Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Novoročný prejav starostu obce/ Torna község polgármesterének újévi beszéde

 15.01.2018

Novoročný prejav starostu obce Turňa nad Bodvou

Vážení spoluobčania!

Dovoľte mi, aby som sa Vám na prelome rokov a pri príležitosti začiatku nového roka 2018 touto cestou prihovoril, tak ako v predošlých rokoch.

Máme za sebou ďalší rok v poradí, už tretí od môjho zvolenia do funkcie starostu obce. Tento rok je aj volebný a preto určite každého z Vás bude zaujímať, čo sa nám podarilo v našej obci za uvedené obdobie realizovať, resp. začať s tým, že toho roku alebo v ďalších rokoch sa zrealizujú.

Keď sa pozrieme do minulosti z pohľadu života a budovania v našej obci, môžeme povedať a veľmi ma teší, že úspešne usporadúvame Vianočné trhy, v poradí už tretie. Taktiež ďalšie kultúrno-spoločenské akcie, ktoré boli zorganizované spolu s našou obcou, ako Mikulášske dni, maškarné plesy pre deti, súťaže v Taekwondo, Veľkonočný predajný trh, stretnutia so seniormi, hasičské súťaže, stolnotenisové a ďalšie. Spomenul som len tie väčšie, ale okrem týchto sa usporadúva ešte veľa ďalších kultúrno-spoločenských akcií. Musíme povedať narovinu, že čím ďalej, tým ťažšie sa organizujú tieto podujatia z dôvodu nezáujmu ľudí, preto by som sa chcel veľmi pekne poďakovať tým, ktorí si vo svojom voľnom čase nájdu čas aj na obecné aktivity a činnosti. Dovoľte mi, aby som Vás ďalej informoval o prebiehajúcich projektoch, na ktoré čakáme a v neposlednom rade na plánované projekty, ktoré by sme v budúcnosti radi realizovali. Projekt výstavba predškolského zariadenia (škôlky) bol schválený, v súčasnej dobe prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. Ďalší projekt, ktorý čaká na schválenie, je výstavba komunitného centra (starý Kováčov dom), kde bola podaná žiadosť a čakáme na vyhodnotenie. Ku komunitnému centru v krátkosti by som chcel povedať len toľko, že je to chátrajúca nehnuteľnosť, ktorá je vo vlastníctve obce. Využili sme možnosť získania grantov na prestavbu celej budovy, ktorá po uplynutí hodnotiaceho obdobia bude môcť byť využívaná na účely, ktoré schváli obecné zastupiteľstvo.

Ďalší projekt, ktorý máme podaný a v súčasnej dobe sa schvaľuje, je projekt modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ.

Ďalší projekt, ktorý tiež čaká na schválenie vo výške 654 000 € zabezpečí znižovanie energetickej náročnosti a vynovenie kultúrneho domu.

Ďalší projekt zameraný na revitalizáciu zelene v obci spojený s drobnou architektúrou bol podaný do Programu obnovy dediny a tiež sa uchádzame o dotáciu na projekt rekonštrukcie požiarnej zbrojnice. Od januára v obci začali fungovať miestne občianske hliadky, ktoré budú zabezpečovať poriadok v rómskych osadách a pri udalostiach, kde sa vo väčšej miere zúčastňujú rómski obyvatelia. Tento projekt nám bol schválený na tri roky vo výške 220 000 €. V minulom roku sa tiež úspešne zrealizoval projekt sanácia miest s nezákonne uloženým odpadom vo výške 35 000 €.

Úspešným projektom je aj zriadenie kamerového systému v obci s počtom 32 nainštalovaných bezpečnostných kamier na monitorovanie verejného poriadku. Tento projekt bude mať aj pokračovanie v r. 2018, ktorého schvaľovací proces prebieha v týchto dňoch. Na tieto aktivity systému úzko nadväzuje zriadenie chránenej dielne pre zamestnanie telesne postihnutých občanov. V súčasnosti prebiehajú práce na prípravu vhodných priestorov, odkiaľ títo zamestnanci budú nepretržite sledovať prostredníctvom kamier bezpečnosť v obci.

Z plánovaných výziev by sme sa radi uchádzali o získanie grantov na zateplenie a opravu strechy obecného úradu, na zateplenie a modernizáciu zdravotného strediska, na prestavbu a opravu strechy klubu dôchodcov po prevode vlastníctva budovy na obec a na zabezpečenie prístupu marginalizovanej rómskej komunity k pitnej vode.

