Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským-Alapiskola

 30.08.2018

Obec TURŇA NAD BODVOU

Obecný úrad v Turni nad Bodvou, Moldavská cesta č. 419/49, 044 02  Turňa nad Bodvou

Zriaďovateľ Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Školská ulica nč. 301/12, Turňa nad Bodvou – Torna podľa ustanovenia § 3 a § 4 ods.(1) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

V Ý B E R O V É  K O N A N I E

na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Školská ulica nč. 301/12,

Turňa nad Bodvou – Torna

Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky na druh a typ školy,  na výkon pedagogickej činnosti podľa  zákona  317/2009 Z.z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 34 ods. 2 citovaného zákona  a v zmysle Vyhlášky 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona 317/2009 Z.z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 písm. b)zákona č. 596/2003 Z.z.,
 • osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona    č. 317/2009 Z.z,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z.z, - potvrdenie nie staršie ako 3 mesiace,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 317/2009Z.z, spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná prihláška o účasť na výberovom konaní,
 • doklady o vzdelaní (overené kópie) a doklady o vykonaní 1. atestácie alebo jej náhradnej formy (podľa   § 61 ods. 7 zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (overené kópie),
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • potvrdenie  o dĺžke pedagogickej praxe ( preukazujúce minimálne 5 rokov pedagogickej praxe  -  napr. zápočtový list),
 • doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • písomne spracovaný  návrh vlastnej  koncepcie riadenia a rozvoja základnej školy v rozsahu   1 – 2 strany/A4,
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca (nie staršie ako 3 mesiace),
 • písomný súhlas  uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov  na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  a o zmene  a doplnení niektorých zákonov, podľa § 19-30,
 • čestné prehlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle §3 ods. 7 písm. a) až c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve sa školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 14. septembra  2018  do 10:00 hod., na adresu zriaďovateľa:  Obec Turňa nad Bodvou

                                                                 Obecný úrad

                                                                 Moldavská cesta č. 419/49

                                                                 044 02 Turňa nad Bodvou

v zalepenej obálke, s uvedením adresy odosielateľa a označenej heslom:

„Výberové konanie ZŠsVJM-A -  NEOTVÁRAŤ“.

Rozhodujúci je dátum pečiatky pošty, alebo deň osobného doručenia žiadosti na  úrad. Žiadosti uchádzačov doručené po stanovenom termíne nebudú do výberového konania zaradené. Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Termín a miesto výberového konania oznámi rada školy prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Turni nad Bodvou,  30.8.2018

     

 Mgr. Atila Oravecz v.r.

        starosta obce

Doručuje sa:

 • ZŠsVJM-A, Školská ulica 301/12, 044 02 Turňa nad Bodvou-Torna
 • Rada školy ZŠsVJM-A, Školská 301/12, 044 02 Turňa nad Bodvou

Spôsob zverejnenia:

 • Úradná tabuľa obce Turňa nad Bodvou
 • Regionálna tlač - Košický Korzár
 • Web sídlo obce www.turnanadbodvou.sk

  Zoznam aktualít :