Výstavba predškolského zariadenia v obci Turňa nad Bodvou

 26.03.2018

Výstavba predškolského zariadenia v obci Turňa nad Bodvou

Názov projektu: ,, Výstavba predškolského zariadenia v obci Turňa nad Bodvou“

Výzva: OPLZ-PO6-SC612-2016a- Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu MŠ-150 obcí, ktoré budú zapojené do Národného projektu Take  away -I. Fáza -Komplexná podpora pre integráciu obyvateľov MRK

Kód ITMS2014+: 312061C256

Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie deťom v predškolskom veku kvalitný prístup k predprimárnemu vzdelávaniu prostredníctvom výstavby nového predškolského zariadenia v obci Turňa nad Bodvou.

Novovybudovaný objekt materskej školy sa bude nachádzať  v intraviláne obce, v areáli základnej školy na pozemku parcele KN-C č. 5772/19. Jedná sa o jednopodlažný objekt s kombinovanou konštrukciou strechy, v pôdoryse vytvárajúcom písmeno H. Výstavbou materskej školy dôjde k zabezpečeniu nových priestorov – 4 tried s celkovou kapacitou  84 detí, z čoho 50 % budú deti z marginalizovanej rómskej komunity.  

Výstavba sa začne po ukončení verejného obstarávania na dodávateľa stavených prác a potrvá 17 mesiacov .

Projekt je podporený Európskou úniou, Európskym sociálnym fondom, Európskym fondom regionálneho rozvoja, z Operačného programu ľudské zdroje.


Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5