Veľmi radi by sme postavili nájomné bytové domy v obci s podporou Fondu národného majetku. Aj v súčasnosti evidujeme cca 98 žiadostí, avšak poslanci OZ zatiaľ neodsúhlasili ani jeden návrh developerov, ktoré im boli odprezentované. Taktiež máme investorov, ktorí by v našej obci z vlastných prostriedkov zrekonštruovali verejné osvetlenie na podobu SMART obcí. Bohužiaľ, zatiaľ ani jeden návrh, ktorý bol odprezentovaný investormi, nepadol na úrodnú pôdu. Je to tiež na škodu našej obce.

Z prostriedkov obce plánujeme odkúpiť budovu kaštieľa od p. Šalátu do vlastníctva obce. Predbežné rokovania už prebehli a veríme, že sa budeme vedieť dohodnúť k spokojnosti obidvoch strán. V roku 2018 sa majetok obce rozšíri o ďalšiu nehnuteľnosť a tým je ,,Zrúcanina Turnianskeho hradu“. Bude to historická udalosť, po ktorej budeme vedieť pracovať na získavaní grantov na konzerváciu zrúcaniny a jej využitie v prospech cestovného ruchu. V tejto časti by som chcel vyzdvihnúť mravenčiu prácu občianskeho združenia Castrum Thorna, ktoré pravidelne čistí priestor zrúcaniny, usporadúva akcie na propagáciu a rozvoj turizmu v našej obci. Patrí im poďakovanie a verím, že aj v budúcnosti budeme úzko spolupracovať.

Ako ste si všimli, konečne sa podarilo presadiť práce na revitalizáciu verejných priestorov v obci vo forme obnovy chodníkov a miestnych komunikácií. Chceli by sme pokračovať ďalej ukladaním zámkovej dlažby na sídlisku, Hájskej ulici, ako aj postupne v ďalších častiach obce  podľa schválených priorít. Pracuje sa na zmenách a doplnkoch územného plánu obce. V roku 2018 by sme chceli vymerať pozemky pre výstavbu rodinných domov v súlade s novým územným plánom a vytvoriť podmienky pre rozšírenie individuálnej bytovej výstavby. Všetko samozrejme bude záležať na tom, kedy bude schválený rozpočet obce. V súvislosti s rozpočtom obce, nedá mi nespomenúť, že veľa aktivít v minulom roku sa nepodarilo zrealizovať z dôvodu, že rozpočet obce bol schválený až koncom mesiaca máj, žiaľ tak ako v predošlých rokoch. Takéto zbytočné naťahovanie času je v neprospech našej obce. Verím, že niektorí poslanci sa poučili a toho roku sa nenechajú ovplyvňovať poslancami, ktorým ide len o brzdenie vývoja obce. Mohli by sme napredovať míľovými krokmi, pričom takto len teoretizujeme, sme tlačení do nezmyselných koncepcií, kde výsledný efekt je otázny. Verím, že každý triezvo rozmýšľajúci poslanec pochopí, prečo sme dostali mandát od našich voličov a priloží ruku k dielu a neklesne do úlohy večných kritikov a oponentov. Myslím, že to občania vidia a dúfam, že aj spočítajú v nasledujúcich komunálnych voľbách.

Milí Turňančania,

naše rozvojové aktivity si vyžadujú neustálu komunikáciu, organizované rozhodnutia, aby sme robili čím menej chýb. Otvorenosť a stála komunikácia s Vami je preto veľmi významná. Prosím Vás, aby sme sa navzájom podporovali, buďme k sebe otvorení, vážme si jeden druhého, berme život ako dar a šírme okolo seba radosť a úsmev, nie hnev a zlobu. Naša práca zveľaďuje našu obec, ale keď  k tomu priložíte aj vy svoju ruku, svoje dielo, tak to zveľaďovanie bude omnoho väčšie a tým vzácnejšie, že sme to urobili spoločne. Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí v uplynulom roku 2017 svojou ochotou, prácou a snahou prispeli k rozvoju a zveľaďovaniu v našej obci. Každému združeniu, ktoré svojou aktivitou pomáha vytvárať lepšie podmienky pre nás všetkých.

Chcem Vám popriať v mojom mene, v mene poslancov obecného zastupiteľstva a všetkých zamestnancov obecného úradu v Turni nad Bodvou, pevné zdravie, šťastie, lásku, porozumenie a úspešný rok 2018.

