Nadobudnutím platnosti a účinnosti tohto poriadku sa rušia ustanovenia doteraz prijatých nariadení resp. poriadkov upravujúcich problematiku pohrebníctva.
 3. Prevádzkovateľ pohrebiska určuje ceny služieb na pohrebisku (Príloha č.1). Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený zvýšiť ceny služieb na pohrebisku každý rok maximálne o mieru ročnej inflácie, ohlásenú Národnou bankou Slovenskej republiky.
 4. Odborne spôsobilou osobou na prevádzkovanie pohrebiska v Turni nad Bodvou je pán Vladimír Krompasky.
 5. Pokiaľ v tomto poriadku nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č. 131/2010 Z.z. a súvisiace predpisy.
 6. Tento Prevádzkový poriadok bol schválený obecným zastupiteľstvom obce Turňa nad Bodvou dňa.... uznesením číslo ... po predchádzajúcom posúdení Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, spis číslo ..... (Príloha č.2)
 7. Tento Prevádzkový poriadok pre pohrebisko ,,Verejný cintorín v Turni nad Bodvou“ nadobúda účinnosť dňa....
 8. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto poriadku strácajú platnosť všetky prv vydané dokumenty upravujúce prevádzku a správu verejného cintorína v Turni nad Bodvou.

V Turni nad Bodvou dňa

Mgr. Atila Oravecz

                                                                                                                             starosta obce

Príloha č. 1

Cenník služieb na pohrebisku v Turni nad Bodvou

Nájomné alebo poplatok za poskytnutú službu

Poplatok v €

Prepožičanie miesta na 1 hrob na 10 rokov

 10,00 €

Prepožičanie na ďalších 10 rokov 1 hrob

 10,00 €

Prepožičanie miesta k postaveniu hrobky na 10 rokov 1 hrob

 30,00 €

Prepožičanie miesta pre hrobku na ďalších 10 rokov 1 hrob

 30,00 €

Prepožičanie schránky na uloženie urny (kolumbárium) na 10 rokov

  50,00 €

Prepožičanie schránky na uloženie urny (kolumbárium) na ďalších 10 rokov

  50,00 €

Prepožičanie obradnej siene a katafalku na 1 obrad

  15,00 €

Ozvučenie

    5,00 €

Prepožičanie chladničky (márnice) na 1 deň

    5,00 €

Účasť organizátora na pietnom akte

    5,00 €        


  Oznamy z aplikácie Moja obec

  
  Oznam / Hirdetés
  zverejnené: 2019-11-27
  Vážení spoluobčania!

  Dovoľujeme si Vám oznámiť zmenu čísla účtu na poukazovanie platieb za miestne dane a poplatky počnúc od dátumu 1. decembra 2019 na číslo účtu obce zriadeného v Prima banka Slovensko a s., číslo účtu vo formáte IBAN: SK43 5600 0000 0004 0162 5001.

  Tisztelt polgártársak!

  Tisztelettel felhívjuk figyelmüket arra, hogy 2019. december 1-től a helyi adók és illetékek banki átutalással történő befizetésére a község Prima banka Slovensko a. s. számlaszámát használják, amely IBAN formájában a következő: SK43 5600 0000 0004 0162 5001.
  Kvapka krvi / Egy csepp vér
  zverejnené: 2019-11-21
  Vážení spoluobčania!

  CRH v spolupráci Národnou Transfúznou Stanicou organizuje už tradične akciu darovania krvi pod názvom Kvapka krvi, ktorá bude 25.11.2019 t. j. pondelok, od 8.00 hod do 10.45 hod, v závode v Turni nad Bodvou. Darovania krvi sa môžu zúčastniť aj občania našej obce.

  Tisztelt polgártársak!

  A CRH (Slovensko) a. s. a Nemzeti Transzfúziós Állomással együttműködve, már hagyományosan véradást szervez Egy csepp vér címmel, amelyre 2019. 11. 25-én, tehát hétfőn, 8.00 és 10.45 óra között kerül sor a tornai cementgyárban. A véradáson részt vehet a község lakossága is.

  Oznam / Hirdetés
  zverejnené: 2019-11-08
  Vážení spoluobčania!

  Od 1. júla 2018 funguje v Košiciach na Národnej triede 27 pri Bete nová Lekárska pohotovosť pre deti a dospelých. Viac informácií v prílohe.

