Informácia pre verejnosť

 18.12.2018

Informácia pre verejnosť

Predĺženie širokorozhodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska- zaslanie zámeru navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania.

Oznamujeme širokej verejnosti, že do uvedeného zámeru je možné nahliadnúť na Obecnom úrade v Turni nad Bodvou, Moldavská cesta 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou, denne počas úradných hodín (mimo štvrtka). Pripomienky sa môžu podávať písomne osobne do podateľne obecného úradu, alebo  poštou na horeuvedenú adresu.


    Zoznam aktualít :

    1 2 3 4 5