Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Požiarna prevencia / Tűzmegelőzés

 13.03.2024

Vážení spoluobčania!

Hasiči Vás vyzývajú – nepoužívajte na ničenie biologického odpadu vo svojich záhradách oheň! Nevypaľujte porasty, dreviny a trávy!

Dôrazne upozorňujeme všetkých občanov, právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov na prísny zákaz:

- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

- zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho šíreniu,

- spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho telefonického oznámenia.

Každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru:

- vykonať nevyhnuté opatrenia na záchranu ohrozených osôb,

- v prípade spozorovania požiaru privolať okamžite hasičskú jednotku (č. tel. 150 – tiesňová linka č. tel. 112 – linka integrovaného záchranného systému),

- uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,

- poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa hasičskej jednoty alebo obce.

Za prerušenie týchto povinností je možné fyzickej osobe uložiť podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pokutu do výšky 331 eur, pre právnické osoby až do výšky 16 596 eur. 

Ďakujeme, že sa budete správať zodpovedne!

Obec Turňa nad Bodvou nezodpovedá za obsah hlásenia!

Tisztelt polgártársak! 

A tűzoltók arra kérik Önöket – kertjeikben ne használjanak nyílt tüzet a biológiai hulladékok megsemmisítésére! Ne égessék fel az aljnövényzetet, a fákat és a füvet!

Nyomatékosan figyelmeztetünk minden lakost, jogi- és fizikai személyt – vállalkozót a szigorú tilalom pontjaira:

- tilos felégetni a lágyszárú aljnövényzetet, bokrokat és fákat,

- tilos tüzet gyújtani olyan helyiségekben, vagy helyeken, ahol előfordulhat annak továbbterjedése,

- tilos éghető anyagokat szabadban felégetni, előzetes telefonos tájékoztatás nélkül.

Mindannyiunk kötelessége a tűzesetek leküzdésével kapcsolatban:

- elkerülhetetlen intézkedéseket kell tenni a veszélyeztetett személyek megmentésére,

- ha tüzet észlel, azonnal hívja a tűzoltóságot (tel. 150 – segélyvonal, 112 – integrált mentőrendszer vonala),

- lehetőség szerint el kell oltani a tüzet, vagy meg kell tenni a szükséges intézkedéseket annak továbbterjedésének megakadályozására,

- személyes segítséget kell nyújtani a tűzoltóságnak a tűzoltóparancsnok, illetve a község felszólítására. 

Ezen kötelezettségek elmulasztása esetén fizikai személy részére a T.t. tűzvédelemről szóló 314/2001. sz., módosított törvénye alapján 331 euróig, jogi személy esetében pedig 16 596 euróig terjedő pénzbírság szabható ki.

Köszönet a felelőségteljes hozzáállásért!

Torna Község nem felel a hirdetés tartalmáért!


Zoznam aktualít :