  Tisztlet polgártársak!

  2018. július 1-től Kassán a Národná trieda 27 pri Bete cím alatt, új Orvosi Sürgősségi Ellátás működik gyermekek és felnőttek számára. További információk a mellékletben.

  Turniansky futbalový víkend / Tornai futballhétvége
  zverejnené: 2019-11-01

  Oznam / Hirdetés
  zverejnené: 2019-10-28
  Vážení spoluobčania!

  Oznamujeme obyvateľom obce, že sa na Obecnom úrade v Turni nad Bodvou, Spoločnom obecnom úrade a Matričnom úrade dňa 29. októbra 2019, t. j. zajtra nebude z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny úradovať. Prevádzka úradov bude fungovať v riadnom režime dňa 30. októbra 2019, t. j. v stredu.

  Tisztelt polgártársak!

  Értesítjük a község lakosságát, hogy 2019. október 29-én, tehát holnap, a Községi, a Közös és az Anyakönyvi Hivatal a villanyáram-szolgáltatás szüneteltetése miatt nem üzemel. A megszokott üzemelés folytatására 2019. október 30-án, tehát szerdán kerül sor.
  Oznam / Hirdetés
  zverejnené: 2019-10-23
  Kominárstvo Dobrý komín od VILA ponúka revízie, kontrolu a čistenie komínov, čistenie kachľových pecí,frézovanie dechtu komínov.Vložkovanie a frezovanie komínov teraz s 20% zľavou. Výrobu 3-vrstvových komínov a všetky klampiarske práce s viac ako 20 ročnou praxou v obore.Svoj záujem hláste na obecnom urade.

  A Dobrý komín kéményseprő cég kínálja a kémények és a csempézett kályhák vizsgálatát, ellenőrzését és a kátrány esztergályozását. Szintén a kémények betétezését és esztergályozását most 20 százalékos kedvezménnyel. A háromrétegű kémenyeket és minden épületbádogosi munkát több mint 20 éves tapasztalattal. Az érdeklődésüket jelezzék a Községi Hivatalban!
  Oznam / Hirdetés
  zverejnené: 2019-10-15
  Vážení spoluobčania!

  OcÚ Turňa nad Bodvou Vám oznamuje, že dňa 16. októbra 2019, t. j. v stredu so začiatkom o 18.00 hodine sa uskutoční na obecnom úrade 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Turňa n/B. Navrhovaný program je zverejnený na úradnej tabuli obce.

  Tisztelt polgártársak!

  A Tornai Községi Hivatal értesíti Önöket, hogy 2019. október 16-án, tehát szerdán, 18.00 órai kezdettel a Községi Hivatalban sor kerül a helyi Képviselő-testület 7. ülésére. A javasolt program megtekinthető a Tornai Községi Hivatal hirdetőtábláján.
  Oznam / Hirdetés
  zverejnené: 2019-10-09
  Vážení spoluobčania!

  Východoslovenská distribučná oznamuje obyvateľom obce, že dnes od 10:30 hod. bude na Severnej ulici a Moldavskej ceste odstavená dodávka pitnej vody až do odstránenia poruchy.

  Tisztelt polgártársak!

  A Kelet-szlovákiai Vízművek értesíti a község lakosságát, hogy az Északi utcában és a Szepsi úton, 10:30 órától a hiba elhárításáig, szünetel az ivóvíz ellátás.
  Turniansky futbalový víkend / Tornai futballhétvége
  zverejnené: 2019-10-04

  AMO - Africký mor ošípaných / Afrikai sertéspestis
  zverejnené: 2019-10-01

  AMO - Africký mor ošípaných
  zverejnené: 2019-10-01

  Turniansky futbalový víkend / Tornai futballhétvége
  zverejnené: 2019-09-27

  Stretnutie so zástupcami poisťovne ALLIANZ Slovenská poisťovňa / Találkozó az ALLIANZ-Szlovák Biztosító képvisleőivel
  zverejnené: 2019-09-27
  Vážení spoluobčania!

  Srdečne Vás pozývame na stretnutie so zástupcami poisťovne ALLIANZ Slovenská poisťovňa, ktoré sa uskutoční dňa 1. 10. 2019, teda utorok v čase od 14.00 – 17.00 v priestoroch Klubu dôchodcov.