                                                                                                                                                 Mgr.Atila Oravecz                                                                                                             starosta obce                     

T o r n a k ö z s é g   p o l g á r m e s t e r é n e k   ú j é v i  b e s z é d e

T i s z t e l t   p o l g á r t á r s a k !

Polgármesterré választásom óta immár a harmadik év van mögöttünk. Ez az év a választások éve is, ezért bizonyára mindenkit érdekel, hogy mi mindent sikerült az elmúlt időszakban megvalósítani, illetve mi minden van tervezve erre és a további évekre.

Nagy örömömre szolgál, ha községünk életét és fejlődését nézve visszatekintünk a múltra és elmondhatjuk, hogy immár harmadik éve sikeresen rendezzük meg a karácsonyi vásárt. Szintén a község szervezésében kerületek megrendezésre a következõ kulturális –társadalmi rendezvények: a Mikulásnapok, maszkabálok a gyerekeknek, Taekwondo versenyek, húsvéti vásár, az idősekkel való találkozások, tűzoltó- és asztalitenisz versenyek és még sok más, hogy csak a legnagyobbakat említsem. Õszintén be kell vallanunk, hogy hovatovább egyre nehezebb ezeket a rendezvényeket megszervezni, mivel az emberek részéről sokszor csekély az érdeklődés. Szeretném ezért megköszönni azoknak, akik minden nehézség ellenére is találnak időt a szabadidejükben a községi tevékenységekre és rendezvényekre.

Engedjék meg, hogy tájékoztassam Önöket a folyamatban levő projektekről, amelyekre még várunk, és nem utolsó sorban a tervezett projektekről, amelyeket a közeljövőben szeretnénk megvalósítani. Az óvoda építésének projektje már jóvá lett hagyva. Jelenleg folyamatban van a közbeszerzés az épület kivitelezésével kapcsolatban. A másik projekt, amely még jóváhagyásra vár, egy közösségi központ építése (a régi Kovács ház), amelyre már a kérelem be lett adva, jelenleg a kiértékelésre várunk. A közösségi központ építésével kapcsolatban még annyit szeretnék elmondani, hogy ez egy romos épület, amely a község tulajdonában van. Sikerült támogatókat szerezni az egész épület újjáépítéséhez, amelyet a kiértékelési időszak letelte után a képviselő testület által jóváhagyott célokra lehet majd használni. A következő projekt, amelyet beadtunk, és jelenleg a jóváhagyás fázisában van, az oktatás korszerűsítésére irányul az alapiskolákban.

Egy másik projekt 654 000 € nagyságban, amely még szintén jóváhagyásra vár, az energiaintenzitás csökkentését és a kultúrház felújítását biztosítja majd.

A Falu Felújítása Programba (Program obnovy dediny) volt benyújtva a következő projekt, amely a községben levő zöldfelületek revitalizációjára irányul. Támogatást várunk még a tűzoltó szertár újjáépítésére benyújtott projektre. Januártól a községben helyi polgári járőrök kezdték meg működésüket, akik a roma telepek, és a különböző olyan rendezvények rendfenntartását fogják biztosítani, ahol többségben roma lakosok vesznek részt. Ez a projekt három évre lett jóváhagyva 220 000 € értében. A múltban szintén sikeresen működött az illegális hulladéklerakó helyek felszámolását célzó projekt 35 000 € értékben.

Szintén sikeres a kamerarendszer felállítására irányuló projekt 32 biztonsági kamerával, amelyek a közbiztonságot felügyelik. Ez a projekt folytatódik 2018-ban is, a jóváhagyása folyamatban van. Ezzel kapcsolatban tervezzük egy védett műhely létrehozását a testi fogyatékkal élő polgártársaink részére. Jelenleg folyamatban van egy megfelelő helyiség elkészítése, ahonnan ezek az alkalmazottak a kamerák segítségével folyamatosan felügyelni tudják majd a községben a közbiztonságot.

Szeretnénk támogatásokat szerezni a községi hivatal épületének hőszigetelésére és tetőszerkezetének javítására, továbbá az egészségügyi központ hőszigetelésére és korszerűsítésére, a nyugdíjas klub tetőszerkezetének javítására – az épület tulajdonjogának az önkormányzatra történő átruházása után – és az ivóvízhez való hozzáférést a marginalizált roma kisebbség számára.

