Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Návrh VZN cintorín 2019

 06.04.2019

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:

VZN vyvesené na úradnej tabuli dňa:

VZN zvesené z úradnej tabule dňa:

VZN nadobúda účinnosť dňa:

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  č.

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRE POHREBISKO ,,Verejný cintorín v Turni nad Bodvou“

Čl. 1

Základné ustanovenia

Obec Turňa nad Bodvou na základe Zákona o pohrebníctve č. 131/2010 vydáva tento Prevádzkový poriadok pre pohrebisko ,,Verejný cintorín v Turni nad Bodvou“, nachádzajúci sa na parcele č. 628/3 a č. 628/4 v katastrálnom území obce Turňa nad Bodvou.

Poriadok pre pohrebisko sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska, nájomcov hrobových miest, na poskytovateľov služieb na pohrebisku a na návštevníkov pohrebiska. 

Prevádzkovateľom pohrebiska je obec Turňa nad Bodvou, ktorej adresa (sídlo) je Obec Turňa nad Bodvou, Moldavská cesta 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou.

Čl. 2

Prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje

1. Rozsah služieb poskytovaných prevádzkovateľom pohrebiska

 1. vykonávať správu a údržbu pohrebiska,
 2. viesť evidenciu súvisiacu s prevádzkovaním  pohrebiska,
 3. starať sa o celkový vzhľad spravovaného a prevádzkovaného pohrebiska,
 4. starať sa o zeleň nachádzajúcu sa na pozemkoch pohrebiska, vykonávať pravidelné ošetrovanie a udržiavanie trávnikov a drevín, 
 5. vykonávať úpravu a čistenie prístupových ciest a komunikácií na pohrebisku, 
 6. spravovať a udržiavať objekty nachádzajúce sa na pohrebisku, ako je Dom smútku a iné objekty tvoriace vybavenosť pohrebiska, 
 7. starať sa o inžinierske siete na pohrebisku,
 8. starať sa o oplotenie pohrebiska, 
 9. zabezpečovať poriadok a čistotu na pohrebisku, pravidelné vyvážanie odpadkov, 
 10. udržiavať v dôstojnom stave vojenské hroby, pomníky a pamätníky,
 11. zabezpečovať funkčnosť elektrického osvetlenia, 
 12. iné činnosti priamo súvisiace s pohrebom podľa všeobecnej potreby.

2. Prepožičanie hrobového miesta- nájomná zmluva a nájomné

 1. Prevádzkovateľ je povinný prepožičať hrobové miesto na dobu neurčitú, min. do uplynutia tlecej doby, nie kratšiu ako 20 rokov.
 2. O prepožičaní hrobového miesta, vyhotoví prevádzkovateľ nájomnú zmluvu.
 3. Pri úmrtí nájomcu, prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia; ak je dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý. Správa pohrebiska bude akceptovať len taký doklad, ktorý je výsledkom dedičského konania, uznesenia súdu alebo notárom overený hodnoverný doklad.
 4. Ak priami dedičia už nežijú, tak sa nájomná zmluva uzatvorí s dedičom nežijúcich dedičov. Správa pohrebiska bude akceptovať len taký doklad, ktorý je výsledkom dedičského konania, uznesenia súdu alebo notárom overený hodnoverný doklad.
 5. Nájomná zmluva na hrobové miesto oprávňuje nájomcu nakladať s týmto miestom podľa tohto prevádzkového poriadku.
 6. Nájomné za prepožičanie miesta sa platí vopred, na obdobie a vo výške v zmysle platného cenníka. Pri uzatvorení nájomnej zmluvy na hrobové alebo urnové miesto sa nájomné platí na dobu 20 rokov. Nájomné za ďalšie obdobie sa platí na dobu 10 rokov. Ak o to nájomca požiada, je možné vyplatiť nájomné aj na dlhšie obdobie.
 7. Platiteľom nájomného môže byť len nájomca alebo ním poverená osoba. Na doklade o zaplatení nájomného musí byť uvedený nájomca hrobového miesta.
 8. Prideľovanie a určovanie poradia hrobových miest je výlučne v kompetencii správy pohrebiska.
 9. Nájomca je povinný do 3 dní od ukončenia výkopu hrobu postaviť náhrobok, inak nárok na miesto zaniká. Náhradné miesto určí správa pohrebiska.
 10. Nájomnou zmluvou k hrobovému miestu nájomca nenadobúda vlastnícke práva k tomuto miestu. Vlastníctvom nájomcu je hrobka. Zmena nájomcu počas trvania nájomnej zmluvy je možná iba s písomným súhlasom nájomcu, úradne overeným na obecnom úrade resp. u notára.

3. Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta a návštevníkov pohrebiska

 1. uzavrieť nájomnú zmluvu, 
 2. dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta, 
 3. užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy, 
 4. nájomca je povinný na vlastné náklady udržiavať hrobové miesto v riadnom stave. Hrobové miesto musí byť najmä pokosené, odburinené, očistené od nánosov a pomníky musia byť osadené tak, aby neohrozovali iných návštevníkov, alebo okolité hroby. Odstraňovať z hrobu zvädnuté kvety, vence, vyhorené kahance a sviečky, 
 5. písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska zmeny údajov potrebných na vedenie evidencie, 
 6. práce na pohrebiskách okrem bežnej údržby možno vykonávať len s písomným povolením prevádzkovateľa, 
 7. vykonávateľ kamenárskych prác je povinný sa preukázať prevádzkovateľovi písomným súhlasom osoby, ktorá je oprávnená na ich vykonanie, 
 8. každý,  kto  vykonáva  kamenárske  a iné  práce  na  pohrebiskách  je  povinný  zvyšky stavebného a ostatných materiálov používaných pri týchto prácach vyviesť z pohrebiska na vlastné náklady, 
 9. demontáž, odstraňovanie, odvoz pomníkov, epitafných dosiek alebo ich súčastí musí vlastník vopred oznámiť prevádzkovateľovi, ktorý o tom vedie evidenciu, 
 10. nájomca a oprávnené osoby nemôžu bez súhlasu prevádzkovateľa vysádzať na cintoríne stromy a kríky, umiestňovať lavičky a vykonávať iné úpravy,
 11. v prípade, že nájomca neudržiava hrobové miesto podľa predchádzajúcich odsekov, môže tieto povinnosti splniť prevádzkovateľ pohrebiska na náklady nájomcu hrobového miesta.
 12. návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta,
 13. nesmú robiť hluk, vykrikovať, odhadzovať a zapaľovať odpadky,  šliapať po hroboch, požívať alkoholické nápoje a omamné prostriedky, poškodzovať pomníky, zariadenia, objekty a zeleň, 
 14. je zakázané odcudzovať ozdobné predmety z hrobov, náhrobky, vence a kytice 
 15. do areálu pohrebiska je zákaz vjazdu motorových vozidiel, motocyklov, bicyklov a kolobežiek. Výnimku tvoria vozidlá pohrebných služieb, vozidlá na odvoz smetí a vozidlá, ktoré majú súhlas prevádzkovateľa, 
 16. povinnosť odpad ukladať len na vyhradené miesta, 
 17. zapaľovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo na to vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru, prípadne poškodenie iných hrobových miest alebo vybavenia cintorína, 
 18. chodníky medzi hrobmi nemožno používať na iné účely než na komunikačné a nie je povolené obmedzovať ich priechodnosť.

4. Prístup na pohrebisko

 1. Pohrebisko je prístupné od 1. mája do 30. septembra denne od 7:00 do 20:00 hodiny a od 1. októbra do 30. apríla denne od 7:00 do 18:00 hodiny. Táto doba sa medzi 28. októbrom a 5. novembrom predlžuje o 4 hodiny (do 22:00 hodiny).
 2. Každý návštevník je povinný pred určenou zatváracou hodinou opustiť pohrebisko.
 3. Na pohrebisko je zakázaný vstup so psom s výnimkou psov, ktoré doprevádzajú nevidiace osoby a majú príslušné označenie.
 4. Na pohrebisku nie je povolený pohyb na bicykloch, motocykloch, kolieskových korčuliach, skateboardoch, kolobežkách a podobných športových dopravných prostriedkoch.
 5. Vstup motorových vozidiel do areálu  pohrebiska je možný za týchto podmienok:
 • Pre invalidných občanov- držiteľov preukazu ZŤP na základe povolenia správy pohrebiska bez poplatku.
 • Pre nevládnych občanov pri účasti na pohrebe bez poplatku.
 • Pri oprave a úprave hrobky a hrobového miesta pre nájomcu za poplatok.
 • Pre kamenárstva a pohrebné služby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia s viditeľným označením názvu organizácie na vozidle za poplatok.
 1. Čas od 15. októbra do 31. marca sa považuje za zimné obdobie, kedy platí zákaz vstupu všetkých súkromných motorových vozidiel do areálu pohrebiska.
 2. V čase od 15. októbra do 31. marca sa komunikácie udržujú len v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný pre výkon pohrebu.
 3. Návštevníci pohrebiska sa po pohrebisku pohybujú na vlastné riziko a správa pohrebiska nezodpovedá za prípadné úrazy návštevníkov.
 4. Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelých osôb.

5. Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a evidencia hrobových miest

 1. prevoz mŕtveho zabezpečí obstarávateľ pohrebu, 
 2. telo zosnulého sa dočasne ukladá v Dome smútku v chladiacom zariadení, 
 3. nespopolnené alebo spopolnené telesné pozostatky je možné uložiť do hrobového miesta len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska so zápisom do evidencie hrobových miest vedenej u prevádzkovateľa pohrebiska. 

6. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov do zeme musí spĺňať tieto požiadavky:

 • hĺbka musí byť pre dospelú osobu alebo dieťa staršie ako 10 rokov najmenej 1,6m; pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2m,
 • dno musí ležať najmenej 0,5m nad hladinou podzemnej vody,
 • bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3m.
 • rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške minimálne 1,2m.

7. Spôsob nakladania s odpadmi:

 1. odpady na pohrebiskách sa odkladajú na tento účel na vyhradených miestach, 
 2. odpady pravidelne podľa potreby najmenej 2x týždenne odváža prevádzkovateľ.

8. Cenník služieb

 1. nájomné na prenájom hrobového miesta sa dojednáva na dobu 10 rokov, 
 2. cenník je verejnosti prístupný na webovom sídle obce Turňa nad Bodvou a v Dome smútku na Verejnom cintoríne v Turni nad Bodvou

9. Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko

Prevádzkovateľ pohrebnej služby je oprávnený vstúpiť na pohrebisko so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.

Čl. 3

Tlecia doba

Telo zosnulého musí byť v zemi alebo hrobke minimálne po dobu 10/20 rokov. Táto doba sa nazýva tlecia doba.

Čl. 4

Kolumbárium

 1. Urny je potrebné ukladať do vybudovaného kolumbária.
 2. Každé uloženie urny do kolumbária je užívateľ povinný nahlásiť správcovi pohrebiska.

Čl. 5

Dom smútku

Dom smútku slúži obyvateľom pri pohrebných aktoch. Smútočná sieň so svojím zariadením a príslušenstvom slúži pohrebným obradom občianskym a cirkevným.

Prevádzkovateľ hodinu pred začatím smútočného obradu premiestni rakvu do obradnej siene s úpravou katafalku.

Počas vystavenia rakvy a smútočného obradu zabezpečí reprodukovanie smútočnej hudby, ako aj počas smútočného sprievodu.

Čl. 6

Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkový poriadok je záväzný pre prevádzkovateľa pohrebiska, pre nájomcov, obstarávateľov pohrebov, pre poskytovateľov služieb na pohrebisku, pre návštevníkov pohrebiska, pre podnikateľské a iné subjekty, ktoré zastupujú pozostalých alebo vykonávajú iné aktivity v cintoríne a jeho zariadeniach.
 2. Nadobudnutím platnosti a účinnosti tohto poriadku sa rušia ustanovenia doteraz prijatých nariadení resp. poriadkov upravujúcich problematiku pohrebníctva.
 3. Prevádzkovateľ pohrebiska určuje ceny služieb na pohrebisku (Príloha č.1). Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený zvýšiť ceny služieb na pohrebisku každý rok maximálne o mieru ročnej inflácie, ohlásenú Národnou bankou Slovenskej republiky.
 4. Odborne spôsobilou osobou na prevádzkovanie pohrebiska v Turni nad Bodvou je pán Vladimír Krompasky.
 5. Pokiaľ v tomto poriadku nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č. 131/2010 Z.z. a súvisiace predpisy.
 6. Tento Prevádzkový poriadok bol schválený obecným zastupiteľstvom obce Turňa nad Bodvou dňa.... uznesením číslo ... po predchádzajúcom posúdení Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, spis číslo ..... (Príloha č.2)
 7. Tento Prevádzkový poriadok pre pohrebisko ,,Verejný cintorín v Turni nad Bodvou“ nadobúda účinnosť dňa....
 8. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto poriadku strácajú platnosť všetky prv vydané dokumenty upravujúce prevádzku a správu verejného cintorína v Turni nad Bodvou.

V Turni nad Bodvou dňa

Mgr. Atila Oravecz

                                                                                                                             starosta obce

Príloha č. 1

Cenník služieb na pohrebisku v Turni nad Bodvou

Nájomné alebo poplatok za poskytnutú službu

Poplatok v €

Prepožičanie miesta na 1 hrob na 10 rokov

 10,00 €

Prepožičanie na ďalších 10 rokov 1 hrob

 10,00 €

Prepožičanie miesta k postaveniu hrobky na 10 rokov 1 hrob

 30,00 €

Prepožičanie miesta pre hrobku na ďalších 10 rokov 1 hrob

 30,00 €

Prepožičanie schránky na uloženie urny (kolumbárium) na 10 rokov

  50,00 €

Prepožičanie schránky na uloženie urny (kolumbárium) na ďalších 10 rokov

  50,00 €

Prepožičanie obradnej siene a katafalku na 1 obrad

  15,00 €

Ozvučenie

    5,00 €

Prepožičanie chladničky (márnice) na 1 deň

    5,00 €

Účasť organizátora na pietnom akte

    5,00 €        


  Zoznam aktualít :