  Stretnutie je zamerané na pomoc s poistnými zmluvami aj iných poisťovní a ich kontrolu tak, aby váš život a majetok bol dostatočne chránený ak dôjde k nešťastiu.

  Tisztelt polgártársak!

  Sok szeretettel meghívjuk Önöket az ALLIANZ-Szlovák Biztosító képviselőivel történő találkozóra, amelyre 2019. 10. 1-én, tehát kedden, 14.00 és 17.00 óra között kerül sor a Nyugdíjas klub helyiségeiben.

  A találkozó a biztosítási szerződésekkel kapcsolatos segítségnyújtás és azok ellenőrzésének céljából jön létre, annak érdekében, hogy egy esetleges balszerencse esetén az életük és tulajdonuk, megfelelően védve legyen. A segítségnyújtások és az ellenőrzések más biztosítók szerződéseire is érvényesek.

  Medzinárodný maratón mieru / Nemzetközi Békemaraton
  zverejnené: 2019-09-27
  Vážení spoluobčania!

  Dňa 29. septembra 2019, teda v nedeľu o 10.35 hod. opäť privítame v našej obci Maratónsky vláčik z Košíc pri príležitosti Medzinárodného maratónu mieru. Po príchode sa uskutoční kladenie vencov pri pamätnej tabuli Bélu Gerstera a následne pri pamätníku prvého štartu Medzinárodného maratónu mieru Košice. Všetkých srdečne pozývame na toto podujatie.

  Tisztelt polgártársak!

  2019. szeptember 29-én, tehát vasárnap, 10.35 órai kezdettel, a Békemaraton alkalmából ismét községünkben üdvözölhetjük a Maratoni Békevonatot Kassáról. Az érkezés után sor kerül Gerster Béla emléktáblájának, ezt követően pedig a Kassai Békemaraton első rajtjának tiszteletére állított emlékmű megkoszorúzására. A rendezvényre sok szeretettel várunk mindenkit.


  Medzinárodný maratón mieru
  zverejnené: 2019-09-26

  XV. Szendrő Körül Gyalogszerrel
  zverejnené: 2019-09-20
  Vážení spoluobčania!
  Oddelenie turistiky vykonávajúce svoju činnosť pri samospráve mesta Szendrő, ktoré je našim partnerským mestom, pri príležitosti 15. výročia ,,Pešej túry okolo Szendrő“, Vás srdečne pozýva na toto podujatie, ktoré sa uskutoční 28. septembra 2019. Začiatok prehliadky: Szendrő, Hlavná ulica 19. - Kaštieľ Csáky a jeho nádvorie. Podujatie sa začína prehliadkou kaštieľa a oboznámením sa s jeho históriou. Zraz je plánovaný na 7.30 hod. a návrat sa očakáva o 14.30 hod. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.szendroitura.hu.

  Tisztelt polgártársak!

  A testvértelepülésünkön, Szendrő városában tevékenykedő Szendrői Természetjáró Szakosztály sok szeretettel meghívja Önöket a kerek évfordulójához érkező XV. Szendrő Körül Gyalogszerrel elnevezésű teljesítménytúrára, amelyre 2019. szeptember 28-án kerül sor. A teljesítménytúra rajt cél helyszíne: Szendrő, Fő utca 19. a Csáky kastély és annak udvara. A kastély megtekintésével és történetének ismertetésével indul a kirándulás. A gyülekező 7.30-kor, a várható visszaérkezés pedig 14.30-kor várható. Bővebb információk a www.szendroitura.hu honlapon találhatóak.  Turniansky futbalový víkend / Tornai futballhétvége
  zverejnené: 2019-09-20

  Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby
  zverejnené: 2019-09-20

  XVIII. Krajský pretek služobných psov vo výkone / Szolgálati kutyák XVIII. kerületi teljesítmény-versenye
  zverejnené: 2019-09-19
  Vážení spoluobčania!

  Krajské riaditeľstvo policajného zboru Košice Vás srdečne pozýva na
  XVIII. Krajský pretek služobných psov vo výkone, ktorý sa uskutoční
  dňa 19. septembra 2019 v čase od 8.30 hod. na futbalovom štadióne v Turni nad Bodvou.

  Tisztelt polgártársak!