Szívesen építenénk a községben bérlakásokat a Nemzeti Vagyonkezelõ Alap támogatásával. Jelenleg is kb. 98 kérelmet tartunk nyilván, de a képviselők még egyetlen előterjesztett javaslatot sem szavaztak meg. Vannak beruházóink, akik saját forrásból rekonstruálnák a közvilágítást a SMART faluk mintájára. Sajnos a beruházók által előterjesztett egyetlen javaslat sem hullott termőtalajra. Ez bizony községünk kárára van.

Az önkormányzat pénzügyi alapjából tervezzük a kastély megvételét Saláta úrtól. Az előtárgyalások már megtörténtek, reméljük, hogy létrejön a megegyezés mindkét fél megelégedésére.

2018-ban a község tulajdona további ingatlannal gyarapodik, ez a Tornai várrom. Történelmi pillanat lesz ez, amely után már dolgozhatunk támogatások szerzésén a várrom megőrzésére az idegenforgalom javára. Itt szeretném kiemelni a Castrum Thorna polgári társulás munkáját, amely rendszeresen tisztítja a várrom területét, rendezvényeket szervez, népszerûsíti a várat és községünket a turizmus fellendítése céljából. Ezért köszönet illeti őket és reméljük, hogy a jövőben is szorosan együtt fogunk működni. Bizonyára észrevették, hogy részben sikerült a közterületek revitalizációja a községben a járdák és a helyi közutak felújításával. Szeretnénk ezt folytatni járóburkolat lerakásával a lakótelepen, az Áji utcában és fokozatosan a község más részein a jóváhagyott prioritások szerint. Dolgozunk a területi terv módosításán és kiegészítésén. 2018-ban a területi tervvel összhangban szeretnénk családi házak építésére alkalmas telkeket kimérni és így megteremteni az egyéni lakásépítések bővítésének feltételeit. Mindezek természetesen attól is függnek, hogy mikor lesz jóváhagyva a község költségvetése. A költségvetéssel kapcsolatban nem hagyhatom szó nélkül, hogy több tevékenység a múlt évben azért nem valósult meg, mert a költségvetés csak május végén lett jóváhagyva, csakúgy, mint az előző években. Ez a fölösleges időhúzás községünk kárára van. Hiszem, hogy némely képviselők tanultak az előző év hibáiból és ez éven nem hagyják majd magukat befolyásolni azon képviselõk által, akik a község fejlődésének kerékkötői. Mérföldes léptekkel tudnánk előre haladni, miközben így csak elméleti síkon maradunk és értelmetlen koncepciókba vagyunk kényszerítve, amelyeknek eredménye kétséges. Hiszem, hogy minden józanul gondolkodó képviselő megérti, hogy miért kaptunk a megbízatást választóinktól, és hozzá járulnak a közös munkához és nem süllyednek az örök kritizálók és ellenkezõk szintjére. Gondolom, hogy a választók ezt látják és a következő választásoknál ezt majd ki is mutatják.

K e d v e s   t o r n a i a k !

A fejlesztési tevékenységünk folytonos kommunikációt és szervezett döntéseket igényel, hogy minél kevesebb hibát kövessünk el. Ezért nagyon fontos a nyitottság és az állandó kommunikáció Önökkel. Kérem Önöket, hogy támogassuk egymást, legyünk egymáshoz nyitottak, tiszteljük egymást, tekintsük az életet ajándéknak és árasszunk magunk körül örömet és mosolyt, ne haragot és gyűlöletet. A mi munkánk felvirágoztatni községünket, de ha ehhez a munkához Önök is hozzájárulnak, akkor ez annál nagyobb és értékesebb lesz, mert közösen vittük véghez.

Szeretném megköszönni mindenkinek, aki az elmúlt 2017-es esztendőben munkájával és igyekezetével hozzájárult községünk fejlesztéséhez és szebbé tételéhez. Köszönöm minden szervezetnek azon tevékenységét, amellyel segített jobb feltételeket teremteni mindannyiunk számára.

A magam és a község képviselő testülete, valamint a Tornai Községi Hivatal valamennyi dolgozója nevében kívánok Önöknek erőt, egészséget, sok szerencsét, szeretetet, megértést és sikeres 2018-as évet.

Mgr. Atila Oravecz

polgármester

                                                                  

                            

PF 2018


Zoznam aktualít :