  A Kassa Kerületi Rendőrkapitányság sok szeretettel meghívja Önöket a
  Szolgálati kutyák XVIII. kerületi teljesítmény-versenyére,
  amelyre 2019. szeptember 19-én, 8.30 órától kerül sor
  Tornán, a helyi futballstadionban.
  Čipovanie a povinné očkovanie psov / A kutyák chippelése és kötelező oltása
  zverejnené: 2019-09-18
  Oprava a vysvetlenie oznamu pre majiteľov psov:
  - čipovanie a vakcinácia dňa 18.septembra 2019 je zdarma
  - čipovanie a vakcinácia pred uvedeným dátumom – poplatok sa preplatí na obecnom úrade po predložení dokladu o úhrade
  - daň za psa sa uhrádza naďalej v zmysle platného VZN

  A hirdetés javítása és magyarázata a kutyatulajdonosok számára:
  - A chippelés és az oltás 2019. szeptember 18-án ingyenes,
  - a chippelés és az oltás a feltüntetett időpont előtt – az illeték, a befizetését igazoló okmány felmutatása után a Községi Hivatalban átfizetésre kerül,
  - a kutyaadó befizetése a továbbiakban is az érvényben lévő általános érvényű rendelet értelmében történik.


  Priprava 100 percentných ovocných a zeleninových štiav / 100 százalékos gyümölcs és zöldséglevek készítése
  zverejnené: 2019-09-18
  Vážení spoluobčania!

  Muštáreň Jablonov Vám oznamuje, že bola spustená služba muštovania, kde Vám z Vášho ovocia alebo zeleniny vyrobia chutnú 100 percentnú prírodnú šťavu za výhodných cenových podmienok. Šťavu Vám vedia zabaliť do 5 litrových nádob s kohútikom alebo do vami prinesených nádob. Stačí, ak si prinesiete svoje ovocie a zeleniny.

  Pre viac informácií volajte na číslo 0902 449 419 alebo navštívite osobne prevádzku, ktorá sa nachádza na adrese Jablonov nad Turňou, č. 663 a dohodnite si presný termín spracovania Vášho ovocia.

  Tisztelt polgártársak!

  Tájékozatjuk Önöket, hogy a szádalmási gyümölcsfeldolgozó a 2019-es szezonban az Önök által biztosított gyümölcsökből és zöldségekből, rendkívül kedvező áron, 100 százalékos rostos gyümölcs és zöldséglevek készítését kínálja, melyek 3 vagy 5 literes, kiengedő csappal ellátott csomagokba kerülnek, igény esetén saját edényekbe, demizsonokba. A feldolgozás időpontját szükséges előre egyeztetni. Elég, ha elhozzák gyümölcseiket és zöldségeiket.

  Érdeklődni vagy időpontot foglalni a 0902 449 419-es telefonszámon, vagy a 663-as házszám alatt, az egykori termelő szövetkezet helyén található, szádalmási gyümölcsfeldolgozó személyes felkeresésével lehetséges.
  Čipovanie a povinné očkovanie psov / A kutyák chippelése és kötelező oltása
  zverejnené: 2019-09-18
  Vážení spoluobčania, majitelia psov!

  Dňa 18. septembra, t. j. v stredu od 16.00 – 18.00 hod. na námestí pri obecnom úrade sa uskutoční povinné očkovanie psov starších ako tri mesiace proti besnote a čipovanie psov.
  Žiadame všetkých majiteľov psov, ktorí ich nemajú začipovaných, aby sa dostavili na obecný úrad a vyzdvihli si formulár, ktorý je potrebný vyplniť doma.
  S vyplneným formulárom nech sa dostavia v stanovený deň a čas na čipovanie a očkovanie psov.
  Čipovanie a vakcinácia je bezplatná. Majitelia, ktorí už túto povinnosť splnili budú si môcť nárokovať zľavu za daň zo psa.
  Po uvedenom termíne čipovanie a vakcinácia bude za poplatok.

  Tisztelt polgártársak, kutyatulajdonosok!

  2019. szeptember 18-án, tehát szerdán 16.00 és 18.00 óra között a Községi Hivatal előtti téren a három hónapnál idősebb kutyák kötelező, veszettség elleni védőoltására és chippelésére kerül sor.
  Kérjük az összes kutyatulajdonost, akiknek kutyáik még nem rendelkeznek chippel, jelenjenek meg a Községi Hivatalban, ahol felvehetik az ehhez szükséges nyomtatványt, amit otthon ki kell tölteni.
  A kitöltött nyomtatvánnyal a megadott napon és időpontban jelenjenek meg a chippelésre és az oltásra!
  A chippelés és az oltás ingyenes. Azok a tulajdonosok, akik teljesítették kötelességüket, igényelhetik a kedvezményes kutyaadót. A feltüntetett időpontot követően a chippelés és az oltás illeték befizetése után kérhető.


  Zámer predaja nehnuteľnosti / Ingatlan értékesítési szándéka
  zverejnené: 2019-09-17

  Verejná vyhláška – „Zlepšenie dostupnosti služieb prostredníctvom skvalitnenia základnej infraštruktúry v obci Turňa nad Bodvou“ / Nyilvános közlemény – „Torna község elérhetőségének javítása az alap infrastruktúra fejlesztésén keresztül”
  zverejnené: 2019-09-17

  XVIII. Krajský pretek služobných psov vo výkone / Szolgálati kutyák XVIII. kerületi teljesítmény-versenye
  zverejnené: 2019-09-16
  Vážení spoluobčania!

  Krajské riaditeľstvo policajného zboru Košice Vás srdečne pozýva na
  XVIII. Krajský pretek služobných psov vo výkone, ktorý sa uskutoční
  dňa 16. septembra 2019 v čase od 13.30 hod. a 19. septembra 2019 v
  čase od 8.30 hod. na futbalovom štadióne v Turni nad Bodvou.

  Tisztelt polgártársak!

  A Kassa Kerületi Rendőrkapitányság sok szeretettel meghívja Önöket a
  Szolgálati kutyák XVIII. kerületi teljesítmény-versenyére, amelyre
  2019. szeptember 16-án, 13.30 és 2019. szeptember 19-én, 8.30 órától kerül sor
  Tornán, a helyi futballstadionban.

  Turniansky futbalový víkend / Tornai futballhétvége
  zverejnené: 2019-09-13

  Pohár predsedu ObFZ Košice - okolie / A Kassa - kerületi Labdarúgó Szövetség elnökének serlege
  zverejnené: 2019-09-11

  Dni poľa kukurice // Kukorica mező napok
  zverejnené: 2019-09-11
  Vážení spoluobčania!

  Agrion – združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR Vás srdečne pozýva na Dni poľa kukurice, ktorý sa uskutočnia v dňoch 11. – 12. septembra 2019 v obci Drienovec.

  Program podujatia:

  11. 9. 2019

  10:00 – Otvorenie výstavného areálu
  10:15 – Poľná diskusia
  11:00 – Slávnostné otvorenie a príhovory pozvaných hostí
  11:25 – Informácie o hybridoch kukurice
  11:30 – Predvádzanie techniky s odborným výkladom jednotlivých technologických postupov
  14:00 – Žrebovanie tomboly
  14:20 – Možnosť individuálnych ukážok techniky
  17:00 – Ukončenie podujatia.

  12. 9. 2019

  9:00 – Otvorenie výstavného areálu
  10:15 – Poľná diskusia
  11:00 – Príhovory spoluorganizátorov
  11:25 – Informácie o hybridoch kukurice
  11:30 – Predvádzanie techniky s odborným výkladom jednotlivých technologických postupov
  14:00 – Žrebovanie tomboly
  14:20 – Možnosť individuálnych ukážok techniky
  15:00 – Ukončenie podujatia

  Tisztelt polgártársak!

  Az Agrion – a Szlovák Köztársaság mezőgazdasági technikáit szolgáltató egyesület sok szeretettel meghívja Önöket a Somodiban megrendezendő Kukorica mező napokra, melyekre 2019. szeptember 11. és 12-én kerül sor.

  A rendezvény programja:

  2019. szeptember 11.

  10:00 – A kiállítási terület megnyitása,
  10:15 – Mezei értekezlet,
  11:00 – Ünnepélye megnyitó és meghívott vendégek beszédei,
  11:25 – Tájékoztató a kukoricák hibridjeiről,
  11:30 – A technika egyes technológiai meneteinek szakszerű bemutatása,
  14:00 – Tombolasorsolás,
  14:20 – A technika egyéni bemutatásának lehetősége,
  17:00 – A rendezvény befejezése

  2019. szeptember 12.

  9:00 – A kiállítási terület megnyitása,
  10:15 – Mezei értekezlet,
  11:00 – A társrendezők beszédei,
  11:25 – Tájékoztató a kukoricák hibridjeiről,
  11:30 – A technika egyes technológiai meneteinek szakszerű bemutatása,
  14:00 – Tombolahúzás,
  14:20 – A technika egyéni bemutatásának lehetősége,
  15:00 – A rendezvény befejezése
  Turniansky futbalový víkend / Tornai futballhétvége
  zverejnené: 2019-09-06
  7. 9. 2019: “U11“ / Turňa - Paňovce / 10:00
  7. 9. 2019: “U19“ / Drnava - Turňa / 15:30
  8. 9. 2019: “A“ / Rozhanovce - Turňa / 15:30
  Zámer predaja nehnuteľnosti
  zverejnené: 2019-09-05

  Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 - MŠ - A 2019/2020-as tanév Ünnepélyes megnyitója - Óvoda
  zverejnené: 2019-08-29
  Vážení spoluobčania!

  Vedenie Materskej školy v Turni nad Bodvou oznamuje zákonným zástupcom detí, že školský rok 2019/20 začína pondelok 2.septembra 2019.

  MŠ je riadne v prevádzke od 6.30 – 16.30 hod., prijímanie detí do 8.00 hod.

  Tisztelt polgártársak!

  A Tornai Óvoda vezetősége értesíti a szülőket, hogy a 2019/20-as tanév 2019. szeptember 2-án, hétfőn kezdődik.

  Az Óvoda rendszeres üzemelése 6.30 órától – 16.30-ig, a gyerekek fogadása 8.00 óráig tart.
  Futbalové zápasy našich mužstiev / Csapataink labdarúgó-mérkőzései
  zverejnené: 2019-08-29
  Futbalové zápasy našich mužstiev // Csapataink labdarúgó-mérkőzései

  29. 8. 2019: “A“ / Turňa - Valaliky / 16:00
  31. 8. 2019: “U11“ / Medzev - Turňa / 10:00
  31. 8. 2019: “U19“ / Turňa - Čečejovce / 14:00
  1. 9. 2019: “U15“ / Poproč - Turňa / 10:30
  1. 9. 2019: “A“ / Turňa - K. Oľšany / 15:30

  Turňa do toho! ⚽ // Hajrá Torna! ⚽
  Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 - A 2019/2020-as tanév Ünnepélyes megnyitója
  zverejnené: 2019-08-28
  Vážení spoluobčania!

  Riaditeľstvá Základných škôl v Turni nad Bodvou oznamujú žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční dňa 2. septembra 2019, t. j. pondelok so začiatkom o 8.00 hod. v areáli školy.

  Tisztelt polgártársak!

  A tornai Alapiskolák Igazgatóságai értesítik a tanulókat és a szülőket, hogy a 2019/2020-as tanév Ünnepélyes megnyitójára 2019. szeptember 2-án, tehát hétfőn, 8.00 órai kezdettel kerül sor az iskola épületében.
  Odstavenie pitnej vody / Az ivóvízellátás szüneteltetése
  zverejnené: 2019-08-28
  Vážení spoluobčania!

  Východoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje Vám, že dnes od 15.15 hod. z dôvodu odstránenia poruchy bude odstavená dodávka vody na Hradnej ulici a v Ulici Čiga.

  Tisztelt polgártársak!

  A Kelet-szlovákiai Vízművek értesíti Önöket, hogy a vezetékek meghibásodásának elhárítása miatt, 15.15 órától szünetel az ivóvízellátás a Vár utcában és a Csiga utcában.
  Oznam / Értesítés
  zverejnené: 2019-08-28
  Vážení spoluobčania!

  Oznamujeme Vám, že dňa 30. augusta 2019 (t. j. v piatok) sa na obecnom úrade stránky neprijímajú. Najbližší stránkový deň je pondelok, 2. septembra 2019.


  Tisztelt polgártársak!

  Értesítjük Önöket, hogy 2019. augusztus 30-án, a Községi Hivatalban nem lesz ügyfélfogadás. A legközelebbi ügyfélfogadás 2019. szeptember 2-án, hétfőn lesz.